Головна   Додати в закладки Основні вимоги безпеки під час обслуговування електроустановок | Реферат


Реферати українською мовою | реферати на українській мові Реферати українською мовою | реферати на українській мові
 Пошук: 

 

 
Основні вимоги безпеки під час обслуговування електроустановок - Реферат


Категорія: Реферати
Розділ: БЖД, охорона праці, валеологія
Розмір файла: 14 Kb
Кількість завантажень:
4
Кількість переглядів:
836
Описання роботи: Реферат на тему Основні вимоги безпеки під час обслуговування електроустановок
Дивитись
Скачати


1. Порядок навчання і перевірки знань працівників має бути відповідним до галузевого положення про навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охоро­ни праці, узгодженого з Держнаглядохоронпраці, а та­кож до вимог до електротехнічної обслуги, які містять­ся в ПТЕ.

2. Первинний (під час прийняття на роботу) та періодичний (протягом трудової діяльності) медичний огляд працівників провадиться згідно з Положенням про медичний огляд працівників певних категорій, затверд­женим наказом Міністерства охорони здоров"я України від 31.03.94 №45, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України за №136/345.

3. Працівники, що обслуговують електроустанов­ ки, зобов"язані знати ці Правила відповідно до займа­ ної посади чи роботи, яку вони виконують, і мати відпо­ відну групу з електробезпеки згідно з такими вимогами:

1) для одержання групи І, незалежно від посади і фаху, необхідно пройти інструктаж з електробезпеки під час роботи в даній електроустановці з оформленням в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

Інструктаж з електробезпеки на І групу має провади­ти особа, відповідальна за електрогосподарство, або, за її письмовим розпорядженням,— особа зі складу елек­тротехнічних працівників з групою III.

Мінімальний стаж роботи в електроустановках і ви­дання посвідчень працівникам з групою І не вимага­ються;

2) особам молодшим за 18 років не дозволяється присвоювати групу вище II;

3) для присвоєння чергової групи з електробезпеки необхідно мати мінімальний стаж роботи в електроуста­новках з попередньою групою;

4) для одержання груп II-III працівники мають:

- чітко усвідомлювати небезпеку, пов"язану з робо­тою в електроустановках;

- звати і уміти застосувати на практиці ці та інші правила безпеки в обсязі, потрібному для роботи, яка виконується;

- знати будову і улаштування електроустановок;

- уміти практично надавати першу допомогу потер­пілим в разі нещасних випадків, в тому числі застосо­вувати способи штучного дихання і зовнішнього масажу серця;

5) для одержання груп ІУ-У додатково необхідно знати компонування електроустановок і уміти організу­вати безпечне проведення робіт, уміти навчити праців­ників інших груп Правилам безпеки і наданню першої допомоги потерпілим від електричного струму;

6) для одержання групи V необхідно також розуміти, чим викликані вимоги пунктів Правил безпечної експ­луатації електроустановок.

Працівнику, який пройшов перевірку знань Правил, видається посвідчення встановленої додатком 2 до цих Правил форми, яке він зобов"язаний мати при собі під час роботи.

Посвідчення про перевірку знань працівника є доку­ментом, який засвідчує право на самостійну роботу в електроустановках на зазначеній посаді за фахом.

Посвідчення про перевірку знань видається працівни­кові комісією з перевірки знань підприємства, організації після перевірки знань і є дійсним тільки після внесення відповідних записів.

Під час виконання службових обов"язків працівник повинен мати з собою посвідчення про перевірку знань. За відсутності посвідчення або за наявності посвідчення з простроченими термінами перевірки знань працівник до роботи не допускається.

Посвідчення про перевірку знань підлягає заміні у випадку зміни посади або за відсутності місця для за­писів.

Посвідчення про перевірку знань вилучається у пра­цівника комісією з перевірки знань в разі незадовільних знань, керівником структурного підрозділу - в разі ви-гасання терміну дії медичного огляду.

Посвідчення про перевірку знань складається з твер­дої обкладинки і блоку сторінок.

4. Забороняється допускати до роботи в електро­установках осіб, які не пройшли навчання і перевірку знань цих Правил.

Ті працівники, зайняті виконанням спеціальних видів робіт, до яких висуваються додаткові вимоги безпеки, мають бути навчені безпечному виконанню таких робіт і мати відповідний запис про це у посвідченні з пере­вірки знань з питань охорони праці.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджуєть­ся керівництвом підприємства.

Результати перевірки знань фіксуються в журналі, порядок ведення та форма якого приведені в додатку 3.

Сторінки журналу мають бути пронумеровані, про­шнуровані і скріплені печаткою підприємства на арку­шах формату А4.

Під час перевірки знань групи працівників в один день і за незмінного складу комісії допускається підпи­сувати протокол один раз після перевірки усієї групи екзаменованих у цей день, перевірку знань яких прове­дено.

В графі 4 зазначається: допускається працівник до роботи в електроустановках до 1000 В, або до і вище 1000 В.

