Головна   Додати в закладки Аудит виробничих запасів | Реферат


Реферати українською мовою | реферати на українській мові Реферати українською мовою | реферати на українській мові
 Пошук: 

 

 
Аудит виробничих запасів - Реферат


Категорія: Реферати
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування
Розмір файла: 92 Kb
Кількість завантажень:
560
Кількість переглядів:
12268
Описання роботи: Реферат на тему Аудит виробничих запасів
Дивитись
Скачати


Вступ--------------------------------------------------------------------------------------3

1.Теоретико-методологічні основи аудиту виробничих запасів---------------------5

1.1.Економічна сутність виробничих запасів, їх класифікація та оцінка----------5

1.2.Мета,завдання та джерела аудиту запасів-------------------------------------------9

1.3.Послідовність проведення аудиту запасів-------------------------------------------12

1.4.Нормативно-правова база дослідження---------------------------------------------13

1.5.Характеристика діяльності об’єкту дослідження----------------------------------15

2.Аудит виробничих запасів----------------------------------------------------------------17

2.1.Загальна методика проведення аудиту запасів-------------------------------------17

2.2.Аудит надходження виробничих запасів--------------------------------------------21

2.3.Аудит вибуття виробничих запасів---------------------------------------------------24

2.4.Аудит операцій з МШП-----------------------------------------------------------------27

2.5. Оцінка системи внутрішньогосподарського контролю виробничих ---------44

запасів

3.Узагальнення результатів аудиту(Аудиторський висновок)----------------------47

Висновок----------------------------------------------------------------------------------------50

Список використаної літератури-----------------------------------------------------------51

Вступ

Розвиток України на сучасному етапі характеризується становленням ринкової економіки, її інтеграції у систему міжнародних відносин, виникнення акціонерних компаній, товариств, різних фондів. До розвитку економіки залучаються зовнішні і внутрішні інвестиції, кредити. проводяться емісії цінних паперів, іде роздержавлення власності і приватизація майна. Учасники цих процесів потребують достовірної і неупередженої інформації про фінансово-майновий стан, перспективи розвитку й фінансову стабільність суб’єктів господарювання, нарахування дивідендів. Подання достовірної і неупередженої інформації зацікавленим особам забезпечується через аудиторський висновок, виданий суб’єктом аудиторської діяльності.

Згідно із ЗУ»Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та «Про аудиторську діяльність» визначено, що і бухгалтерський облік, і аудит забезпечують надання користувачам фінансової звітності для прийняття відповідних рішень повної, правдивої інформації про фінансовий стан, власний капітал, результати діяльності.

На мою думку, суб’єкти господарювання з появою аудиторів, аудиторських фірм, мають можливість: економити свій час, одержувати важливу для них інформацію, контролювати всі процеси діяльності і тим самим підвищувати рентабельність підприємства.

Я вважаю, що розвиток України повинен супроводжуватись розвитком виробництва, щоб вітчизняна товарна продукція могла конкурувати з продукцією розвинутих країн. Таким чином країна зробить перший крок до входу в Європейський Союз та інші світові організації.

Мною обрана тема курсової роботи «Аудит виробничих запасів», оскільки контроль за поставкою, використанням, правильним оформленням у БО і списанням виробничих запасів є основою злагодженого, безперебійного процесу виробництва.

Метою курсової роботи є:

- на основі даних бухгалтерського, статистичного обліку і фінансової звітності дослідити систему обліку та внутрішнього контролю виробничих запасів;

- встановити факти ефективного використання виробничих запасів та їх зберігання

- підтвердити наявність порушень використання виробничих запасів;

- результати перевірки виробничих запасів в аудиторському висновку.

1.Теоретико-методологічні основи аудиту

1.1.Економічна сутність виробничих запасів, їх класифікація та оцінка.

Запаси –це активи які:

- утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності;

- перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;

- утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг, а також управління персоналом.

Запаси визначаються активом за П(с)БО 9 при обов’язковому дотриманні умов:

- якщо існує вірогідність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з використанням запасів, тобто якщо сировина не буде використана у процесі виробництва, наприклад, внаслідок витрати необхідних якостей, їх слід вилучати зі складу активів і віднести до інших операційних витрат звітнього періоду

- якщо вартість запасів може бути достовірно визначена. Це означає, що така вартість не повинна мати суттєвих помилок і упередження.

Виходячи з правил визначення запасів активами, аудитору необхідно пам’ятати що, відповідно до п.5 П(с)БО 9 запаси, які, імовірно, в майбутньому не принесе підприємству економічної вигоди , не можуть вважатися активами.

