Головна   Додати в закладки Рішення начальника цивільної оборони суб`єкта господарської діяльності на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій | Реферат


Реферати українською мовою | реферати на українській мові Реферати українською мовою | реферати на українській мові
 Пошук: 

 

 
Рішення начальника цивільної оборони суб`єкта господарської діяльності на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій - Реферат


Категорія: Реферати
Розділ: БЖД, охорона праці, валеологія
Розмір файла: 19 Kb
Кількість завантажень:
8
Кількість переглядів:
815
Описання роботи: Реферат на тему Рішення начальника цивільної оборони суб`єкта господарської діяльності на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій
Дивитись
Скачати


План на рішення начальника цивільної оборони суб"єкта господарської діяльності на проведення РНАВР у зонах і осередках ураження складається з окремих рішень за видами надзвичайних ситуацій, викликаних аваріями, катастрофами та стихійним лихом.

1. План на рішення ліквідації наслідків аварій

У разі виникнення аварій (катастроф) з викидом радіоактивних речовин на ЛЕС, на транспорті, що перевозить радіоактивні речовини або на об"єктах, що використовують РР, провести наступні заходи:

а) першочергові заходи:

- привести у готовність всі органи управління ЦО та з НС об"єкта (від 10-15 хв. до 1,5-3,0 год.);

- провести оповіщення та інформацію працівників і службовців про аварію (катастрофу) з викидом радіоактивних речовин та можливе зараження;

- укрити працівників у захисних спорудах (від 15-30 хв. до 1 год.);

- привести у готовність сили цивільної оборони (від 30 хв. до 36 год.);

- привести у готовність евакооргани (від 15-30 хв. до 1,5-3,0 год.);

- привести у готовність мережу спостереження і лабора­торного контролю (від 15-30 хв. до 1,5-3,0 год.);

- штабу ЦО та з HС провести протягом 1,0-1,5 год. попе­редню оцінку обстановки, що склалася на об"єкті;

б) подальші заходи:

- основні зусилля спрямувати на проведення відселеним пра­цівників (або їх евакуації) з зон небезпечного сильного радіо­активного забруднення та забезпечення їх життєдіяльності (у взаємодії з держадміністраціями та відділами з H С та ЦЗН);

- задіяти при необхідності сили ЦО та автотранспорт, матеріальні та фінансові ресурси;

- організувати взаємодію з територіальними державними адміністраціями та відділами з НС та органами військового командування.

2. План на рішення ліквідації наслідків аварій з викидом хімічно небезпечних речовин (ХНР)

У разі виникнення аварій з викидом хімічно небезпечних речовин на об"єктах інших міністерств та відомств або на транспорті, який перевозить сильнодіючі отруйні речовини, провести наступні заходи: а) першочергові заходи:

- провести оповіщення та інформування працівників і службовців об"єкту про викид ХНР та можливе зараження;

- привести у готовність всі органи управління і сили ЦО та з НС (від 10-15 хв. до 1,5-3 год.);

- приступити до негайного відселення працівників і службовців із осередків (зон) ураження ХНР у взаємодії з місцевими державними адміністраціями та відділами з НС;

- проводити безупинно розвідку зон хімічного ураження силами мережі СЛК у взаємодії з мережею СЛК району (міста);

- видати працівникам, службовцям (працюючим змінам) і силам ЦО та з НС засоби індивідуального захисту із запасу служби (від 10-30 хв. до 3-6 год.);

- укрити працюючу зміну в захисних спорудах ЦО, які мають три режими вентиляції і залежно від типу ХНР;

- штабу ЦО та з НС об"єкту провести за 30 хв. попередню оцінку обстановки і довести її до підлеглих органів управління;

б) подальші заходи:

- основні зусилля спрямувати на проведення відселення працівників і службовців із зон хімічного зараження, особливо із зон ураження ХНР за межі зон (осередків) хімічного ураження (до 30 хв. - 1 год.);

- відселення проводити у взаємодії з місцевими державними адміністраціями і відділами з НС, задіяти при цьому весь наявний автотранспорт об"єкту;

- негайно приступити до локалізації і ліквідації місця аварії разом зі силами інших суб"єктів, територіальних органів управління з ЦО та з НС через 5-30 хв. і вести їх до повного завершення робіт;

- організувати негайне надання медичної допомоги потерпілим у взаємодії з медичною службою ЦО та з НС району (міста);

- організувати взаємодію з територіальними органами управління та силами служб цивільної оборони.

