Головна   Додати в закладки Податкова перевірка на підприємстві | Реферат


Реферати українською мовою | реферати на українській мові Реферати українською мовою | реферати на українській мові
 Пошук: 

 

 
Податкова перевірка на підприємстві - Реферат


Категорія: Реферати
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування
Розмір файла: 20 Kb
Кількість завантажень:
6
Кількість переглядів:
740
Описання роботи: Реферат на тему Податкова перевірка на підприємстві
Дивитись
Скачати


ПЛАН

Вступ

1. Порядок здійснення перевірок

2. Види перевірок

Список використаної літератури

Вступ

Перевірки фінансово-господарської діяльності підприємців, що працюють в Україні, може здійсню­вати мало не кожний третій орган державної влади. Проте, запитавши кількох перших-ліпших бізнесме­нів про те, з яким контрольним органом у них асо­ціюється слово "перевірка", ви почуєте однакову відповідь: "З податківцями".

Дійсно, серед державних контрольних органів про­відну роль відіграють податкові органи. Значущість по­даткової служби зумовлюють такі обставини:

• до компетенції податкових органів належить набагато ширше, порівняно з іншими держав­ними органами, коло питань, які дозволено охоплювати під час перевірки;

• перелікові прав, механізмів та інструментів, що їх податкові органи застосовують щодо під­приємців, можуть позаздрити працівники всіх інших контрольних органів;

• саме після офіційних візитів податківців під­приємці зазнають найбільших втрат (подат­кові органи мають багатий "репресивний" інструментарій);

• податківці найчастіше користають з не урегульованості багатьох процедурних питань і нео­бізнаності підприємців із законодавством, яке визначає діяльність "контролерів". Як наслідок, між працівниками податкових органів і підпри­ємцями постійно виникають конфлікти.

Треба додати, що в законодавстві не для всіх випадків чітко вказано спосіб реалізації широких повноважень податкових органів. Скажімо, по­рядку здійснення податкових перевірок повністю не врегульовано в жодному законодавчому акті. Деякі питання щодо проведення перевірок регла­ментовано не лише в законах, указах Президента та постановах Кабінету Міністрів України, а й у чи­сленних актах Державної податкової адміністрації України (ДПАУ). Чимало цих актів є внутрішніми до­кументами податкової служби, яких не зареєстро­вано в Міністерстві юстиції України. Тож зазвичай підприємці не мають змоги ознайомитися зі змі­стом згаданих документів.

Тим часом у деяких актах ДПАУ для податківців визначено такі права та повноваження, які вихо­дять поза межі прав і повноважень, наданих цим посадовцям у законах України. Такий стан речей призводить до того, що під час перевірок податкові інспектори нерідко порушують законні права плат­ників податків. Натомість підприємці, не маючи повної інформації про права й обов"язки подат­ківців та платників податків, не можуть протистояти неправомірним діям "контролерів".

1. Порядок здійснення перевірок

Для виконання контрольних функцій податковим органам надано великі повноваження. Однак зако­нодавство, даючи поняття про те, що мають право робити податківці, не визначає, як саме вони мо­жуть діяти. В законі "Про державну податкову служ­бу в Україні" сказано, що податківцям дозволено перевіряти підприємства та підприємців за тим по­рядком, який встановлено у відповідному законі. Що більше, Конституція України вимагає, щоб орга­ни державної влади діяли лише в той спосіб, який передбачено в Конституції та законах України.

Попри те, в жодному законі України досі не визначено порядку, за яким належить перевіря­ти діяльність підприємств і підприємців. Цю про­галину в правовому полі треба було заповнити. Тому видано низку підзаконних актів та численні акти Державної податкової адміністрації України (ДПАУ): накази, інструкції, розпорядження, листи тощо. Чимало з-поміж таких актів є відомчими документами ДПАУ, не доступними широкому ко­лу платників податків. Тож досить часто бізнес­мени, не знаючи "правил гри" під час перевірок, мусять діяти "наосліп".

