Головна   Додати в закладки Облік і аудит основних засобів, їх суть та економічний зміст (ФГ “Прометей”) | Реферат


Реферати українською мовою | реферати на українській мові Реферати українською мовою | реферати на українській мові
 Пошук: 

 

 
Облік і аудит основних засобів, їх суть та економічний зміст (ФГ “Прометей”) - Реферат


Категорія: Реферати
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування
Розмір файла: 203 Kb
Кількість завантажень:
451
Кількість переглядів:
10669
Описання роботи: Реферат на тему Облік і аудит основних засобів, їх суть та економічний зміст (ФГ “Прометей”)
Дивитись
Скачати


dth=88 colspan=2 valign=top >    

участь у інвентари-

   
     

заційному процесі з

   
     

метою отримання

   
     

впевненості, що на

   
     

балансі підприємстві всі

   
     

основні засоби є активами.

   
           

Продовження табл 4.1.

1  

2  

3  

4  

5  

3.1  

Переві-

Акти  

1. Встановити напрям над

Ариф-

 

рка  

приймання-

ходженням основних засобів

метич-

 

опе­рацій  

передачі ос­-  

на підприємство.

На, фор­-  

 

із надхо-

новних засобів,

2. Визначити правильність

мальна

 

дження  

накладні, податкові

формування первісної вар-  

логічна,

 

основних

накладні, наказ про  

тості об"екта основних зас.

Взаємна

 

засобів

про створення

 

перевірки  

   

приймальної комісії

3. У разі самостійного ви-

 
   

комісії, договори з по-

готовлення визначити до-

 
   

постачальником

цільність понесених витрат

 
   

(підрядниками)  

(тут може виникнути необ-

 
   

інвентарн  

хідність залучення експертів.

 
   

Картки.  

   
     

4. Здійснити формальну

 
     

перевірку первинних до-

 
     

кументів при надходженні

 
     

основних засобів.

 
     

5. Перевірити правильність

 
     

та законність віднесення

 
     

сум, сплачених постачаль-

 
     

никам до податкового кре­

 
     

диту з ПДВ.

 
     

6. Оцінити стан претензій-

 
     

ної роботи з контрагента­ми,

 
     

якщо на підприемстві були

 
     

випадки виявлення нестач.

 
     

7. Перевірити правиль-  

 
     

ність відображення опера-  

 
     

цій з надходження основ-  

 
     

них засобів на рахунках  

 
     

бухгалтерского обліку  

 

3.2  

Перевір-  

Акти лівідації,  

3. Встановити напрями  

Ариф-  

 

а опе-  

акти на списан-  

вибуття основних засобів  

метич-  

 

рацій з  

а, наказ про  

на підприємстві.  

На, фор-  

 

вибуття  

створення лік-  

2. Перевірити правиль-  

мальна,  

 

основ-  

відаційної комі-  

ність визначення ціни при  

логіч-  

 

них за-  

сії, накладні,  

продажу, ліквідації об"ек-  

на,  

 

собів.  

Податкові на-  

тів основних засобів з ура-  

юри-  

   

кладні, декла-  

хуванням вимог аконно-  

дична,  

   

рації про ПДВ,  

давства про звичайну ціну.  

Взаєм-  

   

Книга обліку  

3. Перевірити правомір-  

на пе-  

   

продажу товарів  

ність та доцільність спи-  

реварки  

Продовження табл 4.1

1

2

3

4

5

   

(робіт, послуг).  

сания деяких об"ектів  

 
     

основних засобів.  

 
     

4. Перевірити правиль-  

 
     

ність визначення податко-  

 
     

вого зобов"язання з ПДВ  

 
     

при вибутті основних засо-  

 
     

бів.  

 
     

5. Здіїснити формальну  

 
     

перевірку первинних до-  

 
     

кументів при вибутті ос-  

 
     

новних засобів.  

 
     

6. Перевірити правиль-  

 
     

тсть відображення опера-  

 
     

цій з вибуття на рахунках  

 
     

бухгалтерского обліку.  