Аналогічно відповідні плани складаються для ліквідації наслідків інших аварій чи катастроф.

3. Завдання виконавців заходів цивільної оборони

У зв"язку з виникненням НС техногенного, природного, соціально-політичного та екологічного характеру, органи управління і сили ЦО та інші керівники суб"єкта господарювання виконують наступні завдання:

штаб ЦО та з НС об"єкта - завдання з організації і проведення РНАВР на об"єкті; прогнозування і координація дій всіх органів управління та сил ЦО; організації взаємодії з вищими органами управління і силами ЦО, що виділяються іншими органами управління;

начальники управлінь та окремих відділів адміністрації - завдання з надання допомоги з прогнозування наслідків можливих MC щодо організації і проведення РНАВР в осередках ураження та відновлення виробничої діяльності, надання матеріальної, фінансової та іншої допомоги потерпілим;

начальникам ЦО відділень (філіалів) і структурних підрозділів - завдання з організації і проведення РНАВР безпосередньо на об"єктах і в структурних підрозділах; організації захисту працівників, службовців, що попадають в зони ураження; робіт з відновлювання їх діяльності; управління, оповіщення і зв"язку та взаємодії з вищими органами управління;

евакоорганам об"єкту - завдання, разом з територіальними органами управління і відділами з НС, з організації і забезпечення проведення евакозаходів суб"єктом господарської діяльності з відселення працівників і службовців із зон ураження (зараження); виконання заходів з життєзабезпечення працюючого персоналу; організації взаємодії з іншими органами управління і службами ДО та з НС.

4. Положення про евакуаційну комісію суб"єкта господарювання

1. Евакуаційна комісія суб"єкта господарювання є робо­чим органом начальника цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій підприємства, установи або організації, який забезпечує проведення ужиття комплексу заходів щодо організованого ви­возу (виводу) працівників, службовців та населення, яке мешкає у відомчому житловому фонді, з районів можливого впливу нас­лідків надзвичайних ситуацій, якщо виникає безпосередня загроза життю та заподіяння шкоди здоров"ю людини.

Енакокомісія створюється за наказом керівника суб"єкта господарювання, підзвітна і підконтрольна йому.

2. Евакокомісії у своїй роботі керуються законодавчими і нормативними актами України, рішеннями та розпорядженнями районної (міської) державної адміністрації, наказами і розпо­рядженнями НЦО району (міста обласного підпорядкування), відділу з питань НС та ЦЗН, голови районної (міської) евакокомісії, рішеннями та розпорядженнями місцевого органу самоврядування, наказами та розпорядженнями керівника суб"єкту господарювання, прийнятими в межах їх компетенції, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями евакокомісії суб"єкта господарювання є:

• розроблення планів евакуації (відселених) працівників, службовців та населення, як е мешкає у відомчому житловому секторі на випадок виникнення НС техногенного, природного, соціально-політичного та воєнного характеру;

• організація та проведення у надзвичайних ситуаціях евакуації (відселення) працівників, службовців та населення, яке мешкає у відомчому житловому секторі та забезпечення їх життєдіяльності;

• координація в межах її діяльності структурних підрозділів підприємства, установи чи організації щодо забезпечення проведення евакозаходів та організація життєзабезпечення евакуйованого (відселеного) населення;

• визначення основних напрямів роботи щодо проведення евакозаходів та соціального захисту працівників, службовців та населення, яке мешкає у відомчому житловому секторі, що постраждали внаслідок НС;

• підготовка і перепідготовка особового складу евакокомісії до дій в умовах надзвичайних ситуацій.

