Головна   Додати в закладки Бухгалтерський облік реалізації товарів і податкових зобов’язань з ПДВ в роздрібній торгівлі | Реферат


Реферати українською мовою | реферати на українській мові Реферати українською мовою | реферати на українській мові
 Пошук: 

 

 
Бухгалтерський облік реалізації товарів і податкових зобов’язань з ПДВ в роздрібній торгівлі - Реферат


Категорія: Реферати
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування
Розмір файла: 89 Kb
Кількість завантажень:
1
Кількість переглядів:
1025
Описання роботи: Реферат на тему Бухгалтерський облік реалізації товарів і податкових зобов’язань з ПДВ в роздрібній торгівлі
Дивитись
Скачати


Бухгалтерський облік реалізації (продажу) товарів в роздрібній торгівлі з набранням чинності Законом України "Про податок на додану вартість" від 3.04.97 р. № 168/97 ВР зі змінами до нього від 26.09.97 р. (далі - Закон) та введенням в дію Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість від 1 липня 1997 р. № 141 зі змінами і доповненнями від 17.10.97 р. № 218 ( далі - Інструкція) і переходом відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.08.97 р. № 869 на облік реалізації товарів за моментом їх відвантаження (способом нарахування) в методології бухгалтерського обліку реалізації товарів та податкових зобов’язань з ПДВ сталися грунтовні зміни. Бухгалтерський облік став ще складнішим і, головне, принципово змінився. Бухгалтери були поставлені перед необхідністю перейти на ускладнений облік та самостійно вносити в нього відповідні зміни без достатньої теоретичної і практичної підготовки.

Згідно з Указом Президента України з 1 жовтня 1998 р. достроково змінився порядок нарахування податкових зобов’язань і податкового кредиту з податку на додану вартість. У зв’язку з цим знову суттєво змінився в середині звітного року порядок бухгалтерського обліку ПДВ, в тому числі податкових зобов’язань, пов’язаних з реалізацією товарів. І на цей раз без відповідної попередньої методологічної підготовки бухгалтерської служби України до цих змін.

В статті розглядається облік реалізації товарів, що оприбутковуються за продажними (роздрібними) цінами, з врахуванням нормативних документів, опублікованих за станом на 1 червня 1999 р., з врахуванням необхідних змін в бухгалтерському обліку ПДВ згідно з Указом Президента в частині зміни порядку сплати податку на додану вартість.

Автором зроблена спроба дати бухгалтерам рекомендації з раціональної організації і ведення бухгалтерського обліку реалізації товарів та пов’язаних з нею податкових зобов’язань з ПДВ, а також можливість уточнити свої облікові записи. Складність ведення цього обліку в тому, що в нормативних документах є недостатньо чітко викладені та суперечливі положення, що допускають можливість неоднозначного їх трактування і застосування. В цьому разі та у випадках, коли порядок бухгалтерського обліку нормативними документами не регламентується, відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій дається в розумінні його автором.

Для покращення наглядності прикладів і бухгалтерських записів цифри в прикладах та їх рішеннях даються з округленням до цілих гривень.

При організації і веденні бухгалтерського обліку реалізації товарів та розрахунків з ПДВ необхідно виходити в першу чергу з наступних положень Закону:

Датою виникнення податкових зобов’язань з продажу товарів (робіт, послуг) вважається дата, яка припадає на податковий пе­ріод, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

або дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку як оплата товарів (робіт, послуг), що підлягають продажу, а у разі продажу товарів (робіт, послуг) за готівкові грошові кошти - дата їх оприбуткування в касі платника по­датку, а при відсутності такої - дата інкасації готівкових коштів у банківській установі, що обслуговує платника податку;

або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) - дата оформлення документа, що засвідчує факт виконання робіт (послуг) платником податку (ст. 7.3.1).

До 1 жовтня 1998 р. датою виникнення податкових зобов’язань з продажу товарів (робіт, послуг) була дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку як оплата товарів ( ст. 11.11). Належна до сплати сума податку на додану вартість за відвантаженими, але не оплаченими товарами включалась до податкового зобов’язання наступних звітних періодів, на які припадало надходження коштів на розрахунковий рахунок платників податку ( ст. 11.8., п.3 ).

Згідно з пунктом 9 Указу Президента України від 7 серпня 1998 р. «Про деякі зміни в оподаткуванні» перенесено кінцевий строк застосування порядку визначення дати виникнення податкових зобов’язань з продажу товарів (робіт, послуг) як дати зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку в оплату товарів (робіт, послуг), а також визначення дати виникнення права на податковий кредит - як дати списання коштів з банківського рахунка платника податку в оплату товарів (робіт, послуг) з 1 січня 1999 року на 1 жовтня 1998 р.

Платники податку за станом на 1 жовтня 1998 року здійснили одноразовий перерахунок податкових зобов’язань і податкового кредиту за товарами (роботами, послугами), відванетаженими (виконаними, наданими) або отриманими, розрахунки в оплаті яких не проведено до 1 жовтня .

