Головна   Додати в закладки Основи здоров`я і фізична культура | Реферат


Реферати українською мовою | реферати на українській мові Реферати українською мовою | реферати на українській мові
 Пошук: 

 

 
Основи здоров`я і фізична культура - Реферат


Категорія: Реферати
Розділ: Фізкультура і спорт, здоров`я
Розмір файла: 27 Kb
Кількість завантажень:
85
Кількість переглядів:
2796
Описання роботи: Реферат на тему Основи здоров`я і фізична культура
Дивитись
Скачати


"Основи здоров"я і фізична культура" вивчаються у за­гальноосвітніх навчальних закладах як окремий предмет. Основна його мета — збереження і зміцнення здоров"я, розвиток основних фізичних якостей та рухових здібнос­тей, підвищення рівня фізичної підготовленості учнів.

У процесі вивчення предмета "Основи здоров"я і фізич­на культура" враховуються найсприятливіші вікові та анатомо-фізіологічні періоди розвитку та оздоровлення організ­му школярів; розкривається значення занять фізичними впра­вами для здоров"я учнів; розвиваються основні фізичні якості та рухові здібності; формуються знання, вміння і навички до­тримання особистої гігієни; загартування організму, профі­лактики захворювань, дотримання правил техніки безпеки; розвиваються уміння і навички використання фізичних вправ для запобігання порушення постави, зняття втоми учнів.

Під час вивчення предмета "Основи здоров"я і фізична культура" реалізуються навчальні, розвивальні, пізнаваль­ні та виховні цілі.

Навчальні цілі полягають у вивченні учнями рухливих і народних ігор; елементів спортивних ігор, окремих видів спорту, основ техніки виконання загальнорозвивальних, стройових, гімнастичних, акробатичних, легкоатлетичних, ігрових і танцювальних вправ, вправ художньої і ритмічної гімнастики, вправ ковзаняра, лижника та плавця; в отриманні елементарних знань, умінь і навичок дотримання режиму дня, особистої гігієни, загартування організму, ведення здорового способу життя та підвищення працездатності.

Розвивальні цілі полягають у розвитку в учнів основних фізичних якостей і рухових здібностей; умінь і навичок вико­ристання фізичних вправ для запобігання порушення поста­ви, зняття втоми та розвантаження; в отриманні основ знань про фізичну культуру, власне здоров"я як важливі компонен­ти загальнолюдської культури і формування особистості; в розвитку рухової активності, яка є основою розвитку люд­ського організму, його органів і систем; в отриманні елемен­тарних знань про рухливі, народні і спортивні ігри, гімнасти­ку, акробатику, легку атлетику, художню і ритмічну гімнасти­ку, плавання, ковзанярський і лижний спорт.

Пізнавальні цілі полягають у розвитку і розширенні кругозору, елементарних уявлень учнів про фізичну куль­туру, спорт, туризм, основи здоров, здорового способу життя; в знайомстві з українською народною фізичною куль­турою, спортивними традиціями, національними іграми, забавами, визначними спортивними діячами, вченими, тре­нерами, спортсменами, командами, їх виступами на Олім­пійських іграх, чемпіонатах світу, Європи та інших міжна­родних змаганнях.

Виховні цілі полягають у вихованні в учнів: інтересу і звички до занять фізичними вправами; цікавості до україн­ських народних ігор, національних, народних і олімпійських видів спорту, бережливого ставлення до власного здоров"я; формуванні стійких мотиваційних установок на здоровий спосіб життя як одну з основних умов зміцнення власного здоров"я; формуванні усвідомленої індивідуальної уста­новки на необхідність розвивати свої фізичні якості та ру­хові здібності; вихованні морально-вольових і психологіч­них якостей особистості.

Завданнями предмета "Основи здоров"я і фізична культура" є:

— розвиток в учнів основних фізичних якостей та рухо­вих здібностей;

— формування життєво важливих рухових навичок та вмінь;

— набуття елементарних знань в галузі фізичної куль­тури, гігієни, здорового способу життя;

— виховання інтересу і звички до занять фізичними впра­вами;

— формування здорового способу життя;

— формування усвідомленої індивідуально) установки на необхідність розвивати свої фізичні якості та рухові здібності;

— виховання морально-вольових і психологічних якос­тей особистості.