4. Евакокомісія відповідно до покладених на неї завдань:

• організовує розроблення і здійснення евакозаходів на випадок виникнення НС та соціального захисту працівників, службовців та населення, які постраждали від них;

• керує проведенням евакозаходів на підприємстві, в установі чи організації і забезпечує готовність евакоорганів до дій за призначенням;

• бере участь у розгляді та опрацюванні пропозицій щодо матеріально технічного забезпечення проведення евакозаходів суб"єктом господарювання;

• контролює виконання завдань щодо створення для евакуйованого (відселеного) населення необхідних соціально-побутових умов та забезпечення його продуктами харчування і предметами першої необхідності;

• організовує в установленому порядку надання допомоги працівникам, службовцям та населенню, які потерпіли внаслідок надзвичайної ситуації;

• бере участь в організації фінансового, матеріального, технічного та інформаційного забезпечення проведення евакозаходів суб"єктом господарювання;

• забезпечує розроблення плану дій евакокомісії суб"єкта господарювання (підприємства, установи чи організації) щодо організації, матеріально-технічного та інших видів забезпечення евакозаходів;

• організовує взаємодію з іншими органами управління і силами ЦО та з НС щодо організації і проведення евакозаходів суб"єктом господарювання;

• здійснює інші функції, що випливають з покладених на неї завдань.

5. Евакокомісія має право:

• одержувати від адміністрації суб"єкта господарювання інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

• заслуховувати керівників структурних підрозділів суб"єкта господарювання про хід виконання завдань щодо підготовки, проведення і забезпечення евакозаходів;

• залучати для проведення евакозаходів органи управління, сили і засоби суб"єкта господарювання (підприємства, установи чи організації);

• проводити комплексні перевірки стану готовності структурних підрозділів суб"єкта господарювання до дій за призначенням та інших служб забезпечення щодо проведення евакозаходів.

6. Евакокомісія у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами суб"єкта господарювання, евакокомісіями населеного пункта та району (міста), відділами з питань НС та ЦЗН.

Функціональні обов"язки евакокомісії суб"єкта господарювання

ГОЛОВА ЕВАКОКОМІСІЇ:

1. Розробляє і своєчасно корегує План проведення евакозаходів суб"єктом господарювання (сільською або селищною Радою) у надзвичайних ситуаціях.

2. Організовує проведення евакозаходів суб"єктом господа­рювання (сільською або селищною Радою) у надзвичайних ситуаціях згідно з Планом.

3. Організовує взаємодію з евакокомісією району (міста обласного підпорядкування), відділом з питань НС та ЦЗН та іншими суб"єктами господарювання з питань проведення евакозаходів у надзвичайних ситуаціях та життєзабезпечення населення, що відселюється або евакуюється.

4. Своєчасно подає доповіді у районну (міську) евакокомісію про хід проведення евакозаходів суб"єктом господарювання (сільською або селищною Радою) у НС.

5. Забезпечує своєчасну відправку (прийом) сваконаселення, його облік, розміщення та організовує забезпечення його про­дуктами харчування і предметами першої необхідності.

6. Своєчасно доводить до евакоорганів необхідні вказівки та документи вищих органів управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

7. Забезпечує своєчасне розгортання евакокомісії (збірного або приймального евакопункти) та її розміщення.

8. Забезпечує своєчасну підготовку особового складу евако­органів (евакокомісії, збірного або приймального евакопункти) до дії за призначенням.

9. Організовує щорічне уточнення особового складу ева­коорганів суб"єкта господарювання (сільської або селищної Ради).

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ЕВАКОКОМІСІЇ:

1. Організовує і своєчасно проводить заняття з особовим складом евакоорганів (евакокомісія, ЗЕП, ПЕП) суб"єкта господарювання (сільської або селищної Ради).

2. Готує проекти розпоряджень евакокомісії суб"єкта господарювання (сільської або селищної Ради) з питань організації і проведення евакозаходів у НС.