У разі отримання в результаті перерахунку позитивного значення суми податку на додану вартість ця сума зараховується рівними частинами у збільшення податкових зобов’язань до 1 липня 1999 року. Від’ємне значення сум податку, яке склалося в результаті перерахунку, зараховується в рахунок зменшення податкових зобов’язань рівними частинами до 1 липня 1999 року.

Бухгалтерський облік господарських операцій з реалізації товарів і пов’язаних з ними податкових розрахунків з ПДВ розглядається без застосування рахунків 18 "Валові витрати" і 48 "Валові доходи" з наступних мотивів:

1. Підприємство має право не застосовувати в бухгалтерському обліку рахунки 18 і 48, введені до плану бухгалтерських рахунків для потреб податкового обліку валових витрат і валових доходів.

2. Застосування рахунків 18 і 48 ускладнює без потреби бухгалтерський облік і затруднює його розуміння та вивчення. Крім того, до введення цих рахунків необхідна докорінна перебудова облікових регістрів (журналів-ордерів, нагромаджувальних відомостей, машинограм і інших ), здійснити яку більшість бухгалтерів-практиків самостійно не можуть. Пов’язано все це зі значними затратами часу та коштів.

3. Введення рахунків 18 і 48 без попередньої розробки до них на державному рівні єдиної системи аналітичного обліку, розрахованого на складання декларації про прибуток підприємства, недоцільне, бо жодної користі не дасть.

4. Автор переконаний, що поєднювати системний бухгалтерський облік з несистемним податковим обліком валових витрат і валових доходів не можливо і не допустимо. Тому, що не можна одночасно визначати і відображати в бухгалтерському обліку реалізацію і фінансові результати за двома признаками: за відвантаженням товарів і за подією, що відбулася раніше. Отже, одні внутрішні записи по дебету і кредиту рахунків 18 і 48 лише в синтетичному обліку недоцільні.

Не застосовується в бухгалтерських записах також рахунок 61 “Розрахунки по авансах”. На думку автора, цей рахунок був необхідний при обліку реалізації товарів за касовим способом. З введенням за Законом для оподаткування події, що відбулася раніше, та обліку реалізації товарів за відвантаженням застосування рахунку 61 стало недоцільним. Облік розрахунків з покупцями і замовниками безпосередньо на рахунку 62 (45) та інших сприяє посиленню контролю за своєчасністю та повнотою розрахунків, дозволяє уникнути проміжних записів в синтетичному обліку по дебету і кредиту рахунку 61, а, головне, спростити аналітичний облік розрахунків з покупцями і замовниками та знизити трудомісткість бухгалтерського обліку.

Загальне схема обліку реалізації товарів, що обліковуються за продажними цінами

При організації і веденні бухгалтерського обліку відвантаження і реалізації товарів треба виходити зі змін і доповнень до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні від 3.04.93 р. № 250, п. 72, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1997 р. № 869 : "Датою реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) вважається дата відвантаження (передачі) продукції, товарів, підписання документів про виконані роботи, надані послуги".

Згідно з пунктом 2 Інструкції при умові надходження від покупців і замовників авансових платежів за товари (передоплат) в бухгалтерському обліку на суми податку на додану вартість мають бути зроблені записи:

Дт 67-1 «З податкових зобов’язань»

Кт 68, субрахунок «З податку на додану вартість» – при зарахуванні коштів на розрахунковий рахунок і інші рахунки в банку за товари, що підлягають відвантаженню, а після відвантаження товарів запис:

Дт 46 «Реалізація»

Кт 67-1 «З податкових зобов’язань» - на списання суми нарахованих при передоплаті товарів покупцями податкових зобов’язань з ПДВ.

Якщо відвантажуються товари на умовах наступної оплати (без передоплати), то на суму податкового зобов’язання з ПДВ необхідно скласти бухгалтерську проводку:

Дт 46 - Кт 68, субрахунок «З податку на додану вартість» – на суму ПДВ на відвантажені товари, в оплату яких грошові кошти не одержано або одержано готівкою.

Інші бухгалтерські записи, пов’язані з відвантаженням і реалізацією товарів, Інструкцією не розкриваються.

Враховуючи відносну новизну обліку реалізації товарів за відвантаженням ( способом нарахування ) та особливості бухгалтерського обліку податкових зобов’язань з ПДВ, наводимо загальну схему бухгалтерського обліку відвантаження і реалізації товарів (рис. 1)

Рисунок 1

ЗАГАЛЬНА С Х Е М А

бухгалтерського обліку відвантаження і реалізації товарів

Облік відвантаження і реалізації товарів з передоплатою

41

 

46

 

62

 
     

1. 1/1.

     

2.

   

                 

67-1

             
     

3. 44.

       

         

80

 

80

         

 

 

4.

   

5.

   
                 

Особливості обліку відвантаження і реалізації товарів без передоплати

41

 

46

 

62

 
     

1.

     

2.

   

                 
           

50,51

 

68

         

 

 

6.

   

7.

   
                 

Зміст записів на загальній схемі бухгалтерського обліку відвантаження і реалізації товарів:

1. Списання відвантажених (відпущених) товарів із підзвіту матеріально відповідальної особи за продажними цінами.

При відвантаженні (відпуску) товарів за безготівковим розрахунком на дебет рахунка 46 "Реалізація" відноситься договірна (без ПДВ) вартість відвантажених покупцю товарів.

