Головна   Додати в закладки Основні культурологічні школи (еволюціонізм, дифузіонізм) | Реферат


Реферати українською мовою | реферати на українській мові Реферати українською мовою | реферати на українській мові
 Пошук: 

 

 
Основні культурологічні школи (еволюціонізм, дифузіонізм) - Реферат


Категорія: Реферати
Розділ: Мистецтво, культура
Розмір файла: 14 Kb
Кількість завантажень:
69
Кількість переглядів:
2934
Описання роботи: Реферат на тему Основні культурологічні школи (еволюціонізм, дифузіонізм)
Дивитись
Скачати


Методологія сучасних етносоціологічних досліджень світових культурних контактів склалась у руслі таких напрямків, як дифузіонізм, функціоналізм, “дослідження з акультурації”.Це сприяло розумінню світових зносин як історичного процесу. Проте не все в них було досконалим. Ми зупинилися на основних етапах вивчення світових культурних контактів в етнографії, бо саме в ній, на думку С. Артановського, краще теоретично осмислити питання культурного розвитку людства.

Вже класики “культурного еволюціонізму” ХІХ ст. мали уявлення про міжнародні культурні зв’язки. Е.Тейлор пояснював виникнення даних рис культури трьома шляхами: незалежний винахід, спадковість від пращурів і передача від одної раси до іншої. Проте етнографи ХІХ ст. недооцінювали значення міжнародних культурних зв’язків. Ця проблема була вперше з усією грунтовністю поставлена німецькими вченими початку ХХ ст. Для дифузіонізму був характерний широкий історичний підхід до світових контактів. Функціоналісти відкидали методику дифузіонізму як довільну і підкреслювали необхідність вивчення насамперед сучасних світових контактів, створених епохою експансії буржуазної Європи. Період досліджень з “акультурації”, відтінив сучасний характер проблеми ще чіткіше, повніше вивчаючи соціально-психологічні фактори і вплив їх на культурні зв’язки. Вперше було підкреслено, що взаємодія культур - це процес, який протікає в конкретно-історичних умовах. Друге важливе досягнення представників цієї школи – увага до людини. Вони зосереджувались на конкретних ситуаціях контакту як цілісності і добивалися історичної документальності, проте коли почалися спроби теоретичного осмислення контактів, пішли по лінії скоріше соціально-психологічній, ніж культурно - історичній.

Еволюціоністська парадигма щодо розвитку культури.

Лінійна модель культурної динаміки представлена еволюціонізмом. Еволюціоністи спираються на концепцію англійського соціолога Г. Спенсера, який розглядав соціокультурну динаміку як частину незворотного процесу еволюції, що проявляється в ускладненні, диференціації та вдосконаленні первісно примітивних культурних систем. Однолінійна модель соціокультурної еволюції передбачає поступовий рух від дикунства, варварства до цивілізації. Е. Тейлор і Дж. Фрезер сповідували ідею того, що нові, більш ускладнені культурні елементи заперечують існування попередніх і забезпечують удосконалення життя людського суспільства. Класичним зразком лінійного еволюціонізму є марксистська модель формацій — первісної, рабовласницької, феодальної, капіталістичної, комуністичної, що монофакторно зумовлені розвитком виробничих сил суспільства. Полілінійна модель еволюції визнає множинність векторів соціокультурної динаміки та поліфакторну визначеність її причин.

Хвильова модель соціокультурної динаміки найґрунтовніше розроблена в економічних науках. Російський соціолог М. Кондратьєв сформулював теорію довгих економічних хвиль з періодом 48—55 років, що визначають циклічну динаміку господарчо-економічної системи. Американському соціологу П. Сорокіну належить теорія хвилеподібної соціокультурної динаміки. Кожен елемент культурної системи, за його концепцією, проходить три фази єдиного циклу: на першій відбувається накопичення і кристалізація соціальне значущих смислів, на гребені хвилі вони фіксуються у вигляді культурних норм і цінностей, потім вони вступають у протиріччя з наявними потенціями розвитку. Після проходження всього циклу він поновлюється.

Функціональний підхід до культурної динаміки, представлений, зокрема, в дослідженнях Т. Парсонса, полягає у виявленні зв"язку між соціокультурними змінами та процесами обміну інформацією і енергією між культурними системами. Джерелом культурних змін, на думку функціоналістів, може стати надлишок або недостача інформації чи енергії при обміні ними між культурними системами.

Постмодерністська парадигма соціокультурної динаміки ґрунтується на ідеї невпорядкованого розповсюдження культурних процесів, позбавленого напрямку і регулярності, своєрідного "руху бажання". Таку модель постмодерністи називають "ризомою".

