Головна   Додати в закладки Рівні моделі OSI | Реферат


Реферати українською мовою | реферати на українській мові Реферати українською мовою | реферати на українській мові
 Пошук: 

 

 
Рівні моделі OSI - Реферат


Категорія: Реферати
Розділ: Комп`ютери, програмування
Розмір файла: 18 Kb
Кількість завантажень:
19
Кількість переглядів:
1219
Описання роботи: Реферат на тему Рівні моделі OSI
Дивитись
Скачати


Фізичний рівень

Фізичний рівень (Physical layer) має справу з передачею бітів по фізичних каналах зв"язку, таких, наприклад, як коаксіальний кабель, о витая пара, оптоволоконний кабель або цифровий територіальний канал. До цього рівня мають відношення характеристики фізичних серед передачі даних, такі як смуга пропущення, прешкодозахищеність, хвильовий опір і інші. На цьому ж рівні визначаються характеристики електричних сигналів, що передають дискретну інформацію, наприклад, крутість фронтів імпульсів, рівні напруження або струму сигналу, що передається, тип кодування, швидкість передачі сигналів. Крім цього, тут стандартизуються типи роз"ємів і призначення кожного контакту.

Функції фізичного рівня реалізовуються у всіх пристроях, підключених до мережі. З боку комп"ютера функції фізичного рівня виконуються мережевим адаптером або послідовним портом.

Прикладом протоколу фізичного рівня може служити специфікація 10Base-T технології Ethernet, яка визначає як кабель, що використовується неекрановану пару категорії, що виється 3 з хвильовим опором 100 Ом, роз"єм RJ-45, максимальну довжину фізичного сегмента 100 метрів, манчестерський код для представлення даних в кабелі, а також деякі інші характеристики середи і електричних сигналів.

Канальний рівень

На фізичному рівні просто пересилаються біти. При цьому не враховується, що в деяких мережах, в яких лінії зв"язку використовуються (розділяються) навперемінно декількома парами взаємодіючих комп"ютерів, фізична середа передачі може бути зайнята. Тому однією із задач канального рівня (Data Link layer) є перевірка доступності середи передачі. Іншою задачею канального рівня є реалізація механізмів виявлення і корекції помилок. Для цього на канальному рівні біти групуються в набори, звані кадрами (frames). Канальний рівень забезпечує коректність передачі кожного кадру, вміщуючи спеціальну послідовність біт в початок і кінець кожного кадру, для його виділення, а також обчислює контрольну суму, обробляючи всі байти кадру певним способом і додаючи контрольну суму до кадру. Коли кадр приходить по мережі, одержувач знов обчислює контрольну суму отриманих даних і порівнює результат з контрольною сумою з кадру. Якщо вони співпадають, кадр вважається правильним і приймається. Якщо ж контрольні суми не співпадають, то фіксується помилка. Канальний рівень може не тільки виявляти помилки, але і виправляти їх за рахунок повторної передачі пошкоджених кадрів. Необхідно зазначити, що функція виправлення помилок не є обов"язковою для канального рівня, тому в деяких протоколах цього рівня вона відсутня, наприклад, в Ethernet і Frame Relay.

У протоколах канального рівня, що використовуються в локальних мережах, закладена певна структура зв"язків між комп"ютерами і способи їх адресації. Хоч канальний рівень і забезпечує доставку кадру між будь-якими двома вузлами локальної мережі, він це робить тільки в мережі з абсолютно певною топологією зв"язків, саме тією топологією, для якої він був розроблений. До таких типових топологій, що підтримуються протоколами канального рівня локальних мереж, відносяться загальна шина, кільце і зірка, а також структури, отримані з них за допомогою мостів і комутаторів. Прикладами протоколів канального рівня є протоколи Ethernet, Token Ring, FDDI, lOOVG-AnyLAN.

У локальних мережах протоколи канального рівня використовуються комп"ютерами, мостами, комутаторами і маршрутизаторами. У комп"ютерах функції канального рівня реалізовуються спільними зусиллями мережевих адаптерів і їх драйверів.

У глобальних мережах, які рідко володіють регулярною топологією, канальний рівень часто забезпечує обмін сполученнями тільки між двома сусідніми комп"ютерами, сполученими індивідуальною лінією зв"язку. Прикладами протоколів “точка-точка” (як часто називають такі протоколи) можуть служити широко поширені протоколи РРР і LAP-B. У таких випадках для доставки сполучень між кінцевими вузлами через всю мережу використовуються засоби і мережевого рівня. Саме так організовані мережі Х.25. Іноді в глобальних мережах функції канального рівня в чистому вигляді виділити важко, оскільки в одному і тому ж протоколі вони об"єднуються з функціями мережевого рівня. Прикладами такого підходу можуть служити протоколи технологій ATM і Frame Relay.

