Головна   Додати в закладки Облік власного капіталу | Реферат


Реферати українською мовою | реферати на українській мові Реферати українською мовою | реферати на українській мові
 Пошук: 

 

 
Облік власного капіталу - Реферат


Категорія: Реферати
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування
Розмір файла: 74 Kb
Кількість завантажень:
464
Кількість переглядів:
12493
Описання роботи: Реферат на тему Облік власного капіталу
Дивитись
Скачати


ПЛАН

Вступ

1. Класифікація та функції власного капіталу

1.1. Характеристика та відображення в обліку складових частин власного капіталу

1.2. Статутний капітал

1.3. Пайовий капітал.

1.4. Додатковий капітал.

1.5. Резервний капітал.

1.6. Вилучений капітал.

1.7. Неоплачений капітал.

1.8. Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)

1.9. Забезпечення майбутніх витрат і платежів

1.10. Цільове фінансування і цільові надходження

1.11. Страхові резерви.

2. Бухгалтерські відображення обліку власного капіталу.

3. Висновки

4. Список використаної літератури

5. Додатки

Вступ

Поняття “капітал” асоціюється з поняттям “власність”. В момент створення підприємства його стартовий капітал втілюється в активах, інвестованих засновниками (учасника­ми), і являє собою вартість майна підприємства.

Майно підприємства складається з різноманітних матеріаль­них, нематеріальних та фінансових ресурсів – носив прав власності окремих суб"єктів, а також частки інвестованих коштів. Власний капітал є гарантією організації бізнесу. На етапі, коли підприємство (наприклад, акціонерне това­риство) ще не має зовнішньої заборгованості, розмір активів (майна) дорівнює розміру власного капіталу.

Здійснюючи підприємницьку діяльність, акціонерне підпри­ємство неминуче використовує залучені кошти, тобто утворює борги. Боргові зобов"язання підтверджують права і вимоги кредиторів щодо активів підприємства, тому розмір активів визначається як сума власного капіталу і боргових зобов’язань.

Власний капітал – це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов"язань.

Сума власного капіталу – це абстрактна вартість майна, яка не є його поточною чи реалізаційною вартістю, а тому не відображає поточну вартість прав власників підприємства (фірми). На суму власного капіталу суттєво впливає оцінка в бухгалтерському обліку активів і кредиторської заборгова­ності, що була застосована при створенні підприємства, хоча випадково вона може збігатись із сукупною ринковою вартістю акцій підприємства чи з сумою, яку можна отримати від продажу чистих активів частинами або підприємства в цілому.

Завданням даної курсової роботи є відображення власного капіталу підприємства в обліку, характеристика його основних елементів, їх формування, визначення суті та функцій власного капіталу.

Актуальність теми зумовлена визначальним місцем власного капіталу у створенні та функціонуванні підприємства, його особливим статусом “гаранту” організації бізнесу.

1. Класифікація та функції власного капіталу

Власний капітал є основою для початку і продовження господарської діяльності будь-якого підприємства, він є одним із найістотніших і найважливіших показників, оскільки вико­нує такі функції:

– самостійності і влади – розмір власного капіталу визначає ступінь незалежності та впливу його власників на підприємство;

– відповідальності і захисту прав кредиторів -відображений в балансі підприємства власний капітал є для зовнішніх користувачів мірилом відносин відповідальності на підприємстві, а також захистом кредиторів від втрати капіталу;

– довгострокового кредитування – перебуває в розпо­рядженні підприємства необмежений час;

– фінансування ризику – власний капітал використо­вується для фінансування ризикових інвестицій, на що можуть не погодитись кредитори;

– кредитоспроможності – при наданні кредиту, за інших рівних умов, перевага надається підприємствам з меншою кредиторською заборгованістю і більшим власним капіталом;

– компенсації понесених збитків – тимчасові збитки мають погашатись за рахунок власного капіталу;

– розподілу доходів і активів – частки окремих власників у капіталі є основою при розподілі фінансового результату та майна при ліквідації підприємства.

Створюється підприємство з метою отримання прибутку і реалізувати цю мету воно може лише за умови збереження свого капіталу.

Утворюється власний капітал двома шляхами:

– внесенням власниками підприємства грошових коштів та інших активів;

– накопиченням суми доходу, що залишається на підпри­ємстві.

