Головна   Додати в закладки Облік і аудит основних засобів, їх суть та економічний зміст (ФГ “Прометей”) | Реферат


Реферати українською мовою | реферати на українській мові Реферати українською мовою | реферати на українській мові
 Пошук: 

 

 
Облік і аудит основних засобів, їх суть та економічний зміст (ФГ “Прометей”) - Реферат


Категорія: Реферати
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування
Розмір файла: 203 Kb
Кількість завантажень:
451
Кількість переглядів:
10669
Описання роботи: Реферат на тему Облік і аудит основних засобів, їх суть та економічний зміст (ФГ “Прометей”)
Дивитись
Скачати


ність засновника

46

40

2

Відображено внесення засновником основного засобу до статутного фонду

152

46

3

Витратила перевезення основних засобів

152

685

4

Відображено податковий кредит

641

685

5

Здійснено оплату транспортних послуг

685

311

6

Відображено введення основного засобу в експлуатацію

10

152

Безоплатне отримання основних засобів відображається як збільшення додаткового капіталу підприємства по кредиту рахунка 424 "Безоплатно одержані необоротні активи". Коли актив забезпечує економічні вигоди, то протягом періоду їх отримання сума нарахованого зносу визнається доходом і на цю суму зменшується розмір додаткового капіталу.

п/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Безкоштовно отримання основних засобів

152

424

2

Відображення отриманих послуг

152

685

3

Відображено податковий кредит по отриманих послугах

641

685

4

Введення об"єкта в експлуатацію

10

152

5

Нараховано амортизацію в першому місяці експлуатації

23

131

6

Відображено дохід в розмірі нарахованої амортизації

424

745

Основний засіб може бути придбаний в результаті обміну на інший актив. Собівартість такого основного засобу оцінюється за справедливою вартістю отриманого активу, що дорівнює справедливій вартості переданого активу з поправкою на будь-яку суму грошей чи грошових активів, що була передана. Обмін поданими об"єктами основних засобів, що мають однакову справедливу вартість, відображається так:

п/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1.

Передача основних засобів іншому підприємству

361

742

2.

Виникнення податкового зобов’язання

742

641

3.

Списання залишкової вартості основних засобів

972

10

4.

Отримання основних засобів

15

631

5.

Відображено податковий кредит

641

631

6.

Введено об"єкт основних засобів в експлуатацію

10

15

7.

Проведено взаємозалік заборгованостей

631

361

п/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1.

Витрати на обслуговування та ремонт основних засобів?

23,91

63, 20,

22 , 25, 26, 66 тощо

а) виробничого призначення

2.

б) загальногосподарського призначення

92

3.

в) що забезпечують збут продукції

93

Облік вибуття основних засобів

Вибуття основних засобів може відбуватися внаслідок.

· продажу;

· ліквідації;

· безоплатної передачі іншим підприємствам;

· обміну на інші активи;

· внеску до статутного капіталу інших підприємств.

У разі часткової ліквідації об"єкта основних засобів його первісна (переоцінена) вартість та знос зменшуються відповідно на суму первісної (переоціненої) вартості та зносу ліквідованої частини об"єкта.

Операція продажу основних засобів передбачає отримання доходу за проданий об"єкт. Дохід від реалізації основних засобів відображається на кредиті субрахунку 742 "Дохід від реалізації необоротних активів". По дебету цього субрахунку відображається сума непрямих податків (в т.ч ПДВ).

Залишкова вартість об"єкта основних засобів, що продається, списується на витрати періоду в дебет субрахунку 972 "Собівартість реалізованих необоротних активів". У дебет цього рахунка списуються також усі витрати, пов’язані з реалізацією об"єкта основних засобів.

Вибуття основних засобів внаслідок реалізації відображається такими бухгалтерськими проведеннями:

п/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

 

Дебет

Кредит

 
 

Першаподіявідвантаження об’єкта основних засобів

 

1

Відображено дохід від реалізації основних засобів

361

742

 

2

Відображено податкові зобов"язання по ПДВ (при реалізації виробничих основних засобів)

742

641

 

3

Списано знос реалізованих основних засобів

131

10

 

4

Відображено собівартість реалізованих основних засобів

972

10

 

5

Списано витрати пов"язані з реалізацією основних засобів

972

31, 66, 65

 

6

Списано витрати, пов"язані з реалізацією основних засобів на фінансовий результат

793

972

 

7

Списано доходи від реалізації на фінансовий результат

742

793

 

8

Надійшла оплата від покупців

311

361

 