Для інспектувальних працівників і фахівців з охо­рони праці зазначається: "допускається як інспектувальна особа".

Відповідальність за оформлення, стан і цілісність журналу перевірки знань покладається на особу, відпо­відальну за електрогосподарство.

Термін зберігання журналу - 3 роки після останньо­го запису.

Перевірка знань з технології робіт (правила експлу­атації, виробничі інструкції) може провадитися Держенергоспоживнаглядом окремо від перевірки знань з без­печної експлуатації електроустановок, в цьому разі ро­биться окремий запис в журналі.

5. Забороняється допускати до роботи працівників з ознаками алкогольного або наркотичного сп"яніння, а також з явними ознаками захворювання.

6. Забороняється виконання розпоряджень та завдань, що суперечать вимогам цих Правил.

7. Кожний працівник особисто відповідає за свої дії в частині дотримання вимог цих Правил.

У випадку, якщо працівник самостійно не спромож­ний вжити дійових заходів з усунення виявлених ним порушень Правил, він зобов"язаний негайно повідомити про це безпосереднього керівника, а у випадку його відсутності - керівника вищого рівня.

8. В разі нещасних випадків з людьми зняття напруги для звільнення потерпілого від дії електрично­ го струму має бути виконано негайно , без попереднього дозволу.

9. Працівники, що порушили вимоги цих Пра­вил, усуваються від роботи і несуть відповідальність (дисциплінарну, адміністративну, кримінальну) згідно з чинним законодавством.

10. Працівники, що припустилися порушення вимог цих Правил, без позачергової перевірки знань до робіт в електроустановках не допускаються.

II. Оперативне обслуговування

1. Оперативне обслуговування електроустановок може здійснюватися як місцевими оперативними чи опе­ративно-ремонтними працівниками, за якими закріпле­на ця електроустановка, так і виїзними, за якими зак­ріплена група електроустановок.

Вид оперативного обслуговування, кількість опера­тивних працівників в зміну чи на електроустановці виз­начаються особою, відповідальною за електрогосподар­ство, за узгодженням з керівництвом підприємства (організації) і зазначається в місцевих інструкціях.

2. До оперативного обслуговування електроуста­новок допускаються працівники, які знають оперативні схеми, посадові і експлуатаційні інструкції, інструкції з охорони праці, особливості обладнання і пройшли на­вчання, дублювання та перевірку знань цих Правил та ПТЕ.

3. Оперативні працівники, які обслуговують елек­троустановки одноосібне, та ті старші в зміні чи бригаді оперативні працівники, за якими закріплені електроус­тановки, повинні мати групу з електробезпеки IV в еле­ктроустановках напругою понад 1000 В і III - в елек­троустановках напругою до 1000 В.

4. Оперативні працівники повинні працювати за графіком, затвердженим особою, відповідальною за електрогосподарство підприємства чи структурного підрозді­лу.

5. Оперативні працівники, які заступають на чер­гування, мають прийняти зміну від попереднього черго­вого , здати зміну наступному черговому у відповідності з графіком.

Припинення чергування без здачі зміни забороняєть­ся. У виняткових випадках залишення робочого місця є припустимим з дозволу оперативного працівника ви­щої посади.

6. Під час приймання зміни оперативний праців­ник зобов"язаний:

- ознайомитися зі схемою і станом та режимом робо­ти устаткування на своїй дільниці особистим оглядом в обсязі, встановленому інструкцією;

- одержати від чергового, який здає зміну, інформацію про стан устаткування, за яким необхідно вести ретельний нагляд для запобігання аваріям та неполадкам, а також про стан устаткування, що перебуває в ремонті або резерві.

- перевірити і прийняти інструмент, матеріали, ключі від приміщень, засоби захисту, оперативну документацію та інструкції;

- ознайомитися з усіма записами та розпорядження­ ми за час, що минув з його останнього чергування;

- оформити приймання зміни записом у журналі, відомості, а також в оперативній схемі власним підпи­сом та підписом працівника, який її здає;

- доповісти старшому зміни про початок чергування та про неполадки, виявлені під час прийняття зміни.

7. Прийняття і здача зміни безпосередньо під час ліквідації аварії, виконання перемикань чи операцій по вмиканню та вимиканню обладнання забороняється.

8. Забороняється прийняття і здача зміни у ви­падках, коли на дільниці, яка обслуговується, робочі місця не прибрані, устаткування забруднене.

Прийняття зміни, коли устаткування несправне чи є відхилення від нормального режиму його роботи, допус­кається тільки з дозволу особи, відповідальної за елек­трогосподарство підприємства, або оперативного праців­ника вищого рівня, про що робиться запис в оператив­ному журналі.

9. Оперативні працівники під час свого чергуван­ня є відповідальними за правильне обслуговування та безаварійну роботу всього устаткування на закріпленій за ними дільниці.

10. Старший в зміні оперативний працівник або одноособово, або спільно з адміністрацією підприємства (цеху, дільниці) повинен виконувати обґрунтовані вимо­ги працівників енергопостачальної організації.