Зміст предмета "Основи здоров"я і фізична культура" інтегрований з хореографією та іншими предметами. У про­цесі його вивчення програми здійснюються міжпредметні зв"язки з анатомією і фізіологією людини, гігієною, біоло­гією, теорією і методикою фізичного виховання, історією фізичної культури і спорту, музикою та ін.

У старших класах поглиблюється інтеграція курсу та міжпредметні зв"язки, але головні функції покладаються на практичне виконання фізичних вправ.

Відповідно до цього і дещо змінюється назва предме­та: у 5 — 9 класах «Фізична культура і здоров"я", а у 10 — 11 класах «Фізична культурах.

Основним організаційно-педагогічним принципом програми є диференційоване використання засобів фізич­ної культури на заняттях зі школярами різної статі та віку з урахуванням стану їхнього здоров"я, ступеня фізичного роз­витку та рівня фізичної підготовленості.

Програма складається з таких розділів:

І. Навчальний пріоритетний матеріал.

ІІ. Матеріал для обов"язкового повторення і домашніх завдань.

ІІІ. Контрольні навчальні нормативи і вимоги.

ІV. Орієнтовний комплексний тест оцінки фізичної під­готовленості (далі – орієнтований комплексний тест).

Матеріал програми розрахований на три і більше обо­в"язкових занять на тиждень.

Основними темами для учнів початкової школи є рух­ливі та народні ігри, гімнастика, легка атлетика, спортивні ігри, плавання, орієнтовний комплексний тест, теоретичні знання та основи здорового способу життя.

Головними вимогами до сучасних уроків фізичної культури мають бути: вироблення інструктивних навичок та умінь самостійних занять фізичними вправами, розвиток пізна­вальних інтересів, здійснення міжпредметних зв"язків, ви­користання системи домашніх завдань. Уроки фізичної куль­тури проводяться як на свіжому повітрі з використанням необхідного обладнання, так і в спортивних приміщеннях з обов"язковим дотриманням установлених санітарно-гігіє­нічних норм і вимог та заходів до попередження спортив­ного травматизму. Спортивний одяг і взуття мають відпо­відати вимогам і правилам видів спорту, елементи яких ви­вчаються на уроках (з дозволу вчителя у вимоги до одягу і взуття можуть вноситися зміни).

За результатами медичного огляду школярі тимчасово розподіляються на основну, підготовчу та спеціальну ме­дичну групи. Усі вони відвідують обов"язкові уроки, але ви­конують вправи з різним фізичним навантаженням, ті, які їм не протипоказані, загальнорозвивальні та коригувальні вправи. Крім цього, для учнів, віднесених до спеціальної медичної групи, організуються додаткові заняття за спеці­альною програмою, які проводить відповідно підготовле­ний учитель.

Протягом навчального року школярі виконують вправи орієнтовного комплексного тесту оцінки стану фізичної під­готовленості (6 вправ упродовж року і 6 — наприкінці). Він складається з вправ, які характеризують прояви фізичних якостей:

швидкості — біг 30 м;

витривалості — біг від 200 до 1500 м, залежно від віку;

гнучкості — нахил уперед з положення сидячи (відстань між ступнями ніг — 25—30 см, коліна не згинаються, долоні рук дістають якомога далі, результат утримується 2 секунди);

сили — підтягування на перекладині (дівчата — на низь­кій перекладині);

спритності — «човниковий - біг 4 х 9 м з перенесенням предмета,

швидкосно-силових якостей — стрибок у довжину з місця.

Перед закінченням школи учні виконують за вибором вправи обов"язкового комплексного тесту (6 вправ напри­кінці навчального року) Отримані ними оцінки зарахову­ються до Державної підсумкової атестації навчальних до­сягнень учнів у системі загальної середньої освіти. Для про­ведення тестування упродовж навчального року (12 уроків) учитель користується змагальним методом.

В учнів молодших класів відбувається інтенсивний роз­виток більшості рухових якостей, необхідних для зміцнення здоров"я та формування систем організму. Вчитель по­винен враховувати, що у молодшому шкільному віці най­краще розвиваються такі ф)зичні якості як швидкість, спритність, гнучкість ) помірно — сила та витривалість. То­му заняття з дітьми та їхню фізичну підготовку повинен здій­снювати спеціаліст з фізичної культури І спорту або відпо­відно підготовлений учитель початкової школи. Матеріал програми для 1 класу може використовуватися у підготов­чих групах дитячих дошкільних закладів.