За формами власний капітал поділяється на дві категорії:

– інвестований (вкладений або сплачений капітал);

– нерозподілений прибуток.

Інвестований капітал – це сума простих та привілейо­ваних акцій за їх номінальною (оголошеною) вартістю, а також додатково вкладений капітал, який також може бути поділений за джерелами утворення.

Нерозподілений прибуток – це частина чистого прибут­ку, що не була розподілена між акціонерами.

Власний капітал за рівнем відповідальності поділя­ється на:

– Статутний капітал, сума якого визначається в уста­новчих документах і підлягає обов"язковій реєстрації у державному реєстрі господарюючих одиниць;

– Додатковий капітал (нереєстрований) – це додатково вкладений капітал, резервний капітал та нерозподілений прибуток.

Функції Статутного і Додаткового капіталів різні. Статутний капітал – це первісне джерело інвестування і формування майна підприємства. На відміну від Додаткового капіталу Статутний капітал забезпечує регулювання відносин власності та управління підприємством, його розмір не може бути меншим за встановлену законодавством суму. Статутний капітал – це зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства.

Власник, вкладаючи кошти в підприємство, очікує, що у майбутньому вкладений ним капітал зросте. Отриманий підприємством прибуток і означає приріст цього капіталу. Витрати, що збільшують собівартість (витрати обігу), і витрати, що відносяться за рахунок прибутку підприємства, зменшують нерозподілений прибуток.

1.1. Характеристика та відображення в обліку складових частин власного капіталу

Елементами власного капіталу є:

– Статутний капітал;

– Пайовий капітал;

– Додатковий капітал;

– Резервний капітал;

– Вилучений капітал;

– Неоплачений капітал,

– Нерозподілені прибутки (непокриті збитки;

– Цільові надходження;

– Забезпечення майбутніх витрат;

– Страхові резерви.

1.2. Статутний капітал

Статутний капітал підприємства – це вартісний вираз основних і оборотних засобів, якими воно володіє. Статутний капітал фіксують і реєструють в установчих документах, зокрема у договорі учасників і статуті підприємства. Наступні зміни статутного капіталу можуть від­буватися лише при умові зміни статуту і повідомлення про це органу, який його зареєстрував.

Статутний капітал на підприємствах різних форм влас­ності (крім державної) – це сумарний внесок вкладів у майно (у грошовому виразі) засновниками підприємства при його створенні.

Статутний капітал може бути сформований за рахунок майна (основних засобів, оборотних засобів), за рахунок цінних паперів (ак­цій, облігацій, депозитів), за рахунок деривативів – права власності на користування природними ресурсами, майном чи обладнанням, на інтелектуальну власність, коштів в т.ч. готівки та безготівкових, вклю­чаючи валюту.

Акціонерним вважається товариство, що має Статутний капітал, поділений на певну кількість акцій однакової номі­нальної вартості. Статутний капітал має бути не менше суми, еквівалентної 1250 мінімальним заробітним платам (розмір якої діє на момент створення акціонерного товариства). З 1 січня 1999 р. мінімальний розмір Статутного капіталу акціонерного товариства становить 925000 грн. (1250 х 74 грн.). Збільшення Статутного капіталу акціонерного товарис­тва не більше ніж на 1/3 може бути здійснене за рішенням правління за умови, що це передбачено Статутом. Зменшується Статутний капітал на суму вартості майна соціальної сфери, для якого встановлено пільги та на суму залишку використання позикових коштів, відображених на однойменному рахунку.

Хоч величина статутного капіталу підприємства зафіксована в установчих документах і вона має дорівнювати сальдо за кредитом рахунку 40 “Статутний капітал”, на практиці виникають ситуації, коли його необхідно змінити. Такі зміни відображають як збільшення чи зменшення статутного капіталу. Так, при розширенні матеріально-технічної бази підприємства (його розбудові, придбанні основних за­собів), якщо це відбувалось за рахунок прибутку підприємства, необ­хідно адекватно збільшити статутний капітал. Так само він збільшує­ться при прийманні нових засновників.

Зменшення статутного фонду підприємства може бути внаслідок знищення майна, особливо основних засобів, внаслідок стихійного лиха чи з інших причин.