Загалом канальный рівень являє собою вельми могутній і закінчений набір функцій по пересилці сполучень між вузлами мережі. У деяких випадках протоколи канального рівня виявляються самодостатніми транспортними засобами і можуть допускати роботу понад них безпосередньо протоколів прикладного рівня або додатків, без залучення засобів мережевого і транспортного рівнів. Наприклад, існує реалізація протоколу управління мережею SNMP, безпосередньо без Ethernet, хоч стандартно цей протокол працює на основі мережевого протоколу IP і транспортного протоколу UDP. Природно, що застосування такої реалізації буде обмеженим вона не підходить для складних мереж різних технологій, наприклад Ethernet і Х.25, і навіть для такої мережі, в якій у всіх сегментах застосовується Ethernet, але між сегментами існують петлевідні зв"язкі. А ось в двохсегментній мережі Ethernet, об"єднаній мостом, реалізація SNMP над канальним рівнем буде цілком прецездатний.

Проте для забезпечення якісного транспортування повідомлень в мережах будь-яких топологій і технологій функцій канального рівня виявляється недостатньо, тому в моделі OSI рішення цієї задачі покладається на два наступних рівні мережевий і транспортний.

Мережевий рівень

Мережевий рівень (Network layer) служить для утворення єдиної транспортної системи, що об"єднує декілька мереж, причому ці мережі можуть використати абсолютно різні принципи передачі сполучень між кінцевими вузлами і володіти довільною структурою зв"язків. Функції мережевого рівня досить різноманітні. Почнемо їх розгляд на прикладі об"єднання локальних мереж.

Протоколи канального рівня локальних мереж забезпечують доставку даних між будь-якими вузлами тільки в мережі з відповідною типовою топологією, наприклад топологією ієрархічної зірки. Це дуже жорстке обмеження, яке не дозволяє будувати мережі з розвиненою структурою, наприклад, мережі, що об"єднують декілька мереж підприємства в єдину мережу, або високонадійні мережі, в яких існують надмірні зв"язки між вузлами. Можна було б ускладнювати протоколи канального рівня для підтримки петлевидних надмірних зв"язків, але принцип розділення обов"язків між рівнями приводить до іншого розв"язку. Щоб з одного боку зберегти простоту процедур передачі даних для типових топологій, а з іншою допустити використання довільних топологій, вводиться додатковий мережевий рівень.

На мережевому рівні сам термін мережа наділяють специфічним значенням. У цьому випадку під мережею розуміється сукупність комп"ютерів, сполучених між собою відповідно до однієї з стандартних типових топологій і використовуючих для передачі даних один з протоколів канального рівня, визначений для цієї топології.

Всередині мережі доставка даних забезпечується відповідним канальним рівнем, а ось доставкою даних між мережами займається мережевий рівень, який і підтримує можливість правильного вибору маршруту передачі повідомлення навіть в тому випадку, коли структура зв"язків між складаючими мережами має характер, відмінний від прийнятого в протоколах канального рівня.

Мережі сполучаються між собою спеціальними пристроями, званими маршрутизаторами. Маршрутизатор цей пристрій, який збирає інформацію про топологію міжмережевих з"єднань і на її основі пересилає пакети мережевого рівня в мережу призначення. Щоб передати повідомлення від відправника, що знаходиться в одній мережі, одержувачу, що знаходиться в іншій мережі, треба здійснити деяку кількість транзитних передач між мережами, іліхопів (від hop стрибок), кожний раз вибираючи відповідний маршрут. Таким чином, маршрут являє собою послідовність маршрутизаторів, через які проходить пакет.

На мал. 1.27 показані чотири мережі, пов"язані трьома маршрутизаторами. Між вузлами А і В даній мережі пролягають два маршрути: перший через маршрутизатори 1 і 3, а другий через маршрутизатори 1, 2 і 3.

МАЛ. 1.27. Приклад складової мережі

Проблема вибору найкращого шляху називається маршрутизацією, і її розв"язання є однією з головних задач мережевого рівня. Ця проблема ускладнюється тим, що самий короткий шлях не завжди самий кращий. Часто критерієм при виборі маршруту є час передачі даних по цьому маршруту; воно залежить від пропускної спроможності каналів зв"язку і інтенсивності трафіка, яка може змінюватися з течією часу. Деякі алгоритми маршрутизації намагаються пристосуватися до зміни навантаження, в той час як інші приймають рішення на основі середніх показників за тривалий час. Вибір маршруту може здійснюватися і по інших критеріях, наприклад надійність передачі.

Взагалі функції мережевого рівня ширше, ніж функції передачі повідомлень по зв"язках з нестандартною структурою, які ми зараз розглянули на прикладі об"єднання декількох локальних мереж. Мережевий рівень вирішує також задачі узгодження різних технологій, спрощення адресації у великих мережах і створення надійних і гнучких бар"єрів на шляху небажаного трафіка між мережами.