2. Відображення в обліку реалізації товарів, відвантажених або відпущених покупцям в порядку безготівкових розрахунків за договірними відпускними (продажними) цінами, включаючи ПДВ.

3. Списання нарахованого податкового зобов’язання з ПДВ, що виникло при надходженні передоплати від покупця (замовника).

4. Списання прибутку за місяць.

5. Списання збитків за місяць.

6. Відрахування ПДВ від обороту з реалізації товарів за безготівковим розрахунком по підсумку за місяць, крім відвантаження товарів в рахунок передоплат, тобто якщо кошти від покупця за товари не одержані.

ПДВ з реалізації товарів за готівку визначається за окремим розрахунком і на дебет рахунка 46 "Реалізація" не відноситься.

7. Реалізація товарів за готівкові грошові кошти, здані в касу підприємства або безпосередньо на розрахунковий рахунок в банку.

Записи 4 і 5 на списання фінансового результату (валового доходу) від реалізації товарів можливі тільки в тому випадку, коли на дебет рахунку 46 «Реалізація віднесена купівельна (без ПДВ) вартість реалізованих за безготівковим розрахунком товарів (складний і недоцільний варіант запису). На дебет рахунку 46 необхідно відносити при списанні товарів із підзвіту матеріально відповідальної особи договірну відпускну (без ПДВ) вартість товарів, відвантажених (відпущених) покупцям – платникам ПДВ.

Підкреслимо, що валовий дохід (фінансовий результат) від реалізації товарів, що обліковуються за продажними цінами, покупцям – платникам ПДВ, покупцям неплатникам ПДВ і за готівкові грошові кошти населенню визначається за розрахунком товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів.

При поверненні покупцями відвантажених (відпущених) їм товарів торговельне підприємство одночасно з оприбуткуванням повернених товарів за обліковими цінами повинно сторнувати суму їх реалізації записом на рахунках: Дт 62 - Кт 46 - сторнувальним червоним записом на відпускну вартість повернених товарів. При визначенні суми обороту з реалізації товарів за даними товарних звітів складів і аналітичного обліку із суми обороту по креди­ту рахунку 46 "Реалізація" необхідно виключити відпускну ( продажну) вартість повернених товарів.

Особливості обліку відвантаження і реалізації товарів на підприємствах споживчої кооперації

На торговельних підприємствах і в організаціях споживчої кооперації, що ведуть облік реалізації товарів оперативно-бухгалтерським способом без застосування рахунку 46 "Реалізація", в журналах форми К-З і К-4 за загальною схемою бухгалтерського обліку відвантаження і реалізації товарів в записах господарських операцій 1 і 2 та 1 і 7 проміжний запис по дебету і кредиту рахунку 46 "Реалізація" треба виключити, і записи зробити без використання цього рахунку.

На підприємствах роздрібної торгівлі і громадського харчування, що обліковують товари за продажними цінами, на реалізовані за готівку товари замість записів 1 і 7 за загальною схемою треба зробити два зустрічних записи:

1. В крамницях і підприємствах громадського харчування за даними товарно-грошових звітів:

Дт 50 - Кт 41 - на суму зданої в касу виручки від реалізації товарів за продажними цінами

2. В касі підприємства за даними прибуткових касових ордерів на суму зданої в касу виручки:

Дт 50 - Кт 41 - на суму отриманої виручки від продажу товарів

Після звірки зустрічних записів один із зроблених в синтетич­ному обліку записів за даними журналів форми К-3 і К-4 виключається.

На підприємствах роздрібної торгівлі споживчої кооперації на реалізацію товарів покупцям – платникам ПДВ за безготівковим розрахунком замість записів 1 і 2 на відвантаження (відпуск) товарів треба скласти дві бухгалтерські проводки

1: Просту - на списання різниці між вартістю товарів за обліковими продажними і договірними відпускними (без ПДВ) цінами (товарних надбавок):

Дт 42-2 - Кт 41-2

2. Складну - на відображення в обліку відвантаження (відпуску) і реалізації товарів та податкових зобов’язань з ПДВ:

Дт 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" - на суму товарів до

оплати покупцем,

Кт 41 "Товари", субрахунок 2 "Товари на підприємствах роздрібної торгівлі»- на суму відвантажених товарів за договірними відпускними (без ПДВ) цінами,

Кт 67-1 "3 податкових зобов’язань" – на суму нарахованого ПДВ, якщо відвантаження (відпуск) товарів здійснено після передоплат, отриманих від покуців, або

Кт 68, субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав" - на суму ПДВ на відвантажені товари, якщо відвантаження товарів здійснено в порядку наступної їх оплати.

Сума різниці між відпускними (без ПДВ) і купівельними (без ПДВ) цінами на відвантажені (відпущені) товари відображається в обліку як валовий дохід роздрібноі торгівлі за розрахунком товарних надбавок, що відносяться до реалізованих за місяць товарів, який складається в порядку, встановленому пунктом 5 Інструкції.

