Головна   Додати в закладки Аналіз структури та динаміки прямихі непрямих витрат на оплату праці | Реферат


Реферати українською мовою | реферати на українській мові Реферати українською мовою | реферати на українській мові
 Пошук: 

 

 
Аналіз структури та динаміки прямихі непрямих витрат на оплату праці - Реферат


Категорія: Реферати
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування
Розмір файла: 70 Kb
Кількість завантажень:
35
Кількість переглядів:
1553
Описання роботи: Реферат на тему Аналіз структури та динаміки прямихі непрямих витрат на оплату праці
Дивитись
Скачати


Стор.

Вступ

5

1. Економічна сутність оплати праці та характер складкових фонду оплати праці

10

2. Аналіз структури та динаміки прямих та непрямих витрат на оплату праці

15

3. Аналіз основної заробітної плати

20

4. Аналіз додаткової заробітної плати

23

5. Узагальнення резервів підвищення рівня оплати праці при стабільному рості продуктивності праці

27

Висновки

31

Список використаних джерел

34

Додатки

37

ВСТУП

В умовах ринкової економіки значна роль належить обліку і аналізу, без знання яких неможливо ефективно керувати сучасним підприємством. Особливої уваги заслуговує аналіз праці та заробітної плати, як одного з головних елементів витрат, що відносяться на собівартість продукції, робіт, послуг.

Надання підприємствам самостійності в організації оплати праці призвело до деформації у рівнях і структурі заробітної плати. В умовах зростання цін на сировину, матеріали, енергоносії розмір фонду оплати праці формують за залишковим принципом.

Тому, аналіз складових фонду оплати праці повинен виявити на скільки ефективна її стимулююча роль в покращенні результатів праці, в якій мірі вона забезпечує ріст добробуту людини, розвиток її творчих здібностей.

Основою росту заробітної плати повинен являтися ріст продуктивності праці, особистого вкладу кожного працівника. Переважаючий ріст продуктивності праці порівняно з ростом середньої заробітної плати, а також зниження трудомісткості продукції являються одним з найважливіших джерел зниження собівартості продукції, робіт, послуг.

Головним завданнями аналізу господарської діяльності є швидке і вірне визначення всіх змін, що відбуваються у діяльності підприємства,

В процесі аналізу використання трудових ресурсів йде дослідження руху трудових ресурсів, дисципліни праці, аналіз впливу чисельності працюючих на динаміку кількості і якості продукції, робіт, послуг.

В процесі аналізу складових фонду оплати праці встановлюють взаємозв"язок діючих форм та систем оплати праці, визначають розмір та динаміку середньої заробітної плати, вивчають ефективність діючої системи і преміювання, досліджують ріст продуктивності праці, визначають резерви підвищення ефективності використання фонду заробітної плати.

При аналізі продуктивності праці визначається рівень продуктивності праці в цілому по підприємству, по цехах та робочих місцях, співвідношення показників попередніх періодів з періодом, що аналізується, зіставляються показники з іншими підприємствами, виявляються інтенсивні та екстенсивні факторі росту продуктивності праці, досліджується якість використаних норм виробітку, їх виконання і вплив на ріст продуктивності праці. Аналіз витрат на заробітну плату повинен встановити:

обґрунтованість розрахунку і використання фонду оплати праці;

причини відхилення фонду оплати праці від нормативу виплат,

враховуючи виконання плану за обсягом продукції та зміни в

чисельності працівників;

співвідношення темпів зростання продуктивності праці та середньої

заробітної плати та його вплив на собівартість продукції;

вплив на фонд оплати праці відхилень лімітів чисельності працівників,

перевищення посадових окладів, непродуктивних витрат;

резерви зниження собівартості продукції внаслідок економії фонду

оплати праці.

Мета курсової роботи - дослідження стану і перспектив розвитку аналізу складових фонду оплати праці на базі ВАТ „Бородянський хлібзавод”.

Завдання курсової роботи - вивчення таких питань як характеристика основної і додаткової заробітної плати, аналіз динаміки та структури прямих та непрямих витрат на оплату праці, аналіз витрат на основну оплату праці, аналіз витрат на додаткову оплату праці та узагальнення резервів зниження трудоємкості продукції.

