Головна   Додати в закладки Облік, аналіз і контроль в системі управління витратами підприємства | Реферат


Реферати українською мовою | реферати на українській мові Реферати українською мовою | реферати на українській мові
 Пошук: 

 

 
Облік, аналіз і контроль в системі управління витратами підприємства - Реферат


Категорія: Реферати
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування
Розмір файла: 234 Kb
Кількість завантажень:
716
Кількість переглядів:
15940
Описання роботи: Реферат на тему Облік, аналіз і контроль в системі управління витратами підприємства
Дивитись
Скачати


Анотація

Дипломна робота на тему „Облік, аналіз і контроль в системі управління витратами підприємства” виконана з використанням практичних матеріалів підприємства ПМНВВП “Контингент”.

Зміст роботи включає вступ, п’ять розділів, висновки та пропозиції, список використаних джерел і додатки.

Обсяг роботи становить сторінок, включаючи таблиці, рисунки і додатків.

В першому розділі розкриваються теоретичні аспекти обліку, контролю та аналізу витрат підприємства їх економічна сутність та значення. Наводиться економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури.

В другому розділі роботи розглянута організаційно-економічна характеристика базового підприємства, характеристика основних показників його діяльності, включаючи аналіз фінансового стану та платоспроможності.

Третій розділ роботи присвячений обґрунтуванню системи фінансового та управлінського обліку системи управління витратами підприємства, відображення стану витрат базового підприємства у фінансовій та статистичній звітності.

В четвертому розділі розроблена і апробована система загального економічного аналізу витрат підприємства. Розглянуті основні концепції зовнішнього та внутрішнього контролю системи управління витратами підприємства.

П’ятий розділ розкриває питання автоматизації обліково-аналітичних робіт з обліку системи управління витратами підприємства.

На основі вивчення і узагальнення матеріалу зроблені відповідні висновки та пропозиції.

Ключові слова: система управління витратами підприємства, витрати, фінансові результати, фінансовий облік, управлінський облік, економічний аналіз, аудит.

Зміст

Вступ

Розділ 1. Економічна сутність витрат в діяльності підприємства та їх значення в сучасних умовах господарювання

1.1 Економічна сутність витрат, їх оцінка та види

1.2. Характеристика нормативно-правової бази та економічної літератури з питань обліку, контролю і аналізу витрат на підприємстві

Розділ 2. Організаційно-економічна характеристика ПМНВВП “Контингент”

Розділ 3. Розробка системи бухгалтерського обліку витрат підприємства

3.1 Документальне оформлення обліку витрат підприємства

3.2 Синтетичний облік витрат підприємства

3.3 Використання облікової інформації в управлінні підприємством

Розділ 4. Розробка системи контролю та аналізу витрат на підприємстві ПМНВВП “Контингент”

4.1. Інформаційне забезпечення контролю і аналізу витрат підприємства

4.2. Методика проведення контролю витрат підприємства

4.3 Загальний та факторний аналіз витрат підприємства ПМНВВП "Контингент"

Розділ 5. Система автоматизації обліку, контролю та аналізу витрат на торгівельному підприємстві

5.1 Загальна характеристика систем автоматизації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу для ведення обліку витрат на підприємстві

5.2. Алгоритм розв’язання задачі автоматизації обліку, контролю і аналізу витрат підприємства

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

Вступ

Становлення і розвиток в Україні ринкової інфраструктури докорінно змінюють економічне, інформаційне і правове середовище функціонування підприємств, сутність їхньої господарської діяльності.

Будь-яке підприємство, починаючи процес виробництва або приймаючи рішення щодо його розширення, повинне бути впевнене в його прибутковості. Порівняння витрат і результатів діяльності дозволяє оцінити ефективність роботи підприємства. Без такого порівняння виникають непоправні помилки при виборі економічної політики підприємства, прийнятті важливих управлінських рішень, вибору видів підприємницької діяльності, визначенні оптимальних обсягів і структури випуску продукції (робіт, послуг), а також цін на продукцію, (роботи, послуги).

Основний фінансовий результат діяльності підприємства - це прибуток, який є основою і джерелом засобів для його подальшого розвитку. Підвищити прибуток можна, збільшуючи обсяги виробництва або ціни на продукцію (роботу, послугу), що випускається. Однак це не завжди можливо і доцільно. Тому в системі розвитку підприємства в умовах значних економічних обмежень підвищення фінансового результату безпосередньо зв"язано зі зниженням витрат.

Практично на кожному підприємстві існують резерви для зниження витрат до раціонального рівня, що дозволяє домагатися росту економічної ефективності діяльності, підвищення конкурентноздатності. Особливо це стосується галузі виробництва запчастин, специфікою якого є вузька спеціалізація, дрібносерійність, короткий операційний цикл та висока трудомісткість.

Виробнича діяльність пов’язана з ризиком вкладень у цю сферу. Для мінімізації цього ризику потрібен суровий контроль процесу виробництва, детальний його облік та виявлення факторів, які впливають на сам процес виробництва і витрати, необхідні для його здійснення. Тому для кожного підприємства даної галузі важливий поглиблений аналіз витрат і ефективне управління ними для досягнення високого економічного результату.