У 1 класі 6 орієнтовних тестових вправ застосовуються лише наприкінці навчального року. Важливу частину про­грамного матеріалу в 1 і 2 класах становлять рухливі та народні ігри. Вони можуть замінюватись народними іграми регіону які сприяють засвоєнню необхідних елементів у подальших заняттях.

Програма не встановлює чітко визначеної кількості годин для проходження тих чи інших розділів, але під час плануван­ня зобов"язує вчителя найбільшу частину часу приділяти на­вчанню і засвоєнню пріоритетного матеріалу, враховуючи місцеві умови проведення уроків та найсприятливіші вікові періоди у розвитку фізичних якостей учнів. При цьому вчитель повинен домагатися виконання школярами навчальних кон­трольних нормативів, вимог і показників комплексного тесту.

Згідно зі схемою розподілу програмового матеріалу, кіль­кість годин, відведених для його вивчення — мінімально три уроки на тиждень. Умовна кількість часу, відведеного для засвоєння тих чи інших елементів, є показником пріоритетності їх використання підчас навчання цих рухових дій та роз­витку необхідних фізичних якостей Учитель залежно від умов проведення уроків, наявності спортивного обладнання та ін­вентаря, фізичної підготовленості учнів кожного класу вра­ховуючи вказану пріоритетність елементів програмного ма­теріалу, може змінювати кількість відведених для їх вивчення.

Учитель фізичної культури методично забезпечує, ор­ганізовує і проводить з учнями своїх класів позакласну оздо­ровчу і фізкультурно-спортивну роботу.

1) складає комплекси фізкультурних хвилинок і допо­магає в їх організації на загальноосвітніх уроках,

2) надає вчителям та учням методичну допомогу в про­веденні інших форм оздоровчої та фізкультурно-спортивної роботи упродовж навчального дня,

3) організовує діяльність шкільного спортивного клубу та спільно з ним готує і проводить раз на півріччя за сцена­рієм, затвердженим радою школи, фізкультурно-спортивні заходи і змагання з вправ комплексного тесту та елемен­тів видів спорту, які входять до навчальної програми,

організовує роботу спортивної секції з вибраного ра­зом з учнями або традиційного для даної школи виду спорту,

організовує підготовку та забезпечує участь команд школи у різних змаганнях

Головною метою вчителя фізичної культури в роботі з учнями є виховання у них бажання систематично займати­ся фізичними вправами та навчання їх самостійного вико­нання найпростіших рухових дій і правил безпеки

Плануючи роботу, вчитель фізичної культури повинен скласти для кожного класу, із урахуванням його особли­востей, графік розподілу і проходження навчального мате­ріалу, встановивши кількість годин для кожного розділу, робочий план реалізації розділів програми на рік чи півріч­чя та план-конспект на групу чи “систему” уроків з методи­ки навчання рухових дій, де, як головне, виділити організаційно-методичні вказівки. Також учителю необхідно спла­нувати проведення оздоровчих і фізкультурно-спортивних заходів у школі. Для обліку навчальної роботи ним запов­нюється класний журнал та зошит учителя, а для обліку позакласної роботи — протоколи спортивних змагань та зве­дені протоколи показників виконання комплексного тесту. Основний звітний документ учителя фізичної культури — звіт адміністрації школи.

Головними критеріями у виставленні оцінки за ви­конання рухової дії є комплексне оцінювання знань, техніки виконання (за сприятливих для учня умов) та норма­тивного показника. Специфікою у виставленні оцінки за 12-бальною системою є те, що за показником навчально­го нормативу визначають рівень компетентності, а потім за технічними показниками виконання рухової дії та тео­ретичними знаннями виставляють остаточну оцінку в ба­лах. Якщо рухова дія не має нормативного показника, рі­вень компетентності визначається за структурою техніки виконання та остаточне оцінювання в балах здійснюється за показниками теоретичних знань. Оцінювання 6 вправ комплексного тесту відбувається, навпаки, за сумою ба­лів. За кращий показник учень отримує 2 бали, за гірший — 1 бал. Ще нижчий показник не враховується Таким чи­ном, максимально учень набирає 12 балів. Після вистав­лення певної кількості балів установлюється рівень ком­петентності учня (від початкового до високого) у його фі­зичній підготовленості.