Теоретично законодавча не врегульованість у цій сфері дає підприємцям певні переваги. Будь-які дії, що не спираються на норми закону, можна розглядати як такі, котрі суперечать Конституції Ук­раїни. Отже, ви маєте право оскаржити в госпо­дарському суді рішення, ухвалене за даними пе­ревірки, під час якої податківці вчиняли дії, не пере­дбачені в законодавстві. Втім, для того щоб виграти справу, вам треба буде знайти й додаткові аргумен­ти на свою користь, наприклад, довести, що подат­ківці перевищили свої службові повноваження або застосували невідповідну норму податкового зако­нодавства, визначаючи вам суму недоплати.

2. Види перевірок

В українському законодавстві не вміщено ви­черпного переліку видів перевірок, які можуть проводити податківці. Гадаємо, працівникам цієї служби (щоправда, тут не йдеться про податкових міліціонерів) дозволено здійснювати перевірки лише певних видів.

Перевірки, що їх здійснюють податкові інспектори:

1) камеральні перевірки;

2) планові виїзні перевірки;

3) позапланові виїзні перевірки;

4) повторні позапланові виїзні перевірки;

5) зустрічні перевірки;

6) оперативні перевірки.

Тим часом деяких з-поміж перевірок, що їх фак­тично здійснюють податківці, не передбачено в за­конах. Зокрема, йдеться про зустрічні перевірки, за підставу для проведення яких правлять відомчі акти ДПАУ. Податківці вдаються й до інших пе­ревірок, наприклад, електронних, здійснюваних під час кабінетного аудиту. Крім того, під час перевірок деяких видів, насамперед — оперативних, пред­ставники податкових органів нерідко перевищують свої службові повноваження.

Інколи податківці, "прикриваючись" законни­ми перевірками, фактично здійснюють пере­вірки, яких у законодавстві не передбачено. Най­частіше такі посадовці практикують проведення позапланових перевірок, не маючи нате підстав, які сформульовано в указі Президента України "Про деякі заходи з дерегулювання підприєм­ницької діяльності".

У всіх наведених прикладах податкові перевірки є незаконними. Рішення за даними таких перевірок можна оскаржити в господарському суді.

Камеральні перевірки

Камеральні перевірки відбуваються набагато частіше, ніж перевірки усіх інших видів. Попри те, протягом тривалого часу в українському законо­давстві не було визначено поняття камеральної пе­ревірки. Цю "білу пляму" ліквідовано порівняно не­давно — в березні 2003 року. Сьогодні камераль­ною вважають таку перевірку, яку контрольний ор­ган проводить тільки на підставі даних, зазначе­них у податкових деклараціях, що їх платник по­датків передав до податкової інспекції. Нагадаємо, що до податкових декларацій належать ті докумен­ти, які підприємство (підприємець) має подати до контрольного органу протягом терміну, встановле­ного в законодавстві, і на підставі яких потрібно об­числити суму податку чи збору.

Камеральні перевірки вирізняються двома при­кметними рисами. По-перше, для цього виду пе­ревірок не встановлено періодичності проведення. В законодавстві визначено лише те, що камеральні перевірки потрібно здійснювати після подання по­даткової декларації. По-друге, перевіряти подат­кові декларації належить безпосередньо в подат­ковій інспекції, і платник податків не мусить бути при цьому присутнім.

У процесі камеральної перевірки вас можуть запросити до податкової інспекції лише для того, щоб одержати від вас пояснення, довідки та ін­ші відомості з питань, що виникли під час цієї перевірки. Такі виклики одержують практично всі посадові особи підприємств, відповідальні за подання декларацій та звітів до податкових ор­ганів. Проте якщо ви не маєте вільного часу, мо­жете відкласти ці відвідини "на потім". Чинне за­конодавство надає податківцям право отримува­ти від вас пояснення, натомість не визначає жод­них санкцій за відмову надавати ці пояснення. Ваша незгода на відвідини також не створить приводу для проведення законної перевірки на вашому підприємстві.

Камеральна перевірка не охоплює ваших бух­галтерських документів (звісно, крім тих, які ви самі віднесли чи відіслали до податкової ін­спекції). Під час цієї перевірки податківців мають цікавити лише такі питання:

• чи правильно ви оформили податкову декла­рацію (чи вказали всі потрібні реквізити, чи поставили свій підпис тощо);

• чи правильно ви здійснили арифметичні роз­рахунки, визначаючи суму податків та інших обов"язкових платежів до бюджету;

• чи маєте ви право користуватися податковими піль­гами, чи правильно застосували податкові ставки;

• чи узгоджуються показники вашої податкової декларації та ваших звітів з аналогічними по­казниками тих декларацій, які ви подавали в попередні звітні періоди;

• чи вчасно ви подали податкову декларацію та звіти, чи повним є комплект документів, що на­дійшов від вас до податкової інспекції.

