Головна   Додати в закладки Сінгапур, Гонконг, Південна Корея -“Далекосхідні тигри” | Реферат


Реферати українською мовою | реферати на українській мові Реферати українською мовою | реферати на українській мові
 Пошук: 

 

 
Сінгапур, Гонконг, Південна Корея -“Далекосхідні тигри” - Реферат


Категорія: Реферати
Розділ: Географія, Економічна географія
Розмір файла: 8 Kb
Кількість завантажень:
112
Кількість переглядів:
3724
Описання роботи: Реферат на тему Сінгапур, Гонконг, Південна Корея -“Далекосхідні тигри”
Дивитись
Скачати


Самостійна держава з 1965 р. Пло­ща — 646 км2. Сінгапур є тран­спортним вузлом світового значен­ня, за вантажообігом претендує на друге місце у світі після Роттерда­ма. Він приймає кораблі будь-яко­го класу, здійснює їх бункерування, ремонт, а також контейнерні опе­рації. За обсягами нафтопереробки Сінгапур стоїть поряд з Роттерда­мом і Х"юстоном. Нафта надхо­дить з Саудівської Аравії та інших нафтовидобувних країн, а нафто­продукти експортуються в країни Південно-Східної і Східної Азії та Австралію. В сухих доках здійсню­ється будівництво суден та мор­ських платформ. Сінгапур — ве­ликий вузол повітряних і комуні­каційних сполучень. Місто стало одним з найбільших банківських центрів, і його вже прозвали «Азі­атським Цюрихом». Через ньо­го здійснюють свої операції в Пів-денно-Східній Азії банки, страхові компанії та біржі США, Японії, За­хідної Європи. За розмірами тор­гового обігу ця маленька держава-місто поступається лише 16 кра­їнам світу. її торговий морський флот також серед найбільших. Сін­гапур має розвинену туристичну ін­дустрію і набув слави «Азії в мініа­тюрі», або «Азії за одну мить». Що­річно його відвідує понад 5 млн туристів.

У 60-70-х роках XX ст. почала роз­виватися електроніка, виробляють­ся засоби зв"язку, ЕОМ і персо­нальні комп"ютери, побутова елек­троніка і електротехніка, оптичні прилади, наукові інструменти. Умовами їх виникнення в Сінга­пурі стали іноземні капітали і тех­нології, дешева, але освічена і сум­лінна місцева робоча сила, поши­рення в місті англійської мови, сприятливий інвестиційний і полі­тичний клімат. Ринками збуту про­дукції нових галузей стали не бід­ні країни Південно-Східної Азії, а країни Англоамерики і Західної Європи. Основа сучасної економіки — традиційні зовнішньоторгові операції, а також експортні галузі промисловості (на імпортній сиро­вині) — нафтохімічна, електротех­нічна і радіоелектронна, оптико-механічна, суднобудівна, судноре­монтна, авіаційна, сталеплавильна. В країні здійснюється первинна об­робка каучука, кави, чаю. Вирощу­ють кокосову пальму, прянощі, та­бак, овочі, фрукти. Розвинені сви­нарство, птахівництво, рибальство, морський промисел. Основні тор­гові партнери: США, Японія, Ма­лайзія.

Сянґан

Має площу 1 тис. км2. Осно­ву економіки складають валют­но-фінансові і зовнішньоторго­ві операції, в Сянгані розвинуті суднобудування, швейна, судно­ремонтна, текстильна, електротех­нічна, радіоелектронна, нафтохі­мічна промисловість, орієнтовані на експорт. Сянґан (Гонконг) — транспортний фінансовий, торго­вий і туристичний центр світово­го значення. Його порт, включаю­чи контейнерну гавань, аеропорт і морський торговий флот, нале­жить до найбільших у світі. Бан­ківська діяльність доповнюється торгівлею алмазами та золотом. У промисловості традиційним за­лишається виробництво тексти­лю, більшість продукції експорту­ється. За експортом готового одя­гу — одне з перших місць у світі. Місто стало виробником і експор­тером продукції електронної, раді­отехнічної і електротехнічної про­мисловості: радіоприймачів, те­левізорів, електронних іграшок, гральних автоматів, електроламп, електричних ліхтарів. Випуска­ються фотоапарати, годинни­ки, цемент, пластмасові вироби. Різноманітна продукція харчової промисловості: від консервова­ного імбіря до цукру, кондитер­ських виробів, різних марок ри­сових вин, пива, сигарет. Широ­ко поширене в Сянгані і кустарне виробництво. У маленьких майстернях шиють чоловічі сорочки, створюються шедеври з каміння, слонової кістки і дерева, розпису­ється посуд, паперові ліхтарі, пле­тені меблі.

Сільське господарство не забез­печує населення продуктами хар­чування. Головні продовольчі культури — ямс і таро; із техніч­них — цукрова тростина. Поши­рене свинарство, птахівництво, бджільництво. Потреби населення задовольняються за рахунок імпор­ту з Китаю продуктів харчування та прісної води.