Виробничі запаси в бухгалтерському обліку відображають у розрізі класифікаційних груп. Згідно планом рахунків БО активів, капіталу, зобов΄язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291

Та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.12.99 р. за №8824185, виділені такі рахунки для обліку виробничих запасів:

201

Сировина і матеріали

202

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

203

Паливо

204

Тара і тарні матеріали

205

Будівельні матеріали

206

Матеріали, придбані в переробку

207

Запасні частини

208

Матеріали с/г призначення

209

Інші матеріали

Запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою вартістю з двох оцінок: первісною або чистою вартістю реалізації. Отримані та вироблені запаси зараховують на баланс підприємства за первісною вартістю, яка складається з суми фактичних витрат на їх виготовлення. Первісна вартість запасів у бухгалтерському обліку не змінюється, крім випадків, передбачених П(с)БО 9.

Формування первісної вартості запасів:

Витрати, які не входять до первісної вартості:

- понаднормові витрати і нестачі запасів

- проценти за користування позики

- витрати на збут

- загальногосподарські витрати

Витрати, з яких складається первісна вартість:

- придбані за плату( суми, що сплачуються згідно з договором; суми ввізного мита; суми непрямих податків; затрати на заготівлю, транспортування запасів)

- виготовлені власними силами(собівартість їх виробництва)

- внесені до статутного капіталу(погоджена засновниками)

- одержані безплатно(справедлива вартість)

- придбані в результаті обміну на подібні запаси(балансова вартість переданих запасів)

- придбані в результаті обміну на неподібні запаси(справедлива вартість переданих запасів)

Чиста вартість реалізації:

Запаси відображаються за чистою вартістю реалізації, якщо на дату балансу їх ціна знизилася, або вони зіпсовані, застаріли, або іншим чином втратили первісно очікувану вигоду.

Чиста вартість реалізації - це очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва і реалізацію. Сума на яку первісна вартість перевищує чисту вартість їх реалізації, та вартість повністю втрачених запасів списується на витрати звітнього періоду із відображенням вказаної вартості на позабалансовими рахунками. Вартість повністю втрачених запасів згідно з п. 27 П(с)БО одночасно відображається на позабалансовому рахунку «Невідшкодовані недостачі і витрати від псування цінностей». Після встановлення винних осіб, які відшкодували витрати, сума що підлягає відшкодуванню, входить до складу дебіторської заборгованості і в дохід звітнього періоду.

Якщо чиста вартість реалізації запасів, що раніше були уцінені та є активами на дату балансу, надалі збільшуються, то на суму збільшення чистої вартості реалізації, але не більше від суми попереднього зменшення, строкується запис про попереднє зменшення вартості цих запасів.

Методи оцінки запасів при їх списання

При відпусканні запасів у виробництво, продажу та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за одним із методів:

- ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів

- середньозваженої собівартості

- нормативних затрат

- ціни продажу.

Метод визначення вартості вибуття запасів за ідентифікованою собівартістю відповідної одиниці запасів застосовується при визначенні вартості відпущених запасів або наданих послуг, які виконуються для спеціальних замовлень і проектів. Затрати за цим методом відповідають витрачанню одиниць запасів. При використанні методу середньозваженої собівартості оцінка здійснюється по кожній одиниці запасів шляхом розподілу сумарної вартості залишку таких запасів на початок звітнього місяця і вартості отриманих у звітному місяці запасів на сумарну кількість залишку запасів на початок звітнього місяця та отриманих у звітному місяці (п.18 П(с)БО 9).

Метод оцінки вибуття запасів за нормативними витратами (п.21П(с)БО 9) більш широко застосовується на підприємствах промисловості, які здійснюють масове виробництво різноманітної складної продукції з великою кількістю деталей і вузлів. Суть такої оцінки полягає згідно з п.21П(с)БО 9 в застосуванні норм затрат на одиницю продукції, які встановлені підприємством з урахуванням нормальних рівнів використання: запасів; праці; виробничих потужностей…

Для забезпечення максимально наближення нормативних витрат до фактичних необхідно регулярно перевіряти і переглядати як норми затрат, так і норми цін.

Метод оцінки вибуття запасів за цінами продажу застосовуються підприємствами роздрібної торгівлі при використанні ними середнього відсотка торгівельної націнки товарів при значній і змінній номенклатурі товарів із приблизно однаковим рівнем торговельної націнки. Однак підприємства роздрібної торгівлі за своїм бажанням можуть використовувати й інші методи, прийняті для їх діяльності.

Для всіх найменувань запасів, що мають однакове призначення та однакові умови використання, застосовується лише один із вищенаведених методів.

1 2.Мета, завдання та джерела аудиту запасів

Запаси є однією з найважливіших складових собівартості продукції, робіт, послуг (матеріальні затрати становлять 57-68% собівартості продукції). Від правильності ведення обліку запасів залежить достовірність даних про отриманий підприємством прибуток, збереження самих запасів, правильність визначення основних показників, які характеризують результати господарської діяльності та реальний фінансовий стан (залишки оборотних коштів, темпи їх обігу, собівартість). Тобто від об’єктивності, правдивості та повноти відображення господарських фактів, пов’язаних з рухом виробничих запасів, залежить правдивість і неупередженість усіх суттєвих для користувачів показників.