Чітка побудова бухгалтерського обліку витрат відповідно до змін, що відбуваються в його організації й техніці ведення, підвищує роль обліку як основного засобу одержання достовірної інформації для прийняття економічно обгрунтованих рішень і попереджень ризику у виробничо-господарській діяльності підприємств, у системі оподаткування, у складанні балансу, звіту про фінансові результати, різноманітної фінансової звітності тощо.

Управління витратами доцільно у всіх сферах діяльності підприємства й має велике значення та цінність для всіх місць виникнення і центрів витрат.

Усі вище вказані фактори обумовлюють важливість і актуальність теми даної дипломної роботи.

Метою написання роботи є з"ясування сучасної природи витрат діяльності підприємства в умовах ринкової економіки, обґрунтування теоретичних і методичних положень щодо удосконалення системи їх обліку, аналізу та контролю, а також вивчення напрямків удосконалення бухгалтерського обліку з використанням автоматизованих систем обробки інформації.

Для розкриття мети в дипломній роботі передбачається вирішити такі завдання :

- вивчити економічну літературу з питань формування і розподілу витрат підприємства;

- дослідити діючу практику обліку, контролю й аналізу витрат підприємства, що досліджується;

- на основі порівняння теоретичних знань і практики діяльності базового підприємства сформулювати висновки та пропозиції по удосконаленню обліку і практичному використанню контролю та аналізу витрат підприємства.

Об"єктом дослідження є витрати діяльності приватного малого наукового виробничо-впроваджувального підприємства “Контингент”. Предмет дослідження являє собою систему обліку, аналізу та контролю господарських операцій, пов"язаних з витратами діяльності підприємств.

Методи дослідження:

- загальнонаукові методи (аналіз, синтез, конкретизація);

- спеціальні методи дослідження (порівняння, групування, відносні, середні величини ланцюгових підстановок та різниць).

Практична цінність роботи полягає в розробці рекомендацій щодо удосконалення системи обліку, аналізу та контролю витрат діяльності підприємств.

Розділ 1. Економічна сутність витрат в діяльності підприємства та їх значення в сучасних умовах господарювання

1.1 Економічна сутність витрат, їх оцінка та види

В умовах розбудови ринкових відносин в Україні якісно змінюються економічні важелі управління, в тому числі облік, контроль, аналіз і аудит.

Будь-яка діяльність господарюючого суб"єкта пов"язана з витратами матеріально-речових, трудових та інших ресурсів, цінність яких визначається на ринку. В системі управління підприємством головним об"єктом є процес обліку, аналізу та контролю витрат господарської діяльності в цілому та в розрізі їх видів, цілей, періодів виконання.

Існують різні теорії трактування витрат діяльності підприємства за своєю економічною сутністю, галузевою ознакою та іншими напрямками, які відображені в таблиці 1.1.

Економічний підхід до визначення витрат походить з їх економічної природи (як витрати на просте відтворення ресурсів, що використовуються), а не з характеру та джерел відшкодування. При економічному підході до складу поточних витрат необхідно включати всі витрати, пов"язані з поточною діяльністю підприємства, в тому числі і непродуктивні витрати у зв"язку з порушеннями у виробничо-технологічному процесі, незбалансованою структурою ресурсів, що використовуються тощо. Такий підхід відповідає інтересам власників підприємства, тому що характеризує весь обсяг фактично понесених витрат, пов"язаних із здійсненням поточної діяльності, а отже, дає змогу визначити реальний фінансовий результат діяльності підприємства.

За економічною сутністю поточні витрати підприємства являють собою сукупність затрат живої та уречевленої праці на здійснення поточної торговельно-виробничої діяльності підприємства; а за натурально-речовим складом - спожиту частину матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

Таблиця 1.1

Визначення поняття витрат підприємства

Джерело

Поняття

1

2

3

1

Економічна теорія

Витрати - це виражені у грошовій формі витрати різних ресурсів (праці, сировини, матеріалів, основних засобів, фінансових ресурсів) у процесі виробництва, обігу і розподілу продукції, товарів

2

П(С)БО 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності". З „Звіт про фінансові результати", 16 „Витрати"

Витрати - зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов"язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками)

3

Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування в торгівельній діяльності, затверджено наказом Міністерства економіки з питань європейської інтеграції України від 22.05.2002р. №145

Поточні витрати підприємства в торгівлі - це грошове відбиття живої та уречевленої праці на здійснення поточної торгівельно-виробничої діяльності підприємства, що за натурально-речовим складом становлять частину матеріальних, нематеріальних трудових та фінансових ресурсів

4

Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97р. №283/97-ВР зі змінами та доповненнями

Валові витрати виробництва та обігу - сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності

Витрати – це грошова форма витрачених за певний період задіяних чинників виробництва, необхідних для здійснення підприємництвом своєї виробничої і реалізаційної діяльності.

