Головна   Додати в закладки Аналіз фінансового стану та ефективності використання майна підприємства | Реферат


Реферати українською мовою | реферати на українській мові Реферати українською мовою | реферати на українській мові
 Пошук: 

 

 
Аналіз фінансового стану та ефективності використання майна підприємства - Реферат


Категорія: Реферати
Розділ: Економічна теорія
Розмір файла: 85 Kb
Кількість завантажень:
1267
Кількість переглядів:
19382
Описання роботи: Реферат на тему Аналіз фінансового стану та ефективності використання майна підприємства
Дивитись
Скачати


БУКОВИНСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ

Заочний факультет

КАФЕДРА ФІНАНСІВ, ГРОШОВОГО ОБІГУ І КРЕДИТУ

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни: „Фінансовий аналіз”

НА ТЕМУ:

„Аналіз фінансового стану та ефективності використання майна підприємства

( на матеріалі ТОВ „Зоря” )

Науковий керiвник:

Виконавець:

студент V курсу групи Ф-501

_

спеціальність „Фінанси”

Чернівці

2010

ЗМІСТ

ВСТУП . 3

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА . 5

1.1. Сутність та необхідність оцінки фінансового стану підприємства. 5

1.2. Аналіз показників, які характеризують фінансовий стан підприємства 8

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТОВ "ЗОРЯ” за 2008-2009р.р 16

2.1. Аналіз складу майна та джерел його утворення . 16

2.2. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства 21

2.3. Аналіз ділової активності підприємства 26

РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА . 30

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ . 36

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38

ДОДАТКИ .41 ВСТУП

За умов ринкових відносин в економіці України, відбувається розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності. Особливого значення набуває своєчасна та об’єктивна оцінка фінансового стану підприємств, їх ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності в умовах виникнення різноманітних форм власності.

У зв’язку з цим дана тема є досить актуальною, оскільки на даний час багато підприємств знаходиться у приватній власності і кожен власник зацікавлений в отриманні потенційних можливостей збільшення прибутку (доходу) фірми, які можна виявити тільки на підставі своєчасного і об’єктивного аналізу фінансового стану підприємств.

Систематична оцінка фінансового стану підприємства необхідна ще й тому, що дохідність будь-якого підприємства, розмір його прибутку багато в чому залежить від його платоспроможності. Враховують фінансовий стан підприємства і банки, розглядаючи режим його кредитування та диференціацію відсоткових ставок.

Фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. Перш за все на фінансовому стані підприємства позитивно визначаються безперебійний випуск і реалізація високоякісної продукції.

Як правило, чим вищі показники обсягу виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг і нижча їх собівартість, тим вища прибутковість підприємства, що позитивно впливає на його фінансовий стан.

Метою оцінки фінансового стану підприємства є пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку, як основи стабільності підприємства і виконання ним зобов’язань перед бюджетом, банком та іншими установами.

Предметом дослідження при здійсненні фінансового аналізу підприємства є його фінансові ресурси, їх формування та використання.

Метою написання даної роботи є визначення фінансового стану підприємства на прикладі ТОВ „ЗОРЯ” та аналіз ефективності використання його майна.

Об’єктом дослідження є фінансова звітність ТОВ „ ЗОРЯ ” за 2008 – 2009р.р.: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної звітності.

Головними завданнями написання даної курсової роботи є вивчення і аналіз показників фінансового стану підприємства, таких як :

- показники майнового стану та фінансової стійкості ;

- показники ліквідності та платоспроможності ;

- показники ділової активності підприємства;

- коефіцієнти оборотності оборотного капіталу

Дана курсова робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та додатків. В першому розділі визначається сутність та необхідність оцінки фінансового стану підприємства та визначаються основні показники за якими здійснюється аналіз. В другому розділі проведено аналіз фінансового стану ТОВ „ ЗОРЯ ”, розраховуються і аналізуються основні показники, які відображають фінансове становище підприємства. В третьому розділі даються основні рекомендації щодо покращення фінансового стану підприємства.

Технічною та інформаційною базою для даної курсової роботи є періодичні публікації в журналах „Дебет-Кредит”, „Фінанси України”, „Баланс”, спеціальна економічна література, праці вітчизняних спеціалістів таких, як Буряк П., Грачова Р., Мних Є., Грагова Р. Губіна І., Поліщук Н.В., щорічна звітність підприємства.

