Головна   Додати в закладки Методичні рекомендації щодо роботи вчителя фізики в школі | Реферат


Реферати українською мовою | реферати на українській мові Реферати українською мовою | реферати на українській мові
 Пошук: 

 

 
Методичні рекомендації щодо роботи вчителя фізики в школі - Реферат


Категорія: Реферати
Розділ: Педагогіка
Розмір файла: 12 Kb
Кількість завантажень:
27
Кількість переглядів:
1250
Описання роботи: Реферат на тему Методичні рекомендації щодо роботи вчителя фізики в школі
Дивитись
Скачати


ДЕЯКІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ

Роботи з удосконалення сучасного уроку

Загальновідомо, що основною формою організації навчальних занять у школі є урок. Саме ця форма організації навчаль­них занять дозволяє поєднувати роботу класу в цілому й окремих груп учнів з індивідуальною роботою кожного учня. Урок — вирішальна ланка у навчальному процесі, і якість знань учнів з предмета залежить перш за все від науково-методичного рівня кожного уроку і системи уроків в цілому.

Протягом всієї педагогічної діяльності постійно працюю над удосконаленням уроку. Твердо переконаний, що нова структура уроків передбачає новий зміст, но­вий рівень навчання.

Від чого відштовхуюсь у системі роботи з вдосконален­ня уроку?

Для забезпечення виконання дидактичних завдань уроків відповідно до їх мети використовую різні форми робо­ти, надаючи перевагу активним методам навчання, здій­снюю діалог із учнями, пропоную різні форми самостій­ної і творчої роботи. Я — за проблемно-пошуковий метод викладання нового матеріалу, створення на уроці ситуа­цій успіху, використання системи дидактичних посібни­ків, різнорівневих вправ і тестових завдань.

Значну увагу приділяю визначенню форм взаємодії вчи­теля й учнів, добору таких методів роботи, які роблять процес навчання осмисленим, сприяють формуванню й розвитку в учнів логічного мислення, бажання вчити­ся, самоосвіті й самореалізації учнів.

Головним недоліком на уроці вважаю подання учням го­тових знань.

Розробляючи моделі сучасного уроку, застосовую пси­ходіагностику, мікродослідження, практичне впрова­дження технології. Зробивши головним об"єктом уваги індивідуальність учня, працюю над створенням «банку даних» про індивідуальні можливості учнів, розробляю методики анкетування, тестування, спостереження. Ос­новну увагу приділяю проведенню порівняльного аналі­зу результатів атестацій, тематичних та семестрових за­ліків, підсумків ДПА, участі в предметних олімпіадах, творчих конкурсах.

У зв"язку з цим розробив пам"ятку про вимоги до уроку:

1. Кожний урок розглядаю як окрему ланку у загальному ланцюгу уроків теми.

2. Кожний урок повинен мати закінчений характер і розв"язувати певні навчальні і виховні завдання.

3. На кожному уроці слід залучати учнів до активної участі у навчальному процесі, вчити їх самостійно здобувати знання.

4. Кожний урок повинен бути ефективним!

Як приклад опишу модель уроку з використанням інтер­активних форм навчання.

І. Розминка. Її головна функція — створення сприятли­вого психологічного клімату для розвитку дитячої осо­бистості.

II. Обґрунтування навчання. Кожна тема уроку має бути обґрунтованою, усвідомлюватись теоретично і викорис­товуватись на практиці.

III. Ступінь актуалізації. На даному етапі учні активно пригадують, що вони знають з цієї теми, встановлюють рівень власних знань, доповнюють наявні відомості но­вими знаннями.

IV. Ступінь усвідомлення змісту. На даному етапі учень здобуває нову навчальну інформацію. Вчитель всебіч­но сприяє, щоб учень самостійно аналізував та отри­мував інформацію, перевіряв своє особисте розуміння цієї інформації.

V. Ступінь рефлексії. Учень висловлює засвоєну інфор­мацію своїми словами і стає власником ідеї. Між учня­ми відбувається обмін думками, їх аналіз, відбір, прий­маються рішення.

Вже вкотре переконуюсь, що сучасні уроки — це уроки, на яких мають переважати:

• інтелектуальна активність;

• допитливість;

• компетентність;

• вміння дискутувати;

• незалежність мислення;

• самокритичність.

У сучасному уроці надзвичайно важливо продумувати кожен окремий його елемент. Необхідно вміти визна­чати педагогічні ситуації, що ведуть до розпізнавання, упорядкування й систематизації знань, виявлення і по­яснення суті досліджуваного, перетворення і застосуван­ня знань на практиці.

Якою повинна бути робота вчителя з виділення основ­них моментів уроку?

