Головна   Додати в закладки Облік і аудит основних засобів, їх суть та економічний зміст (ФГ “Прометей”) | Реферат


Реферати українською мовою | реферати на українській мові Реферати українською мовою | реферати на українській мові
 Пошук: 

 

 
Облік і аудит основних засобів, їх суть та економічний зміст (ФГ “Прометей”) - Реферат


Категорія: Реферати
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування
Розмір файла: 203 Kb
Кількість завантажень:
451
Кількість переглядів:
10670
Описання роботи: Реферат на тему Облік і аудит основних засобів, їх суть та економічний зміст (ФГ “Прометей”)
Дивитись
Скачати


ного проекту розглянуті суть та економічний зміст основних засобів.

Основні засоби підприємства це сукупність матеріально-речових цінностей, що діють у натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері матеріального виробництва, так і в невиробничій сфері, і вартість яких поступово зменшується у зв"язку з фізичним та моральним зносом.

Вивчаючи стан основних фондів, визначають також і забезпечення ними підприємства. Для цього спочатку аналізують потужність обладнання й те, наскільки ця потужність відповідає виробничій програмі підприємства.

Якнайповніше та якнайраціональніше використання основних фондів і виробничих потужностей підприємства сприяє поліпшенню всіх його техніко-економічних показників: зростанню продуктивності праці та фондовіддачі, збільшенню випуску продукції, зниженню її собівартості, економії капітальних вкладень.

Велике аналітичне значення мають показники структури основних фондів. Насамперед аналізують розподіл основних фондів підприємства на основні виробничі фонди головного виду діяльності, основні виробничі фонди інших видів діяльності (наприклад, закладів торгівлі та громадського харчування у складі промислового підприємства) і фонди невиробничого призначення.

Аналізуючи використання виробничого обладнання в часі необхідно: перевірити забезпеченість підприємств обладнанням; порівняти за планом і за звітом календарний, режимний і фактичний фонди часу роботи обладнання; вивчити затрати часу на простої обладнання з технічних, технологічних і організаційних причин і виявити способи їх скорочення; визначити причини відхилень виробничих фондів для окремих технологічних груп обладнання; проаналізувати коефіцієнт екстенсивного навантаження обладнання; визначити вплив поліпшення використання обладнання в часі на обсяг випуску продукції.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР.

Кодекс законів про працю "України, затверджений Законом УРСР від 10 грудня 1971 p. № 322-VIII.

Закон України "Про підприємництво" від 7 лютого 1991 р. № 698-ХІІ.

Закон України "Про підприємства в Україні" від 27 березня 1991р. №887-ХІІ.

Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991 D. № 959-ПІ.

Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" від 18 липня 1991р. №1201.

Закон України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 р. № 1576-ХІІ.

Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 р. №3125-ХП.

Закон України "Про податок на додану вартість" від 3 квітня 1997р. № 168/97-ВР.

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999р. № 996-XIV.

Закон України "Про фіксований сільськогосподарський податок" від 1 червня 2000р. № 1777-ІІІ.

Закон України "Про колективне сільськогосподарське підприємництво" від 10 січня 2002р. № 2921-ІІІ.

Арене А., Лоббек Дж. Аудит: Пер. з англ. /Гол. редактор серії проф. Я.В. Соколов. — М., 2001.

Аудит: Збірник задач та практичних ситуацій: Навч. посіб. / Г.М. Давидов, І.К. Дрозд, І.Г. Давидов та ін.; За ред. Г.М. Давидова. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К., 2001. — 170 с.

Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. — К., 1998.

Білуха М.Т. Аудит у бізнесі: Посібник для бізнесменів. — Дніпропетровськ, 1994. — 240 с.

Бутинецъ Ф.Ф. Аудит: Підручник. — 2-ге вид. перероб. та доп. — Житомир, 2002. — 672 с.

Давидов Г.М. Аудит: Навч. посіб. — Кіровоград, 1998. — с. 197.

Давидов Г.М. Аудит: Навч. посіб. — К., 2001. — 347 с. L-56. Давидов Г.М. Аудит: Навч. посіб. — 3-те вид., стер. — К., 2002. — 363 с.