Повідомлення мережевого рівня прийнято називати пакетами (packets). При організації доставки пакетів на мережевому рівні використовується поняття “номер мережі”. У цьому випадку адреса одержувача складається з старшої частини номера мережі і молодшої номери вузла в цій мережі. Всі вузли однієї мережі повинні мати одну і ту ж старшу частину адреси, тому терміну “мережа” на мережевому рівні можна дати і інше, більш формальне визначення: мережа це сукупність вузлів, мережева адреса яких містить один і той же номер мережі.

На мережевому рівні визначаються два вигляди протоколів. Перший вигляд мережеві протоколи (routedprotocols) реалізовують просування пакетів через мережу. Саме ці протоколи звичайно мають на увазі, коли кажуть про протоколи мережевого рівня. Однак часто до мережевого рівня відносять і інший вигляд протоколів, званих протоколами обміну маршрутною інформацією або просто протоколами маршрутизації (routingprotocols). За допомогою цих протоколів маршрутизатори збирають інформацію про топологію міжмережевих з"єднань. Протоколи мережевого рівня реалізовуються програмними модулями операційної системи, а також програмними і апаратними засобами маршрутизаторів.

На мережевому рівні працюють протоколи ще одного типу, які відповідають за відображення адреси вузла, що використовується на мережевому рівні, на локальну адресу мережі. Такі протоколи часто називають протоколами дозволу адрес Address Resolution Protocol, ARP. Іноді їх відносять не до мережевого рівня, а до канальному, хоч тонкість класифікації не змінює їх суті.

Прикладами протоколів мережевого рівня є протокол міжмережевої взаємодії IP стека TCP/IP і протокол міжмережевого обміну пакетами IPX стека Novell.

Транспортний рівень

На шляху від відправника до одержувача пакети можуть бути спотворені або загублені. Хоч деякі додатки мають власні засоби обробки помилок, існують і такі, які вважають за краще відразу мати справу з надійним з"єднанням. Транспортний рівень (Transport layer) забезпечує додаткам або верхнім рівням стека прикладному і сеансовому передачу даних з тією мірою надійності, яка їм потрібна. Модель OSI визначає п"ять класів сервісу, що надаються транспортним рівнем. Ці види сервісу відрізняються якістю послуг, що надаються: терміновістю, можливістю відновлення перерваного зв"язку, наявністю засобів мультиплексування декількох з"єднань між різними прикладними протоколами через загальний транспортний протокол, а головне здібністю до виявлення і виправлення помилок передачі, таких як спотворення, втрата і дублювання пакетів.

Вибір класу сервісу транспортного рівня визначається, з одного боку, тим, в якій мірі задача забезпечення надійності вирішується самими додатками і протоколами більше за високі, ніж транспортний, рівні, а з іншого боку, цей вибір залежить від того, наскільки надійною є система транспортування даних в мережі, що забезпечується рівнями, розташованими нижче транспортного мережевим, канальним і фізичним. Так, наприклад, якщо якість каналів передачі зв"язку є дуже високою і імовірність виникнення помилок, не виявлених протоколами більш низьких рівнів, невелика, то розумно скористатися одним з полегшених сервісів транспортного рівня, не обтяжених численними перевірками, квотуванням і іншими прийомами підвищення надійності. Якщо ж транспортні засоби нижніх рівнів спочатку дуже ненадійні, то доцільно звернутися до найбільш розвиненого сервісу транспортного рівня, який працює, використовуючи максимум засобів для виявлення і усунення помилок, за допомогою попереднього встановлення логічного з"єднання, контролю доставки повідомлень по контрольних сумах і циклічній нумерації пакетів, встановлення тайму-аутів доставки і т.п.

Як правило, всі протоколи, починаючи з транспортного рівня і вище, реалізовуються програмними засобами кінцевих вузлів мережі компонентами їх мережевих операційних систем. Як приклад транспортних протоколів можна привести протоколи TCP і UDP стека TCP/IP і протокол SPX стека Novell.

Протоколи нижніх чотирьох рівнів узагальнено називають мережевим транспортом або транспортною підсистемою, оскільки вони повністю вирішують задачу транспортування повідомлень із заданим рівнем якості в складових мережах з довільною топологією і різними технологіями. Інші три верхніх рівні вирішують задачі надання прикладних сервісів на основі транспортної підсистеми, що існує.

Сеансовий рівень

Сеансовий рівень (Session layer) забезпечує управління діалогом: фіксує, яка з сторін є активною в даний момент, надає засоби синхронізації. Останні дозволяють вставляти контрольні точки в довгі передачі, щоб у разі відмови можна було повернутися назад до останньої контрольної точки, а не починати все з початку. На практиці небагато які додатки використовують сеансовий рівень, і він рідко реалізовується у вигляді окремих протоколів, хоч функції цього рівня часто об"єднують з функціями прикладного рівня і реалізовують в одному протоколі.