У будь-якому випадку повинні бути внесенні зміни до статуту підприємства.

За кредитом рахунку 40 “Статутний капітал” відображають збільшення статутного капіталу, за дебетом – його зменшення (вилу­чення).

Аналітичний облік статутного капіталу ведуть за видами капіталу за кожним засновником, учасником, акціонером тощо.

1.3. Пайовий капітал.

Пайовий капітал – це сума пайових внесків членів спілок та інших підприємств, передбачена установчими документами.

Дані про “Пайовий капітал” використовуються кредитними спілками, колективними підприємствами, підприємствами спо­живчої кооперації тощо, в яких частина власного капіталу формується у вигляді пайових внесків.

Джерелами формування пайового капіталу є обов"язкові та додаткові пайові внески, які надходять від індивідуальних та колективних членів акціонерного товариства.

Загальними зборами пайовиків визначаються розміри обо­в"язкових пайових внесків, виходячи із потреби у власних оборотних коштах. Поверненню пайовикам підлягають обов"яз­кові пайові внески ари вибутті з числа членів даного підприємства або при ліквідації підприємства. Сума, що підлягає поверненню, визначається з урахуванням боргових зобов"язань підприємства та його фінансового стану.

Для обліку пайового капіталу, тобто вартості основних і оборот­них засобів підприємств, на яких воно розпайоване (приватні орендні підприємства, акціонерні товариства, спілки власників тощо) призна­чено рахунок 41 “Пайовий капітал”.

Рахунок 41 “Пайовий капітал” призначений для обліку й узагаль­нення інформації про суми пайових внесків членів споживчого това­риства, колективного сільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного кооперативу, кредитної спілки та інших підприємств, що передбачені установчими документами.

Отже, пайовий капітал – це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його гос­подарсько-фінансової діяльності.

Аналітичний облік за рахунком 41 “Пайовий капітал” ведуть за видами капіталу.

1.4. Додатковий капітал.

Додатковий капітал – це сума, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість. Додат­ковий капітал збільшується на суму емісійного доходу.

Додатковий капітал (інший додатковий капітал) збільшуєть­ся на суму дооцінки необоротних активів, яа суму безкош­товно отриманих підприємством активів від інших юридичних або фізичних осіб та інші види додаткового капіталу.

Рахунок 42 “Додатковий капітал” призначений для узагальнення інформації про суми, на які вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість, а також про суми дооцінки активів та вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб, та інші види додаткового капіталу.

За кредитом рахунку 42 “Додатковий капітал” відображають збільшення додаткового капіталу, за дебетом – його зменшення.

На субрахунку 421 “Емісійний дохід” відображають різницю між продажною і номінальною вартістю первісне розміщених акцій.

На субрахунку 422 “Інший вкладений капітал” обліковують інший вкладений засновниками підприємств (крім акціонерних товариств) капітал, що перевищує статутний капітал, інші внески тощо без рі­шень про зміни розміру статутного капіталу.

На субрахунку 423 “Дооцінка активів” відображають суму дооцін­ки (уцінки) активів, яку здійснюють у випадках, передбачених законо­давством та положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

На субрахунку 424 “Безоплатно одержані необоротні активи” ві­дображають вартість необоротних активів, безоплатно одержаних підприємством від інших осіб.

На субрахунку 425 “Інший додатковий капітал” обліковують інші види додаткового капіталу, які не можуть бути включені до наведених вище субрахунків.

1.5. Резервний капітал.

Резервний капітал – це сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих доку­ментів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.

Створюється Резервний капітал в акціонерному товаристві у розмірі, встановленому установчими документами, але не менше 25% Статутного капіталу. Щорічні відрахування на поповнення Резервного капіталу передбачаються установчими документами та здійснюються за рахунок чистого прибутку, але не можуть бути менше 5% його загальної вартості.

Призначається Резервний капітал на покриття непередба­чених витрат, збитків, на сплату боргів підприємства при його ліквідації. Залишки невикористаних коштів Резервного капі­талу переходять на наступний рік.