Виходячи з вимог чинного законодавства, метою аудиту виробничих запасів є висловлювання аудиторів думки про те, чи відповідає фінансова інформація щодо руху і залишків виробничих запасів на підприємстві в усіх суттєвих аспектах нормативних документам, які регламентують порядок її підготовки і надання користувачам.

Завдання аудиту

Бухгалтерський облік забезпечує відображення господарських фактів, а аудит підтверджує їх достовірність, законність та повноту відображення. Розглядаючи завдання аудиту виробничих запасів, необхідно пам’ятати, що область аудиторського дослідження виходить за межі бухгалтерського обліку.

Згідно з ЗУ »Про аудиторську діяльність» поняття аудиту розглядається як перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово – господарської діяльності суб’єктів господарювання, з метою визначення достовірності їх звітності , обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормам. Для досягнення основної мети аудиту, а також задоволення потреб користувачів в отриманні повної, правдивої інформації щодо виробничих запасів аудитору необхідно виконати такі завдання:

· перевірити правильність визнання запасів активами суб’єкта господарювання;

· перевірити, чи відповідають чинному законодавству методи оцінки і обліку виробничих запасів;

· встановити, чи дотримується підприємство прийнятих методів оцінки;

· оцінити стан внутрішнього контролю;

· встановити чи здійснюється контроль за виробничими запасами;

· перевірити чи правильно та своєчасно здійснюється документальне відображення господарських операцій;

· встановити чи немає на підприємстві протизаконних дій, пов’язаних з витрачанням виробничих запасів.

Загальне визначення завдання аудиту виробничих запасів полягає у встановленні достовірності й повноти відображення в бухгалтерському обліку та звітності господарських фактів відносно залишків і руху виробничих запасів.

Джерела інформації аудиту виробничих запасів являють собою предметну область дослідження. Це нормативні документи, облікова політика підприємства та джерела, в яких зафіксована інформація, що характеризує залишки і рух виробничих запасів. Для узагальнення інформації про наявність, рух належних суб’єкту господарювання предметів праці, призначені бухгалтерські рахунки класу 2 «Запаси», а для узагальнення інформації про наявність та рух виробничих запасів призначено рахунок 20 «Виробничі запаси». У ході аудиту використовуються акти ревізії та перевірок запасів, складені відповідними контролюючими органами, і також інформація одержана в ході аудиту.

Предметна область дослідження запасів включає:

1. Внутрішні нормативні та загальні документи клієнта.

2. Облікову політику з питань обліку виробничих запасів.

3. Договори з МВО.

4. Первинні документи та реєстри обліку по рахунках, призначених для ведення БО виробничих запасів (Журнал обліку надходження вантажів, довіреність, прибутковий ордер, товарно - транспортна накладна, акт про приймання матеріалів, накладна на внутрішнє переміщення матеріалів, реєстр приймання –здачі документів, відомість обліку залишків матеріалів на складі, лімітно – забірна картка, накладна на відпуск матеріалів на сторону).

5. Регістри зведеного синтетичного обліку.

6. Місця збереження виробничих запасів.

7. Технологічний процес виробництва.

Внутрішні нормативні та загальні документи клієнта, можна одержати інформацію про: підприємство, його діяльність, перелік виробничих запасів…Особлива увага приділяється вивченню наказів, про проведення заходів внутрішнього контролю – ревізій та інвентаризацій. Вивчення договорів

із матеріально відповідальними особами дає можливість аудитору скласти думку про дотримання вимог чинного законодавства у роботі з цією категорією працівників. Аналіз облікової політики дає змогу встановити , яких методів дотримується підприємство з питань оцінки виробничих запасів, їх переоцінки та методів оцінки виробничих запасів.

Аудитор у процесі свого дослідження повинен чітко відслідковувати інформаційні потоки, пов’язані з господарськими діями чи подіями, від прийняття рішення про здійснення господарської операції до відображення факту здійснення в первинних документах, зведених документах, регістрах обліку та звітності.

1.3.Послідовність проведення аудиту запасів.