Першаподіяоплата об’єкта основних засобів

 

1

Отримано аванс від покупців

311

681

 

2

Відображено виникнення податкового зобов"язання

643

641

 

3

Відображено дохід від реалізації основних засобів

361

742

 

4

Відображено податкові зобов"язання по ПДВ

742

643

 

5

Списано знос реалізованих основних засобів

131

10

 

6

Відображено собівартість реалізованих основних засобів

972

10

 

7

Списано витрати, пов"язані з реалізацією основних засобів

972

31, 66, 65

 

8

Списано витрати, пов"язані з реалізацією основних засобів на фінансовий результат

793

972

 

9

Списано доходи від реалізації основних засобів на фінансовий результат

742

793

 

10

Проведено взаємозалік заборгованостей

681

361

Ліквідація об"єкта може бути як повною, так і частковою. У разі часткової ліквідації об"єкта основних засобів його первісна вартість і знос зменшуються відповідно на суму первісної вартості і зносу ліквідованої частини об"єкта.

Залишкова вартість ліквідованого об’єкта, а також витрати, пов’язані з їх ліквідацією, відображаються в обліку на рахунку 976 "Списання необоротних активів".

Якщо при ліквідації об’єкта основних засобів оприбутковується матеріальні цінності, то в обліку визнається дохід, який відображається по кредиту рахунка "Інші доходи від звичайної діяльності". На залишкову вартість об"єкта основних засобів, що ліквідовується, згідно з Законом України "Про податок на додану вартість", нараховується податкове зобов"язання по ПДВ.

Вибуття основних засобів внаслідок ліквідації відображається такими проведеннями:

п/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Списано знос ліквідованих основних засобів

131

10

2

Відображено залишкову вартість ліквідованих основних засобів

976

10

3

Відображено витрати па зарплату працівникам, що ліквідовують основні засоби

976

66,65

4

Оприбутковано матеріали від ліквідації основних засобів

20

746

5

Відображено суму непрямих податків

976

64

6

Списано залишкову вартість основних засобів на фінансові результати

793

976

7

Списано доходи від ліквідації на фінансові результати

746

793

При безоплатній передачі об’єкта основних засобів іншому підприємству дохід дорівнює нулю, а залишкова вартість об"єкта основних засобів та витрати, пов’язані з такою передачею відображаються по дебету субрахунку 976 "Списання необоротних активів". На залишкову вартість об"єкта основних засобів, що безоплатно передається іншому підприємству, згідно із Законом України "Про податок на додану вартість", нараховується податкове зобов’язання по ПДВ.

Безоплатна передача основних засобів іншому підприємству оформляється такими бухгалтерськими проведеннями:

п/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Зменшено вартість основних засобів на суму зносу

131

10

2

Відображено списання залишкової вартості основного засобу

976

10

3

Відображено податкове зобов"язання

976

641

3.3. Амортизація основних засобів.

Амортизація (згідно зі ст. 8. п. 8.1, пп. 8.1.1 Закону України №349-IV від 24.12.2002 р.) основних фондів – це поступове віднесення витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення, на зменшення скоригованого прибутку платника податку у межах норм амортизаційних відрахувань, установлених цією статтею.

Амортизації підлягають (пп. 8,1.2) витрати на:

- придбання основних фондів та нематеріальних активів для власного виробничого використання, включаючи витрати на придбання племінної худоби та придбання, закладення і впрошування багаторічних насаджень до початку плодоношення;

- самостійне виготовлення основних фондів для власних виробничих потреб, включаючи витрати на виплату заробітної плати працівникам, які були зайняті на виготовленні таких основних фондів:

- проведення всіх видів ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних засобів;

- капітальні поліпшення землі, не пов"язані з будівництвом, а саме: іригація, осушення, збагачення та інші подібні капітальні поліпшення землі.

Не підлягають амортизації (пп. 8.1.3) та повністю відносяться до складу валових витрат звітного періоду витрати платника податку на:

- придбання і відгодівлю продуктивної худоби,

- вирощування багаторічних плодоносних насаджень;

- придбання основних фондів або нематеріальних активів з метою їх подальшого продажу іншим особам чи їх використання як комплектуючих (складових частин) основних фондів, призначених для подальшого продажу іншим особам;

- утримання основних фондів, що знаходяться на консервації. Не підлягають амортизації та провадяться за рахунок відповідних джерел фінансування (пп. 8.1.4):

- витрати бюджетів на будівництво та утримання споруд благоустрою й житлових будинків, придбання і збереження бібліотечних і архівних фондів;

- витрати бюджетів на будівництво та утримання автомобільних доріг загального користування;

- витрати на придбання та збереження Національного архівного фонду України, а також бібліотечного фонду, що формується та утримується за рахунок бюджетів, бібліотечних та архівних фондів;

- витрати на придбання, ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих фондів.