РОЗДІЛ 1

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Сутність та необхідність оцінки фінансового стану підприємства

Важливе значення для кожного підприємства відіграє своєчасна та об’єктивна оцінка фінансового стану підприємств, розрахунок основних показників, які його характеризують.

Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. Тому на нього впливають усі ці види діяльності підприємства. Перш за все на фінансовому стані підприємства позитивно позначаються безперебійний випуск і реалізація високоякісної продукції.

Неритмічність виробничих процесів, погіршення якості продукції, труднощі з її реалізацією призводять до зменшення надходження коштів на рахунки підприємства, в результаті чого знижується його платоспроможність.

Існує і зворотний зв"язок, оскільки брак коштів може призвести до перебоїв у забезпеченні матеріальними ресурсами, а отже і у виробничому процесі.

Фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на забезпечення систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості з метою ефективного функціонування підприємства.

Саме цим зумовлюється необхідність і практична значущість періодичної оцінки фінансового стану підприємства, якій належить суттєва роль у забезпеченні його стабільного фінансового стану.

Отже, фінансовий стан – це одна з найважливіших характеристик діяльності кожного підприємства.

Також, щоб розвиватися в умовах ринкової економіки і не допустити банкрутства, підприємству потрібно знати, як керувати фінансами, якою повинна бути структура капіталу по складу і джерелам утворення, яку частку повинні займати власні засоби, а яку – позикові. Необхідно знати і такі поняття ринкової економіки, як фінансова стійкість, платоспроможність, ділова активність, рентабельність і ін.

Головна мета оцінки – вчасно виявляти й усувати недоліки у фінансовій діяльності і знаходити резерви поліпшення фінансового стану підприємства і його платоспроможності.

Для оцінки стійкості фінансового стану підприємства використовується система показників, що характеризують зміни:

– структури капіталу підприємства по його розміщенню і джерелам утворення;

– ефективності та інтенсивності використання капіталу;

– платоспроможності та кредитоспроможності підприємства;

– запасу фінансової стійкості підприємства.

Аналіз фінансового стану підприємства ґрунтується головним чином на відносних показниках, тому що абсолютні показники балансу в умовах інфляції складно привести до порівнянного виду. Відносні показники фінансового стану аналізованого підприємства можна порівняти з:

– загальноприйнятими «нормами» для оцінки ступеня ризику і прогнозування можливості банкрутства;

– аналогічними даними інших підприємств, що дозволяє виявити сильні і слабкі сторони підприємства і його можливості;

– аналогічними даними за попередні роки для вивчення тенденції поліпшення чи погіршення фінансового стану підприємства.

Аналізом фінансового стану займаються не тільки керівники і відповідні служби підприємства, але і його засновники, інвестори – з метою вивчення ефективності використання ресурсів; банки – для оцінки умов кредитування і визначення ступеня ризику; постачальники – для своєчасного одержання платежів; податкові інспекції – для виконання плану надходження засобів у бюджет і т.д. Відповідно до цього аналіз поділяється на внутрішній і зовнішній.

Внутрішній аналіз проводиться службами підприємства, його результати використовуються для планування, контролю і прогнозування фінансового стану підприємства. Його мета - забезпечити планомірне надходження коштів і розмістити власні і позикові засоби таким чином, щоб дістати максимальний прибуток і виключити банкрутство.

Зовнішній аналіз здійснюється інвесторами, постачальниками матеріальних і фінансових ресурсів, що контролюються органами на основі опублікованої звітності. Його мета – встановити можливість вигідного вкладення засобів, щоб забезпечити максимум прибутку і виключити втрати.

Основними джерелами інформації для оцінки фінансового стану підприємства служать:

– бухгалтерський баланс (форма №1);

– звіт про фінансові результати (форма № 2);

– пояснення до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки;

– звіт про рух грошових коштів (форма №3),

– звіт про власний капітал (форма №4),

– примітки до річної фінансової звітності (форма № 5),

Аналіз фінансового стану підприємства на етапі аналізу фінансових звітів починається з «читання» бухгалтерського балансу, при цьому виявляються найважливіші характеристики:

– загальна вартість майна підприємства;

– вартість іммобілізованих і мобільних засобів;

– величина власних і позикових засобів підприємства й ін.

Зіставляючи окремі види активів з відповідними видами пасивів, визначають ліквідність балансу підприємства. У такий спосіб аналіз фінансової звітності є по суті попереднім аналізом фінансового стану підприємства, що дозволяє судити про його фінансову стійкість і характер використання фінансових ресурсів.