При написанні курсової роботи для проведення аналізу та виявлення впливу факторів використовуюся діалектичний метод пізнання, метод наукової абстракції, методи конкретного і абстрактного, логічного та історичного дослідження, системного та порівняльного аналізу тощо.

В науковій літературі вивчена методика аналізу заробітної плати як засновниками економічної теорії Д. Кейнс, Д. Рікардо, А. Сміт, так і сучасними економістами Бакановим М.І., Бернгольц С.Б Тація Т.М., Шеремет А.Д. та іншими.

Курсова робота написана на основі даних про облік прямих витрат на оплату праці в ВАТ „Бородянський хлібзавод” основне призначення якого забезпечення Бородянського району та ближніх сіл суміжних районів хлібобулочними виробами.

В 1987 році він перебудований із старої малопотужної пекарні на сучасний хлібокомбінат з новим устаткуванням проектною потужністю 385 тон Хлібобулочних виробів за добу. Крім основної діяльності (хлібопечення) на підприємстві функціонують цех макаронних виробів, кондитерський цех, цех безалкогольних напоїв. Хлібокомбінат також має три торгові точки для реалізації своєї продукції, займається виїзною торгівлею.

Основні економічні показники ВАТ „Бородянський хлібзавод” наведено в таблиці 1.

Таблиця 1.

Основні економічні показники за 9 місяців 2002 - 2003 рр.

по ВАТ „Бородянський хлібзавод”

Показники

9 місяців

Відхилення,

+;-

2002 р.

2003 р.

Обсяг товарної продукції, тис.грн.

2047

2834

787

Обсяг реалізованої продукції,

тис.грн.

2250

3412

1162

Собівартість продукції, тис.грн.

1868

2170

302

Чистий прибуток, тис.грн.

8

-370

-362

в тому числі:

     

Прибуток від реалізації

6

-370

-364

Прибуток від іншої реалізації

2

-

-2

Середньоспискова чисельність, чол.

305

302

-3

Фонд заробітної плати, тис.грн.

585,1

751,4

166,3

В тому числі:

     

Фонд основної заробітної плати

429,2

559,3

130,1

Фонд додаткової заробітної плати

125,4

152,9

27,5

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати, тис.грн.

30,5

39,2

8,7

Продуктивність праці

6,71

9,38

2,67

В порівнянні з 9 місяцями 2002 року, який узято за плановий показник, в 2003 році по товарній продукції підприємство виконало план і навіть перевиконало його майже на 30%. Обсяг реалізованої продукції теж збільшився на 1162 тис.грн., що складає майже 90 % всієї суми реалізованої продукції. Собівартість продукції у звітному 2003 році збільшилась на 302 тис.грн. В порівнянні з 2002 роком балансових прибутків в 2003 році підприємство не отримало, а отримало збитки в розмірі 370 тис.грн., що свідчить про погану організацію роботи на підприємстві.

Середньоспискова чисельність зменшилась на 0,98 %, тобто на З чоловіки. Хоча підприємство потерпіло збитки і чисельність зменшилась лише на 3 особи, заробітна плата на підприємстві збільшилась на 77%, в тому числі на 27,5 тис. грн. збільшився фонд додаткової заробітної плати.

При написанні курсової роботи використовувались такі джерела інформації "Баланс" ф.№1 (дод. А, Б), "Звіт з праці" ф.І-ПВ (дод. Д, Ж), ф. №5-С "Звіт про витрати на виробництво продукції"" (дод. К, Л), форма №3-ПВ "Звіт про використання робочого часу" (дод. М, Н).

1. Економічна сутність оплати праці та характер складкових фонду оплати праці

В ринкових умовах господарювання необхідний чіткий порядок формування витрат, які включаються до собівартості продукції. Повнота і правильність віднесення затрат на окремі види продукції повинна займати центральне місце при веденні обліку бухгалтером, тому, що ця сторона фінансово-господарської діяльності підприємства є одним з об’єктів перевірок податковим інспектором.