Умовами розвитку Сянгану завжди були дешева робоча сила і сирови­на з Китаю й одночасно гарантова­ні ринки збуту в розвинених краї­нах. Оплата праці сянґанських ро­бітників одна з найнижчих у світі, що є стимулом для залучення міс­цевого та іноземного капіталу і під­вищує конкурентоспроможність підприємств Сянгану. Іноземних підприємців привертає в Сянґан не тільки дешева робоча сила, але і низькі податки, статус відкритого порту, який забезпечує безмитний вивіз продукції. В 1997 р. Китай поновив свій суверенітет над Сян­ганом, який одержав статус «особ­ливого адміністративного району Сянґан КНР».

Важливу роль в країні відіграє ту­ризм. За експортом білизни, ігра­шок і спортивних товарів Сянґан стоїть на першому місці у світі. Основні торгові партнери — США, Японія, Велика Британія, Тай­вань.

Південна Корея

Промисловість країни повторює шлях Японії. Енергетична і сиро­винна база дуже слабка і традицій­но тут розвивалася легка і харчо­ва промисловість. В 50-х р. XX ст. було покладено початок розвитку важкої промисловості (виплавка сталі, загальне машинобудування, суднобудування, виробництво до­брив, синтетичного каучуку, паперу), а в 70-х р. XX ст.— новітніх га­лузей, в тому числі і наукоємних. Було створено потужну енергети­ку на базі імпортної нафти і будів­ництва АЕС.

Вирішальними чинниками бурхли­вого розвитку стали дешева, осві­чена і дисциплінована робоча сила, іноземні технології і капітали, га­рантовані ринки збуту в розвине­них країнах, цілеспрямована дер­жавна політика. Окремі південно-корейські корпорації увійшли до списку провідних міжнародних корпорацій.

Сучасна промисловість Південної Кореї включає: а) виробництво одягу, взуття, тканин і продуктів харчування; б) галузі важкої про­мисловості — металургію, хімічну, загальне машинобудування, судно­будування, автомобілебудування; в) електронне машинобудування. Як виробник та експортер суден (танкери, контейнеровози, хіміч­ні танкери), автомобілів та елек­троніки (комп"ютерне обладнан­ня і частини, електронні пристрої, оптичні прилади, телевізори, ін­формаційні системи) Південна Ко­рея займає одне з провідних місць у світі.

Успіх економічного розвитку Респу­бліки Кореї пояснюють дією кіль­кох чинників. По-перше, найваж­ливіша роль у розбудові країни від-

водиться її керівництву. Втілюючи такі заохочувальні заходи, як зни­ження податкових ставок, надання субсидій і кредитів, асигнування на підготовку кадрів, уряд досяг пріо­ритетного розвитку найважливіших галузей промисловості. Він підтри­мав вітчизняного товаровиробника і надав найсприятливіших умов для його розвитку. Керівництво країни спростило одержання ліцензій на імпорт і значно розширило перелік промислових товарів, що дозволя­лося ввозити. По-друге, була пра­вильно обрана економічна страте­гія з орієнтацією на експорт, яка враховувала бідність природних ре­сурсів країни. По-третє, Республіка Корея мала і досить ефективно ви­користала достатню кількість деше­вої, молодої, вельми дисциплінова­ної робочої сили з високим рівнем освіти. Історично традиційна по­вага до знань, у поєднанні з швид­кою модернізацією системи освіти привела до того, що рівень освіти в Республіці Корея є одним з най­вищих у світі.

Крім цих чинників дуже важли­вим було надання країні значної моральної, технологічної і насам­перед військової підтримки з боку СІЛА. Це дало змогу значною мі­рою скоротити витрати Республі­ки Кореї на утримання власної ар­мії, перерозподілити заощаджені на цьому кошти для розвитку економіки. Але найважливішим чинником усіх південнокорейських перетворень були люди . У Республіці Корея демографічна ситуація і ментальність населення сприяли створенню дива: це віковий склад працездатного населення, багатовікове виховання поваги до праці, типово властива для східноазіатських країн дисциплінованість.

Як і інші «азіатські тигри», Півден­на Корея перетворилась на вели­ку торгову державу. Вона ввозить паливо і сировину (нафту, залізні руди, ліс, бавовну), а вивозить го­тові промислові вироби (одяг і взут­тя, сталь, автомобілі, судна, елек­троніку). Головними її партнерами є США, Японія, Німеччина.

1. Бершадська Т. Економічна та соці­альна географія світу. 10 кл.— Тер­нопіль: Підручник і посібники, 2002.

2. Карєзнавство. Географія. Туризм.— 1998.-№ 19.

3. Географія.— 2004.— № 5.

4. Економічна і соціальна географія сві­ту / За ред. Є. П. Качана — Терно­піль: Астон, 1999.

5. .Энциклопедия для детей. Т. 13. Стра­ны. Народы. Цивилизации / Глав, ред. М. Д. Аксёнова — М.: Аванта, 2000.

6. Юрківський В. М. Регіональна еконо­мічна і соціальна географія. Зарубіж­ні країни: Підручник.— К.: Либідь, 2000.

 
 

Записник:
Вибранні реферати  

Рефератів в нашій базі:
Рефераты: 16675
Розділи у алфавытному порядку:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

Підказка: Сінгапур, Гонконг, Південна Корея -“Далекосхідні тигри” | Реферат

TextReferat © 2018 - Реферати українською мовою, українські реферати на нашому сайті ви можете скачати безкоштовно, також можете перед завантаженням ознайомитись за потрібним вам рефератом. Якщо ви не можете знайти потрібний вам реферат, користуйтесь пошуком.