Головна   Додати в закладки Контроль надходження і вибуття основних засобів | Реферат


Реферати українською мовою | реферати на українській мові Реферати українською мовою | реферати на українській мові
 Пошук: 

 

 
Контроль надходження і вибуття основних засобів - Реферат


Категорія: Реферати
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування
Розмір файла: 9 Kb
Кількість завантажень:
7
Кількість переглядів:
669
Описання роботи: Реферат на тему Контроль надходження і вибуття основних засобів
Дивитись
Скачати


Ревізія основних засобів починається з перевірки правильності відображення їх в обліку й реальності балансових і звітних даних. Для цього зіставляють наявність основних засобів у балансі з даними синтетично­го й аналітичного обліку. Потім перевіряють первинні документи для встановлення законності й доцільності господарських операцій і так виявляють винних осіб, які допускають порушення і зловживання.

Тобто, за даними інвентарного списку основних засобів, описів інвентарних карток з обліку основних засобів і самих інвентарних карток обліку основних засобів ревізор встановлює, за ким числяться й де знаходяться основні засоби, час проведення інвентаризації і чи відображені в обліку її результати.

За первинними документами й картками обліку руху основних засобів перевіряють своєчасність і повноту оприбуткування надхо­дження основних засобів. Зокрема, ревізор з"ясовує, чи враховані в первісній вартості затрати на доставку і монтаж; чи відображені в обліку суми зносу основних засобів, які були в експлуатації, чи не зменшена кількість предметів, які надійшли на підприємство. Слід звернути увагу на наявність на предметах інвентарних номерів.

Ретельній перевірці підлягають операції щодо безплатного над­ходження і вибуття та ліквідації основних засобів. Тут особливо старанно перевіряють правильність складених актів приймання-здавання об"єктів, чи немає в них виправлень і підчисток, чи вказані дата, кількість і вартість об"єктів, їх технічний стан; щодо вибуття й ліквідації ревізор перевіряє обґрунтованість безплатної передачі ос­новних засобів, наявність документів, які підтверджують прийняття їх на облік покупцями.

Доцільність ліквідації основних засобів перевіряється суцільним способом за актами, зокрема, правильність їх складання, наявність актів на дефектність предметів, повноту і своєчасність оприбуткуван­ня матеріалів від ліквідації, відображення збитків від ліквідації не повністю амортизованих засобів.

Далі ревізор перевіряє правильність нарахування й використан­ня амортизаційних відрахувань, законність затрат на поточний і ка­пітальний ремонт основних засобів; правильність відображення ос­новних засобів за фактичними затратами на придбання, зведення й виготовлення, що становлять їхню первісну вартість.

Вивчаючи операції вибуття чи ліквідації основних засобів реві­зор має встановити, чи не був завищений відсоток зносу з метою дальшої реалізації за нижчими або вищими цінами.

Повноту й своєчасність оприбуткування основних засобів визна­чають шляхом зіставлення дати оприбуткування за рахунком 10 "Основні засоби" з даними, вказаними в первинних документах, ак­тах приймання-здавання, актах введення в експлуатацію основних засобів, актах переведення тварин із групи в групу, актах приймання багаторічних насаджень і передачі їх в експлуатацію.

Документальній перевірці підлягають також операції щодо спи­сання основних засобів, правильність їх оформлення, законність і доцільність вибуття і правильність відображення його в обліку.

Необхідно також перевірити правильність оцінки основних за­собів. Основні засоби, які надійшли на підприємство, обліковуються за первісною вартістю, яка включає затрати на їх спорудження, вартість проектно-кошторисної документації, видатки на доставку, монтаж та установлення. При цьому придбані основні засобі, які були в експлуа­тації, оприбутковуються за сумою купівельної вартості (оплати), ви­датків на їхню доставку і установку з доданням суми зносу за цими об"єктами, вказаної у документах на оплату.

Ретельно перевіряють операції щодо передачі основних засобів у оренду. Для цього вивчають зміст договорів (на який строк, розмір орендної плати, умови проведення капітального ремонту орендова­них основних засобів та ін.) і їх виконання, а також правильність розрахунків за орендовані основні засоби і відображення вказаних операцій на рахунках бухгалтерського обліку.

При списанні основних засобів внаслідок стихійного лиха і аварій необхідно перевірити, чи відшкодовувалися зазнані підприємством збитки винними особами.

Фінансовий результат (прибуток, збитки) від реалізації та іншо­го вибуття основних засобів відноситься на рахунок 79 "Фінансові результати".

38. Контроль операцій по реалізації продукції і розрахунків з покупцями і замовниками.