ДИФФУЗИОНИЗМ как способ изучения культур появился в конце XIX в. Понятие "диффузия", заимствованное из физики, означает "разлитие", "растекание", "проникновение". В изучении культур оно обозначает распространение культурных явлений через контакты между народами — торговлю, переселение, завоевание. Представители этого направления считают главным содержанием исторического процесса диффузию, контакт, столкновение, заимствования, перенос культур. Важной особенностью рассматриваемого подхода является анализ пространственных и временных характеристик культур, что представляет собой конкретизацию объекта исследования по сравнению с эволюционизмом. Эволюционистской идее автономного возникновения и развития аналогичных культурных явлений в сходных условиях диффузионисты противопоставили идею географической определенности, в некоторых случаях даже тезис об однократном возникновении культуры и последующем распространении ее из центра зарождения. В определенном смысле диффузионизм можно рассматривать как попытку заменить идею прогрессивного развития принципом пространственно-временного перемещения отдельных элементов культуры или их комплексов.

Диффузионизм был распространен в Скандинавских странах в виде историко-географического направления, в Германии — учения о "культурных кругах" (культурно-историческая школа), в США это направление существовало под названием "age-and-area" (возраст/время и пространство). Иногда диффузионистскую тенденцию в исследовании культур называют теорией культурных ареалов. В Англии концепция взаимовлияния культур разрабатывалась в рамках гелиолитической школы, известной также как гипердиффузионизм. В 50-е годы XX в. и вплоть до настоящего времени идеи диффузионизма развивает в своих работах, пожалуй, один из самых известных антропологов норвежец Т. Хейердал.

Основателем диффузионизма был немецкий исследователь Ф. Ратцель (1844—1904). Свою концепцию культуры он изложил в многотомных исследованиях: "Антропогеография" (1882—1891) и "Народоведение" (1885—1895). Главный предмет изучения Ф. Ратцеля — географическое распространение предметов материальной культуры (этнографических предметов, по его терминологии) и соответственное распространение народов — носителей этих предметов. Из факта географического размещения и перемещения этнографических предметов делался вывод о пространственном распространении культур, о родстве и происхождении последних. Ф. Ратцель выделял два способа перемещения элементов культуры: 1) полный и быстрый перенос не отдельных вещей, а всего культурного комплекса; этот вариант, используя терминологию американских ученых, он называл аккульту рацией; 2) перемещение отдельных этнографических предметов от одного народа к другому.

Предметы материальной культуры были выбраны Ф. Ратцелем в качестве основного объекта исследования, так как они гораздо дольше удерживаются и сохраняют свою форму и ареал распространения по сравнению с другими аспектами культуры. Народы, по мнению Ф. Ратцеля, изменяются, гибнут, а "предмет остается тем, чем он был". Касаясь особенностей заимствования, он отмечал, что одни предметы (например украшения, одежда, наркотики) легко передаются от народа к народу, другие (упряжь, изделия из металла) — с трудом.

Обобщающим понятием, выражавшим пространственные характеристики распространения культуры, для Ф. Ратцеля была "культурная зона", или "культурный круг". Распространение культурных элементов (за пределы "культурной зоны") предполагалось вместе с народом, хотя были возможны и исключения. Сходные элементы в культурах разных народов Ф. Ратцель объяснял их общим происхождением, относящимся к глубокой древности. Основной источник изменений в культурах он видел во взаимных контактах между ними.

В работах Ф. Ратцеля сформулированы основные положения диффузионизма как направления в изучении культур: акцент на взаимовлияние культур; их изменения путем заимствования; идея о некоем одном или нескольких центрах, из которых началось развитие человечества. Основной объект исследования — предметы материальной культуры (этнографические предметы), образующие некоторую целостность в пространстве и времени (культурный круг). Ратцель отводил человеку второстепенную роль (носитель этнографических предметов) и предполагал относительную независимость культуры от него.