Це перш за все:

• визначення місця уроку в розкритті теми. Підставою для визначення місця уроку служить загальноприйня­те планування теми. Воно дає вчителю можливість ус­відомити значення певного уроку в системі інших;

• виділення основної дидактичної мети: засвоїти знан­ня; конкретизувати їх чи розширити; поглибити, за­стосувати, проконтролювати уже наявні знання; опа­нувати нові вміння;

• формулювання освітніх, виховних й розвиваючих за­вдань уроку. Вимоги програми до знань і умінь, а та­кож аналіз змісту матеріалу в підручнику дають мож­ливість сформулювати завдання уроку.

Аналізуючи зміст матеріалу, виділяють те, що підлягає вивченню. Зміст матеріалу дозволяє виділити можли­вості ознайомлення учнів з методами наук (експеримен­тальний, теоретичний, спостереження та ін.).

Аналізуючи зміст матеріалу, слід уточнити завдання з виховання і розвитку учнів, що будуть розв"язуватися на цьому уроці.

Свою головну роль — роль педагога — на кожному уро­ці бачу в наступному: навчити учнів самостійно аналізу­вати інформацію, бачити прорахунки у висловлюваннях однокласників, аргументувати свою думку, вміти відсто­ювати або переглядати її в разі необхідності, відшукува­ти оптимальні рішення.

Наукова організація роботи вчителя фізики

Головне завдання наукової організації педагогічної пра­ці, на мій погляд, полягає в тому, щоб підвищувати ефек­тивність навчально-виховної роботи при мінімумі за­трат енергії і часу.

За час роботи у вчителя накопичується багато друкова­ного матеріалу, який він застосовує під час підготовки до уроків, у процесі позакласної роботи з учнями. Для того, щоб краще орієнтуватися в цьому матеріалі, вико­ристовувати його повторно, корисно мати власну кар­тотеку (банк даних). Таку картотеку я складаю впродовж багатьох років.

Картотека має розділи:

• «Видатні вчені»;

• «Сторінки історії фізики»;

• «Фізика і техніка»;

• «Винаходи, відкриття»;

• «Позакласна робота»;

• «Експеримент»;

• «Методика викладання»;

• «Астрономія»;

• «Новітні освітні технології».

Одним із найбільших розділів є «Методика викладання». Він розділений по класах і має свої підрозділи:

• «Загальні питання методики»;

• «Методика, досвід, пошук»;

• «Методика, практика, досвід»;

• «Особливості особистісно орієнтованого уроку».

Розділ «Позакласна робота» містить підрубрики «Вечо­ри», «Олімпіади»», «Декади фізики», «Гуртки», «Дослід­ницька робота школярів», «Фізична стінгазета».

Розділ «Експеримент» має три частини:

1) опис складних приладів, установок;

2) експеримент для учнів 7—8 класів (за темами курсу);

3) експеримент для учнів 9—11 класів (також за темами)

Розділ «Новітні освітні технології» має такі складові: «Творчість. Ініціатива. Пошук», «Мистецтво педагогіч­ного діалогу «вчитель — учень» на уроці», «Творчо-розвивальні технології на сучасному уроці», «Тренінгові технології в сучасній школі», «Урок майстра», «Знайом­тесь з колегою».

Картотека складається із карток, на кожній із них я за­писую назву публікації, матеріалу, її автора, назву ви­дання (журналу, газети, методичного посібника), рік ви­дання, сторінку.

Картки розміщенні за роками видань.

Уже багато років щоденні плани уроків пишу на окремих листах і складаю їх у невеликі папки за темами. Це зруч­но. У такий конспект завжди можна додати дещо, забрати непотрібне, записати зауваження, легко внести коректи­ви, переставити у разі необхідності теми уроків. Під час змін у програмі плани також легко переглянути.

Велику допомогу мені надають складені мною розробки позакласних заходів. У мене набралось близько 60 різних підбірок матеріалів для бесід, лекції. Звичайно, не всі вони є завершеними, але під час підготовки якогось за­ходу я уже маю можливість вибору тем.

Твердо переконаний: впорядкованість матеріалів є необ­хідною умовою в науковій організації педагогічної пра­ці для підвищення ефективності навчально-виховної роботи.

Навчання учнів самоконтролю під час вивчення фізики

Спостерігаючи за своїми учнями, я переконався в тому, що дехто з них можуть самостійно опанувати новий ма­теріал. Я одержав такі статистичні дані: можуть самі за­своїти навчальний матеріал приблизно 12 % учнів 7 класу, 16 % восьмикласників, близько 20 % дев"ятикласників, 25 % учнів 10-11 класів. Більшість учнів не готові до само­освіти навіть у випускному класі.