Рахунок 43 “Резервний капітал” призначений для узагальнення інформації про стан та рух резервного капіталу підприємства, створе­ного відповідно до чинного законодавства та установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку. Резервний капітал формують за рахунок щорічних відрахувань не менше 5% його суми і в акціоне­рних товариствах він має бути більшим, ніж 25% статутного капіталу.

За кредитом рахунку 43 “Резервний капітал” відображають ство­рення резервів, за дебетом – їх використання. Сальдо цього рахунку відображає залишок резервного капіталу на кінець звітного періоду.

Аналітичний облік резервного капіталу ведуть за його видами та напрямками використання.

1.6. Вилучений капітал.

Вилучений капітал – це фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених акціонерним товарист­вом у його учасників.

Акціонерне товариство має право викупити в акціонера оплачені ним акції з метою їх наступного анулювання, перепродажу чи поширення серед своїх працівників. Викуплені акції мають бути реалізовані або анульовані протягом року. В цей період розподіл прибутку акціонерного товариства здійснюється без врахування викуплених власних акцій. Якщо вилучені акції анулюються – зменшується Статутний капітал.

На рахунку 45 “Вилучений капітал” ведуть облік вилученого капі­талу, у разі викупу власних акцій (часток) у акціонерів з метою їх пе­репродажу, анулювання (зменшення статутного капіталу) тощо.

За дебетом рахунку 45 “Вилучений капітал” відображають фак­тичну собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених госпо­дарським товариством у його учасників, за кредитом – вартість ану­льованих або перепроданих акцій (часток).

Аналітичний облік вилученого капіталу ведуть за видами акцій (вкладів, паїв), іншого вилученого капіталу.

1.7. Неоплачений капітал.

Початкова величина статутного капіталу дорівнює вартості май­на (основних засобів, матеріалів, сировини, товарів, нематеріальних активів) та коштів підприємства. Наступні внески, які повинні внести засновники підприємства, відображають як зобов"язання учасників. Тому на основі протоколу зборів учасників, де зафіксована сума ста­тутного капіталу та часток кожного з учасників, що підлягають до вне­сення, складають кореспонденцію рахунків дебет 46 “Неоплачений капітал”, кредит 40 “Статутний капітал”.

Фактичне внесення коштів засновниками відображають у корес­понденції рахунків дебет 30 або 31 і кредит 46 залежно від того, на­дійшли кошти готівкою чи в безготівковому порядку, дебет 10, 20 та ін. і кредит 46 – при надходженні від засновників основних засобів чи товарно-матеріальних цінностей. При цьому важливою є реальна оцінка вкладу учасників при внесені ними основних засобів чи товар­но-матеріальних цінностей, оскільки нерідко трапляються випадки завищення їхньої вартості. Доказами реальної вартості майна, яке вносять засновники підприємства, можуть бути чеки, накладні, які засвідчують придбання. Якщо ж вони вносять раніше придбані матеріа­ли чи основні засоби, а теперішня їх вартість неспівставна внаслідок впливу інфляції за останні роки, доказом можуть бути довідки поста­чальників про ціни на аналогічні види майна, або ж його експертна оцінка.

Рахунок 46 “Неоплачений капітал” призначений для узагальнен­ня інформації про зміни у складі неоплаченого капіталу підприємства.

За дебетом рахунку відображають заборгованість засновників (учасників) господарського товариства за внесками до статутного ка­піталу підприємства, за кредитом – погашення заборгованості за вне­сками до статутного капіталу.

Аналітичний облік неоплаченого капіталу ведуть за видами роз­міщених неоплачених акцій (для акціонерних товариств) та за кожним засновником (учасником) підприємства.

1.8. Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)

Неоплачений капітал – це сума заборгованості власників (учасників) за внесками до капіталу.

При створенні акціонерного товариства та після прийняття рішення про випуск акцій і оголошення передплати на них вся сума зареєстрованого Статутного капіталу відображається за новою методологією (порівняно з тією, що існувала до 2000 р.) бухгалтерського обліку як неоплачений капітал записом:

Дебет рахунка №46 “Неоплачений капітал” Кредит рахунка №40 “Статутний капітал”. Зменшується заборгованість за акції (неоплаченого капіта­лу) внаслідок фактичного надходження внесків засновників та учасників акціонерного товариства, на які вони підписались. і фінансовому обліку ця операція відображається на кредиті рахунка 46 “Неоплачений капітал”. Рахунки матеріальних цінностей, нематеріальних активів, грошових коштів (у наці­ональній або іноземній валюті) дебетуються.