Отже, фінансовий стан підприємства треба систематично і всебічно оцінювати з використанням різних методів, прийомів та методик аналізу, що уможливить критичну оцінку фінансових результатів як у статиці за певний період, так і в динаміці - за ряд періодів.

1.2. Аналіз показників, які характеризують фінансовий стан підприємства

При проведені фінансового аналізу підприємства власники, керівники, партнери по бізнесу, банки зможуть визначити надійність, стабільність даного підприємства, оцінювати ефективність використання фінансових ресурсів, спрогнозувати фінансові результати його діяльності. Одним із факторів ефективного управління підприємством, а отже і його розвитку, є якісний і своєчасно проведений фінансовий аналіз, оскільки останній дозволяє визначити "недоліки" у діяльності підприємства і шляхи їх подолання.

Взагалі методика фінансового аналізу у світовій практиці в основному склалася однаковою. Відмінності існують лише у послідовності застосовуваних методів і прийомів, у переважанні тих чи інших напрямів аналізу. Вітчизняні ж розробки даної проблеми не враховують особливостей економіки України, не відповідають вимогам комплексності, повноти аналізу. Методичні рекомендації, що надаються різними міністерствами і відомствами, спрямовані на аналіз фінансового стану підприємства у конкретних умовах за допомогою певних методів і прийомів.

Методи фінансового аналізу – це комплекс науково-методичних інструментів та принципів дослідження фінансового стану підприємства.

Оскільки, комплексної методики фінансового аналізу в економічній теорії та практиці не існує, тому існує різна класифікація.

Найбільш застосовуваним методом аналізу є метод коефіцієнтів, оскільки коефіцієнти більш порівнювані, інформативні, ніж абсолютні показники і головними з них є:

- коефіцієнт мобільності;

- коефіцієнти майнового стану;

- коефіцієнт незалежності;

- показники ліквідності і платоспроможності;

- типи фінансової стійкості;

- коефіцієнти оборотності оборотного капіталу

Для характеристики майна в першу чергу слід розрахувати коефіцієнт мобільності:

вартості оборотних активів

коефіцієнт мобільності = –––––––––––––––––––––––––––––– (1.1)

вартості всього майна

Наступними важливими показниками для оцінки майнового стану є такі коефіцієнти як коефіцієнт зносу, оновлення, придатності.

Коефіцієнт зносу основних засобів характеризує стан та ступінь зносу основних засобів і розраховується як відношення суми зносу основних засобів до їхньої первісної вартості.

 

Коефіцієнт зносу =

Сума зносу основних засобів

(ф. №1, р.032)

(1.2)

Первісна вартість основних засобів

(ф. №1, р.031)

Коефіцієнт оновлення основних засобів показує, яку частину від наявних на кінець звітного періоду становлять нові основні засоби, і розраховується як відношення первісної вартості основних засобів, що надійшли за звітний період, до первісної вартості основних засобів, наявних на балансі підприємства на кінець звітного періоду.

Важливу роль відіграє також коефіцієнт придатності:

Коефіцієнт придатності = 1 – коефіцієнт зносу (1.3)

А для того щоб визначити незалежність підприємства розраховують коефіцієнт незалежності (Кн) за такою формулою:

Кн. = власний капітал / валюта балансу (1.4)

Також, у ринковій економіці, коли можлива ліквідація підприємств унаслідок їх банкрутства, одним з найважливіших показ­ників фінансового стану є ліквідність.

Фінансовий стан підприємств можна оцінити з погляду його короткострокової та довгострокової перспектив, У короткостро­ковій перспективі критерієм оцінки фінансового стану підприєм­ства є його ліквідність і платоспроможність, тобто здатність своє­часно і в повному обсязі розрахуватися за короткостроковими зо­бов"язаннями. Термін «ліквідний» передбачає безперешкодне пе­ретворення майна на гроші. Ліквідність підприємства — це його спроможність перетворювати свої активи на гроші для покриття всіх необхідних платежів.

А аналіз лік­відності балансу полягає в порівнянні коштів з активу, згрупова­них за рівнем їхньої ліквідності, із зобов"язаннями за пасивом, об"єднаними за строками їх погашення і в порядку зростання цих строків. Залежно від рівня ліквідності активи підприємства поді­ляються на такі групи:

1. Найбільш ліквідні активи (А1) — це суми за всіма статтями коштів та їх еквівалентів, тобто гроші, які можна використати для поточних розрахунків. Сюди належать також короткострокові фінансові вкладення, цінні папери, які можна прирівняти до гро­шей (це рядки 220, 230, 240 балансу).