Облік реалізації товарів, що обліковуються за продажними цінами,

і податкових зобов’язань з ПДВ

Бухгалтерський облік товарів за продажними цінами ведеться на підприємствах роздрібної торгівлі та громадського харчування. Облік товарів на складах за продажними цінами доцільно вести також в тих торговельних організаціях і на підприємствах, які переважну більшість товарів відпускають зі складів своїм (на одному балансі) підприємствам роздрібної торгівлі та громадського харчування.

При відображенні в обліку реалізації товарів на підприємствах роздрібноі торгівлі необхідно враховувати наступне:

1. Реалізація товарів населенню за готівку відображається на рахунку 46 «Реалізація» по дебету і кредиту в продажних цінах, а сума ПДВ з роздрібного продажу товарів визначається за спеціальним розрахунком товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів, згідно з пунктом 5 Інструкції і на рахунку 46 не відображається.

2. При наявності на підприємстві операцій з дрібнооптового і оптового відпуску товарів облік реалізації товарів за безготівковим розрахунком повинен вестись на окремому субрахунку або аналітичному рахунку до рахунку 46 «Реалізація» з врахуванням методології обліку реалізації товарів та визначенням і відображенням на цьому рахунку податку на додану вартість згідно з виписаними товарними документами та податковими накладними.

Фінансовий результат від здійснення дрібнооптових і оптових операцій на рахунку 46 «Реалізація» окремо не визначається і не відображається, бо визначається він за розрахунком реалізованих товарних надбавок в цілому за звітний місяць.

3. Порядок обліку продажу товарів за готівку після введення з 1.10.97 р. Закону про ПДВ суттєво змінився, але Інструкцією регламентується тільки порядок обліку ПДВ, пов’язаного з реалізацією товарів. Організувати і вести бухгалтерський облік реалізації товарів повинні самі головні бухгалтери підприємств, враховуючи положення нормативних документів і специфіку роботи підприємств.

Зазначимо, що сталися зміни в обліку не тільки податку на додану вартість, але й обліку реалізації товарів. Якщо продаж товарів здійснюєиться за готівку, то записи на одержання виручки (реалізації) та списання із підзвіту матеріально відповідальних осіб реалізованих товарів за продажними цінами роздрібної тогівлі будуть наступними:

За даними касових звітів або витягів з рахунків підприємства в банку по підсумку за місяць:

Дт 50 «Каса» або 51 «Розрахунковий рахунок в банку» і ін.

Кт 46 «Реалізація» – на суму зданої виручки від продажу товарів

За даними товарно-грошових звітів підприємств роздрібної торгівлі (крамниць, кіосків і ін.) по підсумку відповідного облікового регістру за місяць:

Дт 46 «Реалізація»

Кт 41-2 «Товари на підприємствах роздрібної торгівлі» – на облікову продажну вартість реалізованих товарів

В результаті приведених записів по дебету і кредиту рахунку 46 «Реалізація» буде відображена облікова вартість реалізованих товарів за продажними цінами й в цих записах бухгалтерські проводки не відрізняються від тих, що застосовувалися до 1.10.97 р. Суттєва зміна сталася відповідно до пункту 5 Інструкції у визначенні і відображенні в обліку податку на додану вартість і валового доходу торгівлі (фінансового результату) від продажу товарів, бо вони виділені з рахунку 46 «Реалізація» і повинні відображатись на рахунку 80 «Прибутки і збитки».

Торговельні підприємства, що обліковують товари на складах за продажними цінами, і здійснюють оптову і дрібнооптову торгівлю зі складів, а також роздрібну торгівлю повинні вести облік реалізації товарів на двох субрахунках або двох аналітичних рахунках до субрахунку 46-2 :

46-1 "Реалізація товарів оптом".

46-2 "Реалізація товарів у роздріб".

На рахунку 46-1 "Реалізація товарів оптом" або на аналітичному рахунку «Реалізація товарів оптом» до субрахунку 46-2 реалізація товарів по кредиту рахунку відображається за договірними відпускними цінами, включаючи ПДВ, а по кредиту рахунку 46-2 "Реалізація товарів у роздріб" реалізація товарів відображається за продажними (роздрібними) цінами.

Отже, облік реалізації товарів у роздрібній торгівлі, визначення і відображення в обліку податку на додану вартість та валового доходу торгівлі після 1.10.97 р. мають дві особливості:

1. По дебету і кредиту рахунку 46-2 "Реалізація товарів у роздріб" відображається тільки продажна вартість товарів (Дт 50, 51 - Кт 46 і Дт 46 - Кт 41).

2. Податок на додану вартість і фінансовий результат (реалізована торговельна націнка) як валовий дохід торгівлі визначаються за спеціальним розрахунком на основі середнього відсотка товарних надбавок і відображаються в обліку відповідно до п. 5 Інструкції.

Якщо товари обліковуються за продажними цінами, то при відвантаженні (відпуску) їх зі складу або безпосередньо їз розбрібних торговельних підприємств покупцям – платникам ПДВ товарний документ необхідно виписати за відпускними договірними цінами, а списати товари із підзвіту матеріально відповідальної особи за обліковими продажними цінами.

Приклад 1. На відображення в обліку відвантаження (відпуску) покупцям товарів, що обліковуються за продажними цінами, після передоплати їх покупцем.