Планові виїзні перевірки

Планова виїзна перевірка — це перевірка фінансово-господарської діяльності підприємства (підприємця), яка відповідає таким критеріям:

• цю перевірку передбачено в плані роботи по­даткового органу;

• перевірка відбувається за місцем положення (місцем проживання) підприємства (підприєм­ця) або за місцем положення об"єкту влас­ності (скажімо, складу готової продукції), який підлягає плановій перевірці;

• податківці вивчають сукупні показники фінан­сово-господарської діяльності підприємства (підприємця) або перевіряють, як підприєм­ство (підприємець) дотримує порядку здій­снення розрахунків за товари (послуги);

• планову перевірку всі контрольні органи (тоб­то податкові, митні органи, органи державно­го казначейства, державної контрольно-реві­зійної служби) проводять одночасно.

Планова виїзна перевірка має охоплювати су­купні показники фінансово-господарської діяль­ності підприємця. Здійснювати планові пере­вірки за окремими видами зобов"язань перед бюджетами (якщо не йдеться про зобов"язання за бюджетними позиками й кредитами, які гара­нтовано бюджетними коштами) заборонено. Проте це правило має виняток. За законодавст­вом, таку перевірку можна провести в тому разі, якщо, скажімо, від споживача надійшла скарга, і виникла потреба з"ясувати, як підприємець (підприємство) дотримує порядку здійснення розрахунків за товари (послуги).

Позапланові виїзні перевірки

Позапланова виїзна перевірка — це та пе­ревірка, котрої не передбачено в планах роботи по­даткового органу. В українському законодавстві ви­значено вичерпний перелік обставин, за яких може відбутися така перевірка. Опишемо ці обставини.

1. За даними зустрічних перевірок виявлено, що підприємець порушує норми законодавства. Ця норма закону відкриває перед податківцями ши­рокі можливості для проведення позапланових пе­ревірок. Щоб не потрапити в "поле зору" контроль­ного органу, під час зустрічної перевірки у вас чи на вашому підприємстві варто дотримувати рекомен­дацій, викладених у розділі 2.2.5.

2. Підприємець не подав документів обов"язко­вої звітності протягом встановленого терміну. До­кументи обов"язкової звітності можна умовно по­ділити на дві групи. До першої групи входять доку­менти, на підставі яких підприємство (підпри­ємець) обчислює і (або) сплачує податки, — подат­кові декларації. Другу групу складають документи, які ніяк не пов"язані зі сплатою податків (наприк­лад, звіти про використання реєстраторів розра­хункових операцій). Невчасно подавши документи обох згаданих груп або не подавши їх взагалі, ви самі створите привід для проведення у вас по­запланової перевірки.

Нагадаємо, що для подання податкових дек­ларацій в українському законодавстві встанов­лено уніфіковані терміни:

• 20 календарних днів після останнього кален­дарного дня звітного місяця, якщо звітний період становить календарний місяць;

• 40 календарних днів після останнього кален­дарного дня звітного кварталу (півріччя), якщо звітний період становить календарний квар­тал або календарне півріччя;

• 60 календарних днів після останнього ка­лендарного дня звітного року, якщо звітний період становить календарний рік. Втім, для платників податку на доходи фізичних осіб цей термін є довшим: вони мають подати декларацію до 1 квітня того року, що настає за звітним.

Про ці терміни варто завжди пам"ятати й чітко їх дотримувати, щоб самим не створювати "загрози" не передбаченої перевірки.

3. У документах обов"язкової звітності виявлено недостовірні дані. Як вже було згадано, таке порушення можуть виявити під час камеральної перевірки. За недостовірні дані податківці іноді вважають розбіжності між задекларованими по­казниками й фактичними даними про рух грошо­вих коштів на розрахункових рахунках у банку, про витрати та майно керівників і засновників підприємства тощо. Тим часом невідповідність даних, вказаних у податкових деклараціях, будь-яким показникам не свідчить про недостовір­ні ість цих даних. Неузгодженість можуть спричи­нити й певні об"єктивні обставини. Отже, така не­відповідність не може бути підставою для прове­дення позапланової перевірки.