3. Організовує розміщення евакоорганів та забезпечує робочі місця всім необхідним для роботи в НС.

4. Виконує усі розпорядження голови евакокомісії, а при його відсутності викопує його обов"язки.

5. Організовує щорічне уточнення особового складу евако­оргапів суб"єкта господарювання (сільської або селищної Ради).

5. Заходи безпеки при виконанні РНАВР

Заходи безпеки при виконанні пошуково-рятувальних, аварійно-відновлювальних та інших невідкладних робіт проводяться протягом всього терміну їх проведення.

Інструктаж особового складу сил ЦО проводиться до виходу на марш та напередодні вступу сил в осередок (район) ураження та кожного дня перед виконанням рятувальних та аварійно-невідкладних робіт. Інструктаж проводять начальники підрозділів сил ЦО та керівники робіт на місцях.

Особовий склад сил ЦО забезпечується засобами інди­відуального захисту згідно з табелем оснащення, спеціальним одягом і безкоштовним харчуванням, медичним та іншим забезпеченням.

Рішення на введення пропускного режиму приймає начальник цивільної оборони району (міста) або суб"єкта господарської діяльності.

Організація управління, оповіщення і зв"язку при виконанні РНАВР. Управління діями сил, що залучаються до ліквідації наслідків аварії (катастрофи, стихійного лиха), здійснюється з основних пунктів управління, розташованих у місцях дислокації, та рухомих з використанням відомчих та орендних каналів зв"язку.

Відповідними черговими службами за допомогою усіх засобів оповіщення і зв"язку виконується негайне оповіщення за підпорядкуванням про виникнення надзвичайної ситуації.

Залежно від виду, характеру і масштабу аварії (катастрофи, стихійного лиха), роботи з ліквідації наслідків проводяться під керівництвом начальника ЦО об"єкту або його заступників у взаємодії з штабами ЦО та з НС і територіальними органами виконавчої влади (комісіями з питань техногенної та екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій).

Організовується розвідка небезпечних осередків та зон з метою визначення характеру, обсягів руйнувань, рятувальних та інших невідкладних робіт, необхідних сил і засобів.

Одержана інформація передається штабу ЦО та з НС суб"єкта господарської діяльності для оцінки обстановки та підготовки пропозицій щодо організації робіт з їх ліквідації, а також відділу з питань H С та ЦЗН району (міста).

Проводяться заходи щодо локалізації осередків аварії (катастрофи, стихійного лиха), проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт.

Органи управління, які беруть участь у ліквідації надзвичайної ситуації, залежно від обставин можуть працювати:

у режимі повсякденної готовності - при нормальній виробничо-промисловій, радіаційній, хімічній, біологічній, сейсмічній, гідрогеологічній і гідрометеорологічній обстановці (за відсутності епідемії, епізоотії і епіфітотії);

у режимі підвищеної готовності - при істотному погіршенні виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, біологічної, сейсмічної, гідрогеологічної і гідрометеорологічної обстановки (при інформації щодо можливого виникнення надзвичайних ситуацій);

у режимі діяльності при виникненні НС - при реальній загрозі виникнення надзвичайної ситуації;

у режимі діяльності при введенні надзвичайного стану

- при запровадженні в Україні або на окремих її територіях в порядку, визначеному Конституцією України та Законом України "Про надзвичайний стан".

За результатами оцінки обстановки приймається рішення на організацію і проведення аварійно-рятувальних робіт, надання допомоги потерпілим усіма наявними силами і засобами.

Усі роботи з ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій та катастроф об"єктом проводяться у взаємодії з відповідними територіальними відділами з НС та ЦЗН, з якими погоджуються строки та порядок використання відомчих сил і засобів ЦО, всебічного забезпечення проведення аварійно-рятувальних робіт.