Майно, передане в натуральній формі у власність підпри­ємства в рахунок оплати акцій, оцінюється за домовленістю учасників. Підставою для відповідних записів у бухгалтерсь­кому обліку є документи, що засвідчують факт передачі об"єктів акціонерному товариству. Ці операції відображаються в обліку такими проводками.

В оплату передплати акцій надійшли активи (за відповідними сумами):

Дебет рахунка №10 “Основні засоби” Дебет рахунка №15 “Капітальні інвестиції” Дебет рахунка №12 “Нематеріальні активи” Дебет рахунка №20 “Виробничі запаси” Дебет рахунка № 30 “Каса” Дебет рахунка №31 “Рахунки в банках” Кредит рахунка №46 “Неоплачений капітал”.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) – це сума прибутку, реінвестована у підприємство, або сума непокритого збитку.

Нерозподілений прибуток є складовою частиною власного капіталу. Це прибуток, що залишається у підприємства після виплати доходів власникам та формування Резервного капіталу.

Розраховується сума нерозподіленого прибутку поточного року за такою методикою:

ПНПР = ПНМР + ЧППР – ДПР – В,

де ПНПР – прибуток нерозподілений поточного року; ПНМР – прибуток непрозподілений за попередній (минулий) рік; ЧППР – чистий прибуток поточного року; ДПР – дивіденди за поточний рік; В – внески на поповнення Резервного капіталу.

Сума непокритого збитку наводиться в дужках і вирахо­вується при визначенні підсумку власного капіталу.

Облік нерозподіленого прибутку або збитків, якщо вони не спи­сані за рахунок інших джерел, ведуть на рахунку 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”. За кредитом відображають різницю між балансовим прибутком та його використаною протягом звітного року сумою. Якщо підприємство має за рік балансовий збиток, то за дебе­том згаданого рахунку відображають суму збитку, перенесену з ра­хунку 79 “Фінансові результати”. За кредитом відображають списання збитку в наступні роки. Тому схема обліку ґрунтується на бухгалтер­ських довідках, які є основою для записів операцій за вказаним ра­хунком.

На субрахунку 441 “Прибуток нерозподілений” відображають на­явність та рух нерозподіленого прибутку.

На субрахунку 442 “Непокриті збитки” відображають непокриті збитки. Їх списання здійснюють за рахунок нерозподіленого прибутку, резервного, пайового чи додаткового капіталу тощо.

На субрахунку 443 “Прибуток, використаний у звітному періоді” відображають розподіл прибутку між власниками (нарахування диві­дендів), виплати за облігаціями, відрахування в резервний капітал та інше використання прибутку в поточному періоді.

1.9. Забезпечення майбутніх витрат і платежів

На рахунку 47 “Забезпечення майбутніх витрат і платежів” ве­дуть узагальнення інформації про рух коштів, які за рішенням підпри­ємства резервують для забезпечення майбутніх витрат і платежів і включення їх до витрат поточного періоду.

За кредитом рахунку відображають нарахування забезпечень, за дебетом – їх використання.

На субрахунку 471 “Забезпечення виплат відпусток” ведуть облік руху та залишків коштів на оплату чергових відпусток працівникам. Суму забезпечення визначають щомісячно як добуток фактично на­рахованої заробітної плати працівникам і відсотку, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці. На цьому субрахунку також узагаль­нюють інформацію про забезпечення обов"язкових відрахувань (збо­рів) від забезпечення виплат відпусток на збори на обов"язкове дер­жавне пенсійне страхування, на обов"язкове соціальне страхування, на обов"язкове соціальне страхування на випадок безробіття тощо.

На субрахунку 472 “Додаткове пенсійне забезпечення” ведуть облік коштів для реалізації програми пенсійного забезпечення.

На субрахунку 473 “Забезпечення гарантійних зобов"язань” ве­дуть облік руху та залишків коштів, зарезервованих для забезпечення майбутніх витрат на проведення гарантійних ремонтів проданої про­дукції, на проведення ремонту предметів прокату тощо.

