Головна   Додати в закладки Облік переоцінки основних засобів | Реферат


Реферати українською мовою | реферати на українській мові Реферати українською мовою | реферати на українській мові
 Пошук: 

 

 
Облік переоцінки основних засобів - Реферат


Категорія: Реферати
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування
Розмір файла: 15 Kb
Кількість завантажень:
31
Кількість переглядів:
1163
Описання роботи: Реферат на тему Облік переоцінки основних засобів
Дивитись
Скачати


Підприємствам надано право на кінець року здійснювати переоцінку основних засобів за справедливою вартістю.

При цьому в разі переоцінки окремого об"єкта основних засобів переоцінці підлягають всі інші активи, які належать до даної групи. Переоцінена первинна вартість і знос об"єкта основних засобів визначаються як добуток відповідно первинної вартості або зносу на індекс переоцінки. Індекс переоцінки визначається шляхом ділення справедливої вартості об"єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість.

Сума дооцінки залишкової вартості об"єкта основних засобів відображається в складі додаткового капіталу (рахунок 42 «Додатковий капітал», субрахунок 423 «Дооцінка активів»), а сума уцінки — в складі витрат звітного періоду (рахунок 975 «Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій»).

Уразі перевищення суми попередніх уцінок над сумою попередніх дооцінок залишкової вартості об"єкта основних засобів при черговій дооцінці вартості об"єкта основних засобів сума такого перевищення включається до складу доходів звітного періоду (рахунок 746 «Інші доходи від звичайної діяльності») 3 відображенням різниці між сумою останньої дооцінки залишкової вартості об"єкта основних засобів і зазначеним перевищенням у складі додаткового капіталу (рахунок 42 «Додатковий капітал», субрахунок 423 «Дооцінка активів»).

Перевищення суми попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості об"єкта основних засобів спрямовується на зменшення додаткового капіталу (дебет рахунка 42 «Додатковий капітал», субрахунок 423 «Дооцінка активів») з включенням різниці між сумою чергової уцінки залишкової вартості об"єкта основних засобів і зазначеним перевищенням до витрат звітного періоду.

У разі вибуття об"єктів основних засобів, які раніше були переоцінені, перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості таких об"єктів включається до складу нерозподіленого прибутку (кредит рахунка 441 «Прибуток нерозподілений») з одночасним зменшенням додаткового капіталу.

Порядок відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій, пов"язаних з переоцінкою об"єктів основних засобів, наведено в таблиці 1 Облік операцій, пов"язаних з переоцінкою основних засобів

Зміст господарської операції

Дебет рахунка

Кредит рахунка

Відображення результатів дооцінки основних засобів

10 «Основні засоби»

423 «Дооцінка активів»

423 «Дооцінка активів»

131 «Знос основних засобів»

Відображення результатів уцінки основних засобів

131 «Знос основних засобів»

10 «Основні засоби»

975 «Уцінка необоротних активів і фінансових Інвестицій»

10 «Основні засоби»

Відображення результатів уцінки основних засобів раніше дооцінених

131 «Знос основних засобів»

10 «Основні засоби»

423 «Дооцінка активів»

10 «Основні засоби»

975 «Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій»

10 «Основні засоби»

Відображення результатів дооцінних засобів раніше уцінених

10 «Основні засоби»

746 «Інші доходи від звичайної діяльності»

10 «Основні засоби»

423 «Дооцінка активів»

423 «Дооцінка активів»

131 «Знос основних засобів»

Відображення суми перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок об"єкта основних засобів при його вибутті з підприємства

423 «Дооцінка активів»

441 «Прибуток нерозподілений»

Даний стандарт визначає три основні задачі в обліку основних засобів:

1) визнання їх активом в певний момент часу;

2) визначення їхньої початкової, чи як сказано в МСБО - балансової вартості;

3) питання, пов"язані з нарахуванням амортизації.