Собівартість продукції (робіт, послуг) - це виражені в грошовій формі, поточні витрати підприємства на її виробництво і збут. Формування собівартості продукції (робіт, послуг) складається з таких затрат виробництва:

матеріальні затрати - це спожиті в процесі виробництва: сировина та матеріали, покупні напівфабрикати, паливо, енергія та інше;

затрати на оплату праці - витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати;

відрахування на соціальні заходи;

амортизація основних фондів і нематеріальних активів — затрати на повне відновлення основних фондів,

інші затрати.

Затрати за способом включення їх до собівартості продукції, поділяють на прямі і непрямі. До прямих витрат належать: витрати пов’язані з виробництвом окремих видів продукції, які можуть бути безпосередньо до їх собівартості. Це - заробітна плата основних виробничих робітників з нарахуваннями на соціальне страхування і забезпечення, а також матеріали, паливо, сировина, тощо. Непрямі — це, як правило, витрати пов"язані з виробництвом кількох видів продукції, що включаються до собівартості продукції за допомогою спеціальних методів. Непрямі витрати утворюють комплексні статті калькуляції. Прямі і непрямі затрати — це не економічна, а планово (кошторисно) технічна ознака. При цьому слід мати на увазі, що ці затрати — ознаки суто індивідуальні і залежать від особливостей технології, організації, виду продукції, конкретного виробництва. Прямі витрати включають до собівартості продукції у момент їх запуску у виробництво. До прямих витрат виробництва належать — сировина й основні матеріали, комплектуючі вироби й куповані напівфабрикати, паливо та електроенергія на технологічні цілі, затрати на оплату праці виробничих виробників. До прямих витрат допоміжного виробництва належать затрати пов’язані, безпосередньо, з випуском продукції, виконанням робіт, послуг Прямих витрат за управлінсько-виробничим призначенням можна віднести, наприклад, витрати по утриманню та експлуатації виробничого обладнання, робочих місць, а також засобів цехового транспорту — затрати на основну заробітну плату робітників, електроенергію, паливо, та допоміжні матеріали й т.і. Одним з елементів виробничих затрат є витрати на оплату праці. До них належать:

витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати, обчислені згідно з прийнятими підприємством системами оплати праці, включаючи будь-які види грошових і матеріальних доплат;

якщо на підприємстві створюється резерв для оплати відпусток, то до виробництва (обігу) включаються щомісячні відрахування на створення такого резерву;

витрати, пов"язані з підготовкою (навчанням) і перепідготовкою кадрів;

виплати працівникам підприємства середньої заробітної плати за основним місцем роботи за час їх навчання з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;

оплата праці кваліфікованих робітників, не звільнених від основної роботи, за навчання учнів та підвищення кваліфікації робітників;

витрати базових підприємств на оплату праці за керівництво виробничою практикою учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних училищ і студентів вищих навчальних закладів,

витрати, пов"язані з виплатою учням професійно-технічних училищ різниці між стипендією в розмірі тарифної ставки (мінімального окладу) робітника першого розряду і витратами цих навчальних закладів (на виплату стипендій, забезпечення харчуванням і спецодягом),

оплата відпусток із збереженням, повністю або частково, заробітної пати, що надається відповідно до законодавства особам, які успішно навчаються у вечірніх і заочних вищих навчальних закладах, заочні аспірантури, у вечірніх (змінних) і заочних загальноосвітніх школах та вечірніх (змінних) професійно-технічних училищ, оплата їх проїзду до місця учення і назад, передбачених чинним законодавством;

виплати громадянам за виконання робіт (послуг) згідно з договорами цивільно-правового характеру;

виплата звільненим працівникам вихідної допомоги і середнього заробітку.

Заробітна плата є важливою складовою виробництва, пов"язана як з потребами працівника, так і з процесом виробництва, його результатом оскільки джерела коштів на відтворення робочої сили створюються у сфері виробництва. Заробітна плата — це винагорода обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник, або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно- ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства, витрати на оплату праці складаються з:

основної заробітної плати;

фонду додаткової заробітної плати;

інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

Основна заробітна плата - це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов"язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних оцінок для робітників, та посадових окладів для службовців.

