Головна   Додати в закладки Медицина як виробництво: до питання про оцінку ефективності системи ОМС | Реферат


Реферати українською мовою | реферати на українській мові Реферати українською мовою | реферати на українській мові
 Пошук: 

 

 
Медицина як виробництво: до питання про оцінку ефективності системи ОМС - Реферат


Категорія: Реферати
Розділ: Медицина
Розмір файла: 11 Kb
Кількість завантажень:
0
Кількість переглядів:
439
Описання роботи: Реферат на тему Медицина як виробництво: до питання про оцінку ефективності системи ОМС
Дивитись
Скачати


Біля шести років пройшло з дня вступу в силу “Закону про медичне страхування громадян у Російській Федерації”. За невеликий, в історичному масштабі, відрізок часу в основному забезпечене не тільки впровадження нових відносин у системі державної охорони здоров"я, але і вироблений визначений алгоритм стійкого функціонування територіальних систем обов"язкового медичного страхування.

Правда варто визнати, що сьогодні суперечки між прихильниками і супротивниками введення системи ОМС в умовах Росії не тільки не затихли, але і гранично загострилися. Практична реалізація Закону про медичне страхування в умовах найжорстокішої економічної кризи не виправдала реформаторських надеж і дала супротивникам системи ОМС визначені переваги, хоча і не додала цим опонентам об"єктивних аргументів. Порию, замість наукового пошуку слабких сторін системи ОМС, розкриття і визнання управлінських помилок при реалізації конкретних територіальних моделей, лунають заклики до демонтажу те одних, те інших суб"єктів системи, а порию і ліквідації медичного страхування як соціально-суспільного інституту.

Дослідження наукових і суспільних публікацій показують, що в дискусійному протистоянні прихильників і супротивників системи ОМС украй слабко використовуються аргументи, що базуються на об"єктивних критеріях ефективності або неефективності конкретної моделі системи ОМС.

У цьому немає нічого несподіваного: у доступній нам науковій літературі відсутні дані фундаментальних досліджень і розробок, умовно об"єднаних рубрикою “Ефективність охорони здоров"я”. У численних публікаціях, що досліджує системи охорони здоров"я і зокрема одну з її можливих форм – обов"язкове медичне страхування, і реалізації, що представляють практичний досвід, останньої в умовах Росії, лише розглядаються окремі складові цього поняття.

Сьогодні залишається актуальним висловлення Ю.П.Лісіцина: “Наша наука й участь суміжників (економістів, фінансистів і ін.) не можуть похвастатися скільки-небудь безперечними, переконливими результатами досліджень, оцінками економічної ефективності охорони здоров"я” [7].

Ефективність медичної допомоги в поле ринкових відношень, (якщо хочете в рамках ОМС), може характеризуватися ієрархічною системою показників, що відображають визначені основні “місії” маркетингу медичних послуг, до яких варто віднести двох взаємно доповнюють і в теж час суперечливі:

· гуманітарна місія охорони здоров"я;

· виробнича місія охорони здоров"я.

Оперуючи категоріями “ефективність/неефективність” у додатку до охорони здоров"я, необхідно домовитися, а в наслідку і директивно закріпити крапки і границі, у рамках яких можуть бути застосовані розроблені конкретні і загальновизнані об"єктивні критерії цих понять.

Співвіднесення категорій “ефективність/неефективність” з гуманітарною місією медицини представляється не цілком коректним: у кращому випадку поняття “ефективність/неефективність” у цих рамках не повинні наповнятися класичним змістом категорії “ефективність”, як її прийнято розуміти у виробничій сфері.

Сутністю ефективності будь-якого виробництва при інших рівних, як відомо, є економічні характеристики. Саме змішання економічних характеристик виробничої місії охорони здоров"я з оцінками її гуманітарних задач – основне протиріччя в нескінченних суперечках прихильників і супротивників системи, що вводиться, ОМС, що спирається, як відомо на ринкові, фінансово-кредитні відносини.