Порядок подання доповідей про обставини та хід проведення РНАВР

Доповіді про обстановку та дії сил цивільної оборони з ліквідації наслідків можливих НС техногенного, природного, соціально-політичного та екологічного характеру і хід проведення невідкладних відновлювальних робіт подаються за допомогою засобів технічного зв"язку штабом ЦО та з НС об"єкта:

• підтвердження на одержання сигналів оповіщення про загрозу виникнення або виникнення аварії, катастрофи чи стихійного лиха — негайно;

• про результати розвідки місць можливих аварій (катастроф) або зони стихійного лиха - негайно;

• у період ліквідації наслідків НС: кожні 4 год. першої і другої доби; з 3-ї доби подаються до 8.00 і 20.00 год. за станом на 6.00 і 18.00 год. за київським часом;

• окремі донесення відповідно до розпоряджень вищих органів управління ЦО та з НС.

Строки подання донесень можуть бути уточнені залежно від обставин та масштабів аварії (катастрофи, стихійного лиха).

Форма доповідей складається згідно з додатком до плану та згідно з вказівками вищих органів управління ЦО та з НС.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОГЛІТЕРАТУРИ

1. Атамашок В. Г., Ширшев Л. Г., Акимов Н. И. Гражданская оборона. Учебник для вузов. - М.: Высшая школа, 1986.

2. Владимиров В.А., Михеев О.С., Хмель С.И. и др. Методика выявления и оценки рациональной обстановки при разрушениях (авариях) атомных электростанций. - М., 1989.

3. Губський А. І. Цивільна оборона. - К., 1995.

4. Демвденко Г.П., Кузьменко Э.П. и др. Защита объектов народного хозяйства от оружия масового поражения. Справочник. - К., 1989.

5. Деміденко Г.П., Захист об"є ктів народного господарства від зброї масового ураження. - К., 1996.

6. Депутат О. П., Коваленко І. В., Мужик І. С. Цивільна оборона/ За редакцією B.C. Франка. Підручник. 2-ге вид., доп. - Львів: Афіша, 2001.

7. Дія населення в надзвичайних ситуаціях. РІД ЦО і НС. - К., 1997.

8. Допустимі рівні вмісту радіонуклідів стронцію і цезію у продуктах харчування (ДР-97). МОЗ України. - К., 1997.

9. Загальні вимоги до розвитку і розміщення потенційно небезпечних виробництв з урахуванням ризику надзвичайних ситуацій техногенного походження. / Наукові керівники: член-кореспондент HАН України С.І.Дорогунцов і генерал-лейтенант В.Ф. Гречанінов. - К.: НАНУ, 1995.

10. Леігович Г.Г. Довідник з цивільної оборони. - К., 1999.

11. Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте (РД 52.04.253-90): М.: Росгидромет, 1991.

12. Мігович Г.Г., Рабчук О.Г. Сильнодіючі отруйні речовини. -К., 1999.

13. Організація проведення рятувальних робіт при стихійних лихах, аваріях і катастрофах. - М., 1990.

14. Попередження надзвичайних ситуацій / Під редакцією генерал-лейтенанта В.Ф. Гречанінова. - К., 1997.

15. Справочник по гражданской обороне. Кол. авторов. - M.; Воеииздат, 1978.

16. Справочные данные о чрезвычайных ситуациях техногенного, природного и экологического характера. В 3-х частях. - М., 1990.

17. Управление граждпнской обороной / Под ред. АЛ. Безлтосова. - М.: Воениздат, 1986.

18. Чорнобильська аварія. Події. Факти. Цифри / Під керівництвом генерал-лейтенанта М. С. Бондарчука. Штаб ЦО України. -К., 1990.

 
 

Записник:
Вибранні реферати  

Рефератів в нашій базі:
Рефераты: 16675
Розділи у алфавытному порядку:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

Підказка: Рішення начальника цивільної оборони суб`єкта господарської діяльності на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій | Реферат

TextReferat © 2020 - Реферати українською мовою, українські реферати на нашому сайті ви можете скачати безкоштовно, також можете перед завантаженням ознайомитись за потрібним вам рефератом. Якщо ви не можете знайти потрібний вам реферат, користуйтесь пошуком.