Проте, в бухгалтерському обліку ми користуємось П(С)БО 16 "Витрати". Згідно цього положення витрати визнаються за наступних умов:

1. Зменшення активів або збільшення зобов"язань, яке призводять до зменшення власного капіталу підприємства.

2. Визнання на підставі систематичного і раціонального розподілу економічних вигод, які забезпечує актив протягом декількох звітних періодів (наприклад, нарахування амортизації основних засобів, нематеріальних активів, тощо).

3. Негайне визнання, якщо економічні вигоди не відповідають критеріям активів підприємства (наприклад, уцінка товарів, створення резерву сумнівних боргів).

4. Можлива достовірна оцінка суми витрат.

Дотримання цієї умови означає, що оцінка витрат відбувається на підставі положень національних стандартів.

Вся діяльність підприємства поділяється на звичайну і надзвичайну. У свою чергу, звичайна діяльність включає в себе операційну, інвестиційну, та іншу звичайну діяльність.

Під звичайною діяльністю розуміють будь-яку діяльність підприємства, а також операції, які її забезпечують або виникають внаслідок здійснення такої діяльності. Прикладом звичайної діяльності є виробництво та реалізація продукції (товарів, робіт, послуг), розрахунки з постачальниками та замовниками, курсові різниці, тобто операції, які супроводжують звичайну діяльність підприємства.

До надзвичайної діяльності підприємства відносять операції, які не відбуваються часто або регулярно і відрізняються від звичайних операцій. Наприклад, стихійне лихо тощо.

Операційна діяльність підприємства - це основна діяльність, яка пов"язана з виробництвом продукції (робіт, послуг) або реалізацією продукції, що є визначальною метою створення підприємства та забезпечує основну частину його доходу.

Інвестиційна діяльність підприємства пов"язана з придбанням і реалізацією необоротних активів, фінансових інвестицій, які не є складовою еквівалентів грошових коштів.

Фінансова діяльність - це діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного і позичкового капіталу.

У зв"язку з цим, усі витрати поділяються на операційні, інвестиційні, фінансові та інші витрати звичайної діяльності, а також надзвичайні витрати (рис. 1.1).

Виробництво

Управління

Збут

 

Функції

Фінан-сова

Інвести-ційна

 

Основна

Інші

 

Операційна

Інша

 

Звичайна

Надзвичайна

Види діяльності

Рис. 1.1 Класифікація доходів, витрат, прибутків і збитків

Основну частину витрат підприємства складають операційні витрати . Тому далі ми зосередимо увагу на розгляді саме цього виду витрат.

Найбільш широкою є класифікація витрат за наступними ознаками (рис.1.2).

Прямі витрати - це витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до певного об"єкта витрат (сировина й основні матеріали, купівельні вироби та напівфабрикати, основна заробітна плата виробничих робітників, паливо на технологічні цілі та силова електроенергія) економічно можливим шляхом.

Непрямі витрати - витрати, які не можуть бути безпосередньо віднесені до певного об"єкта витрат і розподіляються спеціальними методами (амортизація, витрати на опалення й освітлення, тощо).

Ознака класифікації

Групування витрат

1. За способом перенесення вартості на продукцію

 

Прямі витрати

Непрямі витрати

2. За видами продукції (робіт, послуг)

 

Витрати на вироби

Витрати на групи виробів

Витрати на замовлення

З. За економічним змістом (елементами витрат)

 

Матеріальні витрати

Витрати на оплату праці

Відрахування на соціальні заходи

Амортизація

Інші витрати

4. За статтями калькуляції

 

Сировина і матеріали (за мінусом зворотніх відходів)

Куповані напівфабрикати і комплектуючі вироби

Паливо і енергія на технологічні цілі

Зарплата виробничих працівників (основна і додаткова)

Відрахування на соціальні заходи

Загальновиробничі витрати

Підготовка і освоєння виробництва

Інші виробничі витрати

5. За ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат

 

Умовно-змінні витрати

Умовно-постійні витрати

Інші (змішані, альтернативні, незворотні)

6. За місцем виникнення витрат

 

Витрати виробництва

Витрати цеху

Витрати дільниці

Витрати функціональних служб

7. За календарними періодами

 

Поточні витрати

Одноразові витрати

8. За функціями управління

 

Виробничі витрати

Невиробничі витрати

9. В залежності від доцільності їх здійснення  

 

Продуктивні витрати

Непродуктивні витрати

10. За порядком обчислення (складом)

 

Фактичні витрати

Планові (бюджетні) або прогнозовані витрати

Нормативні витрати

Рис. 1.2 Групування витрат за класифікаційними ознаками

Витрати на вироби - це витрати, пов"язані з виробництвом або придбанням товарів для реалізації. У виробничій сфері до цих витрат належать усі витрати (матеріали, зарплата, амортизація тощо), пов"язані з функцією виробництва продукції. У торговельному підприємстві витратами на продукцію є чиста вартість придбання товарів для реалізації.