2. Активи, що швидко реалізуються, (А2) — це активи, для перетворення яких на гроші потрібний певний час. У цю групу включають дебіторську заборгованість (рядки 150 – 210 балансу та іноді ряд.250). Лікві­дність цих активів є різною і залежить від суб"єктивних та об"єк­тивних факторів: кваліфікації фінансових працівників, платоспро­можності платників, умов видачі кредитів покупцям тощо.

3. Активи, що реалізуються повільно (А3), — це статті 2-го розділу активу балансу, які включають запаси та інші оборотні активи (рядки 100 до 140 вкл., а іноді ряд. 250, 270). Запаси не мо­жуть бути продані, поки немає покупця. Інколи певні запаси по­требують додаткової обробки для того, щоб їх можна було про­дати, а на все це потрібен час.

4. Активи, що важко реалізуються (А4), — це активи, які пе­редбачено використовувати в господарській діяльності протягом тривалого періоду. У цю групу включають усі статті 1-го розділу активу балансу «Необоротні активи» (ряд.80).

Перші три групи активів (найбільш ліквідні; активи, що швид­ко реалізуються; активи, що реалізуються повільно) протягом по­точного господарського періоду постійно змінюються і тому на­лежать до поточних активів підприємства.

Пасиви балансу відповідно до зростання строків погашення зобов"язань групуються так:

1. Негайні пасиви (П1) — це кредиторська заборгованість (ря­дки 530 до 580 вкл.), розрахунки за дивідендами, своєчасно не погашені кредити (за даними додатку до балансу).

2. Короткострокові пасиви (П2) — це короткострокові креди­ти банків (рядок 500), поточна заборгованість за довгострокови­ми зобов"язаннями (рядок 510), векселі видані (рядок 520), розрахунки з учасниками (ряд.590), внутрішні розрахунки (ряд.600), інші зобов’язання (ряд.610). Для розрахунку основних показників ліквідності можна користувати­ся інформацією 4-го розділу балансу «Поточні зобов"язання».

3. Довгострокові пасиви (П3) — це довгострокові зобов"язан­ня — 3-й розділ пасиву балансу.

4. Постійні пасиви (П4) — це статті 1-го розділу пасиву бала­нсу «Власний капітал» (ряд. 380) та 2-й розділ „Забезпечення витрат і платежів” (ряд.430).

Ліквідність балансу — це рівень покриття зобов"язань під­приємства його активами, строк перетворення яких на гроші від­повідає строкам погашення зобов"язань. Для визначення ліквідності балансу необхідно порівняти під­сумки за кожною групою активу і пасиву балансу. Баланс буде абсолютно ліквідним якщо задовольнятиме такі умови:

А1 > П1

А2 > П2

А3 > П3

А4 < П4

Наступним етапом аналізу ліквідності підприємства є розраху­нок та аналіз основних показників ліквідності. Вони застосову­ються для оцінки можливостей підприємства виконати свої коро­ткострокові зобов"язання. Показники ліквідності дають уявлення не тільки про платоспроможність підприємства на конкретну да­ту, а й у випадках надзвичайних ситуацій.

Ліквідність підприємства, як відомо, можна оперативно ви­значити за допомогою коефіцієнтів ліквідності. Коефіцієнти лік­відності можуть бути різними за назвою, але сутність їх в основ­ному однакова як на українських підприємствах, так і в зарубіж­них фірмах та компаніях і основними з них є: Загальний коефіцієнт ліквідності (коефіцієнт покриття, коефіцієнт поточної ліквідності) дає загальну оцінку платоспромо­жності підприємства і розраховується за формулою:

Кз.л. = [А1+А2 + А3]:[П1 + П2]. (1.5)

Він показує, скільки гривень поточних активів підприємства припадає на одну гривню поточних зобов"язань.

Коефіцієнт швидкої ліквідності — цей коефіцієнт за смис­ловим значенням аналогічний коефіцієнту покриття, тільки він обчислюється для вужчого кола поточних активів, коли з розра­хунку виключено найменш ліквідну їх частину — виробничі за­паси. Він обчислюється так:

Кш.л.= [А1+А2]:[П1 + П2]. (1.6)

Коефіцієнт абсолютної ліквідності визначається за формулою:

Кабс.л. = [А1] / [П1+П2]. (1.7)

Цей коефіцієнт показує, яку частину короткострокових пози­кових зобов"язань можна за необхідності погасити негайно.