Давидов Г., Дрозд I., Давидов I., Давидов Ю. та ін. Збірник задач та практичних ситуацій з аудиту: Навч. посіб. / За ред. Г. Давидова. — Кіровоград, 1997. — С. 117.

ДорошН.І. Аудит: методологія і організація. — К., 2001. — 402 с.

Кузьмінський A.M. та ін. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. — К., 1993.

Петрик О.А. Аудит: методологія і організація: Монографія. — К., 2003. — 260 с.

Рудницький B.C. Методологія і організація аудиту. — Тернопіль, 1998, — 192 с

2001 МФБ. Стандарти аудиту та етики. — К., 2003. — 712 с.

Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник / За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. — Житомир: ЖІТІ, 2000. — 608 с

Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях. — К.: А.С.К., 2000. — 624 с.

Загородиш А.Г., Усач Б.Ф., Хом"як Р.Л. Бухгалтерський облік та аудит підприємницької діяльності: Навчальний посібник. — Львів, 1995. — 208 с.

Задорожній З., Гуцайлгок З., Литвин Б. Методичні рекомендації з обліку, витрат будівельно-монтажних організацій //Баланс, - 2001. — №16 (спецвипуск). -С. 16-41.

Костюченко В. Облік будівельних контрактів за П(С)БО // Бухгалтерський облік і аудит - 2000. — .№6 - С 10-19; №7. — С. 19-26.

Мізюк В. Cуб"єкти малого підприємництва: особливості ведення обліку та звітності // Все про бухгалтерський облік. — 2001. — №19. — С. 4-11.

Мізюк В. Облік у СМП: переходимо на скорочений план рахунків та складаємо "малу" фінансову звітність // Все про бухгалтерський облік. — 2001. — №63. — С 4-10.

Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні: Нормативно-практичний довідник. Навч, посібник. Станом на 1 лютого 2000 р, / Р.Л. Хом"як, В.1. Лемішовськпй — Львів: "Інтелект-Захід". 2000. — 188 с

Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні: Нормативно-практичний довідник. Навчальний посібник. / Р.Л. Хом"як, В.І. Лемішовськпй, О.І. Карий, О.М. Синичим, І.С. Колодка. В.І. Воськало. — Львів: "Інтелект-Захід" / 2000.— 180 с.

Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні: Нормативно-практичний довідник, Навч. посібник. За ред. Р.Л, Хом"яка — Львів: "Інтелект-Захід". 2000. — 444 с.

Партин Г.О., Мороз А.С. Основи бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. — Львів: Державний університет "Львівська політехніка" (Інформаційно-видавничий центр "ІНТЕЛЕКТ+" Інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів), 1999. — 132 с

Пархоменко В. Бухгалтерський облік доходів і витрат за будівельними контрактами // Бухгалтерський облік і аудит. - 2001. — № 6. - С. 6-9.

Сопко В Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. — К.: Кнеу, 2000. — 260 с

Харченко Н. Фінансова звітність СМП: складаємо по-новому // Баланс. - 2001. — №15.-0.51-57.

Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підр.для студ.— 2-е вид. Перер. і доп. -Жит.: ПП., "РУТА", 2004.

Давидов Г.М. Аудит: Навч. посіб.— 3-те вид., стер.— К.: Т-во "Знания", КОО, 2003.

Дорош Н.І. Аудит: методичне і орг-ція, — К.: Т-во "Знання", КОО, 2002.

Усач Б.Ф. Аудит: Навч. посіб.— К.: Знання-Прес, 2002.

Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навч. посіб. для студ.— Львів: Піча Ю.В; К.: "Каравелла", Львів: "Новий-Світ-2000", 2003.

Рудницкий B.C. Методологія і организация аудиту.— Т. "Світ", 2004.

......

Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | [5] |
 
 

Записник:
Вибранні реферати  

Рефератів в нашій базі:
Рефераты: 16675
Розділи у алфавытному порядку:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

Підказка: Облік і аудит основних засобів, їх суть та економічний зміст (ФГ “Прометей”) | Реферат

TextReferat © 2021 - Реферати українською мовою, українські реферати на нашому сайті ви можете скачати безкоштовно, також можете перед завантаженням ознайомитись за потрібним вам рефератом. Якщо ви не можете знайти потрібний вам реферат, користуйтесь пошуком.