На субрахунку 474 “Забезпечення інших витрат і платежів” ве­дуть облік забезпечення інших наступних витрат, що не знайшли ві­дображення на інших субрахунках рахунку 47 “Забезпечення майбутніх витрат і платежів”.

Аналітичний облік забезпечення наступних витрат і платежів ве­дуть за їх видами, напрямками формування й використання.

1.10. Цільове фінансування і цільові надходження

Для обліку асигнувань з бюджету на проведення протиепідеміч­них і карантинних заходів, підготовку кадрів, проведення меліорації, покриття витрат на будівництво соціально-побутових об"єктів, їх експ­луатацію тощо використовують рахунок 48 “Цільове фінансування і цільові надходження”. Умови бюджетного фінансування періодично змінюються, тому перелік асигнувань з бюджету не постійний, а ви­значається відповідно до чинних нормативних актів.

Крім бюджетного фінансування на цьому рахунку обліковують цільові надходження, зокрема внески батьків на покриття витрат з утримання дітей у дитячих дошкільних закладах, або відрахування з фондів соціального розвитку на оплату путівок для дітей у таборах, утримання таких таборів, якщо вони є на балансі підприємства.

Кошти цільового фінансування і цільових надходжень можуть надходити як субсидії, асигнування з бюджету та позабюджетних фондів, цільові внески фізичних та юридичних осіб тощо (в тому числі отримана гуманітарна допомога).

За кредитом рахунку 48 “Цільове фінансування і цільові надхо­дження” відображають кошти цільового призначення, отримані як джерело фінансування певних заходів, за дебетом – використані суми за певними напрямками, визнання їх доходом, а також повернення невикористаних сум.

Аналітичний облік коштів цільового фінансування і цільових над­ходжень та витрат провадять за їх призначенням та джерелами над­ходжень.

Схема обліку за цим рахунком така. Відображають цільове фі­нансування і цільові надходження на підставі документів, які їх за­свідчують: платіжних доручень, прибуткових касових ордерів, бухгал­терських довідок за кредитом рахунку. Використання цих коштів запи­сують за дебетом рахунку на підставі документів на придбання меди­каментів, дезинфікуючих засобів, отрутохімікат і гербіцидів (рахун­ків-фактур, товарно-транспортних накладних) та актів на їх витрачан­ня, актів про виконання протиепідемічних заходів, актів про виконані будівельно-монтажні роботи, рахунків-фактур на витрати по підготов­ці кадрів, бухгалтерських довідок про витрати на утримання об"єктів соціально-побутового призначення та ін.

1.11. Страхові резерви.

На рахунку 49 “Страхові резерви” ведуть облік страхових резер­вів. Рахунком 49 користуються підприємства, які відповідно до зако­нодавства е страховиками і у встановленому порядку формують страхові резерви.

За дебетом субрахунків 491 “Резерви незароблених премій” та 492 “Резерви збитків” відображають суми резервів незароблених премій та резервів збитків на минулу звітну дату в кореспонденції з субрахунками 497 “Результат зміни резервів незароблених премій” та 498 “Результат зміни резервів збитків” відповідно.

За дебетом субрахунку 494 “Частка перестраховиків у резервах незароблених премій” відображають суму часток перестраховиків у резервах незароблених премій на звітну дату в кореспонденції з суб­рахунком 497 “Результат зміни резервів незароблених премій”.

За дебетом субрахунку 495 “Частка перестраховиків у резервах збитків” відображають суму часток перестраховиків у резервах збит­ків на звітну дату в кореспонденції з субрахунком 498 “Результат змі­ни резервів збитків”.

За кредитом субрахунків 494 “Частка перестраховиків у резервах незароблених премій” та 495 “Частка перестраховиків у резервах збитків” відображають суму часток перестраховиків у резервах незароблених премій та суму часток перестраховиків у резервах збитків на минулу звітну дату в кореспонденції з субрахунками 497 “Резуль­тат зміни резервів незароблених премій” та 498 “Результат зміни ре­зервів збитків” відповідно.

Щомісяця субрахунок 497 “Результат зміни резервів незаробле­них премій” закривають списанням з нього суми в кореспонденції з субрахунком 703 “Дохід від реалізації робіт і послуг” рахунку 70 “До­ходи від реалізації”, а субрахунок 498 “Результат зміни резервів збит­ків” закривають списанням з нього суми в кореспонденції з рахунком 79 “Фінансові результати”.