Додаткова заробітна плата — це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість й за особливі умови праці. Вона включає - доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов’язаних з виконанням виробничих завдань і функцій. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До них належать - виплати у формі винагород за підсумки роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які проводяться понад встановлені зазначеними актами й. Джерелом коштів на оплату праці робітників підприємства - є частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності. Форми і системи оплати праці, розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат працівникам підприємства - встановлюється згідно з чинним законодавством та нормативними актами. На досліджуваному підприємстві використовується тарифна система оплати праці, яка являє собою сукупність взаємопов’язаних елементів тарифно-кваліфікаційних характеристик. Тарифна система використовується для розподілення робіт і робітників, в залежності від складності робіт і кваліфікації робітників, по розрядах тарифної сітки - і є основою формування і регулювання заробітної плати. Нарахування заробітної плати особам рядового й начальницького складу змінюється згідно Положення. Грошове утримання осіб рядового і начальницького органів внутрішніх справ, складається з:

основного грошового утримання (посадових окладів, окладів за спеціальними званнями осіб рядового та начальницького складу та процентної надбавки за вислугу років);

додаткових видів грошового утримання (надбавок, підвищень, доплати за умови служби).

Підставою для виплати грошового утримання, є наказ начальника установи про призначення на штатну посаду та встановлення відповідних окладів, надбавок, доплат тощо. Виплата особам рядового і начальницького складу — грошового утримання, провадиться за поточний місяць один раз у період з 20 по 25 число. Основне грошове утримання (основна заробітна плата). Посадові оклади рядового і начальницького складу. Посадові оклади виплачуються в розмірах, зазначених у штатах органів внутрішніх справ. У тих випадках, коли за посадою передбачені мінімальні і максимальні оклади, оклад конкретній особі встановлюється начальником установи, залежно від ділових якостей, досвіду роботи за спеціальністю, складності й обсягу виконуваних робіт за посадою, яку вона обіймає, у межах зазначених мінімального й максимального розмірів, й фонду оплати праці. Також до основної заробітної плати відносяться оклади за спеціальними завданнями провадиться з дня підписання наказу про присвоєння спеціального звання.

Особам рядового і начальницького складу виплачується відсоткова надбавка за вислугу років до посадових окладів за персонально присвоєними завданнями (це теж відноситься до основної заробітної плати) за шкалою надбавок.

До додаткової заробітної плати відносять:

доплати, надбавки, матеріальна допомога - допомога за роботу в нічний час - (в розмірі 35% посадового окладу);

матеріальна допомога в розмірі місячного грошового утримання на рік із розрахунку посадового окладу, окладу за спеціальним званням, процентної надбавки за вислугу років та додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, премій тощо).

Преміювання осіб рядового й начальницького складу здійснюється в межах фонду преміювання, утвореного в розмірі чотиримісячного фонду грошового забезпечення, без обмеження індивідуальних премій максимальними розмірами за наявності фінансових можливостей з урахуванням особистого внеску працівника в загальні результати діяльності. Підвищення посадових окладів, надбавок, доплати - передбачені розмірами додаткових видів грошового утримання стимулюючого характеру. Нарахування основної і додаткової заробітної плати на даному підприємстві, має свої особливості. На підприємстві існує методика нарахування основної і додаткової заробітної плати.

2. Аналіз структури та динаміки прямих та непрямих витрат на оплату праці

Аналіз засобів, направлених на споживання, проводиться для вивчення складу, структури, пропорцій і тенденцій їх змін, вибору оптимального варіанту реалізації загальнонародних і колективних інтересів через задоволення особистих інтересів кожного конкретного працівника, об’єктивної оцінки правильності фактичних затрат на оплату праці, рівня впливу факторів їх формування та змін [11].

На базовому підприємстві фонд оплати праці складається із основного та додаткового фонду оплати праці. По статті "Інші заохочувальні та компенсаційні виплати" в період, що аналізується (1 півріччя 2001 р.- 1 півріччя 2002 рр.), виплат не було по причині незадовільного фінансового стану підприємства. По даній статті виплати проводяться за рахунок прибутку, план по якому не виконувався.