Групування витрат за економічними елементами та статтями калькуляції є найбільш важливими ознаками класифікації. Так, витрати операційної діяльності групуються за такими економічними елементами:

Ø Матеріальні витрати (сировина, матеріали, комплектуючі, напівфабрикати, паливо, енергія, тара; віднімається вартість повернутих відходів).

Ø Оплата праці (всі форми основної заробітної плати штатного і позаштатного виробничого персоналу підприємства).

Ø Відрахування на соціальні заходи (включають відрахування на пенсійне забезпечення, на соціальне страхування, страхування на випадок безробіття, на індивідуальне страхування; величина відрахувань встановлюється у відсотках від витрат на оплату праці).

Ø Амортизація основних фондів і нематеріальних активів (амортизаційні відрахування на повне відтворення основних фондів за нормами від балансової вартості, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів).

Ø Інші операційні витрати (вартість робіт, послуг сторонніх підприємств, сума податків, зборів, крім податків на прибуток, втрати від курсових різниць, знецінення запасів, псування цінностей, сума фінансових санкцій тощо).

Проте, класифікація витрат за економічними елементами не дозволяє обчислювати собівартість окремих видів продукції, встановлювати обсяг витрат конкретних підрозділів підприємства. З цією метою застосовують класифікацію витрат за статтями калькуляції – в залежності від їх призначення і місця виникнення.

Перелік і склад статей калькуляції виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) встановлюється підприємством самостійно і залежить як від питомої ваги їх видів або груп витрат, так і від ступеня економічної однорідності витрат, які об"єднані в статті, специфіки підгалузі, характеру виробленої продукції, організації виробництва, різноманітності технологічних процесів, можливості прямого або обґрунтованого непрямого віднесення витрат на собівартість виробів. На рахунку 1.2 було наведено типові статті калькуляції для виробничих підприємств.

До змінних витрат належать витрати, розмір яких збільшується із збільшенням обсягу продукції і знижуються з його зменшенням.

Постійні витрати - це витрати, розмір яких із збільшенням (зменшенням) випуску продукції істотно не змінюється. До них належать постійні загально виробничі витрати, які пов"язані з управлінням і обслуговуванням виробництва.

Поточні - це витрати, періодичність яких менше одного місяця.

Довгострокові - це витрати, пов"язані з виконанням довгострокового договору, який не планується закінчити раніше, ніж через дев’ять місяців з моменту здійснення перших витрат або отримання авансу (передоплати).

Одноразові - це витрати, які здійснюються один раз (періодичністю більше місяця) і спрямовуються на забезпечення процесу виробництва протягом тривалого часу.

Продуктивні витрати - це витрати, які передбачені технологією і організацією виробництва.

Непродуктивні - необов"язкові витрати, які виникають в результаті конкретних недоліків організації виробництва, порушення технології.

В управлінському обліку існує дещо інша класифікація витрат. В цілях управління вони поділяються за принципом: різні витрати для різних цілей.

З цією метою виділяють такі три напрямки класифікації витрат (рис. 1.3.).

Вичерпані (спожиті) витрати – це збільшення зобов’язань або зменшення активів у процесі поточної діяльності для отримання доходу звітного періоду.

Невичерпані (неспожиті) витрати – це збільшення зобов’язань або зменшення активів у процесі поточної діяльності для отримання доходу або іншої вигоди в майбутніх періодах.

Невичерпані витрати відображаються в активі балансу, а вичерпані витрати - у звіті про фінансові результати.

Рис. 1.3 Класифікація витрат з точки зору управлінського обліку

Витрати, пов"язані з операційною діяльністю підприємств, включають:

- витрати на продукцію (прямі матеріали, пряма заробітна плата, інші прямі витрати, загально виробничі витрати);

- витрати періоду (адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати).

Витрати періоду - витрати, які не включаються у виробничу собівартість запасів і розглядаються як витрати того періоду, в якому вони були здійснені. Підприємства, що виробляють продукцію, вважають такими витратами витрати на здійснення всіх інших функцій (управління, маркетинг, дослідження, розробки, тощо) вартісного ланцюжка.

Основні витрати – це сукупність прямих витрат на виробництво продукції.

Накладні, витрати, які пов’язані з процесом виробництва але вони не можуть бути віднесені до певних об’єктів економічно можливим шляхом.

Релевантні витрати – це витрати , що можуть бути змінені внаслідок прийняття рішення.

Нерелевантні - це витрати, що не залежать від прийняття рішення.

Маржинальні витрати – це витрати на виробництво додаткової одиниці продукції.

Середні – це витрати , що визначаються як сума витрат на виробництво основної і додаткової продукції поділена на кількість виготовлених виробів.

Дійсні – це витрати, які вимагають сплати грошей або витрачання інших активів і по мірі їх виникнення вони відображаються в облікових регістрах.

Можливі витрати – це та вигода, яка втрачається, якщо вибір одного варіанту дії вимагає відмовитись від альтернативного рішення.

Для контролю діяльності окремих підрозділів та оцінки роботи їх керівників вирізняють контрольовані та неконтрольовані витрати.