Річні норми амортизаційних відрахувань (відповідно до Закону України 283/97-BP) встановлюються у відсотках до балансової вартості кожної з груп основних засобів на початок звітного періоду у таких розмірах;

група 1 - будівлі, споруди. їх структурні компоненти та передавальні пристрої, в т.ч. житлові будинки та їх частини (квартири і місця загального користування) - 5% (квартальні - 1,25%);

група 2 - автомобілі, призначені для перевезення людей, включаючи вантажно-пасажирські автомобілі, фургони та інші подібні до них транспортні засоби, меблі, побутові електронні, включаючи електронно-обчислювальні, та інші машини для автоматичної обробки інформації, інше конторське (офісне) обладнання та інвентар - 25% (квартальні - 6,25%);

група 3 - інші основні засоби, що не увійшли до груп 1 і 2, включаючи сільськогосподарські машини і знаряддя, робочу худобу - 15% (квартальні - 3,75%).

(З 1 січня 2004 р, введені нові норми амортизації, згідно з Законом України j»349-1V від 24.12.2002 р., за 4-ма групами.)

Зазначені норми застосовуються для нарахування зносу невиробничих основних засобів, утому числі житлових будинків.

Ці ж норми застосовуються бюджетними установами, й організаціями для визначення зносу основних засобів.

Податковий метод не відповідає економічній суті процесів, що відбуваються на підприємстві.

Цей метод зрівнює предмети, які мають зовсім різні терміни використання і функціональні можливості, що не призводить до економічно обгрунтованого нарахування амортизації. І основне – несумісність методології нарахування амортизації основних фондів за податковим законодавством (Закони України №283/97 -ВР від 22 травня 1997 р. та №349-1V від 24.12,2002 р., стаття 8 "Амортизація") і бухгалтерським - за П(С)БО) 7 ""Основні засоби", №92 від 27.04.2000р.) призводить до нелогічного закінчення їх корисного використання.

У таблиці 3.2 наведено неузгодженість нарахування амортизації основних засобів (за П(С)БО 7 ""Основні засоби") і основних фондів (за Законом України №283/97-ВР від 22.05.1997 р. і №349-IV від 24.12.2002 p.).

Таким чином, введення "податкового обліку" основних фондів і нематеріальних активів за зовсім іншими правилами нарахування амортизації, ніж у бухгалтерському обліку, підтверджує, що поєднати бухгалтерський облік основних засобів і податковий облік основних фондів і відповідно нарахування амортизації у єдине ціле неможливо.

Таблиця 2

Неузгодженість нарахування амортизації основних засобів за бухгалтерським обліком та основних фондів за податковим обліком

Бухгалтерський облік (П(С)БО 7 №92 від 27.04.2000 р. "Основні засоби")

Податковий облік. Закон України №283/97-ВР, №349-IVвід 24.12.2002 р.

1.Амортизуються всі основні засоби, що є на балансі підприємства (виробничі, невиробничі, безкоштовно отримані). У разі реконструкції добудови, модернізації дообладнання і консервації об"єкта основних засобів нарахування амортизації призупиняється.

1.Амортизації підлягають витрати на придбання, виготовлення, реконструкцію, ремонти, модернізацію, поточні капітальні ремонти та інші види поліпшення основних фондів. Безкоштовно отримані основні засоби не амортизуються.

2. Амортизація нараховується щомісяця за кожним об"єктом окремо

2. Амортизація нараховується поквартально за групами 1, 2, 3. 4,

3. База для нарахування амортизації-первинна вартість основних засобів з урахуванням поліпшень, які призвели до зростання економічних вигод від використання об"єкта. Починається нарахування амортизації з місяця, що наступає за місяцем введення об"єкта в експлуатацію і припиняється в місяці наступному за виведенням об"єкта зі складу основних засобів

3. База для нарахування амортизації -балансова (залишкова) вартість групи 2, групи 3 і 4 на початок (перше число) звітного кварталу; групи і - за кожним інвентарним об"єктом. При виведенні з експлуатації балансова вартість об"єкта групи 1 прирівнюється до нуля для цілей амортизації: об"єкта трупи 2, групи 3 і 4 - не змінюється. Зворотне введення збільшує баланс груп 2, 3 і 4 тільки на суму витрат з цих робіт.