4. Підприємець подав скаргу про те, що посадо -ва особа контрольного органу порушила законодав -ство під час планової або позапланової виїзної пе -ревірки. Очевидно, таку норму запроваджено задля того, щоб зменшити кількість скарг на дії по­датківців. Проілюструємо це твердження на при­кладі. Припустимо, податківці прийшли до вас із пе­ревіркою, не маючи законних підстав. Ви поскар­жилися на інспекторів до вищого податкового ор­гану. Після цього звернення податківці можуть завітати до вас вже на законних підставах. І аж ніяк не гарантовано, що після перевірки щодо вашої скарги буде прийнято рішення на вашу користь.

Однак зовсім інакше розгорнуться події, якщо ви подасте скаргу на рішення податкового органу. Таке ваше звернення не може правити за підставу для проведення перевірки, бо ви оскаржуватимете не факт порушення законодавства, а висновки по­даткового органу. Складаючи скаргу, уникайте фор­мулювань на кшталт "порушення законодавст­ва", щоб самим не створювати приводу для прове­дення позапланової перевірки.

5. Виникла потреба перевірити відомості, одер -жані від особи, яка мала правові відносини з під­приємством (підприємцем). Перевірка відбувається лише в тому разі, якщо протягом 3 робочих днів після отримання офіційного запиту від податкового органу підприємець не надав документально під­тверджених пояснень. На жаль, у законодавстві не конкретизовано, про які саме пояснення йдеться. Ми припускаємо, що працівники податкових орга­нів мають право вимагати пояснення лише щодо джерела отримання доходів, обчислення і спла­ти податків та зборів, а також інших платежів. Якщо з тих чи тих причин ви не бажаєте давати по­яснень, то можете цього не робити, оскільки зако­нодавство не передбачає санкцій за таку відмову. Однак радимо так чинити тільки тоді, коли ви цілком певні, що своїми діями не створите приводу для проведення у вас законної перевірки.

6. Відбувається реорганізація або ліквідація під­приємства. В такому разі, перед тим як зняти під­приємство з податкового обліку, податківці пере­віряють, чи не має воно боргів перед державою.

7. Прийнято рішення Кабінету Міністрів України про проведення у вас позапланової виїзної перевірки. Зазвичай такі рішення стосуються до великих державних підприємств.

Наведений перелік підстав для проведення позапланових виїзних перевірок є вичерпним. Втім, ці перевірки дозволено здійснювати також у таких двох випадках:

• на особисте прохання підприємця;

• на вимогу посадових осіб, які діють відповідно до кримінально-процесуального законодавст­ва (наприклад, за рішенням суду чи слідчого).

Позапланова виїзна перевірка може охоплюва­ти будь-які питання, що входять до компетенції податкових органів.

Повторні позапланові виїзні перевірки

Повторну позапланову виїзну перевірку подат­ковий орган може провести з власної ініціативи, тобто навіть тоді, коли підстав для здійснення такої перевірки немає. Втім, щодо цих повторних пе­ревірок встановлено певні обмеження.

По-перше, повторну перевірку завжди здійснює вищий податковий орган. Скажімо, якщо вас вже перевіряла районна податкова інспекція, то завіта­ти до вас із повторною перевіркою з тих самих пи­тань представники ані цієї, ані жодної іншої район­ної податкової інспекції не можуть.

По-друге, вищий податковий орган має право прийняти рішення про проведення у вас повторної перевірки лише за певних обставин — якщо сто­совно до працівників контрольного органу, які вже приходили до вас із плановою або позапла­новою виїзною перевіркою, започатковано слу­жбове розслідування або порушено кримінальну справу. За інших обставин рішення про здійснен­ня повторної перевірки може прийняти тільки ДПАУ. Таке рішення належить оформити в наказі за підписом Голови ДПАУ.

Далі опишемо деякі тонкощі проведення повтор­них позапланових перевірок.

Рішення (доручення) щодо проведення повтор­ної перевірки, яке податківці мають вам показати, мусить містити вказівку на одну з наведених під­став. Якщо такої підстави не зазначено, то прове­дення повторної перевірки є незаконним.

