Головна   Додати в закладки Звіт про власний капітал | Реферат


Реферати українською мовою | реферати на українській мові Реферати українською мовою | реферати на українській мові
 Пошук: 

 

 
Звіт про власний капітал - Реферат


Категорія: Реферати
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування
Розмір файла: 7 Kb
Кількість завантажень:
21
Кількість переглядів:
876
Описання роботи: Реферат на тему Звіт про власний капітал
Дивитись
Скачати


ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерством фінансів України наказ від 31 березня 1999 р. № 87

ЗАРЕЄСТРОВАНО

в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 р. за № 399/3692

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал"

Загальні положення

1. Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма звіту про власний капітал і загальні вимоги до розкриття його статей.

2. Норми цього Положення (стандарту) стосуються підприємств, організацій та інших юридичних осіб (далі — підприємства) усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ).

3. Особливості складання консолідованого звіту про власний капітал визначаються окремим положенням (стандартом).

4. Метою складання звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

5. Звіт про власний капітал складається за формою, наведеною в додатку до цього Положення (стандарту).

6. Для забезпечення порівняльного аналізу інформації підприємства повинні додавати до річного звіту звіт про власний капітал за попередній рік.

Зміст статей звіту про власний капітал

7. У статтях "Залишок на початок року" та "Залишок на кінець року" показують суми власного капіталу, наведені в балансі підприємства відповідно на початок і кінець звітного періоду.

8. У статтях "Зміна облікової політики", "Виправлення помилок" та "Інші

зміни" відображаються суми коригувань, передбачених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах".

9. У статті " Скоригований залишок" показується залишок власного капіталу на початок звітного року після внесення відповідних коригувань.

10. У статтях розділу "Переоцінка активів" наводяться дані, які відображають збільшення або зменшення власного капіталу в результаті переоцінки основних засобів та інших активів у порядку, передбаченому відповідними положеннями (стандартами).

11. У статті "Чистий прибуток (збиток) за звітний період" показується сума чистого прибутку (збитку) зі звіту про фінансові результати.

12. У статтях розділу "Розподіл прибутку" наводяться дані, які відображають розподіл прибутку між учасниками (власниками) підприємства або спрямування прибутку до статутного капіталу, резервного капіталу.

13. У статтях розділу "Внески учасників" наводяться дані про збільшення статутного капіталу підприємства та зміни неоплаченого капіталу в результаті збільшення або зменшення дебіторської заборгованості учасників за внесками до статутного капіталу підприємства.

14. У статтях розділу "Вилучення капіталу" наводяться дані про зменшення власного капіталу підприємства внаслідок виходу учасника, викупу чи анулювання викуплених акцій акціонерним товариством, зменшення номінальної вартості акцій або з інших причин.

15. У статтях розділу "Інші зміни в капіталі" наводяться дані про всі інші зміни у власному капіталі підприємства, що не були включені до вищезазначених статей, зокрема списання невідшкодованих збитків, безкоштовно отримані активи та інші зміни.

16. У статті "Разом зміну капіталі" наводиться підсумок змін у складі власного капіталу за звітний період, що визначається як сума скоригованого залишку власного капіталу на початок року та всіх змін протягом звітного року внаслідок переоцінки активів, використання чистого прибутку, вилучення капіталу та інших змін.

17. Дані в графах 3-11 наводяться зі знаком "+" або "-", що означає збільшення або зменшення залишку відповідного елемента власного капіталу.

Розкриття інформації у примітках до фінансових звітів

18. Усі підприємства розкривають у примітках до фінансових звітів призначення та умови використання кожного елемента власного капіталу (крім статутного капіталу).

19. Акціонерні товариства наводять у примітках до фінансових звітів таку інформацію:

19.1. Про загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які передбачається здійснити передплату.

19.2. Про загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які здійснена передплата, порівняно із передбаченими величинами.

19.3. Про загальну суму коштів, одержаних під час передплати на акції, у такому розрізі:

19.3.1. Усі грошові кошти, внесені як плата за акції, із зазначенням кількості акцій;

19.3.2. Вартісна оцінка майна, внесеного як плата за акції, із зазначенням кількості акцій;

19.3.3. Загальна сума іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із зазначенням кількості акцій та курсу, за яким валюту зараховано в обліку.

19.4. Про акції у складі статутного капіталу за окремими типами і категоріями:

19.4.1. Кількість випущених акцій із зазначенням неоплаченої частини статутного капіталу;

19.4.2. Номінальна вартість акції;

19.4.3. Зміни протягом звітного періоду у кількості акцій, що перебувають в обігу;

19.4.4. Права, привілеї та обмеження, пов"язані з акціями, у тому числі обмеження щодо розподілу дивідендів та повернення капіталу;

19.4.5. Акції, що належать самому товариству, його дочірнім і асоційованим підприємствам;

19.4.6. Перелік засновників і кількість акцій, якими вони володіють;

19.4.7. Кількість акцій, які перебувають у власності членів виконавчого органу, і перелік осіб, частки яких у статутному фонді перевищують 5 %;

19.4.8. Акції, зарезервовані для випуску згідно з опціонами та іншими контрактами, із зазначенням їх термінів і сум.

19.5. Про накопичену суму дивідендів, не сплачених за привілейованими акціями.

19.6. Про суму, включену (або не включену) до складу зобов"язань, коли дивіденди були передбачені, але формально не затверджені.

20. Усі інші підприємства наводять у примітках до фінансових звітів таку інформацію:

20.1. Про розподіл часток статутного капіталу між власниками.

20.2. Про права, привілеї або обмеження щодо цих часток.

20.3. Про зміни у складі часток власників у статутному капіталі.

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України В. Пархоменко

Список використаної літератури

1. Білуха М. Т. Теорія бухгалтерського обліку. — К, 2000.

2. Горелкин В. Г., Головко Т. В., Аксимова А. Б. Первичная документация и ведение учетных регистров. — К.: Выща шк., 1992.

3. Грабова Н. В. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. / За ред. М. В. Кужельного. — 5-те вид., перероб. і доп. — К.: АСК, 1998.

4. Завгородній В. П., Савченко В. Н. Бухгалтерський облік, контроль, аудит в умовах ринку. — К.: Бліц-інформ, 1995.

5. Теоретичні основи бухгалтерського обліку: Підруч. для вузів / М. С Пуш-кар, Г. П. Журавель, Ю. Я. Литвин, В. Т. Мельник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Тернопіль: Вид-во ТАНГ, 1998.

6. Теорія бухгалтерського обліку / В. Б. Захожай, К. С. Базилевич, Г. Ф. Ше-пітко, С В. Присяжнюк. — К: Вид-во ЄУФІМБ, 1999.

7. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з різни-ми формами власності: Навч. посіб. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: АСК, 1998.
 
 

Записник:
Вибранні реферати  

Рефератів в нашій базі:
Рефераты: 16675
Розділи у алфавытному порядку:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

Підказка: Звіт про власний капітал | Реферат

TextReferat © 2020 - Реферати українською мовою, українські реферати на нашому сайті ви можете скачати безкоштовно, також можете перед завантаженням ознайомитись за потрібним вам рефератом. Якщо ви не можете знайти потрібний вам реферат, користуйтесь пошуком.