 

3.3  

Перевір-  

Акти виконаних  

1 . Перевірити доцільність  

Ариф-  

 

ка опе-  

робіт, коштори-  

та правомірність здійсне-  

метич-  

 

рацій з  

си витрат, відо-  

ного ремонту.  

на, фор-  

 

поліпше  

мості про балан-  

2. Встановити правиль-  

мальна,  

 

ння  

сову вартість  

ність напряму списания  

логіч-  

 

основ-  

об"ектів основ-  

витрат з поліпшення осно-  

на,  

 

них за-  

них засобів, на-  

вних засобів.  

юри-  

 

собів.  

кладні, подат-  

3. Визначити порядок ви-  

дична,  

   

кові накладні,  

никнення податкових по-  

взаєм-  

   

договори з під-  

дій при здшсненні опера-  

на пе-  

   

рядниками.  

цій з поліпшення основних  

реварки  

     

засобів.  

 
         
     

4. У разі, якщо поліпшен-  

 
     

ня основних засобів здій-  

 
     

снюється господарським  

 
     

способом, встановити пра-  

 
     

вильність формування ви-  

 
     

трат (матеріали, заробітна  

 
     

плата тощо).  

 
     

5. Перевірити правил ь-  

 
     

ність відображення опера-  

 
     

цій з поліпшення на раху-  

 
     

нках бухгалтерского об-  

 
     

ліку.  

 

3.4  

Перевір-  

Розрахунок амор-  

1. Встановити методи, за  

Ариф-  

 

ка по-  

тизаційних від-  

якими здійснюється нара-  

метич-  

 

рядку  

рахувань.  

хування амортизації на  

на,  

Продовження табл 4.1

1

2

3

4

5

 

нараху-  

 

підприємстві.  

фор-  

 

вання  

 

2. Перевірити порядок  

мальна,  

 

аморти-  

 

групування основних засо-  

логіч-  

 

зації.  

 

бів.  

на,  

     

3. Здійснити арифметичну  

юри-  

     

перевірку розрахунку амор-  

дична,  

     

тизаційних відрахувань  

взаєм-  

     

(вибіркову).  

на пе-  

     

4. Перевірити правиль-  

ревірки  

     

ність відображення опера-  

 
     

ції з нарахування аморти-  

 
     

зації на рахунках бухгал-  

 
     

терського обліку.  

 
     

5. Охарактеризувати доціль-  

 
     

ність використання того  

 
     

чи іншого методу аморти-  

 
     

зації та розробити пропо-  

 
     

зиції щодо вдосконалення.  

 
     

6. Перевірити правиль-  

 
     

ність відображення амор-  

 
     

тизації на рахунках бухгал-  

 
     

терского обліку.  

 

3.5  

Перевір-  

Відомості про  

1. Перевірити порядок  

Ариф-  

 

ка по-  

балансову вар-  

групування основних за-  

метич-  

 

датко-  

тість основних  

собів.  

на, фор-  

 

вого об-  

засобів у подат-  

2. Здійснити арифметичну  

мальна,  

 

ліку ос-  

ковому обліку,  

перевірку розрахунку амо-  

логічна,  

 

новних  

декларація про  

ртизаційних відрахувань  

юри-  

 

засобів.  

прибуток.  

(вибіркову).  

дична,  

     

3. Перевірити порядок  

взаєм-  

     

віднесення на балансову  

на пе-  

     

вартість витрат з поліп-  

ревірки  

     

шення основних засобів.  

 
     

4. Перевіврити порядок фор-  

 
     

мування балансової вартос-  

 
     

ті в податковому обліку  

 
     

в умовах руху основних  

 
     

засобів (ліквідації, реалі-  

 
     

зації, виведенню на капі-  

 
     

тальний ремонт).  

 
     

5. Перевірити правиль-  

 
     

ність заповнення податко-  

 
     

вої звітності по основних

 
     

засобах.  

 

4.2. Процедури проведення внутрішнього аудиту.

Одним з етапів процесу планування — оцінка системи внутрішнього контролю, основна мета якої — створення основи для планування аудиторської перевірки, а також визначення виду, часу проведення, об"єму аудиторських процедур, які знаходять своє відображення в аудиторській програмі. Тому характер і якість перевірки багато в чому будуть залежати від того, наскільки грамотно та достовірно аудитор вивчить систему внутрішнього контролю.