Повторну позапланову перевірку здійснюють тільки за даними планової або позапланової виїзної перевірки. Проводити повторну опера­тивну або повторну зустрічну перевірку законо­давство не дозволяє.

Зустрічні перевірки

Зустрічні перевірки — це перевірки, що охоплюють питання правових відносин між партнерами в бізнесі.

Йдеться про провадження господарської діяльності, правильність розрахунків з бюджетом, дотримання ви­мог податкове гота валютного законодавства.

Зустрічні перевірки можна вважати різновидом позапланових виїзних перевірок, оскільки їх дозво­лено проводити за таких обставин:

• виникла потреба перевірити відомості, отри­мані від особи, яка мала правові відносини з підприємством чи підприємцем. Така зустрі­чна перевірка може відбутися лише в тому разі, якщо податковий орган надішле відповід­ний запит підприємцеві, а той протягом 3 днів після отримання цього листа не надасть доку­ментально підтверджених пояснень;

• за даними зустрічної перевірки в контрагента виявлено, що підприємство (підприємець) по­рушує норми законодавства.

Зустрічну перевірку можуть провести лише за місцем провадження вашого бізнесу й лише на підставі одного з таких двох документів:

• письмове звернення керівництва податко­вого органу, що перевіряє вашого партнера, до вашої податкової інспекції;

• письмове розпорядження керівника подат­кового органу щодо проведення перевірки всіх партнерів того підприємства, яке вже пе­ревіряють, якщо ви є одним з таких партнерів.

Зустрічна перевірка не може тривати довше ніж 10 робочих днів від того моменту, коли перед по­датковим органом було поставлено завдання про­вести перевірку (таке завдання формулюють у вну­трішніх документах податкового органу).

Податковий орган, який дає зав­дання щодо здійснення перевірки, визначає пе­релік питань, що їх має охопити перевірка. А вже під час перевірки податківці, спираючись на цей перелік, переглядають первинні та інші бухгал­терські документи на предмет їх достовірності й відповідності записів про рух коштів або товарно-матеріальних цінностей за кількістю, ціною та вар­тістю в обох бізнесових партнерів.

Під час зустрічної перевірки податківці ма­ють цікавитися не правильністю відобра­ження операцій у вашому обліку, а їх відпо­відністю операціям, відображеним в обліку вашого партнера.

Радимо надавати податківцям тільки ті докумен­ти, ідентичність котрих потрібно перевірити. А на са­мому початку перевірки варто довідатися в "конт­ролерів", які саме документи вони хочуть перегля­нути і які саме питання їх цікавитимуть.

Оперативні перевірки

За законодавством, податкові органи мають право проводити оперативні перевірки тільки задля того, щоб виявляти, чи дотримують підприємці по­рядку виконання операцій з купівлі-продажу іноземної валюти. Проте на практиці до оператив­них перевірок вдаються й за інших обставин, нама­гаючись подавати оперативні перевірки як різно­вид позапланових виїзних перевірок.

Оперативні перевірки можуть стосуватися лише до тих підприємців та підприємств, які здійснюють операції з купівлі-продажу іно­земної валюти.

Якщо у вас провели оперативну перевірку, хоч ви й не здійснюєте операцій з іноземною валютою, не поспішайте виконувати рішення, прийняте за даними цієї перевірки. Бо податківці не мали закон­них підстав для таких дій. Ви можете оскаржити будь-яке рішення за даними цієї перевірки. Скар­гу на прийняте рішення варто подавати відразу до господарського суду, а не до податкової інспекції, оскільки податківці можуть потрактувати вашу скаргу як підставу для проведення у вас позапла­нової виїзної перевірки.

Список використаної літератури

1. Закон України “Про державну податкову службу в Україні” № 509-ХІІ від 4 грудня 1 990 року (зі змінами та доповненнями)

2. Сегеда С., Татаревський О. Перевірки: податкова інспекція. – К., 2003.

 
 

Записник:
Вибранні реферати  

Рефератів в нашій базі:
Рефераты: 16675
Розділи у алфавытному порядку:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

Підказка: Податкова перевірка на підприємстві | Реферат

TextReferat © 2020 - Реферати українською мовою, українські реферати на нашому сайті ви можете скачати безкоштовно, також можете перед завантаженням ознайомитись за потрібним вам рефератом. Якщо ви не можете знайти потрібний вам реферат, користуйтесь пошуком.