Коефіцієнт платоспроможності (автономії) розраховується як відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу підприємства і показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі коштів, авансованих у його діяльність.

Коефіцієнт

автономії =

Власний капітал (Ф№1 ряд.380)

Підсумок балансу (ф№1 ряд.640)

(1.8)

Коефіцієнт фінансування розраховується як співвідношення залучених та власних коштів і характеризує залежність підприємства від залучених коштів.

Коефіцієнт

фінансування =

Власний капітал (Ф№1 ряд.380,430)

Залучені кошти (Ф№1 ряд.480, 620,630) (1.9)

Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в обігові кошти, а яка капіталізована.

Коефіцієнт Чистий обіговий капітал

маневреності (Ф№ І ряд.260 - 620) (1.10)

власного = Власний капітал

капіталу (Ф № 1 ряд. 380)

Ліквідність підприємств характеризує також показник манев­реності власних оборотних коштів (капіталу, що функціонує). Він визначається як відношення грошових коштів до капіталу, що функціонує. Цей показник характеризує ту частину власних обо­ротних коштів, які перебувають у формі грошових коштів, що мають абсолютну ліквідність. можуть впливати на виробничі стосунки між підприємствами акціо­нерної форми власності і суто приватними підприємствами.

Аналізуючи стан оборотних коштів за умов ринкової економіки, необхідно розглядати всі конкретні причини, виявля­ти ті, що негативно впливають на стан цих коштів і розробляти конкретні заходи для усунення таких причин. За даними ф.№1 «Баланс», ф.№2 «Звіт про фінансові результати» визначаються і ана­лізуються такі показники оборотності оборотних коштів:

1. Оборотність у днях (Од) — час повного кругообігу оборо­тних коштів, який визначається за формулою:

Од = СЗ*[Д / Р], де (1.11)

СЗ — середній залишок оборотних коштів;

Д — кількість днів у періоді, що аналізується;

Р — виручка від реалізації.

Середній залишок оборотних коштів у цілому обчислюється за формулою середньої хронологічної. Для цього беруть підсумки залишків 2-го розділу активу балансу і за формулою середньої арифметичної визначають середньоріч­ний залишок.

2. Коефіцієнт оборотності (Ко) — це кількість оборотів, що їх роблять оборотні кошти за період, який аналізується.

Цей коефіцієнт характеризує розмір обсягу виручки від реалі­зації в розрахунку на одну гривню оборотних коштів. Він визна­чається за формулою:

Ко = Р : СЗ, де (1.12)

Ко — коефіцієнт оборотності;

Р — виручка від реалізації;

СЗ — середній залишок оборотних коштів за період, що аналі­зується. Коефіцієнт оборотності засобів — це фондовіддача обо­ротних коштів.

3. Тривалість одного обороту в днях (То) — визначається за формулою:

То = Д : Од, де (1.13)

То — тривалість одного обороту в днях;

Д — кількість днів періоду, що аналізується (квартал -90, рік-360);

Од — оборотність оборотних коштів у днях.

4. Коефіцієнт завантаження коштів в обороті (Кз). Він показує суму оборотних коштів, що авансуються на 1 грн. виручки від реалізації, і визначається за формулою:

Кз = [СЗ:Р]*100, де (1.14)

Кз — коефіцієнт завантаження коштів в обороті;

СЗ — середній залишок оборотних коштів, грн.;

Р — виручка від реалізації продукції, грн.;

100 — переведення грн. у коп.

Отже, за допомогою здійснення розрахунків вище наведених показників можна провести аналіз фінансового стану підприємства.

РОЗДІЛ 2

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ

ТОВ „ГРАНІТ”

2.1. Аналіз складу майна та джерел його утворення

Товариство з обмеженою відповідальністю „ ЗОРЯ ” є одним з відомих підприємств Західної України з виробництва будівельних матеріалів.

Предметом основної діяльності ТОВ „ ЗОРЯ ” є виробництво і реалізація випалювальної цегли з використанням сучасної технології та обладнання, що дозволяє одержати високоякісний продукт. У 2007 році підприємство було відзначене дипломом конкурсу „Буковинська якість”.

Підприємство співпрацює з більш ніж сорока суб’єктами господарської діяльності та населенням, продукція реалізується також в Одеську, Київську, Івано-Франківську, Тернопільську області.

В даний час товариство з обмеженою відповідальністю „ ЗОРЯ ” є одним з успішно господарюючих підприємств на ринку виробництва будівельних матеріалів Західної України.