Реалізація продукції є одним із джерел грошових фондів підприємства. Це оціночний показник, від якого залежить фінансовий стан підприємства, оборотність оборотних коштів, розмір прибутку, відрахування до фондів. В загальній сумі балансового прибутку, прибуток від реалізації є основною статтею фінансових результатів. Завданнями контролю реалізації продукції, виконаних робіт та наданих послуг є перевірка обґрунтованості і своєчасності укладання договорів на продаж продукції, дотримання договірних зобов"язань, реальності та законності операцій по реалізації, маркетингової політики, правильності застосування цін і тарифів визначення фінансових результатів від реалізації та резервів підвищення рентабельності виробництва товарної продукції.

Основними аспектами контролю реалізації є

- виконання плану реалізації продукції по загальному обсягу і з врахуванням виконання зобов"язань по поставках;

- правильність обліку позавиробничих витрат;

- достовірність облікових даних по реалізованій (відвантаженій) продукції;

- своєчасність виписки платіжних документів і податкових накладних на відвантажену продукцію;

- відповідність звітних показників про реалізацію продукції бухгалтерським записам і первинним документам;

- своєчасність і повнота розрахунків за реалізовану продукцію;

- правильність нарахування і перерахування ПДВ та акцизного збору;

- повнота відображення в обліку господарських операцій по реалізації продукції.

3.

Під час перевірки розрахунків з рахунка 36 "Розрахунки з по­купцями та замовниками" слід уточнити правильність ведення аналі­тичного обліку розрахунків і повноту відображення всіх проведених операцій щодо розрахунків з покупцями й замовниками.

На рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" ведеться узагальнення інформації про розрахунки з покупцями та замовниками за відвантажену продукцію, товари, виконані роботи й послуги, крім заборгованості, яка забезпечена векселями. Рахунок 36 має два субрахунки:

1) 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями";

2) 362 "Розрахунки з іноземними покупцями"".

За дебетом рахунка 36 "Розрахунки з покупцями та замовника­ми" показується продажна вартість реалізованої продукції, яка вклю­чає податок на додану вартість, акцизи та інші податки, збори (обов"яз­кові платежі), що підлягають перерахуванню до бюджету й позабю­джетних фондів та включені у вартість реалізації; за кредитом — сума платежів, які надійшли на рахунки підприємства. Сальдо рахун­ка — заборгованість покупців і замовників за одержану продукцію.

Аналітичний облік розрахунків з покупцями і замовниками ве­деться за кожним покупцем та замовником і кожним пред"явле­ним до оплати рахунком.

Основними джерелами інформації для контролю розрахункових відносин за товарними операціями слугують первинні документи з об­ліку розрахунків з покупцями та замовниками. Порядок та форми роз­рахунків між постачальником та покупцем визначаються в господар­ських договорах, а для обліку експертних угод — у договорі поставки.

На суму оплати за відвантажену продукцію підприємство надає покупцю (замовнику) розрахункові документи.

Ревізору слід ретельно перевірити повноту і своєчасність розрахунків покупців за придбану ними продукцію. Для цього проводиться інвента­ризація розрахунків, надсилаються копії карток аналітичного обліку (контокорентні виписки) при розрахунках з іногородніми покупцями (організації-кредитори висилають організаціям-дебіторам). Підприємство-дебітор повертає картку протягом 10 днів з дня одержання.

Рахунок 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" кореспондує:

За дебетом з кредитом рахунків

За кредитом з дебетом рахунків

30 "Каса"

31 "Рахунки в банках"

70 "Дохід від реалізації"

71 "Інший операційний дохід"

76 "Страхові платежі"  

30 "Каса"

31 "Рахунки в банках"

33 "Короткострокові векселі одержані"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

50 "Довгострокові позики"

63 "Розрахунки з постачальника­ми та підрядниками"

64 "Розрахунки за податками і платежами"

70 "Дохід від реалізації"

93 "Витрати на збут"

З одногородніми покупцями складається акт звірки.

При реалізації товарів (готової продукції), наданні послуг покуп­цям робиться запис: дебет рахунка 30 "Розрахунки з покупцями та замовниками", кредит рахунка 70 "Доходи від реалізації".

Якщо надійшли на рахунок гроші від покупця на основі випис­ки банку, то робиться запис у дебет рахунка 31 "Рахунки в банках" і кредит рахунків 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" або рахунка 70 "Доходи від реалізації".

Перевірка дотримання діючої кореспонденції рахунків щодо роз­рахунків з покупцями та замовниками дає змогу виявити помилки у відображенні розрахункових операцій та встановити факти умисного перекручення облікових даних з метою приховування зловживань.
 
 

Записник:
Вибранні реферати  

Рефератів в нашій базі:
Рефераты: 16675
Розділи у алфавытному порядку:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

Підказка: Контроль надходження і вибуття основних засобів | Реферат

TextReferat © 2020 - Реферати українською мовою, українські реферати на нашому сайті ви можете скачати безкоштовно, також можете перед завантаженням ознайомитись за потрібним вам рефератом. Якщо ви не можете знайти потрібний вам реферат, користуйтесь пошуком.