Умовна сітка розподілу навчальних годин за темами та елементами програмного матеріалу.

п/п

Тема та елементи

Клас

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Інваріантна складова

1

Теоретико-методичні знання

На всіх уроках

2

Рухливі та народні ігри, забави

20

10

5*

3

Гімнастика

16

16

16

16

12

8*

8*

8*

8*

10

10*

4

Основні поняття та елементи спортивних ігор.

Спортивні ігри (баскетбол, гандбол, волейбол, інші за вибором)

12

34

18

34

20

34

24

34

26*

34

31

34

33

34

24*

34

21*

34

12*

34

12*

34

5

Легка атлетика

6

6

6

6

8

7*

7*

16

16

16

12*

6

Плавання

2

6

4*

4*

7

Кросова та лижна (ковзанярська) підготовка

5

4*

6

6

4*

4*

5

4*

4*

8

Туризм

2

4

4

4

4

6

9

Атлетизм, загальна і спеціальна фізична підготовка

10

12

10

Професійно-прикладна фізична підготовка

4

6

11

Вправи комплексного тесту оцінки стану фізичної підготовленості

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Примітка. Теми та елементи, які включені до розді­лу обов"язкового повторення і потребують закріплення, позначені значком *. Типові навчальні плани включають ін­варіантну частину, сформовану на державному рівні, спіль­но для усіх загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну час­тину, у якій передбачені додаткові години на предмети ін­варіантної частини. Повноцінність загальної середньої осві­ти забезпечується реалізацією як інваріантної так і варіа­тивної частин навчального плану.

1 клас

І. Навчальний пріоритетний матеріал

1. Теоретичні знання

Загальні відомості про здоров"я та здоровий спосіб жит­тя. Значення фізичної культури для здоров"я школярів. Одяг і взуття для занять фізичною культурою. Гігієнічні правила виконання фізичних вправ. Біологічна потреба організму в рухах. Правила поведінки на заняттях фізичною культурою з метою запобігання травматизму. Значення рухового ре­жиму дня, загартування І формування правильної постави.

2. Рухливі і народні ігри та забави, естафети

“Кіт і миша”, “Подоляночка”, “Вовк і коза”, “Голуб”, “Не­від”, “Птахи”, “Гречка”, “Дрібушечки”, “Сірий вовк”, “До своїх прапорців”, “Вудочка”, “Швидко по місцях”, “Ворони”, “У річку гоп”, “Горобчики-стрибунчики”, “Лисиця і кур­чата”, “На прогулянку”, “М"яч через шнур”, “Вправи з ве­ликим м"ячем”, “Вправи з малим м"ячем” “Стонога”, “Сніж­ками по м"ячу”.

3. Гімнастика

Організуючі вправи: основна гімнастична стійка; шику­вання в шеренгу, колону по одному, в коло; розмикання на інтервал піднятих рук; виконання команд: “Праворуч!”, “Лі­воруч!”, “На місці — кроком руш!”, “Кроком руш!”, “Клас, стій!”.

Загальнорозвивальні вправи; вправи для формування правильної постави; вправи без предметів з імітацією; 3 комплекси вправ ранкової гімнастики.

Ходьба; пересування на носках; з високим підніманням стегна; у напівприсіді; у присіді; на внутрішніх і зовнішніх частинах ступні; з різним положенням рук.

Біг; з високим підніманням стегна; з виносом прямих ніг уперед і на носках; із закиданням гомілки; “човниковий” біг 4 х 9 м; біг на швидкість до 30 м.

Стрибки; на одній і двох ногах на місці; з просуванням; з поворотом на 90°; у глибину з висоти 30 см; у довжину з місця.

Акробатика; групування; перекати у групуванні; пере­кату бік.

Рівновага (гімнастична лава, низька колода): різні стій­ки з одночасними рухами руками; нахили тулуба; пересу­вання ходьбою на носках; ходьба з високим підніманням колін; присід з різними положеннями рук; зіскок, вигнув­шись, з фіксуванням основної стійки.

Лазіння та перелізання: по горизонтальній та похилій (кут 20°) гімнастичній лаві в упорі на колінах уперед і назад; по гімнастичній стінці в різних напрямках; перелізання че­рез дві горизонтальні та похилі (кут 20°) гімнастичні лави, що стоять паралельно на відстані 50 см; перелізання через перешкоду висотою 80 см.