У виробничій діяльності системі ОМС такі критерії, як ефективність / неефективність, у першу чергу, орієнтовані на потрібну кількість медичних послуг і відповідний попит медичних процедур. Саме необхідний обсяг і якість медичної допомоги є своєрідним мірилом, крапкою відліку для опису характеристик визначальних ефективність окремої складових або системи в цілому.

Як би не хотілося практикам охорони здоров"я і їхніх опонентів, але на сучасному етапі розвитку суспільства представляється малоймовірним охарактеризувати ефективність якої-небудь територіальної системи ОМС єдиним формалізованим інтегрованим показником. (Метою дійсного повідомлення не є критика розроблювальних критеріїв ефективності медичної допомоги, заснованих на оцінці “якості життя” чи концепції “людського капіталу”). У цьому змісті ефективність охорони здоров"я і, зокрема, у формі обов"язкового медичного страхування, як маркетингової системи по задоволенню попиту на медичні процедури, не може бути визначена однозначно.

Підтвердженням багаторівневого підходу до оцінок ефективності окремих складових системи ОМС є широкий спектр пропонованих методик і показників, використовуваних і рекомендованих окремих авторів для оцінки діяльності системи і її складових.

Так ефективність нормативної бази галузі може описуватися системою натуральних, вартісних і відносних показників, що характеризують результати, як медичної професійної роботи, так і господарської діяльності в охороні здоров"я [3].

В оцінках ефективності використання бази лікувальних заснувань з визначеним успіхом можуть бути застосовані традиційні методи: адекватність потужності ЛПЗ в системі ОМС для стаціонарів оцінюється функцією ліжка, для поліклінік – кількістю відвідувань пацієнтів (клієнтів) в одиницю часу [9].

Пропонуються методики оцінки економічна ефективність використання медичного устаткування [8].

Аналіз матеріалів статистичної звітності ОМС дозволяє деякою мірою характеризувати адекватність обсягів фінансування потребам у медичних послугах, визначати обсяг і якість медичного обслуговування, тобто ступінь виконання програми ОМС, цільове використання коштів [5].

Ступінь ефективності надання (продажу) медичних послуг може характеризуватися розпланованими як по визначенню так і по глибині системами бальних оцінок. Так оцінка наданої медичної допомоги за даними, відображеним у Реєстрах медичних послуг, можлива за методикою бальної оцінки [1]. Фінансова діяльність лікувального заснування може, зокрема, характеризуватися індексом фінансової еластичності [10].

Економічна доцільність комерційного маркетингу медичних послуг може характеризуватися з рівнем максимального доходу (прибули). У цьому змісті лікувально- профілактичні заснування однозначно орієнтовані на споживача, тобто як правило, на обслуговування економічно прибуткових сегментів ринку [6].

На прикладах приватних питань впровадження інформаційних технологій і автоматизованих систем у діяльність суб"єктів системи ОМС представляється аналіз економічної ефективності /неефективності таких інновацій, і в окремих випадках улаштовується збитковість їх на сучасному етапі становлення системи ОМС [2].

Визначені методики статистичної оцінки діяльності страхових медичних організацій дозволяють одержувати усереднені дані по ряду компаній, указують місце кожної такої компанії в ряді інших і з визначеною часткою вірогідності дають інтегровану картину справ в області страхування населення [4].

У ряді багатьох, одна з проблем економічних відношень у маркетингових системах охорони здоров"я зв"язана з з"ясуванням того, якої очікується і який реальний результат професійної діяльності медичних працівників, включаючи при інших рівних характеристиках і економічні критерії. Оцінка такого результату бачиться як складових параметрів визначених рівнів і ступенів функціонування маркетингової системи медичних послуг у напрямках споживчого (особистісного), гуманітарного (соціального), професійного (медичного) і виробничого (економічного) оптимуму.

У самім широкому понятті - ефективність маркетингових систем медичних послуг зв"язана з задоволенням попиту.

У цьому змісті ефективність діяльності лікувально-профілактичних заснувань маркетингової сутності характеризується їхньою конкурентною здатністю на ринку медичних послуг.