Важливим показником діяльності є стабільність фінансового стану підприємства, яка залежить від правильності та доцільності вкладення фінансових ресурсів у активи, тому для його оцінки необхідно вивчити передусім склад, структуру майна та джерела його утворення, а також причини їх зміни. При цьому, основними напрямками аналізу є вивчення за даними балансу (ф.№1) вартості усього майна підприємства (підсумок активу балансу-валюта балансу) і суми джерел утворення (підсумок пасиву балансу) цього майна на певну звітну дату.

Таблиця 2.1

Аналіз складу майна ТОВ „ ЗОРЯ ” за 2008р.-9 міс.2009р.

Показники

На початок

2008 року

На кінець

2008 року -

початок 2009 року

На

01.10.2009р.

Зміна

(+,-)

за

2008р.

Зміна

(+,-)

за 9 міс.

2009р

1. усього майна(валюта балансу )

2192

2614

2726

+ 422

+112

1.1. основні засоби і необоротні

активи

1390

1717

1596

+ 327

-121

у % до майна

63,41

65,68

58,55

+2,27

-7,13

1.2. оборотні активи

768

787

1113

+ 19

+326

у % до майна

35,04

30,11

40,83

- 4,93

+10,72

1.2.1. запаси

534

678

1033

+ 144

+355

у % до оборотного капіталу

69,53

86,15

92,81

+ 16,52

+6,66

1.2.2. дебіторська заборгованість

123

95

64

- 28

-31

у % до оборотного капіталу

16,02

12,07

5,75

- 3,95

-6,32

1.2.3. кошти та їх еквіваленти

96

2

10

- 94

+8

у національній валюті

96

2

10

- 94

+8

у іноземній валюті

-

-

-

-

-

у % до оборотного капіталу

12,50

0,25

0,90

- 12,25

+0,65

у національній валюті

12,50

0,25

0,90

- 12,25

+0,65

у іноземній валюті

-

-

-

-

-

З даних табл. 2.1 можна зробити висновок, що на 01.10.2009 року вартість майна у розпорядженні підприємства становила 2726 тис. грн., тобто порівняно з попереднім 2008 роком збільшилась на 112 тис. грн. за рахунок:

- зменшення необоротних активів на 121 тис. грн. та їх частки до майна на 7,13%

- збільшення оборотних активів на 326 тис. грн. та їх частки до майна на 10,72%.

Тобто, з початку 2008 року і на 01.10.2009 року спостерігається тенденція до збільшення оборотних активів у складі майна підприємства, і на 1 жовтня 2009 року вартість майна збільшилась на 534 тис. грн., що і є позитивним у діяльності ТОВ „ ЗОРЯ ”.

Аналізуючи структуру оборотних активів на 01.10.2009р. порівняно з початком 2008р., їх збільшення відбулося через збільшення запасів на 499 тис. грн., де питома вага їх до оборотного капіталу підприємства збільшилась на 23,18%, а також на структуру оборотних коштів вплинуло зменшення дебіторської заборгованості на 59 тис. грн., та зменшення грошових коштів на 86 тис. грн.

Вивчаючи співвідношення динаміки оборотних і необоротних активів, то на кінець 2008 року оборотні активи збільшилися на 345 тис. грн., а необоротні активи збільшились на 206тис. грн., що і свідчить про прискорення оборотності всього майна підприємства.

Цю тенденцію підтверджує збільшення коефіцієнта мобільності майна, який обчислюється за формулою (1.1) за середньорічними значеннями і становить:

- за 2008 рік = (777,5 / 2403,0)=0,32.

- за 9 міс. 2009р. = (950,0 / 2670,0)=0,36

Також, спостерігається зменшення грошових коштів на кінець 2008 р. порівняно з початком на 94 тис. грн. у національній валюті, та незначне збільшення грошові кошти у національній валюті за 9 місяців 2009 року до 10 тис. грн., що є досить негативним, і це характеризується дуже малою їх часткою в оборотних активах 0,65%.

Наступною важливою оцінкою майна є аналіз стану всього майна, який здійснюють за допомогою показників наведених в табл 2.2.

Таблиця 2.2.

Аналіз майнового стану ТОВ „ ЗОРЯ ” за 2008р. - 9 місяців 2009р.

Показники

2008 рік

9 місяців 2009р.

Зміна (+,-)

2008р. від

2009р.