Але перш ніж ми перейдемо до вивчення того, як даний стандарт вирішує ці задачі, ми повинні зіставити те, що мають на увазі стосовно того чи іншого терміну в МСБО і НСБО. Це дозволить нам чітко зрозуміти існуючі відмінності і не впасти в оману.

Порівняльна таблиця термінів, використовуваних у МСБО і НСБО і пов"язаних з основними засобами Таблиця 1

№ з/п

Термін

Де є визначення

Наявні відмінності

в МСБО

в НСБО

1

Амортизація

МСБО 16 МСБО 4

ПСБО 7

В ПСБО зазначено, що в процесі амортизації розподіляється вартість, яка амортизується, а за МСБО - вартість активу. У даному випадку більш послідовним виглядає ПСБО, оскільки далі й в ПСБО і МСБО мова йде про вартість, що амортизується (див. п.2 табл.1). В МСБО 4 говориться вже про суму активу, що амортизується

2

Вартість, яка амортизується

МСБО 16

ПСБО 7

В ПСБО це первісна чи переоцінена вартість необоротного активу за мінусом ліквідаційної, а МСБО ліквідаційна вартість віднімається з собівартості чи іншої суми (вартості), за якою даний актив відображається у фінансовій звітності

3

Активи, які амортизуються

МСБО 4

Немає

За визначенням МСБО такі активи повинні відповідати трьом вимогам: по-перше, вже знайоме нам використання їх у виробничій діяльності (постачаннях, послугах), адміністративних цілях чи для передачі в оренду; по-друге, за терміном використання перевищувати обліковий період і, нарешті, по-третє - не бути вічними, тобто мати обмежений термін експлуатації

4

Сума, яка амортизується (актив, який амортизується)

МСБО 4

Немає

Ви, напевно, помітили наявність двох схожих термінів, це "вартість, що амортизується" (див. п.2 табл.1) і "сума, що амортизується". Відмінність другого від першого полягає в тому, що в даному випадку, за визначенням, що дано в МСБО 4, амортизації підлягає історична собівартість чи інша сума, що її заміняє за мінусом тієї самої ліквідаційної вартості. Зверніть увагу - історична собівартість використовується в ПСБО 7 при визначенні первісної вартості (див. п.13 табл. 1)

5

Група основних засобів

Нет

ПСБО 7

Сукупність однотипних за технічними характеристиками, призначенням й умовам використання необоротних матеріальних активів

6

Зменшення корисності

Нет

ПСБО 7

В НСБО визначена як втрата економічної вигоди, обумовлена як різниця між залишковою вартістю активу й очікуваною сумою його відшкодування. Не дивлячись на те, що в МСБО наведено трохи іншу назву і замість залишкової вартості говориться про балансову (що по суті те саме - див. п.7 табл.1) ці два визначення можна визнати ідентичними

Збиток від зменшення корисності 1

МСБО 16

Немає

7

Балансова вартість

МСБО 16

Немає

В МСБО визначається як сума, зазначена в балансі (за мінусом амортизації і збитків від зменшення корисності (див. п.6 табл.1)

8

Знос основних засобів

Немає

ПСБО 7

Сума амортизації об"єкта основних засобів з початку його корисного використання

9

Ліквідаційна вартість

МСБО 16

ПСБО 7

В НСБО говориться про те, що вона виражається в сумі коштів або вартості інших активів, очікуваних до одержання від реалізації (ліквідації) об"єкта за мінусом витрат, пов"язаних з реалізацією (ліквідацією). Сказане в МСБО можна виразити формулою: очікувана до одержання чиста вартість мінус витрати на вибуття. Між витратами, пов"язаними з реалізацією (ліквідацією) і витратами на вибуття можна поставити знак рівності. А от відносно "чистої вартості" не все однозначно. В НСБО немає визначення чистої вартості, але є визначення чистої вартості реалізації (див. п.17 табл.1)

10

Основні засоби

МСБО 16

ПСБО 7

Визначення майже ідентичні. В НСБО до способів використання у виробничій, торгівельній й іншій діяльності додані ще соціально-культурні функції, традиційні для нас. Щодо терміну використання в НСБО говориться про термін більше року чи операційного циклу2, якщо він більше року, а в МСБО про термін, що перевищує період (чи обліковий період - авт.), що має принципове значення, оскільки період може бути і менше року