Аудит виробничих запасів починають з перевірки своєчасності і повноти проведення інвентаризації запасів та контролю виконання угод з постачальниками і покупцями. Аудитор звертає увагу на терміни проведення інвентаризації, правильність визначення її результатів, вивчає склад комісії та відображення в бухгалтерському обліку даних по інвентаризації. Наступним етапом є перевірка правильності визначення збитків (шкоди) завданої матеріально відповідальною особою від нестачі ТМЦ (наявність пояснення МВО та погодження нею на відшкодування збитків). Далі перевіряється процес надходження виробничих запасів, тобто запаси можуть надходити від різних постачальників; придбані за відповідну плату; надходження запасів, як внесок в статутний капітал; запаси які отримані безплатно, виготовлені власними силами чи обміняні. Аудитор перевіряє своєчасність і правильність документального оформлення, оприбуткування запасів первинними документами та відображення їх в обліку, також слід перевірити правильність складання актів розбіжності кількості та якості матеріальних цінностей, що надійшли, і своєчасність пред’явлення претензій до постачальників або транспортних організацій. Наступним етапом є з’ясування аудитором встановлені методи оцінки запасів, які регламентовані обліковою політикою підприємства. Потрібно перевірити, чи придбані або виготовлені виробничі запаси зараховуються на баланс за первісною вартістю (згідно П(с)БО9«Запаси»). Далі аудитором ведеться контроль за порядком витрачання і списання виробничих запасів на виробництво продукції, для цього аудитор використовує методи натурального контролю, вивчає дані про оприбуткування готової продукції, тобто чи немає продукції яка не оприбуткована, одночасно доцільно здійснити аналіз даних складського обліку після відпуску матеріальних цінностей.

1.4. Нормативно –правова база дослідження

Перед аудитором, який проводить аудит виробничих запасів, постає завдання: встановити й підтвердити аудиторським висновком дотримання суб’єктом господарювання вимог чинного законодавства, яке регулює бухгалтерський та податковий облік з цього питання. Тому аудитор повинен дотримуватись нормативних документів, що регулюють господарські операції з виробничих запасів, яких є досить багато, крім того вони часто змінюються та є особливими для окремих суб’єктів господарювання. А саме:

1. П(с)БО 9 "Запаси", затверджено наказом Міністерства фінансів України №246 від 20.10.99 р.(зі змінами і доповненнями) – регулює порядок оцінки і обліку ТМЦ на підприємстві та розкриття інфор­мації в фінансовій звітності. Дає аудитору інформацію про нормативно-правове регулю­вання при дослідженні опера­цій, пов"язаних із рухом запасів.

2. План рахунків БО активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств, затверджений наказом Міністерства фінансів України №291 від 30.11.99 р. і зареєстрований у Міністерстві юстиції України за №892/4185 – визначає методологію обліку в усіх сферах економічної діяльності.

3.Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, ТМЦ, грошових коштів, затверджена наказом Головного управління Державного казначейства України №90 від 30.10.98 р. (з змінами і доповненнями) –визначає порядок проведення й оформлення результатів інвентаризації залишків виробничих запасів.

4. Наказ Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку сировини і матеріалів» від 21.06.96 р. №193 –визначає типові форми первинних документів при ведені складського обліку запасів.

5. Закон України «Про податок на додану вартість» №168/97 – ВР від 03.04.97 р. – визначає порядок нарахування податкового кредиту і податкового зобов’язання.

6. Нормативні документи про інвентаризацію запа­сів – визначає організацію і проведення інвентаризації запасів, завдяки цій інформації аудитор дотримується нормативних актів при здійсненні контролю за цілісністю запасів, визначення розмірів нестач, пошкодження запасів, встановлення осіб, відповідальних за збитки.

7. Нормативні документи про документи і документообіг у бухгалтерському обліку – визначає порядок оформлення первинних документів при виконанні господарських операцій, пов’язаних з отриманням та відпусками запасів.

8.Нормативні документи про поставки продукції виробничо-технічного призначення – визначає договірні відносини між підприємствами та покупцями виробничо - технічного призначення. Допомагає аудитору у визначені доцільності придбання продукції та її використанні, дотримання правил приймання за кількістю і якістю.

9. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 р., із змінами і доповненнями.

10. Нормативні документи про бухгалтерський облік МШП – визначає порядок обліку МШП , дозволяє аудитору більш ефективніше досліджувати операції з МШП.

1.5.Характеристика діяльності об’єкту дослідження

Коломийське державне лісогосподарське підприємство (Держлісгосп), засноване на державній власності, входить до складу Івано – Франківського обласного управління лісового господарства і підпорядковане Державному комітету лісового господарства України. Знаходиться за адресою:78218. Івано- Франківська обл. Коломийський район, село Нижній Вербіж, вул. Дружби, 18.

Держлісгосп створений з метою:

- організації ведення лісового господарства, захисту та раціонального використання лісових ресурсів;

- охорони, відтворення та раціонального використання мисливського фонду.

У володінні Держлісгоспу знаходяться ліси площею – 26.9 тис. га.(в яких частка хвойних дерев складає -11%, дуба – 48%, бука - 23%.

Держлісгосп здійснює свою діяльність на основі чинного законодавства України та Статуту, який затверджується управлінням майном за участю трудового колективу.