Контрольовані витрати - це витрати, які менеджер може безпосередньо контролювати або справляти на них значний вплив.

Неконтрольовані витрати - це витрати, які менеджер не може контролювати або не може на них впливати.

Практичний розподіл витрат на контрольовані та неконтрольовані залежить від сфери повноважень менеджера. Одні і ті самі витрати можуть бути контрольовані з боку начальника цеху одного підприємства та неконтрольованими для начальника цеху іншого підприємства.

Визначення інших витрат було наведено вище.

Витрати діяльності є якісним показником діяльності торговельного підприємства, тому що їх розмір і рівень формуються під впливом факторів як зовнішнього, так і внутрішнього середовища підприємства.

Загальні фактори витрат підприємства наведені на рисунку 1.4.

Рис. 1.4 Загальні фактори, що визначають розмір і рівень поточних витрат підприємства

На внутрішні фактори в певній мірі може впливати керівництво підприємства своїми рішеннями. При стабільній економіці в країні саме внутрішні фактори є визначальними для рівня витрат підприємства.

Саме тому знання факторів, що впливають на розмір і рівень витрат підприємства, дає змогу визначити резерви зниження витрат, що є складовим елементом системи управління витратами торговельного підприємства.

Таким чином, ми розглянули економічну сутність витрат, їх визнання в бухгалтерському обліку у відповідності до П(С)БО 16 . Класифікація витрат, яка наведена з точки зору фінансового та управлінського обліку, дає можливість формувати собівартість та управляти витратами.

1.2. Характеристика нормативно-правової бази та економічної літератури з питань обліку, контролю і аналізу витрат на підприємстві

Облік і контроль будь-якої ділянки діяльності підприємства засновується на нормативно-правовій базі, інструктивних документах та методичних рекомендаціях. Огляд нормативної бази та законодавчих документів з питань теми дослідження наведено нами у таблиці 1.2

Таблиця 1.2

Нормативні документи з питань обліку, контролю і аналізу витрат підприємства

Документ

Короткий зміст

Використання в обліковому та в контрольно-ревізійному процесі

1

2

4

5

1.

Конституція України

(основний закон )

Прийнятий ВР України від 28.06.96 №30

Основний закон України

Загальні положення, що регулюють діяльність і функціювання підприємства, його правові засади

2.

Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні. Закон України

Прийнятий ВР України від 26.01.93 р. №2939-XII

Визначає статус даної контрольно-ревізійної служби в Україні, її функції та правові основи діяльності

Організація проведення ревізії на підприємстві

3.

Про оплату праці. Закон України

Затверджений постановою ВР України від 25.03.95 р. №144/95-ВР

Нормативне визначення зарплати і регулювання її олати

Облік та контроль додержанням законодавчих положень з оплати праці

4

Про оподаткування прибутку підприємства. Закон України

Затверджений постановою ВР України від 22.05.97 р. №283/97р.-ВР

Перелік платників податку.

Ставка податку, правила ведення податкового обліку.

Зарахування податку до бюджету. Відповідальність платників податку

Для перевірки правильності визначення витрат підприємства в грошовій, матеріальній та нематеріальній формах

5

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні.

Закон України прийнятий ВР України ( із змінами і доповненнями ) від 16.07 99 р. №996-XIV

Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві.

Первинні облікові документи та регістри бухгалтерського обліку.

Загальні вимоги до фінансової звітності

Регламентує організацію обліку витрат та відображення результатів обліку у фінансовій звітності

6

Господарський кодекс України

Затверджений постановою ВР України від 16.01.2003р. №436 IV

Встановлює відповідно до конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання), яка базується на різноманітності суб’єктів господарювання різних форм власності  

Відповідність господарської діяльності підприємства чинному законодавству

Продовження таблиці 1.2

1

2

4

5

7

Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”

Затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. №87

Зміст і форма звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей

Правильність визнання витрат, контроль порядку їх відображення у звіті про фінансові результати, а також для економічної характеристики

8

Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 9 „Запаси" від28.10.99 р. №1706

Засади формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності

Для організації обліку операцій з запасами підприємства

9

Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 16 „Витрати" від 28.10.98р. № 1706

Засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття в фінансовій звітності

Для організації обліку операцій, пов"язаних з витратами підприємства

10

Інструкція “Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій” затв. наказом Мінфіну №291 від 30.11.99 р

Встановлює призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов’язань та факти фінансово-господарської діяльності підприємств

Для організації бухгалтерського обліку

11

Інструкція про порядок проведення ревізій і перевірок органами даної КРС в Україні

Затверджено наказом Головного КРУ України від 3.10.97 №121

Основні положення та завдання ревізій і перевірок. Планування, організація і проведення ревізій і перевірок, оформлення їх результатів та заходи щодо усунення виявлених недоліків і порушень  

Законодавче регулювання планування, організації і проведення ревізій на підприємстві, термін ревізії, права і обов’язки ревізора

12

Про затвердження типових форм первинного обліку

Наказ міністерства статистики України від 29.12. 95 №352

Впровадження типових форм первинного обліку

Для правильності оформлення первинних документів по відображенню витрат виробництва

Крім нормативної бази та законодавчих документів з питань теми дослідження в процесі написання дипломної роботи була опрацьована теоретична література.