На мою думку, кожен творчо працюючий вчитель прагне, щоб учні свідомо оволодівали фізикою (предметом, що формує сучасне розуміння закономірності будо­ви світу) та розуміли, як отримуються наукові знання; вчилися використовувати спостереження, висувати гі­потези, робити теоретичні висновки та проводити ек­сперименти.

Щоб навчити учнів самостійно працювати, я формую у них прийоми навчальної діяльності за допомогою структурно-логічних схем, блок-схем, різноманітних алгоритмів, які не допускають хибних кроків, спільно з ними складаємо «правила» проведення спостережень, постановки експерименту, розв"язку задач і т. ін. Серед цих дій важливе місце посідає навчання учнів самокон­тролю за своєю діяльністю.

Як я це здійснюю? Перш за все привчаю їх систематично ставити собі запитання, починаючи із загальних: «Яка мета даної дії (Для чого я це роблю?)», «Чи правильно я чиню?» — і, згідно з відповідями, коригувати свою роботу. Далі нав­чаю учнів оперувати фізичними величинами і формулами, а перевіряти свої дії — за допомогою математики.

Справа в тому, що багато хто скаржиться на слабку ма­тематичну підготовку школярів, і, дійсно, впадає в очі невміння проводити навіть найпростіші перетворення, формул; наприклад, дехто з учнів класу не може визна­чити масу із формули

але досить легко знаходить величину b із алгебраїчно­го виразу .

а =

Значить, «винна» тут не погана математична підготов­ка учнів, а психологічна проблема переходу від матема­тичних позначень до фізичних.

Саме тому я раджу учням, виконавши перетворення фі­зичних формул, провести над отриманим результатом самоконтроль: оцінити його правильність за допомогою математичних дій (наприклад, відшукати фізичну вели­чину як частку чи дільник).

Проводжу також уроки, які спрямовані на формування і розвиток вмінь аналізувати свою роботу, знаходити і ви­правляти допущені помилки. Це уроки обговорення ре­зультатів виконаних самостійних та контрольних робіт, уроки аналізу тематичного оцінювання. Щоб учні набули такого вміння, організовую поетапну самооцінку вико­наних завдань. Під час аналізу, наприклад, перших кон­трольних робіт показую на дошці правильне розв"язання завдань, щоб кожен міг порівняти їх із власними, побачи­ти свої помилки і записати правильний розв"язок. Тим. Хто помилився, ставлю запитання: «В чому була твоя помил­ка?», «Що слід знати, щоб не повторити її?» і т. ін. На на­ступному етапі під час аналізу контрольної роботи учні знову отримують її текст, а на дошці я записую лише пра­вильні відповіді до завдань. Знаючи правильну відповідь, учні повинні відшукати свою помилку (якщо вона була допущена) і виправити її. Якщо хтось із них зробити це не може, на допомогу приходять консультанти. Самостійне виправлення помилки оцінюється додатковими балами. На третьому етапі виконання контрольної роботи піддаєть­ся уже самоперевірці: учні вдома за допомогою підручника і записів у робочому зошиті аналізують правильність свого розв"язку завдань, а потім на уроці коротко характеризу­ють свою роботу: якщо є необхідність, то говорять про те, з чим не впорались і яких припустилися помилок (у зоши­тах у них повинні бути записані правильні розв"язки).

Вважаю, що навчити своїх вихованців самоконтролю — одне з важливих завдань, які повинен вирішувати вчитель-предметник.

Література

1. Державна національна програма «Освіта». Україна XXI століття.

2. Матеріали II Всеукраїнського з"їзду працівників освіти // Освіта.- 2001.—,№ 57-58.

3. Пометун О, Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технологі навчання: Науково-методичний посібник.— К.: А.С.К.,2003.

4. Балл Г. О. Гуманістичні засади педагогічної діяльності // Педагогіка і психологія.— 1994.— № 2.

5. Онищук В. О. Типи, структура, методика уроку в школі.— К., 1983.

6. Пехота О. М. та ін. Освітні технології: Навч.-метод, посіб-ник.-К.: А.С.К., 2001.

7. Сучасні уроки // Завуч.— 2002.- № 35 (149).

8. Калініченко Н. А. Сучасні уроки. Використання інтерактивних форм навчання: Методичний вісник.— Кіровоград, 2003.

9. Сучасні шкільні технології. Завуч,— 2004.— 112 с.

 
 

Записник:
Вибранні реферати  

Рефератів в нашій базі:
Рефераты: 16675
Розділи у алфавытному порядку:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

Підказка: Методичні рекомендації щодо роботи вчителя фізики в школі | Реферат

TextReferat © 2019 - Реферати українською мовою, українські реферати на нашому сайті ви можете скачати безкоштовно, також можете перед завантаженням ознайомитись за потрібним вам рефератом. Якщо ви не можете знайти потрібний вам реферат, користуйтесь пошуком.