1. Підприємство отримало передоплату за товари, що за угодою повинні бути відпущені покупцю, в сумі 1008 грн.

2. Відпущено товари покупцю. За товарним документом значить­ся:

Товари за договірними відпускними цінами

840 грн.

Відпускна вартість за угодою

840 грн.

Податок на додану вартість, 20% від 840

168 грн.

До оплати покупцем

1008 грн.

3. Облікова продажна вартість товарів, що списується із підзвіту матеріально відповідальної особи, - 1208 грн.

4. Товарні надбавки підприємства, що відносяться до відпущених товарів, - 368 грн. (1208 - 840), в т.ч. ПДВ 168 грн.

За даними прикладу 1 необхідно зробити записи на бухгалтерських рахунках :

1. На суму передоплати товарів покупцем - 1008 грн.:

1.1. Дт 51 - Кт 62 - 1008

1.2. Одночасно відображається в обліку виникнення податкового зобов’язання з ПДВ - 168 грн.:

Дт 67-1 "3 податкових зобов’язань"

Кт 68, субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав" - 168

2. Списання відпущених товарів із підзвіту матеріально відповідальної особи за обліковими продажними цінами – 1208 грн. :

2.1. Списується договірна вартість товарів, відпущених покупцю (без ПДВ), - 840 :

Дт 46 - Кт 41 - 840

2.2. Списуються товарні надбавки, нараховані підприємством на ці товари при їх надходженні, - 368 :

Дт 42 - Кт 41 - 368

Частина торговельної націнки ( різниця між відпускною і купівельною (без ПДВ) вартістю товарів), що входить до облікових продажних цін, з відпуском товарів на сторону залишається на рахунку 42, субрахунок "Товарні надбавки" і буде списана на дохід торгівлі за розрахунком як реалізована торговельна націнка разом з доходом від операцій з продажу товарів населенню за готівку.

2.3. Відображається в обліку реалізація відпущених товарів - 1008 грн.:

Дт 62 - Кт 46 - 1008

3. Списується нараховане при передоплаті товарів податкове зобов’язання з ПДВ – 168 грн. :

Дт 46 - Кт 67-1 "3 податкових зобов’язань" - 168 (оп. 1.2)

Фінансовий результат від реалізації товарів за готівку і за безготівковим розрахунком (реалізована торговельна націнка) повинен визаначатись за розрахунком товарних надбавок, що відносяться до товарів, реалізованих за звітний місяць, і відображається в обліку на підприємствах, що обліковують товари за продажними цінами, за спеціальним розрахунком товарних надбавок, що відносяться до реалізованих за місяць товарів.

У тому разі, коли оплата товарів здійснена покупцем піс­ля їх відвантаження (відпуску), за даними прикладу 1 записи на бухгалтерських рахунках будуть наступні:

1. Дт 46 - Кт 41 - 840

2. Дт 42 - Кт 41 - 368

3. Дт 62 - Кт 46 - 1008

4. Дт 46 - Кт 68 - 168

5. Дт 51 - Кт 62 - 1008

До надходження платежу за товари на розрахунковий рахунок в банку сума податку на додану вартість після 1.10.98 р. повинна бути віднесена на кре­дит рахунка 68, субрахунок "3 податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав".

При визначенні ПДВ і валового доходу роздрібної торгівлі треба врахувати, що змінено також порядок відображення в обліку товарних надбавок, які відносяться до реалізованих товарів. По-новому від’ємний запис способом сторно на визначену за розрахунком суму товарних надбавок, включаючи ПДВ, має бути наступний:

Дт 80 "Прибутки і збитки"

Кт 42-2 "Товарні надбавки "

Обчислена за розрахунком сума реалізованих товарних надбавок розподіляється й відображається в порядку, що діяв раніше, тобто двома позитивними записами:

Дт 80 - Кт 68, субрахунок "3 податку на додану вартість"

Дт 80 - Кт 80, ст. "Реалізована торговельна націнка"

У роздрібній торгівлі, що здійснює також дрібнооптовий і оптовий відпуск товарів покупцям - платникам ПДВ, товарні надбавки, що відносяться до реалізованих за місяць товарів, в тому числі ПДВ, визначаються за цим же розрахунком. Але сума податкового зобов’язання з ПДВ в цьому разі складається із двох частин:

1. ПДВ від обороту з дрібнооптового і оптового відпуску товарів покупцям - платникам ПДВ за даними податкових накладних, який відображається в обліку на окремому субрахунку (аналітичному рахунку) до рахунку 46 «Реалізація» як показано в прикладі 1.

2. ПДВ від обороту з роздрібного продажу товарів за даними касових апаратів згідно з розрахунком товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів, в тому числі ПДВ і реалізована торговельна націнка (валовий дохід торгівлі).

Тому при визначенні і відображенні в бухгалтерському обліку податку на додану вартість за розрахунком товарних надбавок, що відносяться до товарів, реалізованих за місяць, необхідно врахувати, що сума ПДВ з дрібнооптового і оптового продажу товарів уже відображена в обліку на субрахунку (аналітичному рахунку «Реалізація товарів оптом» до рахунку 46 на підставі відповідних податкових накладних (Дт 46 - Кт 67-1 або Дт 46 - Кт 68). А сума ПДВ від обороту з продажу товарів у роздріб визначається за даними касових апаратів і відображається в обліку на підставі розрахунку товарних надбавок записом Дт 80 - Кт 68 згідно з пунктом 5 Інструкції.