При визначенні економічної сутності витрат, порядку їх обліку та контролю, автори розглянутих літературних джерел по різному трактують ці питання.

Автор навчального посібника "Бухгалтерський облік в Україні" Завгородній В.П. [ ] у своїй праці комплексно розглянув питання організації і методології бухгалтерського обліку щодо форм обліку на підприємствах з різними формами власності та порядку складання бухгалтерської, податкової та статистичної звітності. В його іншій праці "Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу і аудиту" в доступній формі описано методологію бухгалтерського обліку в умовах автоматизованої обробки інформації, проведення внутрішнього та зовнішнього аудиту з використанням спеціального програмного забезпечення.

Досить цікавими, на наш погляд, є наукові праці Грабової Н.М., яка є автором і співавтором посібників, присвячених бухгалтерському обліку, зокрема: "Теорія бухгалтерського обліку", "Бухгалтерський облік на виробничих і торговельних підприємствах 2000", "Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках" [ ]. Це практичні посібники призначені для бухгалтерів, аудиторів, менеджерів, працівників фінансових, ревізійних та податкових органів, в яких розкрито роль обліку витрат в системі управління і контролю в умовах розвитку ринкової економіки, викладено теоретичні основи обліку витрат на підприємстві, напрямки його удосконалення відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" та прийнятих Положень (стандартів) з бухгалтерського обліку [6, 8].

Одними з основних джерел спеціальної літератури, використаних при написанні даної дипломної роботи, є праці Ткаченко Н.М. „Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України" [ ] та Бутинця Ф.Ф. „Бухгалтерський фінансовий облік” [ ]. Основна увага в них приділяється вивченню економічного змісту витратних рахунків і методологічного ведення обліку витрат з урахуванням вимог національних стандартів .

В праці Лишиленко О.В. „Бухгалтерський фінансовий облік” [ ] досить детально вивчено та проаналізовано облік та методи формування і розподілу витрат у всіх сферах діяльності підприємства, наводяться різнобічні приклади кореспонденції рахунків для відображення господарських операцій, що використовуються для відображення витрат у різних видах діяльності підприємства, а також відображено документообіг при формуванні витрат підприємства.

Дану тему дуже цікаво висвітлює і Катерина Юрченко у статті „Методи обліку витрат на виробництво продукції”[ ]. Автор характеризує методи обліку витрат виробництва: позаказний, попередільний, метод обліку фактичних витрат та нормативний метод. Однак найбільшу увагу вона приділяє нормативному методу обліку витрат на виробництво продукції, обґрунтовуючи це тим, що даний метод може застосовуватись на різних підприємствах, як виробничих, так і не виробничих. Автор статті зауважує, що впровадження даного методу є найбільш раціональним для виробництв масового характеру, які використовують стандартизацію всіх виробничих процесів і рецептурне нормування витрат. В статті зазначено, що нормативний метод обліку витрат допоможе менеджерам отримати інформацію про відхилення фактичних витрат від норми, використовуючи яку, менеджер зможе вживати необхідні заходи для встановлення причин цих відхилень і попереджати їх виникнення в майбутньому.

Пізнавальною є і стаття пані Юрченко „Класифікація витрат виробництва в нових умовах господарювання” [ ], де запропоновано класифікувати витрати за видами діяльності та за функціями управління, що, на думку автора, буде сприяти зниженню собівартості продукції.

Досить широко в періодичній літературі висвітлено і питання управлінського обліку Нападовською Л., Кузнецовою С., Кучиною Л., Шандовою Н. [ ] та іншими. Дані вчені визначають управлінський облік як передумову для правильного і обґрунтованого обліку та раціоналізації вмтрат на підприємстві.

Питання організації та методики аудиту і контролю виробничих витрат наводяться в книзі Бутинця Ф.Ф. “Аудит і ревізія підприємницької діяльності” [ ]. Автор пропонує виконувати його в двох напрямках: спочатку провести фактичний контроль ( інвентаризацію незавершеного виробництва ), а вже потім документальний контроль. При документальному контролі перевіряється: дотримання умов визнання витрат, достовірність формування прямих матеріальних витрат, витрат на оплату праці, інших прямих витрат, а також загальновиробничих витрат, а також витрат діяльності підприємства.

В.М. Мурашко в підручнику “Контроль і ревізія” [ ] контроль витрат пропонує проводити в таких двох напрямках: перевірка обгрунтованості витрат та ревізія обліку витрат. В даній темі автор приділяє значну увагу методу обліку витрат і калькулювання собівартості продукції.

Б.Ф. Усач в підручнику “Контроль і ревізія” [ ] методику проведення контролю витрат вбачає в контролі витрат за елементами і калькуляційними статтями, та в ревізії собівартості продукції.