Аналіз складу фонду оплати праці в ВАТ „Бородянський хлібзавод” показано в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

Аналіз складу фонду оплати праці ВАТ „Бородянський хлібзавод”

за 9 місяців 2002 та 2003 років

Показники

9 місяців

Відхилення

+ ,-

Темп росту

%

2002 року

2003 року

Фонд оплати праці, тис. грн.,

в т.ч.

88,8

75,7

-13,1

85,2

-фонд основної оплати праці, тис. грн.

68,8

62,2

-6,6

90,4

-фонд додаткової оплати праці, тис. грн.

20,0

13,5

-6,5

67,5

Як видно з таблиці 2.1 загальний фонд оплати праці працівників хлібокомбінату за 9 місяців 2003 року зменшився на 14,8 %. Відповідно зменшились і складові фонду оплати праці: основний фонд оплати праці зменшився на 9,6 %, фонд додаткової оплати праці на 32,5% від рівня аналогічного періоду 2002 року.

Основною діяльністю хлібокомбінату являється хлібопечення. Аналіз фонду оплати праці працівників хлібопечення за 9 місяців 2003 року в порівнянні з аналогічним періодом 2002 року показано в таблиці 2.2

Таблиця 2.2

Аналіз складу фонду оплати праці працівників основної діяльності

ВАТ „Бородянський хлібзавод” за 9 місяців 2002-2003 рр.

Показники

9 місяців

Відхилення

+;-

Темп росту

%

2002 року

2003 року

Фонд оплати праці, грн., в т.ч.

80,0

53,3

-26,7

66,6

Фонд основної оплати , тис. грн.

61,4

41,8

- 19,6

68,1

Фонд додаткової оплати праці, тис. грн.

18,6

11,5

-7,1

61,8

Як видно з таблиці 2.2 загальний фонд оплати праці працівників основної діяльності хлібокомбінату за 9 місяців 2003 року зменшився в порівнянні з аналогічним періодом 2002 року на 33,4%.

Відповідно зменшились і складові фонду оплати праці : фонд основної оплати праці зменшився на 31,9 %, а фонд додаткової оплати праці - на 38,2 % від рівня аналогічного періоду 2002 року.

Аналіз питомої ваги фонду оплати основної і додаткової плати в загальному фонді оплати праці хлібокомбінату показано в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3.

Аналіз питомої ваги фонду основної та додаткової заробітної в загальному фонді оплати праці ВАТ „Бородянський хлібзавод” за

9 місяців 2002 – 2003 рр.

Показники

9 місяців

Темп росту питомої ваги, %

2002

2003

тис. трн.

Питома вага, %

тис. трн.

Питома вага, %

Фонд оплати праці, тис.грн.

88,8

100

75,7

100

-

- фонд основної оплати , тис. грн.

68,8

77,5

62,2

82,2

106,1

- фонд додаткової оплати праці, тис. грн.

20,0

22,5

13,5

17,8

79,1

З таблиці 2.3. видно, що вага фонду додаткової оплати праці всіх працівників комбінату в загальному фонді оплати праці за 9 місяців 2002 року в порівнянні з аналогічним періодом 2002 року зменшилась на 20,9%, в той час, питома вага фонду основної заробітної плати – збільшилась на 6.1%.

Основною причиною опереджаючого росту фонду основної оплати праці стало приєднання комбінату за 9 місяців 2002 року коопзаготпрому, в оплаті праці працівників якого переважає основна заробітна плата.

Аналіз питомої ваги фонду основної і додаткової заробітної плати в загальному фонді оплаті праці працівників основної діяльності показано в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4.

Аналіз питомої ваги фонду основної та додаткової оплати праці в загальному фонді оплати праці працівників основної діяльності ВАТ „Бородянський хлібзавод” за 9 місяців 2002 – 2003 рр.

Показники

9 місяців

Темп росту питомої ваги, %

2002

2003

тис. трн.