4. Методи нарахування амортизацій згідно із Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" №92 від 27.04,2000 р. Використовується на вибір будь-який із п"яти, методів нарахування амортизації (прямолінійний, відсотковий, прискорений, кумулятивний, виробничий). Підприємство має право змінювати метод нарахування амортизації протягом періоду експлуатації об"єкта основних засобів. При цьому до різних об"єктів можуть застосовуватись різні методи амортизації. При зміні методу амортизації новий метод має застосовуватися з місяця, що настає за місяцем прийняття рішення про зміну методу нарахування амортизації.

4. Методи нарахування амортизації. Згідно з Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" № 283/97-ВР від 22.05.97 р. та змінами, внесеними Законом України №349-IV віл 24.12.2002 р. річні норми амортизаційних відрахувань встановлені у відсотках до балансової вартості кожної з груп основних фондів на початок звітного періоду у таких розмірах, %: За Законами України:

№283/97-ВР від 22.05.1997 р.

   

Річна

Квартальна

 

Гр. 1

5,0

1,25

Гр. 2

25,0

6,25

Гр. 3

15,0

3,75

№349IV від 24.12.2002 р.

   

Річна

Квартальна

 

Гр. 1

8,0

2,00

Гр. 2

40,0

10,0

Гр. 3

24,0

6,0

Гр. 4

60,0

15,0

 

РОЗДІЛ IV. ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ШЛЯХОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО І ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В ФГ "ПРОМЕТЕЙ".

4.1. Програма проведення зовнішнього аудиту.

До основних засобів відносяться матеріальні активи, якими підприємство володіє з метою використання їх в процесі виробництва або постачання товарів, послуг, надання в оренду іншим особам, або для здійснення адміністративних функцій, строк корисного використання більше одного року.

У процесі експлуатації вони переносять свою вартість на собівартість продукції частинами (нарахуванням амортизації).

Основні засоби підприємств і організацій незалежно від форм власності відображаються у бухгалтерському обліку і звітності за фактичними витратами на їх придбання, перевезення, встановлення, державну реєстрацію, які становлять їх первісну вартість.

До складу основних засобів відносяться: земельні угіддя, будівлі, споруди, машини і обладнання, транспортні засоби, інструменти, виробничий і господарський інвентар, робочий та продуктивний скот, багатолітні насадження та інші основні засоби.

До основних засобів відносять також капітальні вкладення для поліпшення земель.

Основним завданням і метою аудиту основних засобів є:

1) встановлення правильності документального оформлення і своєчасного відображення в обліку операцій з основними засобами, їх надходження, внутрішнє переміщення і вибуття;

2) перевірка правильності розрахунку, своєчасного відображення зносу основних засобів;

3) перевірка доцільності проведення ремонту основних засобів, контроль за витратами на капітальний ремонт, за правильністю їх відображення;

4) перевірка правильності відображення в обліку фінансових результатів від вибуття (в т.ч. ліквідації) основних засобів;

5) контроль за збереженням основних засобів;

6) перевірка правильності проведення індексації основних засобів;

7) підтвердження законності і правильності відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з основними засобами;

8) встановлення своєчасності і правильності списання недоамортизованої частини основних засобів на фінансові результати;

Джерелами інформації для аудиту основних засобів є:

- Баланс (форма № 1);

- Звіт про фінансові результати та їх використання (форма № 2);

- Звіт про фінансово-матеріальний стан підприємства (форма № 3);

- Синтетичні регістри обліку основних засобів (головна книга, журнал-ордер № 13);

- Первинні документи з обліку основних засобів: інвентарні картки, акти приймання-передачі, введення в експлуатацію, ліквідації, відомості індексації балансової вартості основних засобів.

При перевірці операцій по обліку основних засобів аудиторам на основі первинних даних і даних аналітичного і синтетичного обліку основних засобів звертається увага на наступні основні питання:

- своєчасність і правильність документального оформлення і відображення в облікових регістрах надходження, переміщення і вибуття основних засобів

правильність розрахунку амортизаційних сум і віднесення їх на собівартість продукції, а також відображення її на рахунках синтетичного обліку

- своєчасність і правильність списання недоамортизованої частини основних засобів на фінансові результати підприємства

- правильність і своєчасність нарахування орендної плати за основні засоби і віднесення на собівартість продукції

- правильність віднесення до основних засобів тих, що знаходяться на балансі підприємства

- правомірність списання витрат на проведення ремонту основних засобів

- своєчасність і правильність проведення інвентаризації і відображення результатів на рахунках

- достовірність індексації вартості основних засобів і віднесення сум на рахунки бухгалтерського обліку

- правомірність реалізації основних засобів, а також їх оцінка при реалізації як підприємством , так і приватною особою

Щоб реалізувати всі ці задачі необхідно переконатися в правильності організації аналітичного обліку; вияснити чи всі основні засоби закріплені за матеріально відповідальними особами; правильність проведення останньої інвентаризації, які її результати і чи відображені вони в обліку; проконтролювати достовірність облікових даних про наявність і рух основних засобів.