11

Об"єкт основних засобів

Немає

ПСБО 7

Закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього; конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій; відокремлений комплекс конструктивно з"єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, внаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс - певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно; інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється підприємством

12

Подібні об"єкти

Немає

ПСБО 7

Об"єкти, що мають однакове функціональне призначення й однакову справедливу вартість

13

Початкова вартість

Немає

ПСБО 7

Первісна вартість (НСБО) і собівартість (МСБО) - по суті те саме (див. п. 2 табл. 1). В редакції НСБО - це історична (фактична) собівартість у сумі коштів або справедливої вартості інших активів. В МСБО термін історичної (фактичної) собівартості згадується при визначенні суми, що амортизується (див. п. 4 табл. 1). При визначенні собівартості (первісної вартості) до оплачених коштів в порівнянні з НСБО додалися їхні еквіваленти, а замість інших активів зазначені інші форми компенсації: це значно більш широке поняття, ніж активи

Собівартість

МСБО 16

Немає

14

Переоцінена вартість

Немає

ПСБО 7

Вартість необоротного активу, після його переоцінки

15

Строк корисного використання (експлуатації)

МСБО 16

МСБО 4

ПСБО 7

Визначається: або за терміном корисного використання (у даному плані формулювання МСБО і НСБО за змістом збігаються) або за кількістю продукції (робіт, послуг) - в редакції НСБО, і продукції чи подібних до продукції одиницях - в редакції МСБО

16

Сума очікуваного відшкодування необоротного активу

Немає

ПСБО 7

Найбільша з двох оцінок: чиста вартість реалізації (див. п.17 табл.1) або дійсна вартість майбутніх чистих грошових надходжень від використання необоротного активу, включаючи його ліквідаційну вартість (див. п. 9 табл.1)

17

Чиста вартість реалізації необоротного активу

Немає

ПСБО 7

Термін згадується тільки в НСБО. Визначається як різниця між справедливою вартістю необоротного активу і сумою очікуваних витрат на його реалізацію

18

Справедлива вартість

МСБО 16

ПСБО 19

Визначення майже ідентичні. Різниця лише в тому, що в НСБО вона визначається як сума, за яку можна обміняти актив чи сплатити зобов"язання в операції між обізнаними, зацікавленими і незалежними сторонами. А в МСБО про сплату зобов"язань нічого не сказано. Що це змінює? На наш погляд, нічого. Чи можна сказати, що актив передається в обмін на зменшення зобов"язань? Можна

1 Питанням зменшення корисності присвячено МСБО 36.

2 Операційний цикл - проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отримання коштів від реалізації виробленої з них продукції, товарів або послуг. Далі буде Микола Ляшенко

Нормативна база

1. МСБО - Міждународні стандарти бухгалтерського обліку 2000 (переклад з англійської під ред. С.Ф. Голова) - Київ: Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України, 2000.

2. МСБО 16 - Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку "Основні засоби".

3. МСБО 4 - Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку "Амортизація".

4. ПСБО 2 - Наказ Мінфіна "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" від 31.03.1999 р. № 87.

5. ПСБО 7 - Наказ Мінфіна "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" від 27.05.2000 р. № 92.

6. ПСБО 19 - Наказ Мінфіна "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Об"єднання підприємств" від 07.07.1999 р. № 163.

 
 

Записник:
Вибранні реферати  

Рефератів в нашій базі:
Рефераты: 16675
Розділи у алфавытному порядку:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

Підказка: Облік переоцінки основних засобів | Реферат

TextReferat © 2020 - Реферати українською мовою, українські реферати на нашому сайті ви можете скачати безкоштовно, також можете перед завантаженням ознайомитись за потрібним вам рефератом. Якщо ви не можете знайти потрібний вам реферат, користуйтесь пошуком.