В даному випадку можливий і інший варіант обліку: реалізація товарів у роздріб і реалізація оптом відображається на одному субрахунку 46-2 "Реалізація товарів у роздріб" з відображенням суми обороту з реалізаціі за роздрібними цінами та відпуску їх оптом за договірними відпускними цінами, включаючи ПДВ, по кредиту рахунку 46-2. А сума податкових зобов’язань з ПДВ за розрахунком товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів, складатиметья із сум ПДВ згідно з даними касових апаратів (Дт 80 - Кт 68) і ПДВ від обороту з оптової реалізації товарів за даними відповідних податкових накладних (Дт 46 - Кт 67-1 або Дт 46 - Кт 68). При цьому дрібнооптові і оптові операції мають відображатись в обліку як показано вище в прикладі 1.

Облік податкових зобов’язань з ПДВ

На роздрібних торговельних підприємствах, які здійснюють продаж товарів тільки за готівку, облік розрахунків з бюджетом з ПДВ не складний, бо сума податкових зобовязань визначається за даними касових апаратів і відображається в обліку по кредиту рахунку 68, субрахунок «З податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав» за даними розрахунку товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів.

Надто складним і неоднозначним є облік податкових зобов’язань з ПДВ при реалізації товарів роздрібними торговельними підприємствами і організаціями покупцям за безготівковим розрахунком, коли товари відпускаються покупцям з передоплатою або без передоплати. Пов’язано це з недостатнім врегулюванням бухгалтерського обліку податкових зобов’язань з ПДВ Інструкцією та суперечливістю окремих її положень, пов’язаних з обліком податку на додану вартість, з недостатнім врегулюванням бухгалтерського обліку в торгівлі в сучасних умовах господарювання.

У зв’язку з тим, що протягом місяця в обліку відображається реалізація відвантажених (відпущених) товарів, оптом і дрібним оптом, передоплата яких покупцями здійснена і не здійснена, зобов’язання з податку на додану вартість від суми реалізації товарів за звітний місяць складаються із трьох частин:

1. Сума нарахованих податкових зобов’язань від сум одержаних від покупців передоплат ( Дт 67-1 - Кт 68).

2. Сума податкових зобов’язань від вартості товарів, відвантажених протягом звітного місяця на умовах наступної оплати.

3. Сума податкового зобов’язання з ПДВ від обороту з продажу товарів за готівкові грошові кошти.

Таким чином, вся сума ПДВ на товари, оплачені за безготівовим розрахунком і відвантаженіі та після їх відвантаження не оплачені, а також реалізовані за готівкові грошові кошти за продажними цінами відображаються в обліку бухгалтерськими проводками:

1. Дт 46 "Реалізація" - Кт 67-1 "З податкових зобов’язань" - на суму податкових зобов’язань з ПДВ, нарахованих при надходженні передоплат за товари від покупців, в рахунок яких в звітному місяці товари відвантажено.

2. Дт 46 "Реалізація" - Кт 68, субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав" - на суму податкових зобов’язань з ПДВ на товари, відвантажені покупцям протягом місяця без попередньої оплати, тобто вся сума податкових зобов’язань з ПДВ від суми реалізації товарів за безготівковим розрахунком за вирахуванням сум ПДВ від реалізації товарів на умовах передоплати ( Дт 46 - Кт 67- 1).

3. Дт 80 - Кт 68, субрахунок «З податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав» – на суму податкового зобовязання з ПДВ від обороту з продажу товарів за готівкові грошові кошти.

Очевидно, що в цьому разі в обліковому регістрі по дебету рахунку 51 "Розрахунковий рахунок " і інших банківських рахунків повинні бути виділені суми оплат товарів покупцями, в тому числі ПДВ з передоплат товарів, що підлягають відвантаженню покупцям.

Після 1.10.97 р. суттєво змінився порядок визначення податкових зобов’язань з ПДВ і одночасно валового доходу роздрібної торгівлі від обороту з продажу товарів населеннюза готівкові грошові кошти та підприємствам – неплатникам ПДВ і установам за безготівковим розрахунком. В цьому разі визначена за розрахунком товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів, сума податкового зобов’язання з ПДВ відображається в обліку записом: Дт 80 - Кт 68, а сума валового доходу торгівлі записом: Дт 80 - Кт 80.

Застосування рахунку 67-1 "З податкових зобов’язань" до всіх господарських операцій з відвантаження (реалізації) товарів на умовах передоплати викликає необхідність встановлення бухгалтером за кожною з операцій з оплати і відвантаження товарів, яка із подій відбулася раніше, застосовувати рахунок 67-1 «З податкових зобов’язань» чи ні, а також масу додаткових записів в аналітичному обліку податкових зобов’язань з ПДВ по дебету і кредиту рахунку 67-1. Інструкція цього питання не регламентує і вказівок з правильного і раціонального ведення цього обліку не дає.