Питома вага, %

тис. трн.

Питома вага, %

Фонд оплати праці, тис.грн.

80,0

100

53,3

100

-

- фонд основної оплати , тис. грн.

61,4

76,8

41,8

78,4

102,1

- фонд додаткової оплати праці, тис. грн.

18,6

23,2

11,5

21,6

93,1

Як видно з таблиці 2.4. питома вага фонду додаткової оплати праці в загальному фонді оплати праці працівників основної діяльності за 9 місяців 2003 р. в порівнянні з аналогічним періодом 2002 р. зменшилась на 6,9%, в той час, як питома вага фонду основної оплати праці підвищилась на 2,1%. Це сталося по причині зменшення витрат по всім складовим додаткової заробітної плати, на розмір яких вплинуло зменшення об’ємів виробництва продукції основної діяльності.

На розмір фонду оплати праці впливає також його структура. Вагомий вплив на розмір та структуру фонду оплати праці має приєднання в 2002 році до хлібокомбінату коопзаготпрому по рішенню правління райспоживспілки. На підприємстві збільшилась кількість працюючих, кількість видів діяльності. З’явилися такі види діяльності як заготовки, ринок, транспорт, а також витрати на оплату праці їх працівників.

Структуру прямих витрат на оплату праці та їх динаміку на базовому підприємстві за 9 місяців 2002-2003 рр. наведено в таблиці 2.5.

Як видно з таблиці 2.5. за 9 місяців 2003 року в порівнянні з аналогічним періодом 2002 р. питома вага фонду оплати праці працівників основного виробництва

Таблиця 2.5.

Аналіз складу прямих витрат на оплату праці ВАТ „Бородянський хлібзавод” за 9 місяців 2002 – 2003 рр.

Показники

9 місяців

Темп росту питомої ваги, %

2002

2003

тис. трн.

Питома вага, %

тис. трн.

Питома вага, %

Заготовки

-

-

9,8

12,9

-

Транспорт

-

-

0,8

1,1

-

Ринок

-

-

1,7

2,2

-

Торгівля

5,3

5,9

5,2

6,9

116,9

Виробництво макаронних виробів

2,1

2,4

2,0

2,7

112,5

Виробництво безалкогольних напоїв

1,4

1,6

2,9

3,8

237,5

Виробництво хлібобулочних виробів

80,0

90,0

53,3

70,4

78,1

Всього

88,8

100

75,7

100

-

зменшилась на 21,9% це сталося по причині зменшення вартості виробництва хлібобулочних виробів на 6.9%, зменшення об’єму товарної продукції на 14,8 . зменшення обсягів випуску хлібопечення та товарної продукції по основній діяльності сталося в наслідок зниження купівельної спроможності населення, якому вигідніше випікати хліб в домашніх умовах. А питома вага фонду оплати праці цеху по виробництву безалкогольних напоїв зросла більше ніж у два рази – на 137,5%.

Також збільшилась питома вага фонду оплати праці працівників макаронного цеху – на 12,5 %, та торгівлі – на 16,9%. Підприємству вигідніше виробляти продукцію, яка користується попитом, і реалізувати її у власних торгових точках, а не через торгівельні організації.

Отже, у даному розділі проведено аналіз складу фонду оплати праці хлібокомбінату, фонду оплати праці основної діяльності, аналіз питомої ваги та додаткової оплати праці в загальному фонді оплати праці в цілому по підприємству та по основній діяльності, аналіз структури та динаміки фонду оплати праці за 9 місяців 2002-2003 рр.

В наступному розділі буде розкрите поняття трудоємкості продукції та зроблено аналіз впливу на цей показник.

3. Аналіз основної заробітної плати

Відповідно до діючого законодавства [2] основна заробітна плата - це заробітна плата, нарахована за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці.

В собівартості товарної продукції витрати на основну оплату праці відображено в статті "Основна зарплата". В ній обліковується оплата праці робітників-відрядників і погодинників, що безпосередньо зв"язані у виробництві продукції, а також оплата по відрядно-преміальній системі і премії робітникам-погодинникам.