 

коефіцієнт зносу

0,27

0,32

+0,05

 

коефіцієнт оновлення

0,21

0,01

-0,20

 

коефіцієнт придатності

0,73

0,68

-0,05

 

коефіцієнт вибуття

0,0005

0,00

-0,0005

 

Дані коефіцієнти розраховані на основі формул (1.2 –1.3).

Аналізуючи коефіцієнти майнового стану, то в них спостерігається тенденція до погіршення. А саме, коефіцієнт зносу на 01.10.2009р. збільшується у порівнянні з початком 2009р. на 0,05, що характеризується старінням обладнання. В той же час коли у 2008р. коефіцієнт оновлення становить 0,21, то за 9 місяців 2009 р. він зменшується до 0,01, не відбувається оновлення основних засобів, що не дає можливість підтримувати придатність обладнання на належному рівні.

Аналіз джерел майна підприємства здійснюється за даними балансу. В аналітичній табл. 2.3 наведено перелік джерел власних і позичених коштів, вкладених у майно підприємства.

За даними аналітичної таблиці розраховується коефіцієнт незалежності підприємства (Кн.) з формули (1.4) за середньорічними значеннями і становить:

- за 2008 рік = (2078,5 / 2403,0)=86,50;

- за 9 місяців 2009р. = ( 2298,5 / 2670 ) = 86,09

Коефіцієнт незалежності підприємства свідчить про те, що частка власного капіталу за 2008 рік становить 86,50%, за 9 місяців 2009 р. цей коефіцієнт дещо знизився до 86,09%, але загалом підприємство характеризується досить значною незалежністю від зовнішніх кредиторів, хоча і відбулось незначне падіння коефіцієнта.

Таблиця 2.3.

Аналіз джерел коштів, які вкладено в майно підприємства

ТОВ „ ЗОРЯ ” за 2008р.-9 міс.2008р. (тис.грн).

Показники

На початок 2008року

На кінець

2008 року

- початок

2009 року

На

01.10.09р.

Зміна

(+,-)

за

2008р.

Зміна

(+,-)

за

2008р.

1.джерела формування майна

2192

2614

2726

+ 422

+ 112

1.1 власний капітал

1931

2226

2371

+ 295

+ 145

у % до майна

88,09

85,16

86,98

-2,93

+1,82

1.1.1 наявність власного

оборотного капіталу

615

559

824

-56

+265

у % до власного капіталу

31,85

25,11

34,75

-6,74

+9,64

1.2 забезпечення витрат і платежів

74

50

49

-24

- 1

у % майна

3,38

1,91

1,80

- 1,47

-0,11

1.3.позичені кошти

187

338

306

+ 151

-32

у % майна

8,53

12,93

11,23

+ 4,40

-1,70

1.3.1 довгострокові позики

-

-

-

-

-

у % до позичених коштів

-

-

-

-

-

1.3.2 короткострокові позики

-

-

-

-

-

у % до позичених коштів

-

-

-

-

-

1.3.3 кредиторська заборгованість

187

338

306

+151

-32

у % до позичених коштів

100

100

100

-

-

1.4 доходи майбутніх періодів

-

-

-

-

-

У 2008 році відбувається зростання джерел формування майна ТОВ „ ЗОРЯ ” на 422 тис. грн., одночасно зі збільшенням власного капіталу на 295 тис. грн., хоча частка його зменшилась у відповідності до майна на 2,93% . Таке зростання майна пов’язано також із збільшенням запозичених коштів на 151 тис. грн., а саме кредиторської заборгованості.

З даних таблиці видно, що вартість майна підприємства зросла за 9 місяців 2009р. на 112 тис. грн., у т.ч. за рахунок власних коштів на 145 тис. грн., а в основному таке збільшення відбулося за рахунок збільшення власного оборотного капіталу на 265 тис. грн. при зменшенні запозичених коштів на 32 тис. грн. та, відповідно, їх частки у вартості майна на 1,70%.

Кількість власних оборотних коштів визначається за даними табл.2.4.

У 2008 році відбувається зменшення власних оборотних коштів на 56 тис. грн. внаслідок значного збільшення необоротних матеріальних активів на 327 тис. грн., а також збільшення власного капіталу на 295 тис. грн. за рахунок прибутку та внесків до статутного капіталу.

За 9 місяців 2009р. власні оборотні кошти збільшились на 265 тис. грн. порівняно з початком року за рахунок отримання прибутку від реалізації продукції 145 тис. грн., а також зменшення необоротних активів на 121 тис. грн.

Таблиця 2.4.