Система внутрішнього контролю може рахуватися ефективною, якщо вона своєчасно попереджає про виникнення недостовірної інформації, та виявляє її. Оцінюючи ефективність системи внутрішнього контролю, аудиторська організація повинна зібрати достатню кількість аудиторських доказів. Якщо аудиторська організація вирішує покластися на систему внутрішнього контролю і систему бухгалтерського обліку для отримання достатнього степеню впевненості в достовірності бухгалтерської звітності, вона повинна відповідним шляхом скорегувати об"єм аудиторської перевірки.

Аудиторські процедури – це групи конкретних докладних інструкцій про особливості збору доказів того чи іншого виду на кожному етапі аудиту.

Основні вимоги щодо вибору аудиторських процедур:

1) обрані процедури мають сприяти: а) досягненню конкретної мети аудиту; б) зниженню ризику не виявлення до прийнятного рівня;

2) отримані докази мають бути достатніми для формування аудитором висновків про обґрунтованість окремих якісних аспектів, що складають основні компоненти фінансової звітності.

Якісні аспекти фінансової звітності – це твердження керівництва, чітко виражені або такі, що припускаються у фінансовій звітності, а саме:

– існування (наявність);

– права та обов’язки;

– повнота;

– виникнення;

– вартісна оцінка;

– вимірювання;

– надання і розкриття.

Активи і зобов’язання належать до балансового звіту, а операції – до звіту про прибутки та збитки.

Два найбільш важливих тести тверджень призначені для повноти та існування. Вони здійснюються назустріч одне одному. Підтвердження повноти здійснюється від первинного документу до звіту. Підтвердження існування здійснюється від звіту до первинного документа.

Тести контролю – це тести (процедури), які здійснюються з метою отримання аудиторських доказів відносно належної організації та ефективності функціонування систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю.

Процедури перевірки по суті – це тести (процедури), що здійснюються з метою отримання аудиторських доказів для виявлення суттєвих викривлень у фінансовій звітності. Вони поділяються на детальні тести операцій і залишків рахунків та аналітичні процедури.

Аналітичні процедури – це оцінка фінансової інформації на основі вивчення ймовірних співвідношень між фінансовими і нефінансовими даними.

Аналітичні процедури включають:

1) розгляд фінансової інформації суб’єкта в порівнянні з: а) порівняльною інформацією за попередні періоди; б) очікуваними результатами діяльності суб’єкта та очікуванням аудитора; в) аналогічною галузевою інформацією, або з показниками інших підприємств;

2) розгляд взаємозв’язків: а) між елементами фінансової інформації, які за припущенням мають відповідати прогнозованому зразку, що базується на досвіді суб’єкта; б) між фінансовою інформацією та інформацією фінансового характеру.

Застосування аналітичних процедур у процесі аудиту представлено у табл. 4.2.

Таблиця 4.2.

Застосування аналітичних процедур у процесі аудиту

Етапи процесу аудиту

Мета застосування процедур

Методи аналізу

Результати застосування аналізу

Планування

Визначення потенційних сфер припущення помилок

Порівняння з: минулими роками, середньо галузевими показниками, іншими підприємствами. Аналіз фінансових коефіцієнтів

Визначення характеру, масштабів і строків аудиту

Підтвердження залишків на рахунках бухгалтерського обліку

Отримання аудиторських доказів

Порівняння, структурний, регресій ний, факторний аналіз. Аналіз фінансових коефіцієнтів на підставі квартальної звітності

Отримання аудиторських доказів

Заключні процедури

Оцінка отриманих свідчень. Перевірка якості аудиту. Оцінка здатності підприємства продовжувати свою діяльність (прогнозування банкрутства)

Порівняння з: минулими роками, середньогалузевими показниками , іншими підприємствами. Аналіз фінансових показників на підставі перевіреної звітності

Підтвердження якості аудиту і достатньої обґрунтованості аудиторського висновку

На стадії планування аналітичні процедури використовуються для:

а) отримання відомостей про бізнес клієнта;

б) отримання відомостей про зміни в бізнесі клієнта;

в) визначення сфер потенційного ризику;

г) планування інших процедур.