Танцювальні вправи; з підскоком; приставні кроки з при­топтуванням; галоп: поєднання кроків на 32 такти; елемен­ти українських народи их танців.

4. Основні поняття та елементи спортивних ігор

Стійка гравця в різних іграх; повороти і зупинки грав­ців; пересування зі зміною швидкості і напрямку руху. По­няття про передачу. Ловіння і передача м"яча; кидки; уда­ри; подачі; зупинки м"яча; “відкривання”; вихід на вільне місце; позиції для захисту та атаки.

5. Спортивні ігри

Футбол.

1. Теоретична підготовка: загальне уявлення про футбол; ознайомлення з правильним розташуванням на футбольному полі; уміння орієнтуватися на футбольному полі та відповідним чином реагувати на дії партнерів і суперників; історія україн­ського футболу; розвиток футболу в Україні та за кордоном.

2. Фізична підготовка: організуючі вправи; загально-розвивальні вправи; ходьба; бігові вправи; стрибкові вправи; акробатичні вправи; вправи для формування правильної по­стави; вправи для координації рухів; вправи для м"язів стопи; рухливі ігри “Порожнє місце”, “Через ліс”, “Дзвінок на урок”, “Рибалка”, “Передавання м"ячів у колонах над головою”.

3. Технічна підготовка.

Техніка пересування; біг; біг зі зміною напрямку і швид­кості руху; стрибки поштовхом однієї ноги; зупинка стрибком.

Удари по м"ячу ногою; удар внутрішньою стороною сто­пи по нерухомому м"ячу; виконання ударів після зупинки та ведення м"яча.

Зупинки м"яча; зупинки підошвою м"яча, що котиться та опускається.

Ведення м"яча; ведення м"яча носком.

4. Тактична підготовка.

Індивідуальні дії без м"яча: правильне розташування гравців в іграх на невеликих майданчиках в обмежених скла­дах; уміння орієнтуватися на футбольному полі та відповід­ним чином реагувати надії партнерів і суперників.

Індивідуальні дії з м"ячем; доцільне використання ви­вчених технічних прийомів у грі.

Групові дії: ознайомлення з навчальною грою; взаємо­дія двох чи трьох партнерів у грі.

5. Домашні завдання:

1) виконувати удари внутрішньою стороною стопи по нерухомому м"ячу у стінку з відстані 5 — 6 м;

2) виконувати ведення м"яча носком;

3) вивчити правила 2 — 3 рухливих ігор та навчитися грати;

4) взяти участь у грі в футбол у зменшеному складі.

6. Контрольні навчальні нормативи і вимоги:

1) біг на 30 м з високого старту на результат:

Хлопчики

Дівчатка

Рівень компетентності

Понад 8,0с

Понад 8,2с

1

8,0с

8,2с

2

7,5с

7,8с

3

7,0с

7,2с

4

2) стрибок у довжину з місця на результат:

Хлопчики

Дівчатка

Рівень компетентності

Менше 80 см

Менше 70 см

1

80 см

70 см

2

90 см

80 см

3

120 см

115 см

4

3) 4 зупинки підошвою м"яча, що котиться:

Хлопчики

Дівчатка

Рівень компетентності

1 правильно виконана зупинка

0

1

2

1

2

3

2

3

4

3

4

6. Легка атлетика

Біг на 30 м: старт; положення тулуба і рук; фінішування; біг по дистанції.

“Човниковий” біг; 4 х 9 м і 4 х 10 м. Рухи руками та по­ложення ступні.

Біг на 400 і 500м: чергування вдиху і видиху.

Метання: тримання малого м"яча; метання в горизон­тальну і вертикальну цілі з відстані 9 м.

7. Плавання

Імітація рухів плавця; рухи руками і ногами; підготовчі, плавальні вправи на суші. Правила дії, які забезпечують, безпеку на воді.
 
 

Записник:
Вибранні реферати  

Рефератів в нашій базі:
Рефераты: 16675
Розділи у алфавытному порядку:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

Підказка: Основи здоров`я і фізична культура | Реферат

TextReferat © 2018 - Реферати українською мовою, українські реферати на нашому сайті ви можете скачати безкоштовно, також можете перед завантаженням ознайомитись за потрібним вам рефератом. Якщо ви не можете знайти потрібний вам реферат, користуйтесь пошуком.