Виходячи із вище викладеного, сума реалізації товарів по підсумку за звітний місяць повинна бути розділена на дві частини:

1. Реалізація товарів, оплачених покупцями і замовниками в попередні звітні періоди і в звітному місяці авансовими платежами.

2. Реалізація товарів, відвантажених у звітному місяці без попередньої оплати та оплачених готівковими грошовими коштами.

Відповідно до такого поділу обороту з реалізації товарів і мають бути зроблені записи в обліку на списання з дебета рахунку 46 "Реалізація" податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав, на кредит рахунку 68 та за даними розрахунку товарних надбавок, що відносяться до реалізованих за звітний місяць товарів.

Зазначимо, що до податкових зобов’язань з ПДВ звітного місяця, розрахунковий період яких настав, відносяться також суми ПДВ, отримані в складі авансових платежів покупців, в рахунок яких товари в даному місяці не відвантажені.

Виходячи із логіки положень Інструкції, рахунок 67 "Податкові розрахунки" повинен застосовуватись тільки у випадках, коли в зв’язку з врахуванням події, що відбулася раніше, нема законних підстав відобразити в обліку податкове зобов’язання з ПДВ безпосередньо на рахунку 68, субрахунок "З податку на додану вартість" (пункти 2 і З Інструкції), тобто коли товари оплачені, але не відвантажені (не відпущені).

Слід відмітити, що в бухгалтерському обліку ПДВ, включаючи податкові розрахунки на рахунку 67, надто багато нераціонального та незрозумілого й необхідний пошук раціональних шляхів удосконалення обліку податку на додану вартість на державному рівні. Достатньо лише підкреслити, що в даний час для бухгалтерського обліку ПДВ застосовується кілька субрахунків, кореспонденція яких Інструкцією в принципі не визначена.

Напрошується висновок, що до того часу, поки не буде чітко розмежовано бухгалтерський і податковий облік ПДВ, не буде характеристики рахунків 68 , субрахунок "З податку на додану вартість" і 67 "Податкові розрахунки" плутанини в бухгалтерському обліку податку на додану вартість та негативних її наслідків не уникнути.

Враховуючи загальний рівень теоретичної і практичної підготовки бухгалтерів, особливо бухгалтерів малих та новостворених підприємств, такий підхід до регламентування основного виду народногосподарського обліку - бухгалтерського обліку - недопустимий.

Введення до Плану рахунків бухгалтерського обліку відповідно до вимог Закону України "Про податок на додану вартість" додаткового рахунку 67 "Податкові розрахунки" викликало суттєве ускладнення бухгалтерського обліку реалізації товарів і розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість.

Виходячи із логіки положень Закону та Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, рахунок 67 "Податкові розрахунки" повинен застосовуватись тільки у випадках, коли в зв’язку з врахуванням події, що відбулася раніше, нема законних підстав відобразити в обліку податкове зобов’язання з ПДВ безпосередньо на рахунку 68, субрахунок "З податку на додану вартість" (пункт 2 Інструкції), тобто в разі надходження авансових платежів (передоплат) від покупців і відвантаження товарів в рахунок цих платежів в наступні місяці.

Слід підкреслити, що в бухгалтерському обліку ПДВ, включаючи податкові розрахунки на рахунку 67, кореспонденція рахунків в принципі не визначена.

Розглянені раніше записи, пов’язані з бухгалтерським обліком реалізації товарів, підтверджують, що облік відвантаження і реалізації товарів надто ускладнений. Тому необхідно добре знати і правильно застосовувати відповідні нормативні документи, а з метою зниження трудомісткості обліку та уникнення можливих помилок в облікових записах цей облік потрібно централізовано спростити. Можливості для цього є.

Правильне і раціональне відображення в бухгалтерському обліку реалізації товарів і пов’язаних з нею податкових зобов’язань з ПДВ має важливе значення для забезпечення повних і своєчасних розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість, для недопущення сплати штрафних санкцій та пені, у зв’язку з помилками в бухгалтерському обліку реалізації товарів та розрахунків з бюджетом з ПДВ.

Спрощення обліку реалізації товарів за безготівковим розрахунком в роздрібній торгівлі

Рахунок 67 "Податкові розрахунки" введено до плану бухгалтерських рахунків для обліку розрахунків з ПДВ, пов’язаних із застосуванням відповідно до Закону принципу події, що відбулася раніше, тобто для податковтого обліку податкових зобов’язань і податкового кредиту з ПДВ. І це при тому, що поєднання системного бухгалтерського обліку з несистемним податковим обліком недопустиме, бо реалізація в них враховується по-різному: відповідно за відвантаженням товарів і за подією, що відбулася раніше (відвантаження або оплата товарів).

Застосування в бухгалтерському обліку рахунку 67 "Податкові розрахунки" вимагає, щоб за кожним первинним документом, пов’язаним з оплатою чи відвантаженням товарів, бухгалтер встановив, яка з цих подій відбулася раніше, оплачені товари чи ні. І тільки після цього він може зробити відповідні записи з використанням або без використання рахунку 67. Це надто складні і вельми трудомісткі облікові функції при незначній кількості господарських операцій з відвантаження товарів. На підприємствах, де таких операцій протягом місяця здійснюють сотні і тисячі, затрати часу на встановлення події, що відбулася раніше, та на їх облік непомірні.