На субрахунках 493 “Інші страхові резерви” та 496 “Частка пере­страховиків в інших страхових резервах” ведуть облік всіх інших страхових резервів (крім технічних), які формують страховики у ви­падках, передбачених чинним законодавством.

2. БУХГАЛТЕРСЬКІ ВІДОБРАЖЕННЯ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ.

Таблиця 1

Типові операції за рахунком 40 “Статутний капітал”

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

За рахунок статутного капіталу сформовано пайовий капі­тал при розпаюванні підприємства

40

41

Анульовано акції підприємства

40

45

Зменшення статутного капіталу у випадках зміни часток засновників

40

46

Зменшено статутний капітал внаслідок зменшення номі­нальної вартості акцій

40

67

Частину пайового капіталу приєднано до статутного капіта­лу

41

40

Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткового капіталу

42

40

Збільшення статутного капіталу за рахунок резервного ка­піталу

43

40

Збільшено статутний капітал за рахунок нерозподіленого прибутку

44

40

Відображення внеску за вартістю, що вказана у засновни­цьких документах

46

40

Збільшено статутний капітал за рахунок обміну облігацій на акції

52

40

Спрямована сума дивідендів на збільшення статутного капіталу

67

40

Таблиця 2.

Типові операції за рахунком 41 “Пайовий капітал”

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

1

2

3

Повернуто частину пайового капіталу готівкою

41

30

Повернуто частину пайового капіталу з рахунків у банку

41

31

Частину пайового капіталу приєднано до статутного капіта­лу

41

40

Покрито збитки за рахунок пайового капіталу

41

44

Розподілено пайовий капітал між учасниками

41

67

Одержано як внесок до пайового капіталу:

- основні засоби

10

41

- необоротні матеріальні активи

11

41

- нематеріальні активи

12

41

- довгострокові фінансові інвестиції

14

41

- капітальні вкладення

15

41

- виробничі запаси

20

41

- молодняк тварин

21

41

- малоцінні та швидкозношувані предмети

22

41

- товари

28

41

- готівку

30

41

- кошти на поточні рахунки

31

41

- поточні фінансові інвестиції

35

41

Розпайовано підприємство

40

41

Збільшення пайового капіталу за рахунок додаткового капі­талу

42

41

Збільшено пайовий капітал за рахунок розподіленого при­бутку

44

41

Збільшено суму пайового капіталу за рахунок списаної дов­гострокової позики

50

41

Те ж за рахунок списаної короткострокової позики

60

41

1

2

3

Те ж за рахунок кредиторської заборгованості постачаль­ників

63

41

Те ж із оплати праці

66

41

Збільшено пайовий капітал за рахунок нарахованих диві­дендів учасників

67

41

Зараховано до пайового капіталу списану іншу кредиторсь­ку заборгованість

68

41

Таблиця 3.

Типові операції за рахунком 42 “Додатковий капітал”

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

1

2

3

Уцінка раніше дооцінених основних засобів

42

10

Уцінка інших необоротних матеріальних активів

42

11

Уцінка нематеріальних активів

42

12

Відображення індексації зносу основних засобів, інших необоротних матеріальних активів у зв"язку з їх до оцінкою

42

13

Списання перевищення номінальної вартості акцій за дов­гостроковими фінансовими інвестиціями над вартістю їх­ньої реалізації

42

14

Уцінка незавершеного будівництва

42

15

Списано уцінку виробничих запасів

42

20

Списано уцінку МШП

42

22

Списано уцінку товарів

42

28

Списано уцінку поточних фінансових інвестицій

42

35

Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткового капіталу

42

40

Збільшення пайового капіталу за рахунок додаткового капі­талу

42

41

Створено резервний фонд за рахунок додаткового капіталу

42

43

Зарахування додаткового капіталу до прибутку акціонерно­го товариства при його ліквідації і розподілі майна серед учасників

42

44

Анульовано акції, що раніше були викуплені за ціною, ви­щою за номінальну вартість, на суму, що перевищує номі­нальну вартість