Визначення власних оборотних коштів ТОВ „ ЗОРЯ ” за 2008-9 міс.2009р., тис.грн.

Показники

Початок

2008р.

Кінець 2008р. -

початок 2009р.

На

01.10.2009р.

1.власний капітал

1931

2226

2371

2.забезпечення майбутніх витрат і

платежів

74

50

49

3.довгострокові зобов’язання

-

-

-

4.необоротні активи

1390

1717

1596

наявність власних оборотних коштів

( ряд.1+ряд.2+ряд.3-ряд.4)

615

559

824

Зменшення необоротних активів відбувалось за рахунок збільшення їх зносу, зменшення відстрочених податкових активів, одночасно із зменшенням кредиторської заборгованості порівняно з попереднім періодом на 32 тис. грн.

Для здійснення подальшої оцінки фінансового стану підприємства необхідно визначити його ліквідність і платоспроможність.

2.2. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства

Для оцінки реального рівня ліквідності підприємства необхідно провести аналіз ліквідності балансу, який дозволяє перевірити здатність підприємства розрахуватися за зобов’язаннями власним майном у визначені періоди часу. А аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства передбачає два такі етапи:

- складання балансу ліквідності;

- розрахунок і аналіз основних показників ліквідності і платоспроможності.

Для здійснення ліквідності балансу активи і пасиви поділяють на певні групи, залежно від рівня ліквідності (див. розділ 1.2). А для його визначення необхідно порівняти підсумки за кожною групою активу і пасиву балансу.

Таблиця 2.5.

Аналіз ліквідності балансу ТОВ „ ЗОРЯ ” за 2008 рік, тис. грн.

Актив

на поч.

2008р.

на кін.

2008р.

Пасив

на поч.

2008р.

на кін.

2008р.

платіжний надлишок

або нестача

на поч.

2008р.

на кін.

2008р.

А1

96

2

П1

160

329

-64

-327

А2

123

95

П2

27

9

+96

+86

А3

583

800

П3

0

0

+583

+800

А4

1390

1717

П4

2005

2276

-615

-559

баланс

2192

2614

баланс

2192

2614

х

х

Виходячи з даних таблиці баланс ТОВ „ ЗОРЯ ” на початок і кінець 2008 року не є абсолютно ліквідним. На початок року найліквідніші активи (А 1) покривають найтерміновіші зобов’язання (П1) лише на 60,0%: ((96 / 160)*100 = 60,0%), швидко реалізовуваних активів (А2) вистачає на 455,55%, щоб погасити короткострокові зобов’язання (П2): ((123 / 27)*100=455,55%). А повільно реалізовувані активи (А3) перевищують довгострокові пасиви (П3) аж на 583 тис. грн., також постійні пасиви (П4) переважають над важко реалізованими активами (А4) на 144,24%: (( 2005 / 1390)*100 = 144,24%).

Отже, виконуються тільки три умови: А2 > П2, А3 > П3 та А4 < П4.

Станом на кінець 2008 року ліквідність балансу підприємства дещо знижується, знову не виконується перша умова А1 перекривають П1 тільки на 0,61%, але швидко реалізовуваних активів (А2) вистачає на 1055,55%, щоб погасити короткострокові зобов’язання (П2), постійні пасиви (П4) переважають над важко реалізованими активами (А4) на 132,56%.

А при здійсненні аналізу ліквідності балансу за 9 місяців 2009 року, то він є ще менш ліквідним, хоча знову не виконується тільки перша умова, тобто А1<П1, що свідчить про нестачу на підприємстві найбільш ліквідних активів (див. табл 2.6.)

Таблиця 2.6.

Аналіз ліквідності балансу ТОВ „ ЗОРЯ ” за 9 місяців 2009 р., тис. грн.

Актив

на поч.

2009р.

на

01.10.09р

Пасив

на поч.

2009р.

на

01.10.09р

платіжний надлишок

або нестача

на поч.

2008р.

на кін.

2008р.

А1

2

10

П1

329

300

-327

-290


Страницы: [1] | 2 |
 
 

Записник:
Вибранні реферати  

Рефератів в нашій базі:
Рефераты: 16675
Розділи у алфавытному порядку:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

Підказка: Аналіз фінансового стану та ефективності використання майна підприємства | Реферат

TextReferat © 2020 - Реферати українською мовою, українські реферати на нашому сайті ви можете скачати безкоштовно, також можете перед завантаженням ознайомитись за потрібним вам рефератом. Якщо ви не можете знайти потрібний вам реферат, користуйтесь пошуком.