Аналітичні процедури в якості процедур перевірки по суті:

1) можуть застосовуватися: а) самостійно, коли підсумкові суми несуттєві; б) разом з детальними тестами операцій і сальдо;

2) забезпечують добрі загальні дані відносно точності залишку або класу операцій;

3) мають такі обмежувальні фактори: а) точність і прогнозованість зв’язків; б) доступність, доречність і порівняння інформації; в) відомості аудитора про бізнес; г) доступність інших видів даних.

Основною особливістю аналітичних процедур є дослідження, пояснення та підтвердження значних коливань і раптових зв’язків.

Аналітичні процедури на завершальній стадії аудиту при здійсненні загального огляду:

1) мають підтвердити висновки, зроблені під час аудиту окремих компонентів або елементів фінансової звітності, а також допомогти при формуванні загального висновку відносно обґрунтованості фінансової звітності;

2) можуть виявити галузі, які потребують здійснення подальших процедур.

Виконання аналітичних процедур складається з декількох кроків:

а) постановка мети процедури;

б) планування тесту;

в) тестування;

г) аналіз результатів;

д) отримання висновків.

Аудиторський ризик — це ризик того, що аудитор може висловити неадекватну думку у тих випадках, коли в документах бухгалтерської звітності існують суттєві перекручення, інакше кажучи, за невірно підготовленою звітністю буде представлено аудиторський висновок без зауважень. Тому аудитор повинен проаналізувати степінь ризику перед проведенням перевірки.

Для того щоб запобігти аудиторському ризику або зробити його мінімальним, аудитор має визначити оптимальний обсяг інформації для дослідження, щоб він міг взяти на себе професійну відповідальність. При цьому вартість доказів (свідоцтв) має бути мінімальною.

Аудиторський ризик пов"язаний з внутрішньогосподарським ризиком. Щоб оцінити на початку ризик аудитор має вивчити фактори, які створюють ризик, а саме: характер бізнесу клієнту, чесність адміністрації, результати попереднього аудиту, первинний і вторинний аудит, професіоналізм бухгалтерських кадрів, вірогідність привласнення коштів, достовірність сальдо на рахунках бухгалтерського обліку. Аудитор повинен оцінити перелічені фактори і вирішити, який із них найбільш важливий для наступного врахування при визначенні аудиторського ризику.

В додатку 1 Національний норматив аудиту № 12 "Листок оцінки власного ризику і ризику невідповідності внутрішнього контролю" наведений перелік питань, відповіді на які дозволяють оцінити свій ризик. Для основних засобів це, наприклад, такі питання: чи проводиться періодична інвентаризація рухомих основних засобів, чи дотримуються метод нарахування амортизації та параметри основних засобів, проведена чи ні класифікація основних засобів, чи списані з балансу залишкова вартість основних засобів 2 і 3 групи проданих (ліквідованих) та ін.

Після завершення аналізу ризику та перевірки системи внутрішнього контролю аудитори, основуючись на попередніх даних про економічного суб"єкта та результатах проведених аналітичних процедур, можуть приступити до розробки загального плану і юграми аудиторської перевірки. Створений безпосередньо перед проведенням перевірки план визначає послідовність дій аудитора, тобто в яких напрямках і з якою інтенсивністю буде проводитися перевірка. Для кращого огляду і раціональної постановки задач можуть використовуватися графіки, діаграми і комп"ютерні системи.

Висновок

При написанні диплом ......

Страницы: 1 | 2 | 3 | [4] | 5 |
 
 

Записник:
Вибранні реферати  

Рефератів в нашій базі:
Рефераты: 16675

[Нові реферати]
[Найпопулярніші реферати]

Розділи у алфавытному порядку:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

Підказка: Облік і аудит основних засобів, їх суть та економічний зміст (ФГ “Прометей”) | Реферат

TextReferat © 2021 - Реферати українською мовою, українські реферати на нашому сайті ви можете скачати безкоштовно, також можете перед завантаженням ознайомитись за потрібним вам рефератом. Якщо ви не можете знайти потрібний вам реферат, користуйтесь пошуком.