Головна   Додати в закладки Особливості аудиту в комп`ютерному середовищі | Реферат


Реферати українською мовою | реферати на українській мові Реферати українською мовою | реферати на українській мові
 Пошук: 

 

 
Особливості аудиту в комп`ютерному середовищі - Реферат


Категорія: Реферати
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування
Розмір файла: 7 Kb
Кількість завантажень:
6
Кількість переглядів:
544
Описання роботи: Реферат на тему Особливості аудиту в комп`ютерному середовищі
Дивитись
Скачати


Інтенсивний розвиток комп"ютерної техніки дав відповідний по­штовх започаткуванню, а відтак і удосконаленню методів аудиту в комп"ютерному середовищі. Значний вплив на аудит у розвинутих країнах світу мають електронно-обчислювальна техніка і технології, елементами яких є комп"ютери.

Початком застосування сучасних технологій вважають 50-ті роки XX ст., коли в США були створені перші моделі електронної маши­ни для бухгалтерських розрахунків. Поступово застосування комп"ю­терів охопило різні сфери економіки.

Запровадження комп"ютерної техніки і технології вплинуло і на ефективність аудиту, особливо внутрішніх перевірок. З"явилася мож­ливість точного розрахунку ліквідності підприємств, довгострокової платоспроможності, оцінки рентабельності активів, капіталу і фон­довіддачі. Причому облікові системи, які використовують комп"юте­ри, сприяють здійсненню аудиторських перевірок із використанням комп"ютерної мережі клієнта. Цей прийом відомий як методика аудиту з використанням комп"ютерів (Computer-Assisted Audit Tech-niques — СААТз) [30, с. 120].

Існують дві основних складові СААТз, які використовує внут­рішній аудитор:

• програмне забезпечення аудиту: комп"ютерні програми, що ви­користовуються для перевірки змісту файлів клієнта;

• контрольні дані: дані, що використовуються аудитором для ком­п"ютерної обробки з метою перевірки функціонування комп"ютер­них програм клієнта.

Аудитор повинен або оволодіти технічними знаннями і навичка­ми роботи на комп"ютері, або одержати практичну допомогу від екс­пертів, необхідну для того, щоб зробити компетентні висновки.

Можна використати аналітичну перевірку як сферу застосування аудиторського програмного забезпечення, коли записи клієнта зби­раються у файлах комп"ютера.

Аудитор може використати також програмований метод контро­лю, який свідчить про повноту, правильність і законність записів у облікових регістрах. Загальний контроль відрізняється від приклад­ного тим, що належить до середовища, в якому система розробляється, підтримується і функціонує, тобто має найбільш широке застосування.

Під терміном аналітична перевірка слід розуміти набір таких процедур:

• аналіз співвідношень різних фінансових даних (наприклад, ви­торгу і затрат або заробітної плати і чисельності персоналу);

• порівняння фактичних даних із прогнозними, з аналогічними показниками минулих періодів, із показниками аналогічних під­приємств, із середньо галузевими даними.

Причому, процедури можуть варіюватися від простих зіставлень до широких комп"ютерних програм, які реалізують найновіші ста­тистичні розробки (наприклад, множинний регресивний аналіз).

Багато вчених-економістів вважають, що аудитор може широко використовувати комп"ютер для здійснення низки аналітичних, роз­рахункових та інших аудиторських процедур. Особливо важливо використати комп"ютер на дослідній стадії аудиторського процесу, коли збирається максимум доказів.

Поділяємо думку професора В.С. Рудницького в тому, що "дуже важливо ряд аналітичних процедур здійснювати на початковій стадії аудиту, оскільки це допомагає впровадити дедуктивний метод оці­нювання показників Головної книги і фінансової звітності, правиль­но спланувати різні аспекти майбутньої роботи, виявити факти ри­зику тощо" [42, с. 134].

Комп"ютерну техніку аудитор використовує, коли облік ведуть за допомогою спеціальних програм, а інформацію зберігають у файлах даних [30, с. 129].