Основні тарифні ставки працівників та посадові оклади для службовців на базовому підприємстві встановлені на основі діючого в Укоопспілці положення про оплату праці та колективної угоди між адміністрацією та робітниками підприємства.

Аналіз засобів, направлених на споживання, проводиться для вивчення складу, структури, пропорцій і тенденцій їх змін, вибору оптимального варіанту реалізації загальнонародних і колективних інтересів через задоволення особистих інтересів кожного конкретного працівника, об’єктивної оцінки правильності фактичних затрат на оплату праці, рівня впливу факторів їх формування та змін [11].

На базовому підприємстві фонд оплати праці складається із основного та додаткового фонду оплати праці. По статті "Інші заохочувальні та компенсаційні виплати" в період, що аналізується (1 півріччя 2001 р.- 1 півріччя 2002 рр.), виплат не було по причині незадовільного фінансового стану підприємства. По даній статті виплати проводяться за рахунок прибутку, план по якому не виконувався.

Аналіз складу фонду основної заробітної плати в ВАТ „Бородянський хлібзавод” показано в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

Аналіз складу фонду основної заробітної плати

на ВАТ „Бородянський хлібзавод”

за 9 місців 2002 та 2003 років.

Показники

9 місяців

Відхилення

+ ,-

Темп росту

%

2002 року

2003 року

Фонд оплати праці, тис. грн.,

в т.ч.

88,8

75,7

-13,1

85,2

- фонд основної оплати праці, тис. грн.

68,8

62,2

-6,6

90,4

Як видно з таблиці 2.1 загальний фонд оплати праці працівників хлібокомбінату за 9 місяців 2003 року зменшився на 13,1 тис.грн Відповідно зменшився і основний фонд оплати праці на - 6,6 тис.грн , від рівня аналогічного періоду 2002 року.

Виходячи з даних таблиці можна сказати, що основна заробітна плата займає найбільшу питому вагу в загальному фонді оплати праці.

Основними факторами, які впливають на розмір фонду основної оплати праці є середньоспискова чисельність працюючих та розмір середньорічної оплати праці кожного працюючого на базовому підприємстві. Аналіз доцільно виконувати способом абсолютних різниць. Вплив вище перерахованих факторів: зміни середньооблікової чисельності по даній категорії робітників (кількісний фактор), та зміни середньої заробітної плати (якісний фактор), визначають наступним чином: вплив першого з перелічених факторів визначають множенням відхилення від плану за кількістю на планову середню заробітну плату, а вплив другого показника множенням відхилення від плану середньої заробітної плати на фактичну чисельність. Вихідні дані беремо у звіті (Дод.) за формою 2-ПВ. Аналіз впливу факторів на основну оплату праці наводиться у таблиці 3.2.

Таблиця 3.2

Аналіз впливу факторів на розміри фонду основної заробітної плати по підприємству ВАТ „Бородянський хлібзавод” за 9 місяців 2002-2003 р.р.

Категорія працівників

Середньоспискова чисельність, чол.

Середньорічна зарплата працівників, грн.

Фонд оплати праці, тис. грн.

Відхилення фонду оплати праці у 2001р в порівнянні з 2000р , в т.ч. за рахунок зміни

9 місяців

9 місяців

9 місяців

Всього

Сер. спискової чис.

Сер. річн. з.п.

2002р.

2003р.

2002р.

2003р.

2002р.

2003р.

Робітники ділянок і цехів

508

512

791

702

402,1

359,4

-42

4

-89

Керівні спеціалісти

99

118

207

140

205,3

16,5

-188,8

19

-67

Службовці

10

13

216

138

21,6

1,8

-19,8

3

-78

Всього:

617

643

1214

981

629

511,6

211,7

26

234

Використовуючи дані звітності підприємства ВАТ „Бородянський хлібзавод”, визначаємо вплив середньоспискової чисельності працівників, множенням відхилення по показнику на середню заробітну плату одного працівника за 6 місяців 2001 року, вплив середньорічної заробітної плати — множенням відхилення по даному показнику на середньоспискову чисельність за 6 місяців 2002 року.