Який вихід із того становища, що склалося в обліку з відображенням в ньому реалізації товарів і податкових зобов’язань з ПДВ ? Чи можливий він взагалі ? Вважаємо, що такий вихід є, і він можливий, якщо хотіти його знайти в найбільш доцільному варіанті. Але раз уже рахунок 67 "Податкові розрахунки" до плану бухгалтерських рахунків введено і Інструкцією встановлений порядок його застосування, то в першу чергу необхідно спростити бухгалтерський облік розрахунків з ПДВ із застосуванням цього рахунку.

Суть спрощення бухгалтерського обліку реалізації товарів, пов’язаного із застосуванням рахунку 67-1 "З податкових зобов’язань", має бути в тому, щоб обмежити записи на цьому рахунку лише податковими зобов’язанями з податку на додану вартість від сум передоплат товарів, які за станом на кінець місяця не були відвантажені. Виключити при цьому з обліку на рахунку 67-1 найбільш масові записи, що пов’язяні з передоплатою і наступним відвантаженням або відпуском товарів покупцям в звітному місяці в рахунок отриманих передоплат.

В цьому разі відпаде сама собою необхідність за кожною із операцій з оплати і відвантаження товарів в кожному окремому випаду виясняти, яка із операцій відбулася раніше, не кажучи вже про значне скорочення кількості записів в синтетичному обліку на рахунку 67, а, головне, в аналітичному обліку до нього. Зрозуміло, наскільки це важливо.

Отже, питання спрощення бухгалтерського обліку податкових зобов’язань з ПДВ можна вирішити досить просто. А чим рішення простіше, тим воно раціональніше і ефективніше. Для цього бухгалтер протягом звітного місяця має відслідковувати тільки операції, пов’язані з передоплатами товарів, отриманими від покупців у минулі звітні періоди, і вказувати на первинних товарних документах на відвантаження товарів в рахунок цих передоплат кореспонденцію рахунків з використанням рахунку 67-1 "З податкових зобов’язань" згідно з Інструкцією: Дт 46 - Кт 41 і Дт 46 - Кт 67-1 (приклад 1, операції 1.1 і 2).

Операції з надходження авансових платежів від покуців в звітному місяці відслідковувати нема необхідності, бо податкові зобов’язання з податку на додану вартість від сум авансових платежів (передоплат), одержаних від покупців у звітному місяці, в рахунок яких товари до кінця мясяця не відвантажені, відображаються в обліку за даними спеціальної сальдової відомості, складеної за перевіреними даними аналітичного обліку розрахунків із покупцями і замовниками (табл. 1), з врахуванням вказаних вище особливостей запису платіжних документів в облікових регістрах по дебету рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" та інших рахунків в банку. І тільки за цими операціями, пов’язаними з нарахуванням податкових зобов’язаннь з ПДВ від сальдо одержаних в звітному місяці передоплат за станом на кінець місяця, треба зробити відповідні записи на відображення в обліку нарахування податкових зобов’язань по дебету рахунку 67-1 згідно з Інструкцією (Дт 67-1 - Кт 68) до наступного їх збалансування (відвантаження товарів покупцям в наступні звітні періоди.

Спрощення обліку відвантаження й реалізації товарів не вимагає ведення жодних додаткових облікових регістрів, бо сальдова відомість одержаних і не збалансованих передоплат покупців складається за даними існуючого на підприємстві аналітичного обліку розрахунків з покупцями. Нарахування податкового зобов’язання за даними сальдової відомості підтверджується платіжними документами й відповідними податковими накладними.

Записи за всіма іншими операціями з відвантаження і оплати товарів здійснюються без використання рахунку 67-1 (на відвантаження товарів: Дт 46 - Кт 41 та Дт 62 - Кт 46 і на оплату: Дт 51 - Кт 62 і Дт 46 - Кт 68 – на суму податкового зобов’язання з ПДВ по підсумку за місяць).

_

(підприємство)

Таблиця 1

САЛЬДОВА ВІДОМІСТЬ

авансових платежів ( передоплат), отриманих за розрахунками з покупцями,

по кредиту рахунку 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками»

станом на 1 червня 199_ р.

Передоплати попередніх

Місяців

Передоплати звітного

місяця

Покупець

платіжні доручення

Сума

Платіжні доручення

Сума

Разом

п/п

Дата

Дата

   
Страницы: [1] | 2 |
 
 

Записник:
Вибранні реферати  

Рефератів в нашій базі:
Рефераты: 16675
Розділи у алфавытному порядку:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

Підказка: Бухгалтерський облік реалізації товарів і податкових зобов’язань з ПДВ в роздрібній торгівлі | Реферат

TextReferat © 2021 - Реферати українською мовою, українські реферати на нашому сайті ви можете скачати безкоштовно, також можете перед завантаженням ознайомитись за потрібним вам рефератом. Якщо ви не можете знайти потрібний вам реферат, користуйтесь пошуком.