Починаючи з 80-х років XX ст. вітчизняні аудитори широко ви­користовують комп"ютерну техніку і спеціальні програмні засоби для виконання аналітичних процедур. Вітчизняним аудиторам слід керуватися Рішенням Аудиторської палати України № 73 від 18.12.98, яким затверджено повний текст Національних нормативів аудиту в Україні, у тому числі норматив № ЗО "Використання комп"ютерів в аудиті". Мета і галузь діяльності аудитора не змінюються, коли йдеть­ся про перевірку середовища електронної обробки даних (ЕОД).

Однак прикладна програма може поставити аудитора перед необ­хідністю використання комп"ютера як засобу контролю. Ці різно­манітні варіанти використання комп"ютера відомі як Метод ауди­ту при сприянні комп"ютера (МАСК) [14, с. 216]. Метою цього нор­мативу е забезпечення використання керівництвом МАСК. Ці ме­тоди можна використовувати із залученням всіх відомих типів кон­фігурацій комп"ютерів. Причому необхідність використання МАСК виникає тоді, коли нема вхідних документів і немає можливості по­вністю простежити хід операцій, і тоді, коли ефективність аудиту можна покращити за допомогою використання спеціальної комп"ю­терної аудиторської програми.

Норматив № 30 "Використання комп"ютерів в аудиті" характери­зує два методи:

• програмне забезпечення контролю;

• дані тесту.

Програмне забезпечення контролю (ПЗК) складається з ком­п"ютерних програм, що використовуються аудитором як частина про­цедур перевірки, які обробляють дані контрольних тестів системи обліку підприємства. Під час планування аудитору слід з"ясувати можливість комбінування ручного аналізу даних з обробкою на ПЗК.

Перевірку методом тестування даних використовують під час проведення процедур контролю, отриману вибірку даних вводять у комп"ютерну систему клієнта і порівнюють її з результатами:

• даних тесту, які використовуються для перевірки специфічних засобів управління в комп"ютерних програмах щодо типу пароля і доступу до даних;

• на шляху операцій тесту використовується "фіктивний" модуль (наприклад, відділ або службова особа), дії цього модуля визначені, результати порівнюються з проходженням даних через аналогічний модуль програми клієнта. Коли контрольні дані обробляються ра­зом з реальними даними клієнта, аудитор повинен бути впевненим, що після завершення тестування всі контрольні записи будуть вилу­чені з реального розрахунку клієнта.

Коли аудитор починає аудит у середовищі ЕОД, він повинен мати необхідні навички і досвід роботи з технікою або залучити спеціаліста.

Аудитору слід проаналізувати відповідність МАСК засобам обслу­говування комп"ютера і автоматизованим системам бухгалтерсько­го обліку та картотекам. Ефективність аналітичних процедур може бути поліпшена при використанні МАСК з погляду отримання й оці­нювання контрольного доказу.

Деякі комп"ютерні файли зберігаються протягом короткого часу і не можуть бути доступні за необхідності. Тому аудитор повинен вжити заходів для збереження в пам"яті комп"ютера даних, які йому знадобляться в майбутньому.

Аудитор повинен керувати процесом використання програми МАСК. Під час управління програмою МАСК присутність аудитора бажана, оскільки у разі необхідності він може змінити дані помил­кового прикладу, виправити неправильний вхідний файл.

Стандарти робочих документів і процедур для МАСК мають відпо­відати документам і процедурам аудиторської перевірки в цілому. Технічну документацію МАСК необхідно тримати окремо від інших робочих документів аудитора.

При невеликих обсягах даних ефективнішими можуть бути ме­тоди обробки даних без використання комп"ютера.

 
 

Записник:
Вибранні реферати  

Рефератів в нашій базі:
Рефераты: 16675
Розділи у алфавытному порядку:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

Підказка: Особливості аудиту в комп`ютерному середовищі | Реферат

TextReferat © 2020 - Реферати українською мовою, українські реферати на нашому сайті ви можете скачати безкоштовно, також можете перед завантаженням ознайомитись за потрібним вам рефератом. Якщо ви не можете знайти потрібний вам реферат, користуйтесь пошуком.