Джерелами формування майна Держлісгоспу є:

- майно, передане йому органами державного управління;

- доходи отримані від реалізації продукції і від фінансово-господарської діяльності;

- доходи від цінних паперів;

- кредити банків;

- капітальні вкладення;

- безплатні або благодійні внески.

Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності є прибуток (доход). Держлісгосп утворює цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних зі своєю діяльністю:

- фонд розвитку виробництва;

- фонд споживання;

- резервний фонд;

-інші фонди.

Відносини Держлісгоспу з іншими підприємствами, організаціями і громадянами здійснюються на основі договорів.

Аудит фінансової діяльності підприємства здійснюється згідно чинного законодавства України.

Держлісгосп має у своєму складі 13 лісництв, по кожному з яких ведеться облік, а в кінці звітного періоду проводиться звірка даних з Головною книгою.

На балансі Держлісгоспу знаходяться такі виробничі запаси:

- запчастини;

- паливо;

- насіння лісове:

- сировина і матеріали.

До незавершеного виробництва відносять залишки у лісі.

На мою думку проведення аудиту виробничих запасів саме на цьому підприємстві є дуже доцільним, адже правильне і раціональне використання запасів є основою процвітання Держлісгоспу.

2.Аудит виробничих запасів

2.1.Загальна методика проведення аудиту запасів.

Залежно від аудиторського дослідження, завдань, передбачених договором та власних можливостей аудитор на свій розсуд обирає методику проведення аудиту виробничих запасів. Основна мета обраної методики зводиться до встановлення об’єктивної істини про досліджуваний об’єкт.

Проводити суцільну перевірку недоцільно – це потребує великих матеріальних і трудових затрат. Тому бажано перевірити й оцінити систему внутрішнього контролю та обліку на підприємстві, залежно від отриманих результатів, розширювати сукупність досліджень чи навпаки, довіритися даним клієнта і провести лише деякі перевірочні процедури, щоб підтвердити довіру до інформації системи внутрішнього контролю.

Вивчення й оцінка внутрішнього контролю і системи бухгалтерського обліку запасів потребує проведення тестування, в результаті якого можна вивчити слабкі і сильні сторони об’єкта дослідження і воно дає можливість вибрати спосіб організації аудиту: суцільний вибірковий чи комбінований.

Аудитори як правило проводять вибіркову перевірку виробничих запасів яка є більш ефективною в порівнянні з суцільною.

Програма аудиту виробничих запасів

Залежно від обраного способу організації перевірки аудитор складає програму перевірки, де встановлює перелік аудиторських процедур які б дали змогу:

1. Встановити достовірність первинних даних БО щодо фактичної наявності та руху виробничих запасів.

2. Перевірити повноту і своєчасність відображення первинних даних з обліку запасів у зведених документах та реєстрах.

3. Перевірити правильність ведення обліку запасів відповідно до чинних законодавчих і нормативних актів, облікової політики суб’єкта господарювання.

4. Перевірити стан збереження запасів у суб’єкта господарювання.

5. Підтвердити або спростувати показники фінансової звітності суб’єкта господарювання, які залежать від достовірності, повноти, й своєчасності відображення господарських операцій, пов’язаних із рухом виробничих запасів.

Аудиторська фірма: «Аудит і допомога»

Суб’єкт господарювання: Коломийське державне лісогосподарське підприємство

Період перевірки: січень 2006 року

Термін перевірки: з 1.01.2006 до 1.02.2006

Програма аудиту виробничих запасів

№з/п

Перелік аудиторських процедур

Виконавець

Терміни перевірки

Примітки

1

2

3

4

5

1

Перевірити відповідність даних аналітичного обліку даним синтетичного обліку, даним Головної книги, звітності

Романів В.А.

До 5 січня

 

2

Перевірити фактичну наявність запасів, перевірити організацію складського господарства, стан збереження запасів

Калінін М.О.

З 4 до 12 січня

 

3

Перевірити повноту оприбуткування запасів при наявності документів, які підтверджують їх придбання.

Романів В.А.

До 18 січня

 

4

Перевірити організацію контролю за зберіганням , використанням і погашенням довіреностей.

Урин М.Ф.

До 21 січня

 

5

Звірити правильність оформлення надходження та списання запасів:

- взаємна звірка даних матеріального звіту та накладних;

- звірка віднесення в підзвіт окремими особами відпущених запасів;

- перевірити кореспонденцію рахунків на відпускання запасів у Головній книзі.

Романів В.А.

До 26 січня

 

6

Перевірити законність списання запасів при витратах:

- дотримання встановленого порядку оформлення;

- перевірка правильності застосування норм природного убутку.

Левчук А.О.

До 26 січня

 

7

Перевірити дотримання лімітів із відпускання запасів:

- зустрічна перевірка ліміто- забірних карт із документами на витрачання.

Левчук А.О.