42

45

Зменшення додаткового капіталу за рахунок зміни номі­нальної вартості акцій

42

46

Визначення доходу за безплатно отриманими основними засобами після їхньої повної амортизації

42

74

Індексація (дооцінка) основних засобів

10

42

Дооцінка необоротних матеріальних активів

11

42

цооцінка нематеріальних активів

12

42

Списання зносу основних засобів, що були проіндексовані, при їх вибутті

13

42

Відображення різниці між вартістю зарахованих як довго­строкові фінансові інвестиції акцій та їх номінальною варті­стю

14

42

Дооцінка незавершеного будівництва

15

42

Проведено дооцінку виробничих запасів

20

42

Оприбутковано безплатно одержаний молодняк або його дооцінка

21

42

1

2

3

Проведено дооцінку МШП або безплатне отримання

22

42

Одержано безплатно напівфабрикати або їх дооцінка

25

42

Одержано безплатно готову продукцію або її дооцінка

26

42

Одержано безплатно сільськогосподарську продукцію

27

42

Одержано безплатно товари

28

42

Відображення емісійного доходу за акціями, отриманого готівкою

30

42

Відображення емісійного доходу за акціями, отриманого на рахунок у банку

31

42

Відображення дооцінки поточних фінансових інвестицій

35

42

Зараховано цільові внески і цільові надходження як додат­ковий капітал

48

42

Таблиця 4.

Типові операції за рахунком 43 “Резервний капітал”

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Збільшення статутного капіталу за рахунок резервного ка­піталу

43

40

Погашення непокритих збитків минулих років за рахунок резервного капіталу

43

44

Створено резервний капітал за рахунок додаткового капі­талу

42

43

Створено резервний капітал за рахунок прибутку звітного року

44

43

Таблиця 5.

Типові операції за рахунком 45 “Вилучений капітал”

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Викуплено акції власної підписки за готівку

45

30

Викуплено акції в акціонерів шляхом перерахування коштів через банк

45

31

Те ж шляхом передачі отриманих короткострокових вексе­лів

45

34

За рахунок одержаної довгострокової позики погашена фа­ктична вартість часток, викуплених товариством у його уча­сників

45

50

Проведено обмін акцій на облігації

45

52

За рахунок одержаної короткострокової позики погашена фактична вартість часток, викуплених товариством у його учасників

45

60

Видано вексель у рахунок погашення фактичної вартості часток, викуплених товариством у його учасників

45

62

Продано за готівку акції, викуплені підприємством

30

45

Надійшли кошти на рахунки у банку за акції, викуплені під­приємством

31

45

Анульовано акції, що раніше були викуплені, на суму номі­нальної вартості

40

45

Анульовано акції, що раніше були викуплені, на суму, що перевищує номінальну вартість

42

45

Відображено заборгованість учасників за викуплені акції власної підписки

46

45

Таблиця 6.

Типові операції за рахунком 46 “Неоплачений капітал”

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

1

2

3

Повернуто готівкою кошти учасників, які відмовилися бути в засновниках товариства

46

30

Повернуто кошти учасників, які відмовилися бути в заснов­никах товариства, через банк

46

31

Відображення внеску за вартістю, що наведена у заснов­ницьких документах

46

40

Відображена різниця між номінальною і продажною вартіс­тю акцій

46

42

Відображено заборгованість учасників за викуплені акції власної підписки

46

45

Одержано від засновників як внески до статутного капіталу:

- основні засоби

10

46

- інші необоротні матеріальні активи

11

46

- нематеріальні активи

12

46

- цінні папери (акції) інших підприємств

14

46

- незавершене будівництво чи машини і механізми у розі­браному вигляді

15

46

- виробничі запаси

20

46

- молодняк худоби

21

46

- МШП

22

46

- товари

28

46

- готівку

30

46 ......

Страницы: [1] | 2 |
 
 

Записник:
Вибранні реферати  

Рефератів в нашій базі:
Рефераты: 16675
Розділи у алфавытному порядку:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

Підказка: Облік власного капіталу | Реферат

TextReferat © 2021 - Реферати українською мовою, українські реферати на нашому сайті ви можете скачати безкоштовно, також можете перед завантаженням ознайомитись за потрібним вам рефератом. Якщо ви не можете знайти потрібний вам реферат, користуйтесь пошуком.