11. Старший в зміні оперативний працівник зо­бов"язаний негайно повідомити диспетчера енергопоста­чальної організації про аварії, які спричинили відклю­чення однієї або кількох ліній електропередачі, що жив­лять підприємство.

Список працівників, які мають право проведення оперативних переговорів з енергопостачальною організа­цією, визначається особою, відповідальною за електро­господарство, затверджується керівником, погоджується

12. В разі порушення режиму роботи, пошкод­женні чи аварії електроустаткування оперативний прац­івник зобов"язаний негайно вжити заходів з відновлен­ня схеми нормального режиму роботи і повідомити проте, що сталося, безпосередньо старшому у зміні праців­нику або особі, відповідальній за електрогосподарство.

У випадку неправильних дій оперативних працівників під час ліквідації аварії старший в зміні оперативний працівник зобов"язаний прийняти на себе керівництво і відповідальність за подальший перебіг ліквідації аварії.

13. Оперативні працівники повинні проводити обходи та огляди устаткування і виробничих приміщень на закріпленій за ними дільниці.

Огляд електроустановок може виконуватись одноосібно:

- адміністративно-технічним працівником з групою V в електроустановках понад 1000 Віз групою IV - в електроустановках до 1000 В;

- оперативним працівником, який обслуговує цю еле­ктроустановку.

Огляд електроустановок неелектротехнічними праців­никами та екскурсії, за наявності дозволу керівництва підприємства, можуть провадитись під наглядом праці­вника з групою IV, який має право одноосібного огляду.

Огляд повинен провадитись згідно з вимогами цих Правил.

Список адміністративно-технічних працівників, яким дозволяється одноосібний огляд, встановлюється особою, відповідальною за електрогосподарство, і затверджуєть­ся керівником підприємства.

14. Під час огляду в електроустановках понад 1000 В забороняється відкривати двері приміщень, ко­мірок, що не обладнані сітчастими огорожами або бар"є­рами, якщо відстань між дверима і струмовідними час­тинами менша за зазначену в таблиці 2.3. Перелік та­ких приміщень і комірок затверджується особою, відповідальною за електрогосподарство.

В електроустановках понад 1000 В, в яких вхід до приміщень, комірок обладнаний сітчастими огорожами або бар"єрами, під час огляду забороняється відкривати двері сітчастих огорож і проникати за огорожі чи бар"­єри.

15. Забороняється під час огляду електроустано­вок виконувати будь-яку роботу.

16. Огляди, виявлення і ліквідація несправнос­тей в електроустановках без місцевих чергових праців­ників виконуються централізовано виїзними працівни­ками, що здійснюють нагляд і роботи на об"єкті (групиоб"єктів). Періодичність цих робіт встановлюється особою, відповідальною за електрогосподарство, залеж­но від місцевих умов. Результати оглядів фіксуються в оперативному журналі.

17. Працівники, які не обслуговують дану елек­троустановку, допускаються до огляду з дозволу особи, відповідальної за електрогосподарство підприємства, це­ху, дільниці.

18. Двері приміщень електроустановок (щитів,збірок тощо) мають бути постійно замкнені.

Для кожного приміщення має бути не менше двох комплектів ключів, один з яких є запасним. Ключі від приміщень РУ не повинні пасувати до дверей комірок і камер.

19. Ключі повинні бути пронумеровані і перебу­вати на зберіганні в оперативних або в адміністративно-технічних працівників. В електроустановках без місце­вих оперативних працівників ключі повинні перебуватина пункті керування у оперативного працівника, який є старшим по зміні. Ключі слід видавати під розписку:

- під час огляду працівникам, яким дозволено одно­ особовий огляд, та оперативно-ремонтним працівникам, в тому числі й тим, що не перебувають на зміні, під час виконання ними робіт в електроустановках за нарядом чи розпорядженням;

- на час виконання робіт за нарядом чи за розпоряд­женням – керівнику робіт, до пускачеві або наглядачеві.

Ключі підлягають поверненню щоденно після закін­чення роботи.

Під час виконання робіт в електроустановках без місцевих оперативних працівників ключі підлягають поверненню не пізніше наступного дня після повного закінчення робіт.

20. Особисті ключі для входу в приміщення доз­воляється мати тільки оперативним працівникам, які приймають і здають зміну по телефону.

В приміщеннях електроустановок забороняється збе­рігання матеріалів та інструментів, що не належать до даної електроустановки.

 
 

Записник:
Вибранні реферати  

Рефератів в нашій базі:
Рефераты: 16675
Розділи у алфавытному порядку:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

Підказка: Основні вимоги безпеки під час обслуговування електроустановок | Реферат

TextReferat © 2020 - Реферати українською мовою, українські реферати на нашому сайті ви можете скачати безкоштовно, також можете перед завантаженням ознайомитись за потрібним вам рефератом. Якщо ви не можете знайти потрібний вам реферат, користуйтесь пошуком.