Пропонована програма аудиту основних засобів представлена в табл 4.1.

Програма аудиту основних засобів.

   

Джерела інфор-  

 

Методи  

№  

Етап  

мації для отри-  

Необхідні аудиторські проце-  

аудитор-  

пор.  

аудиту  

мання аудитор-  

дури

ської пе-  

   

ських доказів  

 

ревірки  

1

2

3

4

5

1  

Аудит  

Установчі до-  

1.Визначити законність  

Юри-  

 

норма-  

кументи, р-  

проведення операцій з осно-  

дична  

 

тивно-  

шення власни-  

вними засобами.  

пере-  

 

право-  

ка на проведен-  

2. Визначити, за якою  

вірка  

 

вих ас-  

ня операції  

формою ведеться бухгалтер-  

 
 

пектів  

з основними  

ський облік на підприємст-  

 
 

прове-  

засобами, наказ  

ві.  

 
 

дення  

про обліову  

3. Ознайомитися із обліко-  

 
 

операції  

політику під-

вою політикою пдприємст-  

 
 

з основ-  

приємства.  

ва щодо основних засобів.  

 
 

ними  

 

4. З"ясувати, як та за яким  

 
 

засоба-  

 

принципом відображують-  

 
 

ми.  

 

ся господарські операції на  

 
     

машинних носіях (оцінка  

 
     

системи автоматизованого  

 

Продовження табл 4.1

1

2

3

4

5

     

управління).  

 
     

5. Вивчити структуру та  

 
     

графік документообороту  

 
     

по операціях з основними  

 
     

засобами.  

 

2  

Аудит  

Посадові ін-  

1. Здійснити візуальну пе-  

Юри-  

 

наявно-  

струкції, дого-  

ревірку умов збереження  

дична,  

 

сті та  

вори матеріаль-  

основних засобів (наявність  

взаєм-  

 

збере-  

ної відповідаль-  

у разі потреби сигналізації,  

на, ві-  

 

ження  

ності,  

металевих дверей, замків  

зуальна  

 

основ-  

інвентарні кар-  

та інших необхідних умов).  

пере-  

 

них за-  

тки (форма  

2. Встановити матеріально  

вірки  

 

собів на  

№ 9), описи  

відповідальних осіб, на  

 
 

підпри-  

інвентарних  

відповідальному зберіганні  

 
 

емстві.  

карток (форма  

яких перебуває той чи ін-  

 
   

№ 9), техтчні  

ший об"ект основного засобу.  

 
   

паспорти, крес-  

3. Перевірити стан збере-  

 
   

лення, інвентар-  

ження рухомого складу  

 
   

ні списки (форма  

основних засобів (примі-  

 
   

№ 9), інвентарн  

щення гаражів та інші  

 
   

книги, накладиі на  

приміщення).  

 
   

на внутрішнє пе-  

4. Перевірити матеріали  

 
   

реміщення.  

інвентаризації ОЗ  

 
         
     

5. Простежити чи були  

   
     

здійсненні, заходи спрямовані

   
     

на відшкодування нестач

   
     

по основних засобах (якщо  

   
     

таке мало місце на пппідприємстві підприємстві

   
     

підприємстві) та чи здійсненні

   
     

вони згідно із чинним

   
     

законодавством.

   
     

6. У разі потреби та за

   
     

домовленістю з

   
     

керівником підприємства

   
     

аудитор може взяти

   
 
Страницы: 1 | 2 | [3] | 4 | 5 |
 
 

Записник:
Вибранні реферати  

Рефератів в нашій базі:
Рефераты: 16675
Розділи у алфавытному порядку:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

Підказка: Облік і аудит основних засобів, їх суть та економічний зміст (ФГ “Прометей”) | Реферат

TextReferat © 2021 - Реферати українською мовою, українські реферати на нашому сайті ви можете скачати безкоштовно, також можете перед завантаженням ознайомитись за потрібним вам рефератом. Якщо ви не можете знайти потрібний вам реферат, користуйтесь пошуком.