До 25 січня

 

8

Вивчити стан матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству.

Урин Н.В.

До 28 січня

 

9

Перевірити правильність відображення в обліку операцій із списання запасів.

Романів В.А.

   

10

Перевірити, який із методів оцінки запасів при відпусканні їх у виробництво, продаж або інше вибуття застосовується на підприємстві.

- згідно з наказом про облікову політику;

- фактично.

Антонов С.М.

До 29 січня

 

12

Перевірити достовірність даних за залишками запасів у фінансовій звітності.

Урин Н.В.

До 29 січня

 

13

Формування реєстрів виявлених порушень

Романів В.А.

До 30 січня

 

Склав: Білявська Любов Вікторівна

Перевірив: Лапін Олег Орестович

Ознайомився: Романів В.А.

2.1.1 Облік надходження матеріалів на складі

Усі операції надходження матеріалів на підприємство по­винні бути оформлені первинними документами.

Можливі такі напрями надходження запасів на підприємство :

· придбання у постачальника;

· придбання підзвітними особами за готівку;

· виготовлення на даному підприємстві;

· безкоштовне отримання;

· від ліквідації основних засобів та малоцінних необорот­них активів;

· виявлення надлишків при проведенні інвентаризації;

· обмін на подібні та неподібні активи;

· інші напрями.

Придбання виробничих матеріалів планується підприємством. Для цього укладаються договори постачання, у яких визначається кількість, ціна та якість товарно-матеріальних цінностей, що надійдуть на підприємство, а також терміни завезення кожної партії матеріальних цінностей. При виборі постачальників підприємство повинне врахувати: ціну матеріалів, достатній обсяг їх постачання (що залежить від потужностей постачальників), якість матеріалів, надійність постачальників, сума транспортних витрат на перевезення та складування запасів, можливості отримання знижок при придбанні великих партій запасів та можливість відстрочення оплати на них. Можливі інші напрями надходження запасів, розглянуті вище.

Матеріали, що надходять на склад, ретельно перевіряють, встановлюють відповідність їх якості, кількості, асортименту, умовам поставок і супровідним документам. Якщо не виявлено розходжень, матеріали приймають.

На склади також можуть надходити запаси із своїх цехів - це продукція власного виготовлення і зайві одержані й невикористані матеріали, а також матеріали, одержані від ліквідації основних засобів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, браку у виробництві та відходи. Ці матеріали оприбутковують на склади за допомогою накладної.

Обмін подібними запасами відбувається тоді, коли активи, які обмі­нюються, мають однакове призначення та застосовуються водній галузі діяльності. Справедлива вартість обмінюваних подібних запасів має від­повідати одна одній. Договірну ціну приймають за справедливу. Від справе­дливої ціни нараховують податковій кредит і податкове зобов"язання (ст. 4.2. За­кону України „Податок на додану вартість" від 3 квітня 1997 року №168/97-ВР).

Незалежно від того, яка ціна обмінюваних товарів вказується в первинних документах постачальника, вони оприбутковуються так: якшо балансова вартість відпущених товарів є меншою за справедливу їх вартість — оприбуткування здійснюється за тією ціною, за якою були відпущені власні запаси; якщо балансова вартість відпущених товарів є більшою за справедливу їх вартість — оприбуткування здійснюється за справедливою вартістю.

Обмін неподібними запасами досить часто зустрічається при здійє­ненні розрахунків між вітчизняними підприємствами. Його суть полягає втому, що підприємство обмінює запаси, якими володіє в надлишку, на запаси, щодо яких існує потреба на підпрємстві.

Для відображення запасів як об’єктів бухгалтерського обліку Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій, затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 21 грудня 1999 р. за № 892/4185, передбачено клас 2 «Запаси». Рахунки цього класу є активними балансовими.

Характеристика елементів запасів в системі рахунків подано в табл. 2.

Таблиця 2

Характеристика елементів запасів як об’єктів бухгалтерського обліку в системі рахунків

Елементи

Призначення

Сфера застосування

Синтетичний рахунок

1

2

3

4

Сировина, основні і допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності

Придбані (виготовленні, вирощенні) для подальшої обробки з метою виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва та адміністративних потреб

Усі види діяльності (торгова, виробництво продукції, надання послуг)

20 «Виробничі запаси»

Незавершене виробництво

Вироби (деталі, вузли тощо), що знаходяться у процесі виробництва, але ще не повністю готові (незакінчені обробкою і складанням деталей тощо); незакінчені технологічні процеси; витрати на виконання незакінчених робіт (послуг), щодо яких підприємством ще не визнано дохід (на підприємствах, що виконують роботи та надають послуги)

Усі види діяльності

23 «Вироб-ництво»

Товари

Матеріальні цінності, що придбані підприємством для подальшого продажу

Усі види діяльності

28 «Товари»