Актуальною, на наш погляд, є праця Є.В. Калюги "Фінансово-господарський контроль у системі управління" [ ]. Вона присвячена актуальним питанням фінансово-господарського контролю витрат в умовах переходу до ринкових відносин. Розглянуті напрями контролю ґрунтуються на дослідженні і розробці його теорії, методології та практики з урахуванням накопиченого досвіду західних країн. Приділено увагу внутрішньогосподарському контролю витрат, спрямованому на попередження зловживань та обґрунтовується необхідність проведення інвентаризацій.

Питання контролю і аналізу також широко висвітлюється в періодичній літературі.

Зокрема, В. Моссаковський у своїй статті “Система контролю витрат виробництва за сучасних умов” [ ] досліджує взаємозв’язок між методом планування та обліку витрат та пов’язаного з ним контролю витрат .

Автор досліджує чотири методи обліку: стандарт-кост, директ-костінг, нормативний метод, чекова форма контролю витрат. Характеризуючи всі переваги та недоліки даних методів, він зазначає і багато прогалин в законодавстві України і визнає, що при належних засадах система контролю витрат виробництва в ринкових умовах потребує належної побудови інформаційного забезпечення та налагодження матеріального стимулювання за результатами діяльності підрозділів.

Анатолій Білоусов у праці “Внутрішній аудит: перспективи розвитку і методика організації на підприємствах України” [ ] говорить про нерозвиненість в даній сфері законодавства, недооцінення на підприємствах внутрішнього аудиту.

Отже, ми бачимо, що серед вчених-економістів немає єдиної думки щодо методики проведення контролю витрат на підприємстві.

Досить цікавим та зрозумілим для вивчення є праця Є.В. Мниха «Економічний аналіз" [ ], в якій розкривається програмний матеріал з теорії І практики економічного аналізу діяльності господарюючих суб"єктів. Автор виділив методологічні й організаційні засади аналітичних досліджень у сфері виробничої, фінансової, інвестиційної та інших видів діяльності підприємства.

Л. Почапська у статті “Аналіз витрат виробництва видавничої продукції” [ ] наводить порядок проведення порівняльного аналізу в динаміці за декілька років, показує приклади виконання кошторису витрат на виробництво за даними одного з видавництв м. Києва, аналізує витрати на 1 грн. Товарної продукції і т. д.

Питання автоматизації обліку та контролю висвітлено у працях Бутинця Ф.Ф. „Інформаційні системи бухгалтерського обліку”, Івахненкова С.В. „Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту” [ ], а також в періодичній літературі. Зокрема, Горщар В. у статті „1С: облік витрат на виробництво продукції” відповідає на практичні питання автоматизованого обліку витрат.

Взагалі необхідно сказати, що проблемам обліку, контролю, аналізу та автоматизації обліку витрат підприємства вчені-науковці та практики приділяють надзвичайно велику увагу. Хоча, на думку автора дипломної роботи, не досить ґрунтовно розглянуто питання документального забезпечення витратних операцій. В той же час широко наведена класифікація витрат та основи обліку (характеристика витратних рахунків, кореспонденція). Щодо контролю витрат на підприємстві, то ми бачимо, що серед вчених-економістів немає єдиної думки відносно методики його проведення. Основні показники аналізу та питання автоматизації обліку витрат висвітлено в економічній літературі доволі ґрунтовно.

Розділ 2. Організаційно-економічна характеристика ПМНВВП

“Контингент”

Приватне мале наукове виробничо-впроваджувальне підприємство "Контингент" створене на основі підприємницької ініціативи громадян Кравця Леоніда Мойсійовича та Гусаковського Олександра Миколайовича згідно з Законом України ”Про господарські товариства”, Господарського Кодексу та зареєстроване рішенням Виконкому Ленінської районної Ради від 20 листопада 1991р. №319 в цілях задоволення суспільних потреб в продукції, послугах (роботах), реалізації на основі отриманого прибутку соціально-економічних інтересів засновників і членів трудового колективу.

Підприємство є юридичною особою, здійснює свою діяльність на основі повного господарського розрахунку і самофінансування, діє на принципах самоуправління, має самостійний баланс, розрахунковий рахунок в національній валюті та валютний рахунок в банківських установах України, круглу печатку та штамп зі своїм повним найменуванням, знак для товарів, послуг, інші реквізити.

Підприємство діє на принципах повного госпрозрахунку,: самофінансування і самоокупності за рахунок власних і позикових коштів. Згідно Статуту, основними цілями і напрямами діяльності підприємства “Контингент” є:

- проведення науково-дослідних, проектно-конструкторських робіт, впровадження і супроводження науково-технічних розробок в галузях народного господарства;

- виробництво і реалізація промислових товарів: електронних пристроїв, побутової техніки, товарів народного вжитку;

- будівництво та виготовлення будівельних матеріалів;

- здійснення комерційної діяльності, проведення торгово-закупівельних операцій;

- інше.

Підприємство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну

діяльність відповідно до діючого законодавства.