Диффузионизм - (от лат. diffusio - разлитие, растекание, просачивание), направление в этнографии, социологии, социальной антропологии, культурологии, археологии, объясняющих развитие культур отдельных народов не их самостоятельной эволюцией, а главным образом или даже исключительно заимствованиями культурных достижений других народов (при миграциях и т.п.). Ученые давно обратили внимание на то, что конкретное явление культуры совершенно не обязательно должно было возникнуть в данном обществе в результате эволюции, оно вполне могло быть заимствовано. Абсолютизация этого верного положения и легла в основу самостоятельного направления в науке, к-рое получило название Д. Д. возникает как реакция на крайности эволюционизма в конце XIX — начале XX века. Развитие идей Д., связано с работами нем. ученых: Л. Фробениуса, Ф. Гребнера, австр. этнологов В. Шмидта, В. Копперса, англ. антропологов У. Риверса, Г. Чайлда и др. Самые радикальные сторонники Д. стремились свести всю историю человечества к контактам, столкновениям, заимствованиям и переносам культур. Понятие эволюции, а тем более прогресса, отвергалось. Везде и всюду его представители видели лишь пространственные перемещения культурных явлений. Истоки Д. обнаруживаются в антропогеогр. учении нем. географа и этнографа Ф. Ратцеля. В отличие от эволюционистов, рассматривавших каждое явление культуры как звено в цепи эволюции, отвлеченно от конкр. условий его бытования, Ратцель стремился изучать явления культуры в связи с конкр., прежде всего геогр. условиями. Диффузионисты противопоставили понятию эволюции, истор. процесса понятие культурной диффузии, к-рая основывается на представлениях о пространственном перемещении, распространении культуры или ее отд. элементов из к.-л. центра или центров. По мнению представителей Д., наиболее удачные культурные изобретения, первоначально возникшие в какой-то одной географической точке, затем распространяются по всему миру методом стихийного растекания. Таков наиболее вероятный способ культурного развития. Следовательно, наименее вероятным является противоположный путь: каждая культура, в древности достаточно изолированная от других, самостоятельно изобретает большинство культурных предметов. В противоположность своему идейному противнику эволюционизму Д. относится к разряду экзогенных теорий, т.е. объясняющих рост и развитие чего-либо за счет внешних факторов. Такими факторами для одной культуры выступают заимствования культурных инноваций из другой. Для Д. характерно отрицание антропологической трактовки культуры: человек не является творцом культуры, а выступает в роли ее носителя. Заслугой Д. заключается в разработке, тщательном изучении и введении в научный оборот ряда принципиально важных понятий и проблем. Прежде всего это средства распространения чужой культуры — каналы культурной коммуникации. К ним относятся торговля, завоевания, колонизация, миграция, добровольное подражание Д. прославился как идейный противник эволюционизма еще и потому, что заимствованиям из биологии он предпочел собственно культурологические категории. Если термин «эволюция» подразумевал аналогию с биологическим ростом организма, то понятие «диффузия» не имеет аналога в биологии. Оно подразумевает не конкуренцию и вытеснение культур, а их сотрудничество и общение, способность учиться друг у друга. Специалисты различают три основных варианта диффузионизма:

а) инвайзионизм (от англ. invasion - вторжение), считающий успехи в развитии собственной культуры исключительно или преимущественно результатом чужеземного вторжения диких племен, военных завоеваний или мирных миграций, принесших с собой более высокий уровень культуры и техники;

б) теории культурного центра, изображающие распространение культуры в виде последовательных волн рассеяния норм и ценностей передовой культуры, зародившихся в центре, по периферии. На роль мировых центров могут претендовать, в частности цивилизации Шумера, Вавилона и Египта. По мнению англ. ученых Г. Эллиота-Смита и У. Д. Перри, существовал только один мировой центр цивилизации — Египет, откуда созданная древними египтянами высокая культура распространилась по всему миру. Согласно взглядам немецких историков Ф. Делича и Г. Винклера, почти все, если не все, цивилизации земли имеют своим истоком культуру древнего Вавилона. Особенно последовательным в этом отношении был Ф. Гребнер. Согласно его т.зр. каждое явление и материальной, и духовной культуры (лук и стрелы, свайное жилище, земледелие, тайные мужские союзы, культ духов умерших и черепов, лунная мифология и т.п.) возникло в истории лишь однажды и только в одном месте и затем из этого центра распространилось по земле. Чем дальше от центра, тем более искаженными и обессилевшими приходят культурные инновации;

в) культурно-историческая школа, представители которой рассматривали развитие культуры как пространственные перемещения культурных инноваций не из одного, а из нескольких центров — культурных кругов. На основе Д. была разработана теория культурных кругов и теория культурных миграций. Д. способствовал развитию разл. методов исследования культур. Так, заслугой фробениуса является введение метода картографирования культурного пространства, используя к-рый он создал карту культур Африки. Риверс, представитель кэмбридж. школы в этнографии, сочетавший позитивные моменты эволюционизма и Д., перешел к экспериментальным методам изучения культуры и использовал рез-ты своих полевых наблюдений для теор. обобщений. На принципах Д. базируются многие современные социологические и культурологические школы, в их числе и теория модернизации, концепция аккультурации мигрантов, теория независимости культурных изобретений и инноваций, некоторые методики кросс-культурных исследований. После Второй мировой войны влияние Д. ослабевает, получают распространение другие научные методологии: неоэволюционизм, структурализм, системный анализ, психоанализ, семиотика, герменевтика и др.

 
 

Записник:
Вибранні реферати  

Рефератів в нашій базі:
Рефераты: 16675
Розділи у алфавытному порядку:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

Підказка: Основні культурологічні школи (еволюціонізм, дифузіонізм) | Реферат

TextReferat © 2020 - Реферати українською мовою, українські реферати на нашому сайті ви можете скачати безкоштовно, також можете перед завантаженням ознайомитись за потрібним вам рефератом. Якщо ви не можете знайти потрібний вам реферат, користуйтесь пошуком.