Подібний підхід допомагає виділити й у наслідку класифікувати основні напрямки, по яких представляється можливим, деякою мірою, вирішити проблему, узагальнено позначену як “Ефективність системи ОМС”, і вести цілеспрямовані дослідження у визначених напрямках.

У побудові моделі об"єктивних оцінок оптимальності й ефективності системи обов"язкового медичного страхування можуть бути використані параметри традиційних існуючих критеріїв діяльності лікувальних заснувань, розроблені нові показники і спрогнозовані перспективні.

Таким чином, у зв"язку з викладеним ефективність конкретної моделі територіального рівня системи обов"язкового медичного страхування може оцінюватися в межах деяких складових, до основного з який, можна було б віднести наступні:

· умовно оптимальні показники здоров"я населення;

· адекватність виробничої бази медичних послуг відповідному обсягу попиту медичних процедур;

· обсяг і структура медичних кадрів;

· економічні критерії стійкості й оптимального функціонування системи ОМС, як виробництва;

· критерії оцінки ефективності по ступені виконання стандартів, застосовувані в системі охорони здоров"я;

· критерії оцінки ефективності за результатами відомчої і позавідомчої експертизи якості медичної допомоги;

· критерії оцінки ефективності за даними соціального моніторингу.

Понятно, что кожний з цих критеріїв вимагає своєї розробки і деталізації.

Вибір визначеного і достатнього набору показників, з безлічі параметричних характеристик, що об"єктивно описують ступінь оптимізації системи (зокрема ее ефективності) на тім чи іншому рівнях, дозволяє наблизитися до об"єктивної оцінки функціонування системи ОМС на конкретній території й у конкретному тимчасовому інтервалі.

Література

1. Быкова Ж.Е. Використання методики бальної оцінки медичних послуг як стабілізуючий фактор витрат на охорону здоров"я. - Економіка охорони здоров"я, №10,11-1998-з.12-15.

2. Жданов А.М. Аналіз економічної ефективності “Автоматизованої системи обліку надання медичних послуг по програмі ОМС у медичних заснуваннях м. Москви”. - Економіка охорони здоров"я, №2-1998-з.18-21.

3. Кучеренко В.З., Галкін Е.Б. Предмет економіки охорони здоров"я. - Економіка охорони здоров"я, №1-1996-з.5-9.

4. Кожинов В.Я. Статистичні показники фінансової стійкості страхових компаній. - Економіка охорони здоров"я, №2-1998-з.15-17.

5. Лебедєв А.А., Лебедєва И.В. ОМС крізь призму статистики. - Економіка охорони здоров"я, №8-9-1997-з.44-50.

6. Лебедєв А.А. Використання маркетингової філософії в діяльності медичних заснувань державної системи охорони здоров"я в умовах ринкових відносин. - Економіка охорони здоров"я, №7-1997-з.31-37.

7. Лисицын Ю.П. Концепція “людського капіталу”: медико-економічний аспект. - Економіка охорони здоров"я, №2-1998-з.5-9.

8. Манукян Л.М., Вишняков В.Т. Економічна ефективність використання медичного устаткування. - Економіка охорони здоров"я, №8-9-1997-з.30-31.

9. Меламед Л.А., Гурдус В.О., Данилов В.В. Короткий аналіз завантаження ЛПЗ в системі ОМС. - Економіка охорони здоров"я, №12-1996-з.21-23.

10. Jenifer L. Ehreth Оцінка фінансової діяльності лікувального заснування для проведення аналізу економічної політики. - Економіка охорони здоров"я, №4-1996-з.35-41.

 
 

Записник:
Вибранні реферати  

Рефератів в нашій базі:
Рефераты: 16675
Розділи у алфавытному порядку:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

Підказка: Медицина як виробництво: до питання про оцінку ефективності системи ОМС | Реферат

TextReferat © 2019 - Реферати українською мовою, українські реферати на нашому сайті ви можете скачати безкоштовно, також можете перед завантаженням ознайомитись за потрібним вам рефератом. Якщо ви не можете знайти потрібний вам реферат, користуйтесь пошуком.