Представницький рівень

Представницький рівень (Presentation layer) має справу з формою подання інформації, що передається по мережі, не міняючи при цьому її змісту. За рахунок рівня уявлення інформація, що передається прикладним рівнем однієї системи, завжди зрозуміла прикладному рівню іншої системи. За допомогою засобів даного рівня протоколи прикладних рівнів можуть подолати синтаксичні відмінності в представленні даних або ж відмінності в кодах символів, наприклад кодів ASCII і EBCDIC. На цьому рівні може виконуватися шифрування і дешифрування даних, завдяки якому секретність обміну даними забезпечується відразу для всіх прикладних служб. Прикладом такого протоколу є протокол Secure Socket Layer (SSL), який забезпечує секретний обмін повідомленнями для протоколів прикладного рівня стека TCP/IP.

Прикладний рівень

Прикладний рівень (Application layer) це насправді просто набір різноманітних протоколів, за допомогою яких користувачі мережі отримують доступ до ресурсів, що розділяються, таких як файли, принтери або гіпертекстові Web-сторінки, а також організують свою спільну роботу, наприклад, за допомогою протоколу електронної пошти. Одиниця даних, якою оперує прикладний рівень, звичайно називається повідомленням (message).

Існує дуже велика різноманітність служб прикладного рівня. Приведемо як приклад хоч би декілька найбільш поширених реалізацій файлових служб: NCP в операційній системі Novell NetWare, SMB в Microsoft Windows NT, NFS, FTP і TFTP, що входять в стек TCP/IP.

Мережезалежні і мереженезалежні рівні

Функції всіх рівнів моделі OSI можуть бути віднесені до однієї з двох груп: або до функцій, що залежать від конкретної технічної реалізації мережі, або до функцій, орієнтованих на роботу з додатками.

Три нижніх рівні фізичний, канальний і мережевий є мережезалежними, тобто протоколи цих рівнів тісно пов"язані з технічною реалізацією мережі і комунікаційним обладнанням, що використовується. Наприклад, перехід на обладнання FDDI означає повну зміну протоколів фізичного і канального рівнів у всіх вузлах мережі.

Три верхніх рівні прикладний, представницький і сеансовий орієнтовані на додатки і мало залежать від технічних особливостей побудови мережі. На протоколи цих рівнів не впливають які б то не було зміни в топології мережі, заміна обладнання або перехід на іншу мережеву технологію. Так, перехід від Ethernet на високошвидкісну технологію l00VG-AnyLAN не зажадає ніяких змін в програмних засобах, що реалізовують функції прикладного, представницького і сеансового рівнів.

Транспортний рівень є проміжним, він приховує всі деталі функціонування нижніх рівнів від верхніх. Це дозволяє розробляти додатки, що не залежать від технічних засобів безпосереднього транспортування повідомлень.

МАЛ. 1.28. Сетезовисимые і сетенезависмые рівні моделі OSI

На мал. 1.28 показані рівні моделі OSI, на яких працюють різні елементи мережі. Комп"ютер з встановленою на йому мережевою ОС взаємодіє з іншим комп"ютером за допомогою протоколів всіх семи рівнів. Цю взаємодію комп"ютери здійснюють опосредовано через різні комунікаційні пристрої: концентраторы, модеми, мости, комутатори, маршрутизатори, мультиплексори. У залежності від типу комунікаційний пристрій може працювати або тільки на фізичному рівні (повторювач), або на фізичному і канальному (міст), або на фізичному, канальному і мережевому, іноді захоплюючи і транспортний рівень (маршрутизатор). На мал. 1.29 показана відповідність функцій різних комунікаційних пристроїв рівням моделі OSI.

Модель OSI представляє хоч і дуже важливу, але тільки одну з багатьох моделей комунікацій. Ці моделі і пов"язані з ними стеки протоколів можуть відрізнятися кількістю рівнів, їх функціями, форматами повідомлень, службами, що підтримується на верхніх рівнях, і іншими параметрами.

МАЛ. 1.29. Відповідність функцій різних пристроїв мережі рівням моделі OSI

 
 

Записник:
Вибранні реферати  

Рефератів в нашій базі:
Рефераты: 16675
Розділи у алфавытному порядку:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

Підказка: Рівні моделі OSI | Реферат

TextReferat © 2021 - Реферати українською мовою, українські реферати на нашому сайті ви можете скачати безкоштовно, також можете перед завантаженням ознайомитись за потрібним вам рефератом. Якщо ви не можете знайти потрібний вам реферат, користуйтесь пошуком.