Майно підприємства – це основні та оборотні кошти, а також інші цінності, які належать підприємству на правах власності і вартість яких відображена в самостійному балансі підприємства.

Керівництво поточною діяльностю підприємства здійснює одноосібно директор. Директор самостійно вирішує всі питання діяльності підприємства, крім тих, що належать до виняткової компетенції зборів засновників.

Прибуток є узагальнюючим показником фінансових результатів діяльності. Чистий прибуток, що залишається в розпорядженні МП після проведення обов"язкових платежів, розподіляється Радою засновників. МП самостійно встановлює ціни і тарифи на свою продукцію, крім випадків, передбачених діючим законодавством.

Джерелом формування фінансових ресурсів є прибуток, амортизаційні відрахування, засоби, отримані від продажу цінних паперів, пайові та інші внески членів трудового колективу, підприємств, організацій, громадян, а також інші надходження.

З метою організації бухгалтерського обліку на підприємстві розроблений та затверджений наказ про облікову політику (додаток 1). Згідно цього наказу на підприємстві:

- амортизація малоцінних необоротних активів нараховується за податковим методом у першому місяці їх використання у розмірі 100% їх вартості;

- для обліку транспортно-заготівельних витрат відкрито субрахунки “Транспортно-заготівельні витрати” до відповідних рахунків запасів;

- готова продукція та незавершене виробництво відображається в бухгалтерському обліку та балансі за фактичною виробничою собівартістю.

- оцінка вибуття сировини, матеріалів, напівфабрикатів, інших виробничих запасів здійснюється за методом вартості перших за часом надходжень (ФІФО);

- заробітна плата на підприємстві нараховувується згідно штатного розкладу;

- облік витрат на підприємстві визначається по П(С)БО 16. Прямі витрати (матеріальні, оплата праці, інші прямі витрати) включається в собівартість в тому періоді, коли вони виникли, з використанням рахунку 231. Адміністративні витрати обліковуються на рахунок 92, витрати на збут обліковуються на рахунок 93. Вони не включаються в собівартість реалізації продукції, а вважаються витратами періоду. Згідно стандартів бухгалтерського обліку, підприємство не використовує 8 клас рахунків;

- податковий облік ведеться на підприємстві згідно вимог діючого законодавства;

- бухгалтерський облік на підприємстві веде головний бухгалтер, яка підпорядкована безпосередньо директору;

- бухгалтерський облік ведеться на основі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій та Інструкції №291 за журнально-ордерною формою з елементами комп’ютерної обробки за допомогою прикладної програми.

Організаційну структуру ПМНВВП “Контингент” зображено на рисунку 2.1.

Рис. 2.1 Організаційна структура ПМНВВП “Контингент” та його

адміністративно-управлінського складу

Отже, як видно, директор, який є одним з двох засновників підприємства, керує підприємством згідно з рішенням співзасновника. Йому підпорядкований головний бухгалтер, який розробляє наказ про облікову політику, веде облік виробництва, всіх розрахункових та інших операцій, а також виконує обов’язки касира на підприємстві.

Досить великим, як для малого підприємства, є проектно-конструкторський відділ. Проте слід підкреслити, що це є специфіка науково-виробничого впроваджу вального підприємства, яке і забезпечує досягнення основних напрямів діяльності ПМНВВП “Контингент”. Головний інженер, який підпорядкований безпосередньо директору, координує дії головного конструктора та інженера-технолога.

Окремою ланкою організаційної структури ПМНВВП “Контингент” виступає начальник постачання, який один забезпечує весь процес постачання на підприємстві.

Перекладач, яка підпорядкована безпосередньо директору, забезпечує пошук ринків збуту за кордоном.

Проте, найбільшу питому вагу в загальній кількості працівників підприємства займають працівники, які безпосередньо пов’язані з виробництвом продукції.

Для економічної характеристики ПМНВВП “Контингент” у таблиці 2.1 наведено основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2001 – 2003 роки та їх абсолютне та відносне відхилення. Дані таблиці взяті із звітів про фінансові результати та регістрів обліку (додатки 3, 5, 7).

Виходячи з даних, наведених у таблиці, можна зробити висновок, що підприємство “Контингент” працює рентабельно, хоча дуже нестабільно. У 2002 році спостерігалося зниження рівня доходу від реалізації продукції порівняно з попереднім роком у два рази при відносній незмінності собівартості продукції.

В результаті цього підприємство отримало дуже низький річний чистий прибуток, який склав лише 12% від аналогічного показника ......

Страницы: [1] | 2 | 3 | 4 | 5 |
 
 

Записник:
Вибранні реферати  

Рефератів в нашій базі:
Рефераты: 16675
Розділи у алфавытному порядку:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

Підказка: Облік, аналіз і контроль в системі управління витратами підприємства | Реферат

TextReferat © 2020 - Реферати українською мовою, українські реферати на нашому сайті ви можете скачати безкоштовно, також можете перед завантаженням ознайомитись за потрібним вам рефератом. Якщо ви не можете знайти потрібний вам реферат, користуйтесь пошуком.