Готова продукція

Продукція, обробка якої закінчена та яка пройшла випробовування, приймання, укомплектування згідно з умовами договорів із замовниками та відповідає технічним умовам та стандартам

Промисловість

26 «Готова продукція» 25 «Напів- фабрикати»

Малоцінні та швидкозношувані предмети

Матеріальні цінності, які використовуються протягом не більше 1 року або операційного циклу, якщо він перевищує 1 рік, зокрема інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення тощо

Усі види діяльності

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

Молодняк тварин і тварини на відгодівлі (якщо вони оцінюються за нижчою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації)

Тварини, призначені для вирощування і відгодівлі або переведення до складу робочої худоби

Сільське господарство підприємств інших галузей з підсобним сільсько-

господарським виробництвом

21 «Тварини, на вирощуванні і відгодівлі»

Продукція сільського і лісового господарства (якщо вони оцінюються за нижчою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації)

Матеріальні цінності, призначенні для продажу (постачання третім особам), або для внутрішнього споживання

Сільське господарство

27 «Продукція сільсько-господар. виробництва»

Для промислових підприємств характерною ознакою є висока питома вага у загальній структурі запасів таких цінностей, які призначені для процесу виробництва. Через це вони (цінності) отримали свою назву - «виробничі запаси». Для їх обліку призна­чений рахунок 20 «Виробничі запаси», на якому узагальнюються дані про наявність невикористаних запасів на складі, їх надходження та витрачання протягом певного періоду. На практиці прийнято за доцільне виділяти запаси в окремі групи. Відповідно до цих груп організовується аналітичний облік за субрахунками до рахунка 20 «Виробничі запаси»:

201 «Сировина й матеріали» (в т.ч. в дорозі та переробці);

202 «Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби»;

203 «Паливо»;

204 «Тара й тарні матеріали»;

205 «Будівельні матеріали»;

206 «Матеріали, передані в переробку»;

207 «Запасні частини»;

208 «Матеріали сільськогосподарського призначення»;

209 «Інші матеріали».

На першому із субрахунків відображається наявність на складі (сальдо на певну дату) та рух (надходження й витрачання) як сума оборотів за дебетом і кредитом субрахунку «Сировина й матеріали».

На субрахунку 202 відображається наявність і рух покупних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, які придбані для комплектування готової продукції. Такі витрати включаються у собівартість продукції і вимагають додаткових витрат праці з їх обробки чи складання готової продукції.

Якщо напівфабрикати призначені для подальшого перепродажу, то вони не включаються до складу собівартості і повинні обліковуватись на рахунку 28 «Товари».

На субрахунку 203 обліковується наявність і рух усіх видів палива (нафтопродукти, тверде паливо, мастильні матеріали), які призначені для технологічних потреб виробництва, експлуатації транспортних засобів, отримання енергії, опалення приміщень тощо.

Субрахунок 204 призначений для тари й тарних матеріалів (скляної, пластикової, дерев"яної, полімерної, картонної, металевої тощо). На ньому ведеться облік наявності й руху тари й тарних матеріалів, а також матеріалів для виготовлення тари (деталі ящиків, дріт, картон) і ремонту.

Субрахунок 205 використовують підприємства-забудовники для обліку наявності й руху будівельних матеріалів, конструкцій, деталей, устаткування та комплектуючих виробів, призначених для монтажу, а також інших матеріалів для проведення будівельних робіт, виготовлення будівельних деталей і конструкцій.

На субрахунку 206 «Матеріали, передані в переробку» ведеться облік матеріалів, які підприємство передає на сторону з метою переробки й отримання з них виробів, призначених для виробництва продукції.

На субрахунку 207 ведеться облік наявності й руху запасних частин, готових деталей, вузлів, агрегатів, призначених для ремон­тів, заміни зношених частин машин, устаткування, транспортних засобів, інструментів, автомобільних шин у запасі та в обороті.

Субрахунок 208 призначений для обліку наявності й руху матеріалів сільськогосподарського призначення (мінеральні добрива, отрутохімікати, біопрепарати, насіння і корми, призначені для посіву і відгодівлі тварин безпосередньо в господарстві.

Субрахунок 209 використовується для обліку наявності та руху інших матеріалів (відходи виробництва - обрубка, обрізка, стружка, матеріали, отримані від остаточно забракованих виробів, цінності, отримані від ліквідації основних засобів (металобрухт, зношені шини та ін.)).

Крім виробничих витрат, на промислових підприємствах використовуються інші рахунки бухгалтерського обліку запасів. Так, окремі підприємства мають у своєму складі аграрні підрозділи, які займаються рослинництвом і тваринництвом, тому для обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі застосовується рахунок 21 «Тварини на вирощуванні і відгудівлі».