В наступному питанні буде розглянуто аналіз додаткової заробітної плати.

4. Аналіз додаткової заробітної плати

У відповідності з Законом України "Про оплату праці" [2], додаткова заробітна плата - це винагорода за працю понад встановлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, премії, пов"язані з виконанням виробничих завдань і функції.

Розмір додаткової заробітної плати залежить від роботи як підприємства в цілому, так і від роботи кожного підрозділу зокрема. А тому формування та розмір фонду додаткової заробітної плати тісно пов"язаний з роботою підприємства і , навіть, в деякій мірі характеризує його роботу, його фінансовий стан.

ВАТ „Бородянський хлібзавод” формує фонд додаткової заробітної плати за рахунок собівартості.

Фонд додаткової заробітної плати на підприємстві ВАТ „Бородянський хлібзавод” включає: доплата за професійну майстерність, доплата за суміщення професій, доплата за класність водіям автомобілів, оплата щорічних та додаткових відпусток, оплата за виконання робіт згідно з договорами підряду, премії робітникам за результати діяльності, доплата за роботу в нічний час, доплата за роботу в шкідливих умовах.

Аналіз складу додаткової заробітної плати базового підприємства показано в таблиці 3.1.

З таблиці 3.1 можна побачити, що найбільшу питому вагу в фонді додаткової заробітної плати за 9 місяців 2002 та 2003 років займає оплата щорічних та додаткових відпусток. За 9 місяців 2003 року питома вага відпусток у порівнянні з аналогічним періодом 2002 року збільшилась на 11,5%, доплат за роботу в нічний час - на 6,8 %, незважаючи на зменшення абсолютних сум виплат. На підвищення їх питомої ваги має відчутний вплив відсутність за 9 місяців 2003 року виплат премій робітникам за результати діяльності внаслідок скрутного фінансового стану підприємства. Питома вага доплат за керівництво бригадою та доплат за роботу в вихідні та святкові дні за 9 місяців 2003 року в порівнянні з аналогічним періодом 2002 року знизилась відповідно на 7.5 % та 6,3 %. Зниження їх питомої ваги пов"язано із зменшенням за 9 місяців 2003 року загального об"єму випуску продукції.

Таблиця 3.1

Аналіз складу додаткової заробітної плати ВАТ „Бородянський хлібзавод”

за 9 місяців 2002 та 2003 років.

Види виплат додаткової оплати праці

9 місяців

Відхи­лення тис. грн.

+;-

2002

2003

Тис, грн.

В % до підсумку

Тис. грн.

В % до підсумку

Премії робітникам за

результати діяльності

1,2

6,0

-

-

-1,2

Оплата відпусток

щорічних і додаткових

8,5

42,5

6,4

47,4

-1,2

Доплата за керівництво

бригадою

1,6

8,0

1,0

7,4

-0,6 і

Доплата за роботу в нічні години

6,8

34,0

4,9

36,3

-1,9

Доплата за роботу в

вихідні та святкові дні

1,9

9,5

1,2

8,9

-0,7

Загальний фонд

додаткової заробітної

плати

20,0

100,0

13,5

100,0

-6,5

Взагалі, фонд додаткової оплати праці за 9 місяців 2003 року зменшився на 32,5 % в порівнянні з аналогічним періодом 2002 року.

Аналіз питомої ваги фонду додаткової оплати працівників основної діяльності в загальному фонді додаткової оплати праці показано в таблиці 3.2.

Як видно з таблиці 3.2 фонд дод ......

Страницы: [1] | 2 |
 
 

Записник:
Вибранні реферати  

Рефератів в нашій базі:
Рефераты: 16675

[Нові реферати]
[Найпопулярніші реферати]

Розділи у алфавытному порядку:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

Підказка: Аналіз структури та динаміки прямихі непрямих витрат на оплату праці | Реферат

TextReferat © 2020 - Реферати українською мовою, українські реферати на нашому сайті ви можете скачати безкоштовно, також можете перед завантаженням ознайомитись за потрібним вам рефератом. Якщо ви не можете знайти потрібний вам реферат, користуйтесь пошуком.