Для обліку продукції сільськогосподарського виробництва використовують рахунок 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва». У дебет цього рахунка записується оприбуткована продукція власних рослинницьких, тваринницьких та промислових підрозділів підприємства, а в кредит - списання для продажу, невиробничого споживання (видачі й продажу працівникам, передачі для соціальної сфери (дитячі садки, школи, їдальні), споживання у якості кормів, призначених для висіву тощо). На підприємствах, які отримують напівфабрикати власного виробництва, котрі можуть бути реалізовані споживачам без доведення їх до стадії готової продукції, ведуть облік на рахунку 25 «Напівфабрикати» у розрізі окремих видів напівфабрикатів.

Багато промислових підприємств займається торгівлею, тому для обліку руху товарно-матеріальних цінностей відкривається рахунок 28 «Товари» з відповідними субрахунками: 281 «Товари на складі», 282 «Товари в торгівлі», 283 «Товари на комісії», 284 «Товари під товарами», 285 «Торгова націнка». Цей рахунок застосовується для обліку виробів, матеріалів, продуктів, які спеціально придбані для продажу.

До складу запасів відноситься також продукція, яка пройшла всі стадії обробки, прийнята відділом технічного контролю й оприбуткована на склад. Для її обліку призначений рахунок 26 «Готова продукція». У балансі відображаються залишки нереалі­зованої продукції.

Основні бухгалтерські проведення, які складаються при надходженні запасів на підприємство, наведені в таблиці 3.

Таблиця 3

Відображення на рахунках бухгалтерському обліку операцій з надходженням матеріалів

з/п

Зміст операції

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1.

Отримано рахунок від постачальника на сировину, яка надійшла на підприємство.

В тому числі ПДВ

20 «Виробничі запаси»

641 «Розрахунки за податками»

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

2.

Оплачений рахунок постачальника

631 «Розрах. з вітчизн,

постачальниками»

311 «Поточні рахунки в національній ваолюті»

3.

Оприбутковано виробничі запаси, придбані підзвітною особою за готівку

Включено до складу под. кредиту ПДВ

20 «Виробничі запаси»

641 «Розрахунки за податками»

372 «Розрахунки з підзвітними особами»

372 «Розрахунки з підзвітними особами»

4.

Суми комісійних для посередників

Включено до складу под. кредиту ПДВ

20 «Виробничі запаси»

641 «Розрахунки за податками»

685 «Розрах. з іншими кредиторами»

685 «Розрах. з іншими кредиторами»

5.

Вартість транспортних послуг сторонніх організацій

Включено до складу под. кредиту ПДВ

20 «Виробничі запаси»

641 «Розрахунки за податками»

685 «Розрах. з іншими кредиторами»

685 «Розрах. з іншими кредиторами»

6.

Внесено до статутного капіталу матеріали

201 «Сировина і матеріали»

46 «Неоплачений капітал»

7.

Безоплатно отримані виробничі запаси

20 «Виробничі запаси»  

719 «Інші доходи від операційної діяльності»

8.

Витрати на страхування ризиків перевезення запасів

20 «Виробничі запаси»  

65 «Розрахунки за страхуванням»

9.

Відображення мита, митних зборів

20 «Виробничі запаси»  

685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

10.

Оприбут. запасів, виготовлених у власному виробництві

20 «Виробничі запаси»  

23 «Виробництво»

11.

Оприбутковано запаси, що надійшли з переробки

201 «Сировина і матеріали»

206 «Матеріали передані в переробку»

12.

Оприбут. запасів, виявлених під час інвентаризації

20»Виробничі запаси»

719 «Інші доходи операційної діяльності»

13.

Оприбут. матеріалів, отриманих від ліквідації основних засобів

20»Виробничі запаси»

746 «Інші доходи від звичайної діяльності»

Коломийський Лісокомбінат придбав у постачальників ВАТ «Ніко - Центрметал» (додаток 1) лист б6. ст. ЗПС і лист б4х150х6000 ст. ЗПС5, на суму 30685,60 грн. (без ПДВ). Витрати на транспортування матеріалів склали 300 грн. (без ПДВ).

У бухгалтерському обліку ці операції відображатимуться в таблиці 4.

Таблиця 4

Облік надходження запасів від постачальника

з/пП

Зміст господарської операції

Кареспонденція

рахунків

Сума,

грн.

Дебет

Кредит

1

2

3 ......

Страницы: [1] | 2 |
 
 

Записник:
Вибранні реферати  

Рефератів в нашій базі:
Рефераты: 16675
Розділи у алфавытному порядку:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

Підказка: Аудит виробничих запасів | Реферат

TextReferat © 2019 - Реферати українською мовою, українські реферати на нашому сайті ви можете скачати безкоштовно, також можете перед завантаженням ознайомитись за потрібним вам рефератом. Якщо ви не можете знайти потрібний вам реферат, користуйтесь пошуком.